Ismer­je meg a WooCommerce-t!

woocommerce logo

A Woo­Com­mer­ce segít­sé­gé­vel mind a fizi­kai, mind a digi­tá­lis ter­mé­ke­in­ket érté­ke­sít­het­jük bár­mi­lyen for­má­ban és méret­ben, ter­mék­va­ri­á­ci­ók­kal, több­fé­le beál­lí­tás­sal és azon­na­li letöl­té­si lehe­tő­ség­gel a vásár­lók szá­má­ra, sőt akár part­ne­re­ink ter­mé­ke­ket is érté­ke­sít­het­jük az online piac­te­rek­ről.
A Woo­Com­mer­ce egy eCom­mer­ce bővít­mény, mely­nek segít­sé­gé­vel elad­ha­tunk bár­mit, szé­pen. A Word­Press segít­sé­gé­vel könnyen integ­rál­ha­tó, a Woo­Com­mer­ce a világ leg­ked­vel­tebb eCom­mer­ce meg­ol­dá­sa, amely mind a tulaj­do­no­sá­nak és mind pedig a fej­lesz­tő­nek sza­bad kezet ad.

Melyek a WooCommerce előnyei?

 • Ingye­nes plat­form
 • Nin­cse­nek havi díjak, ext­ra fenn­tar­tá­si költ­sé­gek
 • Nin­cse­nek juta­lé­kok az eladá­sok után
 • Egy­aránt alkal­mas vir­tu­á­lis, fizi­kai és letölt­he­tő ter­mé­kek érté­ke­sí­té­sé­re
 • Ide­á­lis kis, köze­pes és nagy mére­tű websho­pok keze­lé­sé­re egy­aránt
 • Rend­sze­res szoft­ver fris­sí­té­sek
 • Biz­ton­sá­gos
 • Alkal­mas online étel­ren­de­lés­hez, tag­ság érté­ke­sí­té­sé­re, auk­ci­ók lebo­nyo­lí­tá­sá­ra és online fog­la­lá­sok­hoz
 • Pro­fesszi­o­ná­lis műkö­dés
 • Szám­ta­lan bővít­mény integ­rá­lá­si lehe­tő­ség ( szám­lá­zó prog­ram, bank­kár­tyás fize­tés, futár­szol­gá­lat stb. )

Hogyan válasszak a szolgáltatások közül?

Slide 2 webshop background

Ahhoz, hogy ügy­fe­le­ink­nek a lehe­tő leg­test­re­sza­bot­tabb aján­la­tot tud­juk adni szol­gál­ta­tá­sa­in­kat három kate­gó­ria alap­ján osz­tot­tuk fel.

Csomag ajánlatok

Cso­mag aján­la­ta­in­kat gon­dos ter­ve­zés­sel úgy állí­tot­tuk össze, hogy álta­lá­no­san meg­fe­lel­je­nek egy-egy vál­lal­ko­zás típus igé­nye­i­nek. Válassza ki cso­mag­ja­ink közül azt melyet leg­test­hez­ál­lób­nak érzi vál­lal­ko­zá­sá­hoz.

Modul ajánlatok

Amennyi­ben elő­re össze­ál­lí­tott cso­mag­ja­in­kat nem érzi test­re­sza­bott­nak, úgy lehe­tő­sé­ge van azo­kat az álta­lunk kínált modu­lok­kal kiegé­szí­te­ni, vagy tel­jes egé­szé­ben egye­di igé­nyei alap­ján össze­ál­lí­ta­ni saját cso­mag­ját.

Extra ajánlatok

Ha elő­re össze­á­l­í­tott csomg­ja­in­kon és modul­ja­in­kon kívül egyéb szol­gál­ta­tá­sok­kal sze­ret­né bőví­te­ni web­áru­há­zát, tekint­se meg ext­ra aján­la­ta­in­kat. Szol­gál­ta­tá­sa­ink az igé­nyek­hez iga­zod­va folya­ma­to­san bővül­nek.

Határidők, monitoring, karbantartás

weboldal készítés - monitoring és karbantartás

Határidők

Az Eve­ron Stu­dio­nál min­dig igyek­szünk, hogy a kész web­ol­dalt a lehe­tő leg­gyor­sabb határ­idő­vel tud­juk átad­ni ügy­fe­le­ink­nek. A határ­idők kitű­zé­sé­nél azon­ban elsőd­le­ges szem­pon­tunk az, hogy a lehe­tő leg­ma­ga­sabb minő­sé­gű vég­ter­mék kerül­hes­sen átadás­ra. A meg­ren­de­lés egyez­te­té­se után elké­szít­jük Önnek a szer­ző­dést, mely rész­le­te­sen tar­tal­maz­za az egyes rész­fel­ada­tok és a tel­jes mun­ka határ­ide­jét. Továb­bi infor­má­ci­ó­kért kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Monitoring

Az álta­lunk készí­tett mun­ka átadá­sa után sem hagy­juk maguk­ra az ügy­fe­le­ket! Az átadást köve­tő 12 hónap­ban ingye­ne­sen figye­lem­mek kisér­jük a web­ol­dal műkö­dé­sét. Figyel­jük a tel­je­sít­ményt és orvo­sol­juk az eset­le­ge­sen fel­lé­pő műkö­dés­be­li hibá­kat. Továb­bi rész­le­te­kért kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Karbantartás

Átadást köve­tő­en az álta­lunk üzem­be helye­zett ter­mék­re 12 hóna­pig ingye­nes kar­ban­tar­tást vál­la­lunk. Ezt köve­tő­en Önnek lehe­tő­sé­ge van újabb 1 évre kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tást vásá­rol­ni vásá­rol­ni, mely­nek rész­le­te­i­ről az extra ajánlatok menü­pont alatt tájé­ko­zód­hat. Továb­bi infor­má­ci­ó­kért a kar­ban­tar­tás­ról kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Milyen stratégia alapján dolgozunk?

A válasz egy­sze­rű: sze­ret­jük lát­ni ügy­fe­le­ink elé­ge­dett­sé­gét, vala­mint vál­lal­ko­zá­suk sike­rét. A folya­mat, amit itt az Eve­ron Stu­dio­nál kidol­goz­tunk egye­sí­ti a meto­do­ló­gi­át és a jó kap­cso­la­tot ügy­fe­le­ink­kel, ezzel is elő­se­gít­ve, hogy min­den pro­jec­tün­ket adott határ­idő­re elvé­gez­zünk és a igye­kez­zünk tar­ta­ni magun­kat a ter­ve­zett költ­ség­ve­tés­hez.

Ismerje meg csomag ajánlatainkat

Árak

Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!

A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Ismer­je meg modul aján­la­ta­in­kat

Bővebben

Woo­Com­mer­ce Eco­nomy Cso­mag

Tar­tal­maz­za a webshop funk­ci­ók és a design kiala­kí­tá­sát

Bővebben
Bővebben

Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy Cso­mag

Ext­ra kényel­mi és biz­ton­sá­gi funk­ci­ók web­áru­há­zá­hoz

Bővebben
Bővebben

Woo­Com­mer­ce Busi­ness Class Cso­mag

Kényel­mi funk­ci­ók vásár­lói szá­má­ra a vásár­lás­ösz­tön­zés cél­já­ból

Bővebben
Bővebben

Woo­Com­mer­ce First Class Cso­mag

Maxi­má­lis kénye­lem Önnek és vásár­ló ori­en­tált funk­ci­ók láto­ga­tó­i­nak.

Bővebben
Bővebben

Doma­in - Host­ing Modul

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

E-commerce plat­form és Pré­mi­um Keret­rend­szer

Tele­pít­jük és beál­lít­juk web­áru­há­zát, pré­mi­um keret­rend­sze­rét

Bővebben
Bővebben

GDPR és Inter­ne­tes Biz­ton­ság Modul

Felel­jen meg az Euró­pai Uni­ós jogi elő­írá­sok­nak és tájé­koz­tas­sa kel­lő­en láto­ga­tó­it

Bővebben
Bővebben

Bank­kár­tyás fize­té­si lehe­tő­ség

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

SEO és Sebes­ség­op­ti­ma­li­zá­ció Modul

Jele­nít­se meg olda­lát pro­fesszi­o­ná­li­san a kere­sők­ben és kerül­jön elő­re.

Bővebben
Bővebben

Olda­lak és Kap­cso­lat Modul

Kez­dő­lap, Rólunk olda­lak lét­re­ho­zá­sa. Menü kiala­kí­tá­sa. Tegye lehe­tő­vé ügy­fe­le­i­nek a könnnyű kap­cso­lat­fel­vé­telt

Bővebben
Bővebben

Soci­al Media Modul

Maxi­ma­li­zál­ja lehe­tő­sé­ge­it egy face­book és / vagy ins­ta­gram pro­fil­lal

Bővebben
Bővebben

Futár­szol­gá­lat integ­rá­ció

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

Hír­le­vél modul

Tájé­koz­tas­sa vásár­ló­it leg­újabb akci­ó­i­ról, aján­la­ta­i­ról töme­ge­sen küld­he­tő e-mailben.

Bővebben
Bővebben

Slider Modul

Kelt­se fel láto­ga­tói figyel­mét 2-3 ani­mált bemu­tat­ko­zó diá­val

Bővebben
Bővebben

Fel­hasz­ná­ló Menedzs­ment Modul

Csopr­to­sít­sa és kezel­je web­ol­da­la fel­hasz­ná­ló­it jogo­sult­sá­guk sze­rint

Bővebben
Bővebben

Blog Modul

Maxi­ma­li­zál­ja olda­la láto­ga­tott­sá­gát egy pro­fesszi­o­ná­li­san kiala­kí­tott blog­gal

Bővebben
Bővebben

Számlázz.hu vagy Bil­lin­go integ­rá­ció

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben

Ismer­je meg ext­ra aján­la­ta­in­kat

Bővebben

EU (Közös­sé­gi) Adó­szám

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

Több­nyel­vű olda­lak modul

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

Web­ol­dal kar­ban­tar­tás

12 hónap­ra kar­ban­tart­juk web­ol­da­lát és figye­lem­mel kisér­jük a műkö­dé­sét.

Bővebben
Bővebben

Ár-összehasonlító olda­lak integ­rá­ció

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben

Szol­gál­ta­tá­sa­ink az igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en folya­ma­to­san bővül­nek

Woo­Com­mer­ce Eco­nomy Cso­mag

WooCommerce Economy Csomag

Mit tartalmaz ez a modul

Webshop­ja kiala­kí­tá­sá­nak első lép­cső­fo­ka, hogy integ­rál­juk a Word­Press tar­ta­lom­ke­ze­lő­be a Woo­Com­mer­ce plat­for­mot. Online webshop­ja design­ját, hoz­zá­iga­zít­juk a már kiala­kí­tott arcu­lat­hoz és elvé­gez­zük a kez­de­ti beál­lí­tá­so­kat. Lét­re­hoz­zuk a kosa­rat, a fel­hasz­ná­lói fió­kot, a kass­sza oldalt, a funk­ci­ó­kat beépít­jük a web­ol­dal kiemelt helye­i­re és pró­ba ter­mé­kek­kel tesz­tel­jük a kért beál­lí­tá­so­kat.

Ismerje meg a WooCommerce alapfunkcióit

 • Web­áru­ház műkö­dé­sé­nek beál­lí­tá­sai

 • Web­áru­ház (üzlet) ada­ta­i­nak beál­lí­tá­sa

 • Pénz­nem beál­lí­tá­sa

 • Mér­ték­egy­ség meg­adá­sa

 • Áru­sí­tá­si cél­or­szá­gok meg­adá­sa, szű­kí­té­se

 • Szál­lí­tá­si cél­or­szá­gok meg­adá­sa és szű­kí­té­se

 • Vásár­ló geo­lo­ká­ci­ó­já­nak meg­ha­tá­ro­zá­sa

 • Kosár műve­le­tek beál­lí­tá­sa

 • Azon­na­li átirá­nyí­tás a kasszá­ba

 • Vásár­lás foly­ta­tá­sa

 • Vásár­lás regiszt­rá­ci­ó­hoz köté­se

 • Vásár­lás ven­dég­ként

 • Beje­lent­ke­zés meg­lé­vő fiók­ba vásár­lás köz­ben

 • Kor­lát­lan ter­mék fő és alka­te­gó­ria

 • Vir­tu­á­lis, letölt­he­tő és fizi­kai ter­mé­kek opci­ók

 • Egy­sze­rű ter­mék

 • Több para­mé­ter­rel ren­del­ke­ző ter­mék

 • Csopr­to­sí­tott ter­mék

 • Egy­sze­rű ter­mék­fel­töl­té­si felü­let
 • Kor­lát­lan ter­mék­szám
 • Ter­mék neve
 • Cikk­szám
 • Ter­mék jel­lem­zők keze­lés
 • Ter­mék­tu­laj­don­sá­gok keze­lé­se
 • Ter­mék­cim­kék hoz­zá­adá­sa
 • Meg­vá­sá­rol­ha­tó mennyi­ség beál­lí­tá­sa
 • Ter­mék hosszú és rövid leírá­sa
 • Súly meg­adá­sa
 • Ár meg­ha­tá­ro­zá­sa
 • Akci­ós ár meg­adá­sa
 • Akció idő­tar­ta­má­nak keze­lé­se
 • Több kép fel­töl­té­sé­nek a lehe­tő­sé­ge
 • Kap­cso­ló­dó ter­mé­kek meg­je­le­ní­té­se
 • Mennyi­ség meg­adá­sa (súly, tér­fo­gat, mér­ték)
 • Kész­let­mennyi­ség figye­lés
 • Ala­csony kész­let­mennyi­ség e-mail figy­le­mez­te­tés
 • Kifo­gyott ter­mék e-mail érte­sí­tés
 • Meg­ren­de­lé­sek keze­lé­se
 • Meg­ren­de­lé­si álla­po­tok meg­adá­sa, keze­lé­se

 • Beál­lít­ha­tó mini­má­lis ren­de­lé­si érték
 • Gyár­tók meg­adá­sa
 • Gyár­tó neve és link­je
 • Adó (Áfa) beál­lí­tás
 • Fize­té­si módok meg­adá­sa, keze­lé­se
 • Szál­lí­tás módok meg­adá­sa, keze­lé­se
 • Szál­lí­tá­si költ­sé­gek meg­adá­sa, keze­lé­se

 • Szál­lí­tá­si idők meg­adá­sa, keze­lé­se
 • Beál­lít­ha­tó ingye­nes szál­lí­tá­si érték
 • Ter­mék­vé­le­mé­nye­zés mode­rá­lá­sa
 • Csil­lag­szám osz­tá­lyo­zás
 • Kik szól­hat­nak hoz­zá beál­lí­tás
 • Kupon akci­ók keze­lé­se
 • Kupo­nok hoz­zá­ren­de­lé­se a ter­mé­kek­hez
 • Sta­tisz­ti­ka, kimu­ta­tá­sok

Mit takarnak ezek a kifejezések

Ismerje meg részletesen a WooCommerce alapfunkcióit

Önnek lehe­tő­sé­ge van a ter­mék­ké­pe­ket egy­szer­re vagy cso­por­tok­ban fel­töl­te­ni a Word­Press Média keze­lő­jé­nek segít­sé­gé­vel. Ügy­fe­le­ink részé­re olyan funk­ci­ót épí­tünk be az alkal­ma­zás­ba, mellyel képe­it, fájl­ja­it map­pák­ba ren­dez­he­ti, kate­go­ri­zál­hat­ja.

A webshop­ban kínált ter­mé­kek átlát­ha­tó­sá­gát szol­gál­ja. Átte­kin­tést kap­hat az összes elér­he­tő ter­mék­ről, vagy a beépí­tett szű­rők segít­sé­gé­vel kivá­laszt­hat­ja a kere­sett kate­gó­ri­á­kat. Töröl­het, gyors módo­sí­tá­so­kat hajt­hat vég­re, kiemelt­té tehet egy ter­mé­ket, vagy új ter­mé­ket vihet fel az adat­bá­zis­ba.

Vásár­ló­i­nak lehe­tő­sé­ge van arra, hogy a ter­mék olda­lá­ra belép­ve, ege­rü­ket a kép fölé húz­va rákö­ze­lít­hes­se­nek a kép egy adott szeg­men­sé­re. A zoom funk­ció mel­lett a vásár­lók­nak lehe­tő­sé­ge van a kép­re kat­tint­va azt nagy méret­ben meg­te­kin­te­ni.

Web­áru­há­zá­ban lehe­tő­sé­ge van akci­ós áron meg­hir­det­ni ter­mé­ke­it. A ter­mék­jel­lem­zők olda­lon kényel­me­sen beál­lít­hat­ja az akci­ós árat szá­za­lé­kos vagy fix áras ked­vez­mény for­má­já­ban. az akci­ós ter­mé­kek külön kiemel­he­tők és a rend­szer auto­ma­ti­ku­san cim­két ren­del a ter­mék fény­ké­pé­hez, hogy vásár­lói azon­nal lás­sák.

Hív­ja fel vásár­lói figyel­mét az akci­ós ter­mé­kek­re. Webshop­ja design­já­hoz iga­zod­va akci­ós cim­ke jele­nik meg a ter­mék­kép felett. Vásár­lói egy­szer­re lát­hat­ják az akci­ós és ere­de­ti árat, mely tovább ösz­tön­zi őket a vásár­lás­ra.

Kupon akci­ók­kal vásár­lás­ra ösz­tö­nöz­he­ti “még gon­dol­ko­dom raj­ta” láto­ga­tó­it. A Woo­Com­mer­ce alap­funk­ci­ó­ja­ként Ön kupon kódo­kat hoz­hat lét­re, melyet a vásár­lói a meg­ren­de­lés rög­zí­té­se köz­ben érvé­nye­sít­het­nek. A kupon szol­gál­ta­tás több célt is szol­gál­hat, mint pél­dá­ul: szá­za­lé­kos vagy fix érték kerül­jön levo­nás­ra a vég­összeg­ből, legyen ingye­nes a szál­lí­tá­si díj, alkal­maz­hat­ja kizá­ró­lag bizo­nyos típu­sú ter­mé­kek­hez, adhat aján­dék ter­mé­ket, vala­mint kor­lá­toz­hat­ja a kupon élet­tar­ta­mát.

Önnek lehe­tő­sé­ge van a web­áru­ház­ba több ter­mék­jel­lem­ző­vel ren­del­ke­ző ter­mé­kek fel­töl­té­sé­re. Ide­á­lis funk­ció arra az eset­re, mikor egy ter­mék pl. több szín­ben, méret­ben, kisze­re­lés­ben kap­ha­tó. Vásár­lói egy ter­mék­ol­da­lon belül azon­nal lát­hat­ják a ren­del­ke­zés­re álló lehe­tő­sé­ge­ket. Ahogy kivá­lasz­ta­nak egy tulaj­don­sá­got ( pl. kék szín ), úgy lehe­tő­ség van a ter­mék­kép auto­ma­ti­kus meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra is.

Vásár­ló­i­nak az egyes ter­mék­ka­te­gó­ri­ák bön­gé­szé­se köz­ben lehe­tő­sé­ge van a ter­mé­ke­ket lis­ta vagy négy­ze­tes elren­de­zés­ben meg­te­kin­te­ni, eme­lett a beépí­tett szű­rő segít­sé­gé­vel ren­dez­he­tik az áru­kat ABC sor­rend­ben, ár sze­rint, nép­sze­rű­ség sze­rint, érté­ke­lé­sek szá­ma sze­rint és a fel­töl­tés dátu­ma sze­rint.

A Woo­Com­mer­ce alap­tar­to­zé­ka­ként vásár­ló­i­nak biz­to­sí­tott a lehe­tő­sé­ge, hogy tet­sző­le­ges kere­ső­sza­vak alap­ján szűr­jék a ter­mé­ke­ket. A kere­sé­si kulcs­szó alap­ján a rend­szer össze­ál­lít egy talá­la­ti lis­tát és eze­ket egy külön olda­lon lis­táz­za

A Woo­Com­mer­ce alap­tar­to­zé­ka­ként fel­hasz­ná­lói regiszt­rá­ció után saját fió­kot hoz­hat­nak lét­re maguk­nak. Ez tar­tal­maz­za alap­ada­ta­i­kat, fel­hasz­ná­ló­ne­vü­ket és jel­sza­vu­kat.

Ön, mint web­áru­ház tulaj­do­nos eldönt­he­ti, hogy vásár­ló csak regiszt­rá­ci­ó­val, vagy akár regiszt­rá­ció nél­kül is vásá­rol­hat­nak Önnél. Lénye­ges kiemel­ni, hogy sok fel­hasz­ná­ló bizony­ta­lan azzal kap­cso­lat­ban, hogy egy web­áru­ház eltá­rol­ja ada­ta­i­kat és hogy Ön ne essen el ilyen poten­ci­á­lis vevők­től, enge­dé­lyez­he­ti szá­muk­ra a ven­dég vásár­lás funk­ci­ót.

Web­áru­há­zá­ban lehe­tő­sé­ge van rak­tár­kész­let gaz­dál­ko­dás­ra. Beál­lít­hat­ja a ter­mé­kek mennyi­sé­gét ren­del­ke­zés­re állás sze­rint. Auto­ma­ti­kus érte­sí­té­se­ket kér­het a kifo­gyó­ban lévő vagy kifo­gyott ter­mé­kek­ről e-mailben, továb­bá eldönt­he­ti, hogy a 0 kész­let­mennyi­ség­gel ren­del­ke­ző ter­mé­kek tovább­ra is meg­je­len­je­nek web­áru­há­zá­ban, vagy kerül­je­nek auto­ma­ti­kus elrej­tés­re a láto­ga­tók elöl.

Az Ön web­áru­há­zá­ban lehe­tő­sé­ge van az ÁFA kul­csok szer­kesz­té­sé­re. Elté­rő áfa kul­cso­kat ren­del­het hoz­zá ter­mé­ke­i­hez, vagy a szál­lí­tá­si orszá­gok­hoz. Továb­bá lehe­tő­sé­ge van hogy a web­áru­ház­ban meg­je­le­nő árak net­tó vagy brut­tó érték­ben legye­nek fel­tün­tet­ve. Net­tó érték ese­tén a vásár­ló a meg­ren­de­lés befe­je­ző lépé­se­ként lát­ja a fel­szá­mí­tott áfá-t vagy téte­len­ként vagy össze­sen.

A Woo­Com­mer­ce beépí­tett lehe­tő­sé­gé­nek köszön­he­tő­en vevői auto­ma­ti­kus vissza­iga­zo­ló e-mailt kap­nak a vásár­lás­ról össze­sí­tő for­má­já­ban ( ter­mék neve, mennyi­sé­ge, ára ). Továb­bá érte­sí­tést küld a vevő­nek, ha ren­de­lé­se stá­tu­sza módo­sult ( pos­tá­zás, tel­je­sít­ve ), vala­mint a vevő fiók­já­ba belép­ve is meg­te­kint­he­ti ren­de­lé­se stá­tu­szát.

A meg­ren­de­lé­sek nyo­mon­kö­ve­té­sé­nek leg­hasz­no­sabb funk­ci­ó­ja, hogy az egyes fázi­sok­hoz, álla­po­tok­hoz stá­tu­szo­kat ren­del­het hoz­zá, így átlát­ha­tó hogy a meg­ren­de­lés mely sza­ka­szá­ban jár. a meg­ren­de­lé­sek­hez hoz­záfz­het bel­ső meg­jegy­zé­se­ket, vala­mint vevő­ér­te­sí­tő fel­jegy­zé­se­ket is.

A Woo­Com­mer­ce beépí­tett funk­ci­ó­já­nak köszön­he­tő­en, lehe­tő­sé­ge van átlát­ha­tó­an moni­to­roz­ni webshop­ja muta­tó­it. Bevé­tel kimu­ta­tást készít­het, idő­sza­kok­ra bon­tott sta­tisz­ti­kát készít­het, átfo­gó képet kap­hat kész­le­té­ről, sta­tisz­ti­kát készít­het a fel­hasz­ná­lók­ról, vala­mint figye­lem­mel kisér­he­ti a kupon akci­ó­kat.

A vásár­lók ada­ta­i­nak a keze­lé­sé­re egy admi­niszt­rá­ci­ós felü­let áll ren­del­ke­zé­sé­re. Szer­keszt­he­ti, töröl­he­ti vagy módo­sít­hat­ja ada­ta­i­kat. A GDPR-nak meg­fe­le­lő­en lehe­tő­sé­ge van beál­lí­ta­ni, hogy ezen ada­to­kat a rend­szer med­dig tárol­ja, vagy hogy mennyi idő után töröl­je auto­ma­ti­ku­san.

Lehe­tő­sé­gek: Vásár­lók ada­ta­i­nak meg­te­kin­té­se, módo­sí­tá­sa, Szám­lá­zá­si ada­tok módo­sí­tá­sa, Szál­lí­tá­si ada­tok módo­sí­tá­sa, Vásár­lói cso­port hoz­zá­ren­de­lé­se, Vásár­lói sta­tisz­ti­kák, kimu­ta­tá­sok

Fel­hasz­ná­lói, saját fiók­ju­kon belül nyo­mon­kö­vet­he­tik ren­de­lé­se­ik álla­po­tát, koráb­bi ren­de­lé­se­i­ket, módo­sít­hat­ják a regiszt­rá­ci­ós ada­ta­i­kat, szám­lá­zá­si és szál­lí­tá­si címü­ket.

Önnek az admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­ten lehe­tő­sé­ge van több szál­lí­tá­si ár meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra, ezek­hez egye­di árat ren­del­het hoz­zá több külön­bö­ző szem­pont alap­ján. A díja­kat meg­ad­hat­ja sávo­san vagy vásár­lá­si összeg­től füg­gő­en is, de lehe­tő­sé­ge van súly és méret alap­ján is beál­lí­ta­ni.

Leh­tő­sé­ge van beál­lí­ta­ni, hogy bizo­nyos érték­ha­tár felet­ti vásár­lás ese­tén a kiszál­lí­tás díj­ta­lan legyen.

Ösz­tö­nöz­ze vásár­ló­it azzal, hogy bizo­nyos érték­ha­tár felet­ti vásár­lás ese­tén ingye­nes szál­lí­tást biz­to­sít szá­muk­ra. Az össze­get ön az admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­ten állít­hat­ja be és a vásár­ló­nak a meg­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se előtt a szál­lí­tá­si érték­kel csök­ken­tett vég­összeg kerül fel­szá­mí­tás­ra.

Amennyi­ben web­áru­há­zá­nak cél­ja nem a köz­vet­len ter­mék­el­adás, lehe­tő­sé­get biz­to­sít­hat vásár­ló­i­nak, hogy a ter­mék­kel kap­cso­lat­ban áraján­la­tot kér­je­nek Öntől. Hasz­nos funk­ció lehet B2B érté­ke­sí­tés­nél, ahol a vevő nagyobb tétel­ben sze­ret­ne Öntől ren­del­ni.

A rend­szer auto­ma­ti­kus lehe­tő­sé­get biz­to­sít arra, hogy leg­nép­sze­rűbb ter­mé­kei alap­ján készít­sen szű­rést. Jele­nít­se meg a webshop kri­ti­kus terü­le­te­in, hogy fel­kelt­se láto­ga­tói figyel­mét. Ágyaz­za be blog­ja oldal­sáv­já­ba, a web­ol­dal láb­lé­cé­be, vagy a kez­dő­ol­da­lon készít­sen kép for­ga­tó modult a beépí­tett lehe­tő­sé­gek­kel.

Vásár­lói kiemelt figyel­mét sze­ret­né fel­hív­ni “zász­lós­ha­jó” ter­mé­ke­i­re? A kiemelt ter­mé­kek funk­ci­ó­nak köszön­he­tő­en egy kat­tin­tás­sal a figye­lem közép­pont­já­ba helyez­he­ti a ter­mé­ket. Jele­nít­se meg őket a kez­dő­ol­da­lon vagy a webshop kiemelt jelen­tő­sé­gű terü­le­te­in.

Pré­mi­um sab­lo­nunk segít­sé­gé­vel Önnek lehe­tő­sé­ge van web­áru­há­za kiemelt pont­ja­in ( pl. kez­dő­lap ) stí­lu­sos for­má­ba ren­dez­ve meg­je­le­ní­te­ni kiemelt vagy épp leg­újabb ter­mé­ke­it. Ösz­tön­ző­leg hat a vásár­lók­ra és növel­he­ti eladá­sa­i­nak szá­mát.

Ter­mék­ol­da­la­in lehe­tő­sé­ge van tet­sztő­le­ges szá­mú, továb­bi kap­cso­ló­dó ter­mé­kek meg­je­le­ní­té­sé­re. Amennyi­ben a kap­cso­ló­dó ter­mé­kek össze­füg­gés­be van­nak a meg­je­le­ní­tett ter­mék­kel, a tapasz­ta­la­tok alap­ján sok­kal nagyobb esé­lye van, hogy vásár­lói továb­bi ter­mé­ke­ket fog­nak Öntől vásá­rol­ni.

Tegye egy­sze­rűb­bé vásár­ló­i­nak a dön­tést. Jele­nít­se meg szá­muk­ra egy stí­lu­so­san kiala­kí­tott lis­tá­ban, hogy mely ter­mé­ke­ket néz­ték meg utol­já­ra. Amennyi­ben még gon­dol­kod­nak a ter­mék meg­vá­sár­lá­sán, úgy ezzel a funk­ció segít­sé­gé­vel könnye­dén vissza­tér­het­nek az adott ter­mék olda­lá­ra.

Ösz­tö­nöz­ze vásár­ló­it azzal, hogy min­nél maga­sabb érték­ben vásá­rol­nak, annál több ked­vez­ményt kap­nak. Lehe­tő­sé­ge van hogy az admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­ten érték­sá­vo­kat hoz­zon lét­re melyek között a vásár­lók bizo­nyos érté­kű ked­vez­ményt kap­nak a ter­mé­kek vég­össze­gé­bő. A kal­ku­lá­ci­ót auto­ma­ti­ku­san elvég­zi a rend­szer és a ked­vez­ménnyel csök­ken­tett vég­össze­get kéri a vásár­ló­tól.

Vásár­ló­na­ik lehe­tő­sé­ge van a ter­mék érté­ke­lé­sé­re és pon­to­zá­sá­ra. A pon­to­zás érté­ke alap­ján lehe­tő­ség van a ter­mé­kek sor­ren­de állí­tá­sá­ra.

Lehe­tő­sé­ge van úgy meg­ren­del­ni web­áru­há­zát, hogy a fel­hasz­ná­ló a meg­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­sé­hez szük­sé­ges összes infor­má­ci­ót egy olda­lon talál­has­sa. Ter­mé­kek lis­tá­ja, vég­összeg, adó, szál­lí­tás díja, vala­mint szál­lí­tá­si és szám­lá­zá­si címe, kupo­nok érvé­nye­sí­té­se. Amennyi­ben kéri lehe­tő­ség van arra is, hogy a fel­hasz­ná­lót több olda­lon keresz­tü­li folya­ma­ton vezes­se el a meg­ren­de­lés végé­ig.

A kosár a Woo­Com­mer­ce webshop motor alap­tar­to­zé­ka. Vásár­lói folya­ma­tos vissza­jel­zést kap­nak arról, hogy hány ter­mé­ket tet­tek eddig a kosár­ba és hogy milyen összeg­nél tar­ta­nak. A kosa­rat külön olda­lon is meg­te­kint­he­tik és módo­sít­hat­ják a meg­ren­del­ni kívánt áruk darab­szá­mát, vala­mint módo­sít­hat­ják a kosár tar­tal­mát.

Lehe­tő­sé­ge van, hogy a kosár olda­lon a vásár­lók­nak továb­bi ter­mé­ke­ket kínál­jon. Az egyes ter­mé­kek­hez kap­cso­ló­dó upsell cik­ke­ket a ter­mék­je­lemm­ző olda­lon állít­hat­ja be. Ösz­tö­nöz­ze vásár­ló­it továb­bi ter­mé­kek meg­vá­sár­lá­sá­ra ezzel a hasz­nos funk­ci­ó­val.

Vásár­ló­i­nak lehe­tő­sé­ge van, hogy a ter­mék­ol­da­lon kér­dé­se­ket tegye­nek fel egy-egy ter­mék­kel kap­cso­lat­ban. Önnek a web­áru­ház keze­lő­fe­lü­le­té­be belép­ve van lehe­tő­sé­ge a kér­dés meg­vá­la­szo­lá­sá­ra és/vagy mode­rá­lá­sá­ra.

Áruk feltöltése az adatbázisba

A modul díja tar­tal­maz­za az áruk fel­töl­té­sét az adat­bá­zis­ba darab­szám­be­li kor­lá­to­zás nél­kül, amennyi­ben az álta­lunk kért Excel for­má­tum­ban a ren­del­ke­zé­sünk­re bocsájt­ja a tar­tal­mat.

A modul ára

295,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Woo­Com­mer­ce Eco­nomy Cso­mag

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy Cso­mag

WooCommerce Prémium Economy Csomag

Mit tartalmaz ez a modul

A Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy cso­mag a Woo­Com­mer­ce Eco­nomy cso­ma­gon felül ext­ra kiegé­szí­tő szol­gál­ta­tá­so­kat tar­tal­maz. Cso­ma­gun­kat úgy állí­tot­tuk össze, hogy web­áru­há­za működ­te­té­se ext­ra kényel­met és funk­ci­ót kínál­jon Önnek és vásár­ló­i­nak. Lehe­tő­sé­ge van web­áru­há­za tar­tal­mát excel­ből impor­tál­ni és onnan expor­tál­ni. Vásár­lói könnyeb­ben keres­het­nek ter­mé­kei között, véd­he­ti képei biz­ton­sá­gát víz­je­lek­kel, vala­mint letölt­he­tő­vé tehe­ti ter­mé­kei adat­lap­ja­it.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A Woo­Com­mer­ce alap­funk­ci­ó­ja­ként lehe­tő­sé­ge van a ter­mé­ke­ket a webes felü­le­ten szer­kesz­te­ni, de sok ter­mék­nél ez idő­igé­nyes és nagy mun­ka­be­fek­te­tést igény­le Öntől. Excel impor­tá­lás és expor­tá­lás funk­ci­ónk kere­té­ben lehe­tő­sé­ge van az áru­kat, fel­hasz­ná­ló­kat, seo para­mé­te­re­ket és a meg­ren­de­lé­se­ket excel­be ( XLS for­má­tum­ba ) expor­tál­ni, ott meg­szer­kesz­te­ni és vissza impor­tál­ni a rend­szer­be. Lénye­ge­sen leegy­sze­rű­sí­ti a szer­kesz­tést és időt spó­rol meg Önnek.

A Woo­Com­mer­ce alap­tar­to­zé­ka­ként Önnek csak a ter­mék­ka­te­gó­ri­ák meg­je­le­ní­té­sé­re van lehe­tő­sé­ge. Ön, mint leen­dő web­áru­ház tulaj­do­nos, már biz­to­san tisz­tá­ban van vele, hogy láto­ga­tói min­nél hama­rabb talál­ják meg a kere­sett ter­mé­ket, annál nagyobb az esé­lye, hogy azt meg is vásá­rol­ják. Beépít­he­tő szű­rő funk­ci­ónk segít­sé­gé­vel lehe­tő­vé tesszük, hogy láto­ga­tói ne csak a ter­mék­ka­te­gó­ri­ák közt bolyong­ja­nak, hanem szű­rést tud­ja­nak készí­te­ni: gyár­tó­ra, árin­ter­val­lum­ra, ter­mék­jel­lem­ző­re ( szín, méret stb.). A beá­l­í­tott szű­rő­ket lehe­tő­sé­gük­ben áll kom­bi­nál­ni is.

Ön időt és ener­gi­át fek­tet abba, hogy web­áru­há­zá­ban meg­je­le­nő ter­mék­ké­pek a leg­tö­ké­le­te­seb­bek legye­nek. Nyil­ván Ön sem sze­ret­né, ha ille­ték­te­le­nek letöl­te­nék és fel­hasz­nál­nák saját cél­ja­ik­ra. Ennek kikü­szöb­é­lé­sé­re lehe­tő­sé­ge van ellát­ni képe­it auto­ma­ti­kus víz­jel­el­lel. Helyez­ze el logó­ját vagy nevét a képe­ken, így lehe­tő­sé­ge van azon­na­li lépé­se­ket ten­ni, ha vala­ki eltu­laj­do­ní­ta­ná őket.

Vásár­lói egy gomb­nyo­más­sal letölt­he­tik pdf for­má­tum­ban vagy nyom­tat­hat­ják a ter­mék adat­lap­ját. A egy gomb meg­nyo­má­sá­val a rend­szer össze­ál­lít­ja és stí­lu­so­san elren­de­zi a letölt­he­tő / nyom­tat­ha­tó fájlt.

Excel impor­tá­lás, expor­tá­lás

 • Egy­sze­rű drag & drop tech­no­ló­gia
 • Bár­mi­lyen para­mé­ter­re készít­het szű­rést
 • Fel­hasz­ná­lók, áruk, ren­de­lé­sek, seo ada­tok export­ja és import­ja
 • XML export lehe­tő­ség

Rész­le­tes szű­rő funk­ció

 • Ajax tech­no­ló­gi­á­jú szű­rő
 • Bár­mi­lyen meg­adott ter­mék­tu­laj­don­ság alap­ján képes szűr­ni

 • Ár kate­gó­ria ala­pú kere­sés

 • Szű­rés akci­ós ter­mé­kek­re

Víz­je­les véde­lem

 • Szö­ve­ges és kép ala­pú víz­jel­vé­de­lem

 • Ismét­lő­dő víz­jel funk­ció

 • Kate­gó­ri­án­ként állít­ha­tó víz­jel

 • Kivá­laszt­ha­tó pozí­ció

Letölt­he­tő ter­mék adat­lap

 • PDF gene­rá­lás a ter­mék­ol­dal­ból

 • Beál­lít­ha­tó oldal­el­ren­de­zés
 • QR kód elhe­lye­zé­se a pdf-ben
 • Tar­tal­maz­za a ter­mék link­jét

A modul ára

46,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy Cso­mag

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini

Woo­Com­mer­ce Busi­ness Class Cso­mag

WooCommerce Business Class Csomag

Mit tartalmaz ez a modul

A Woo­Com­mer­ce Busi­ness Class cso­mag a Woo­Com­mer­ce Eco­nomy és a Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy cso­ma­gon felül továb­bi kiegé­szí­tő szol­gál­ta­tá­so­kat tar­tal­maz. A cso­mag össze­ál­lí­tás révén ext­ra kényel­mi funk­ci­ó­kat tele­pí­tünk vásár­lói szá­má­ra, melyek­kel tovább ösz­tö­nöz­he­ti őket a vásár­lás­ra. Beje­lent­kez­het­nek a soci­al media fiók­juk­kal, vala­mint a ter­mé­kek meg­nyi­tá­sa nél­kül kap­hat­nak átfo­gó képet az opci­ók­ról. Ön pedig továb­bi kap­cso­ló­dó ter­mé­ke­ket adhat el egy olda­lon belül.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Web­áru­há­za láto­ga­tó­i­nak lehe­tő­sé­ge van arra, hogy ter­mék­lis­ta nézet­ben, az adott ter­mék meg­nyi­tá­as nél­kül töb­bet tud­ja­nak meg a ter­mék­ről. Egy kat­tin­tás­sal lát­hat­ják a ter­mék leírá­sát, árát, ocp­ci­ó­it és egy­ből a kosár­ba is tehe­tik a ter­mé­ket. A funk­ció növe­li a fel­hasz­ná­lói élményt és fel­kel­ti a vásár­lá­si ked­vet.

Az Ön web­áru­há­za olyan ter­mé­ke­ket áru­sít, ahol fon­tos a vevő szem­pont­já­ból a méret? ( pl. ruhá­zat, műsza­ki ter­mé­kek ).A dina­mi­ku­san szer­keszt­he­tő ter­mék­mé­ret táb­lá­za­tok funk­ció segít­sé­gé­vel Ön egy helyen kényel­me­sen kezel­he­ti eze­ket a táb­lá­za­to­kat és hoz­zá­ren­del­he­ti a ter­mé­kek­hez. Ha vál­to­zás tör­té­nik a ter­mék mére­té­ben? Elég egy helyen kija­ví­ta­ni a táb­lá­za­tot és már­is egy gomb­nyo­más­sal fris­sít­he­ti akár több száz ter­mé­ke méret­táb­lá­za­tát.

Meg­lé­vő ter­mé­kei mel­lé sze­ret­ne fel­áras kiegé­szí­tő ter­mé­ke­ket elad­ni? ( Pl. ext­ra gran­cia vagy jót­ál­lás )Az ext­ra ter­mék opció hasz­nos lehet Önnek ebben az eset­ben. A ter­mék olda­lon fel­hasz­ná­lói kivá­laszt­hat­ják azo­kat az ext­ra opci­ó­kat, melyek ára hoz­zá­adó­dik a ter­mék ere­de­ti árá­hoz.

Tegye lehe­tő­vé fel­hasz­ná­ló­i­nak, hogy leegy­sze­rű­sít­hes­sék a regiszt­rá­ció folya­ma­tát azzal, hogy regiszt­rál­hat­nak web­áru­há­zá­ba face­book vagy goog­le fiók­juk segít­sé­gé­vel egy gomb­nyo­másal.

Vil­lám­né­zet

 • Komp­lett átte­kin­tés egy modá­lis abla­kon belül
 • Betöl­té­si idő nél­kül
 • Fokoz­za a vásár­lá­si ked­vet

 • Azon­na­li hoz­zá­adás a kosár­hoz

Dina­mi­kus méret­táb­lá­zat

 • Egy hely­ről szer­keszt­he­tő méret­táb­lá­za­tok
 • Kor­lát­lan szá­mú ter­mék­hez hoz­zá­ren­del­he­tő

 • Egy köz­pon­ti hely­ről szer­keszt­he­tő
 • Spó­rol­jon meg több órá­nyi mun­kát

Ext­ra ter­mék opció

 • Ext­ra hoz­zá­ad­haó ter­mé­kek vagy ter­mék­op­ci­ók
 • Dina­mi­ku­san kal­ku­lált árak
 • Hoz­zá­ad­ha­tó: jelö­lő négy­zet, válasz­tó gom­bok, szö­veg mező, bevi­te­li mező, fel­töl­tés gomb, dátum­vá­lasz­tó, és szín­vá­lasz­tó
 • Választ­ha­tó­an: fix áras vagy szá­za­lé­kos árkal­ku­lá­ció

Soci­al fiók beje­lent­ke­zés

 • Akár 80%-kal növe­li a vásár­lók bizal­mát
 • Ext­ra biz­ton­sá­gi réteg
 • Nagyobb regiszt­rá­ci­ós és vásár­lá­si haj­lan­dó­ság
 • Választ­ha­tó­an, a leg­nép­sze­rűbb soci­al media fió­kok­kal

A modul ára

34,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Woo­Com­mer­ce Busi­ness Class Cso­mag

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium

Woo­Com­mer­ce First Class Cso­mag

WooCommerce First Class Csomag

Mit tartalmaz ez a modul

Woo­Com­mer­ce First Class Cso­mag, min­den hasz­nos és kényel­mi funk­ció egy web­áru­ház­ban. A cso­mag a Woo­Com­mer­ce Eco­nomy, a Woo­Com­mer­ce Pré­mi­um Eco­nomy és a Woo­Com­mer­ce Busi­ness Class cso­ma­go­kon felül min­den olyan hasz­nos funk­ci­ót tar­tal­maz, amely­re egy web­áru­ház­nak csak szük­sé­ge lehet. Tegye még von­zób­bá áru­kí­ná­la­tát az itt talál­ha­tó kíván­ság­lis­ta és össze­ha­son­lí­tó funk­ci­ók­kal, adjon levá­sá­rol­ha­tó hűség­pon­to­kat a vásár­lá­sok­hoz, fűz­zön a ter­mé­kek­het letölt­he­tő doku­men­tu­mo­kat és kezel­je a vissza­té­rí­té­se­ket pro­fesszi­o­ná­lis szin­ten.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Az egyik leg­si­ke­re­sebb vásár­lás ösz­tön­ző funk­ció a kiván­ság­lis­ta. Ha láto­ga­tói még bizony­ta­la­nok egy ter­mék meg­vá­sár­lá­sá­val kap­cso­lat­ban egy gom­nyo­más­sal hoz­zá­ad­hat­ják az adott ter­mé­ket kíván­ság­lis­tá­juk­hoz, így később ami­kor vissza­tér­nek a web­áru­ház­ba egy­ből meg­ta­lál­ják fiók­juk­ban az elmen­tett ter­mé­ke­ket. Lehe­tő­sé­gük van továb­bá kíván­ság lis­tá­juk meg­osz­tá­sá­ra a soci­al media csa­tor­ná­kon, mellyel még több láto­ga­tót vonz­hat web­áru­há­zá­ba.

A vásár­lás vég­össze­gé­től füg­gő­en Önnek lehe­tő­sé­ge van vásár­ló­it hűség­pon­tok­kal jutal­maz­ni, ezzel is ösz­tö­nöz­ve őket arra, hogy vissza­tér­je­nek a későb­bi­ek­ben web­áru­há­zá­ba. Vásár­lói az össze­gyűj­tött pon­to­kat a meg­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se előtt érvé­nye­sít­he­tik és ezzel az érték­kel csök­kent­he­tik a vég­össze­get.

Beépít­he­tő ter­mék­össze­ha­son­lí­tó funk­ci­ónk­kal, vásár­lói könnye­dén össze­ha­son­lít­hat­ják az egyes ter­mé­ke­ket. Egy­sze­rű­en egy gom­nyo­más­sal hoz­zá­ad­hat­ják a ter­mé­ke­ket egy lis­tá­hoz és a rend­szer a meg­adott para­mé­te­rek lis­tá­zá­sá­val átlát­ha­tó­vá válik a ter­mé­kek köz­ti különb­ség.

Vásár­ló­ja a kosár­ba tet­te a ter­mé­ke­ket és elhagy­ta az olda­lát? A kosár men­té­se funk­ci­ó­val lehe­tő­sé­ge van arra, hogy ami­kor követ­ke­ző­leg vissza­tér akkor ugyan­ott talál­ja ter­mé­ke­it ahol hagy­ta. Növel­je az eladás lehe­tő­sé­gét ezzel az egy­sze­rű, ám még­is hasz­nos funk­ci­ó­val.

Tegye lehe­tő­vé vásár­lói szá­má­ra, hogy a nyil­vá­nos doku­men­tu­mo­kat letölt­sék maguk­nak, melyek a ter­mék­hez kap­cso­lód­nak ( pl. hasz­ná­la­ti útmu­ta­tó, össze­sze­re­lé­si útmu­ta­tó stb. ) Ön az admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­ten könnye­dén hoz­zá­ren­del­he­ti a fáj­lo­kat a ter­mé­kek­hez.

Kiván­ság­lis­ta

 • Vásár­ló­i­nak kénye­lem, Önnek pedig kivá­ló mar­ke­ting esz­köz
 • Moni­to­roz­za a vásár­lói szo­ká­so­kat, készít­sen akci­ó­kat az elmen­tett ter­mé­kek­hez

 • Ter­mék auto­ma­ti­kus eltá­vo­lí­tá­sa a lis­tá­ról a kosár­ba tételt köve­tő­en
 • Soci­al media meg­osz­tá­si funk­ció

Hűség­pon­tok

 • Jutal­maz­za vásár­ló­it levá­sá­rol­ha­tó hűség­pon­tok­kal
 • Ösz­tö­nöz­ze őket arra, hogy vissza­tér­je­nek később is
 • Beál­lít­ha­tó a pon­tok érté­ke és a vásár­lás után járó pon­tok szá­ma
 • Lehe­tő­ség admin felü­let­ből adha­tó pon­tok­ra

Össze­ha­son­lí­tó funk­ció

 • Tegye lehe­tő­vé vásár­ló­i­nak, hogy össze­ha­son­lít­sák a ter­mé­ke­ket leg­fon­to­sabb para­mé­te­re­ik alap­ján

 • Modá­li­san meg­je­le­nő táb­lá­zat
 • Azon­na­li kosár­ba tétel funk­ció
 • Soci­al media meg­osz­tá­si lehe­tő­ség

Kosár men­té­se

 • Vásár­lói elment­he­tik kosár­ba tett ter­mé­ke­i­ket saját fiók­juk­ban

 • Bár­mi­kor vissza­tér­het­nek meg­vá­sá­rol­ni
 • Meg­oszt­hat­ják isme­rő­se­ik­kel
 • Önnek kivá­ló lehe­tő­ség mar­ke­ting célok­ra

Kap­cso­ló­dó doku­men­tu­mok

 • A leg­fon­to­sabb doku­men­tu­mok egy helyen
 • Össze­sze­re­lé­si útmu­ta­tók, hasz­ná­la­ti uta­sí­tás, garan­ci­á­lis fel­té­te­lek, aller­gén anya­gok táb­lá­za­ta stb.

 • Vevői már a vásár­lás előtt tájé­ko­zód­hat­nak a ter­mék­kel kap­cso­lat­ban

 • Önnek időt és ener­gi­át spó­rol meg, hogy nem kell e-mailben kül­de­ni az oly­kor nagyobb mére­tű doku­men­tu­mo­kat

A modul ára

39,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Woo­Com­mer­ce First Class Cso­mag

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max,

Doma­in - Host­ing Modul

Weboldal készítés - Domain és hoszting modul

Mit tartalmaz ez a modul

A Doma­in - Host­ing modul szol­gál­ta­tá­sa­i­nak kere­té­ben, segí­tünk Önnek kivá­lasz­ta­ni és regiszt­rál­ni vál­lal­ko­zá­sá­nak doma­in nevét, web­tár­hely szol­gál­ta­tó­ját. Mind­ezt CDN szol­gál­ta­tás­sal és SSL tan­usít­vánnyal kiegé­szít­ve. A sike­res online jelen­lét leg­kri­ti­ku­sabb lépé­se ezek­nek a szol­gál­ta­tók­nak a kivá­lasz­tá­sa. Ezzel a modul­lal segí­tünk Önnek, hogy biz­ton­ság­ban tud­has­sa vál­la­ko­zá­sát, 100%-ig az Ön igé­nye­i­re szab­va.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A web­ol­dal­ké­szí­tés első lépé­se­ként egy doma­in név regiszt­rá­lá­sá­ra van szük­ség. Gon­dol­jon úgy a doma­in név­re, mint ahogy egy utca­név és ház­szám azo­no­sít egy épü­le­tet. Ez eset­ben a doma­in név az Ön egye­di inter­ne­tes címe. Ennek hiá­nyá­ban ügy­fe­le­i­nek azenweboldalam.hu helyett egy ide­ig­le­nes és bonyo­lult szám­sor kel­le­ne meg­je­gyez­nie, mint pl.: 123.123.123.123/˝azenweboldalam.hu.

A tár­hely az a terü­let a szer­ve­ren, aho­vá el lehet helyez­ni a web­ol­dal vagy web­ol­da­lak tar­tal­mát. Az Eve­ron Stu­dio nagy hang­súlyt fek­te­tett arra, hogy meg­ta­lál­ja Ön szá­má­ra a leg­jobb szol­gál­ta­tót ezen a terü­le­ten. Part­ner­cé­günk­nek köszön­he­tő­en ügy­fe­le­ink­nek a leg­ki­vá­lóbb inf­ra­struk­tú­rá­jú szer­ve­re­ket biz­to­sít­juk piac­ve­ze­tő­en ala­csony áron. VPS ala­pú host­ing, igé­nyek­től füg­gő­en már havi kb 10$-tól. Önnek bár­mi­kor lehe­tő­sé­ge van dina­mi­ku­san növel­ni vagy akár csök­ken­te­ni szer­ve­ré­nek kapa­ci­tá­sát. A fize­tés tör­tén­het ban­kár­tyá­ról tör­té­nő levo­nás­sal vagy pay­pal fiók­ból tör­té­nő befi­ze­tés­sel is. Az elszá­mo­lás havi szin­tű bon­tás­ban tör­té­nik.

A CDN kife­je­zés az angol Cont­ent Deli­very Net­work ( tar­ta­lom szol­gál­ta­tó rend­szer ) rövi­dí­té­se. Ez a szol­gál­ta­tás az Ön doma­in neve és tár­hely szol­gál­ta­tó­ja között helyez­ke­dik el és két kri­ti­ku­san fon­tos sze­re­pet tölt be. Védel­met biz­to­sít Önnek szin­te az összes online fenye­ge­tett­ség ellen, más­rész­ről tar­ta­lom tük­rö­ző szol­gál­ta­tá­sá­nak köszön­he­tő­en akár 10X gyor­sabb oldal­le­töl­tést tesz lehe­tő­vé láto­ga­tói szá­má­ra. A szol­gál­ta­tás 1 doma­in név­hez ingye­nes.

Az SSL tanú­sít­vá­nyok arra szol­gál­nak, hogy lét­re­jö­hes­sen egy biz­ton­sá­gos, tit­ko­sí­tott csa­tor­na a kli­ens és a szer­ver között. SSL tanú­sít­vánnyal ada­ta­ink tit­ko­sí­tá­son esnek át, mielőtt azok Inter­ne­ten keresz­tül átvi­tel­re kerül­né­nek. A tit­ko­sí­tott ada­tot csak a cél­szer­ver képes lefor­dí­ta­ni. Ez biz­to­sít­ja, hogy a web­ol­da­lon meg­adott ada­ta­in­kat nem tulaj­do­nít­hat­ják el.

Doma­in név

 • Választ­ha­tó doa­min név vég­ző­dé­sek ( .hu, .com, .org, .net stb. )

 • Auto­ma­ti­kus doma­in hossza­bí­tás

 • DNS keze­lés

 • Kor­lát­lan aldo­ma­in lehe­tő­ség

Host­ing szol­gál­ta­tás

 • SSD ala­pú vir­tu­á­lis host­ing

 • Igény sze­rint ská­láz­ha­tó méret

 • Piac­ve­ze­tő­en ala­csony havi­díj

 • Fel­jett inf­ra­struk­tú­ra

CDN Szol­gál­ta­tás

 • Ext­ra biz­ton­ság web­ol­da­lá­nak

 • Akár 10X gyor­sabb oldal­le­töl­tés

 • DDoS táma­dás, adat­lo­pás és Bot-ok elle­ni véde­lem

 • 1 doma­in név­hez ingye­nes

SSL tan­usít­vány

 • Az inter­ne­tes biz­ton­ság komo­lyan véte­lé­nek jele az üzle­ti part­ne­rek felé

 • A Goog­le és egyéb kere­sők előny­ben része­sí­tik

 • Védi a sze­mé­lyes ada­to­kat

 • 1 doma­in név­hez ingye­nes

A modul ára

21,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.
** Az ár tar­tal­maz­za a válasz­tott doma­in név első éves díját.
*** Az ár tar­tal­maz­za a hoszt­ing szol­gál­ta­tás első 2 havi­dí­ját ( bele­ért­ve a fej­lesz­tés ide­jét )

Doma­in - Host­ing Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

E-commerce plat­form és Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer

Prémium keretrendszer modul

Mit tartalmaz ez a modul

Ahhoz, hogy Woo­Com­mer­ce webshop­ja egye­di kiné­ze­tű legyen sab­lon­ra van szük­ség. De mi is való­já­ban a sab­lon? Leegy­sze­rű­sít­ve, kibő­ví­ti a Word­Press tar­ta­lom­ke­ze­lő funk­ci­o­na­li­tá­sát. Lehe­tő­vé teszi, hogy web­ol­da­la reszpon­zív legyen, össze­tett menü­struk­tú­ra kiala­kí­tá­sá­ra ad lehe­tő­sé­get, olyan elő­re elké­szí­tett ele­me­ket tar­tal­maz, mellyel növel­he­ti a fel­hasz­ná­lói élményt, mind­ezt egy könnyen átlát­ha­tó és kezel­he­tő admi­niszt­rá­ci­ós felü­let­ről beál­lít­va.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Webshop­ja kiala­kí­tá­sá­nak első lép­cső­fo­ka, hogy integ­rál­juk a Word­Press tar­ta­lom­ke­ze­lő­be a Woo­Com­mer­ce plat­for­mot. Online webshop­ja design­ját, hoz­zá­iga­zít­juk a már kiala­kí­tott arcu­lat­hoz és elvé­gez­zük a kez­de­ti beál­lí­tá­so­kat. Lét­re­hoz­zuk a kosa­rat, a fel­hasz­ná­lói fió­kot, a kass­sza oldalt, a funk­ci­ó­kat beépít­jük a web­ol­dal kiemelt helye­i­re és pró­ba ter­mé­kek­kel tesz­tel­jük a kért beál­lí­tá­so­kat.

Az Eve­ron Stu­dio ügy­fe­le­i­nek webshop­ja­in min­den eset­ben pré­mi­um sab­lon­nal dol­go­zunk. A Word­Press motor gon­dos­ko­dik ugyan a tar­ta­lom­ke­ze­lés­ről, de a pré­mi­um sab­lon teszi iga­zán lehe­tő­vé, hogy egye­di­vé tud­juk ala­kí­ta­ni az websho­pot. A sab­lon segít­sé­gé­vel tud­juk kiala­kí­ta­ni a designt és az olda­lak stí­lu­sát, a betű­tí­pu­so­kat, a szí­ne­ket, a widge­te­ket ( elő­re prog­ra­mo­zott objek­tu­mok ), az oldal elren­de­zé­sét, a menü­struk­tú­rát, stb.

A Fusi­on Buil­der tech­no­ló­gia a pré­mi­um sab­lon részét képe­ző épí­tő­ele­mek össze­fo­ga­ló neve. A Fusi­on Buil­der épí­tő­ele­mek teszik lehe­tő­vé, hogy olyan oldal­el­ren­de­zést és designt ala­kít­suk ki leen­dő webshop­já­nak, ahol csak az Ön kép­ze­le­te szab határt. A tech­no­ló­gia auto­ma­ti­ku­san lehe­tő­vé teszi, hogy web­ol­da­la reszpon­zív módon jelen­jen meg, vagy­is min­den esz­köz­re (lap­top, mobil­te­le­fon, tab­let stb) optom­ali­zál­va legyen. A Fusi­on Core tech­no­ló­gia a pré­mi­um sab­lon “mag­ját” kép­ző prog­ram­kó­dok, stí­lu­sok össze­fog­la­ló nevé­re utal. Itt olyan elő­re leprog­ra­mo­zott elmek és könyv­árak talál­ha­tók, melyek leve­szik a ter­het ügy­fe­le­ink vál­lá­ról, amennyi­ben maguk is sze­ret­né­nek majd a későb­bi­ek­ben vál­toz­tat­ni. Mind­ezt prog­ra­mo­zói tudás nél­kül.

Az infor­ma­ti­kai tech­no­ló­gi­ák vilá­gá­ban min­den szu­perszóni­kus sebes­ség­gel vál­to­zik. Elen­ged­he­tet­len, hogy web­ol­da­la tar­ta­ni tud­ja a lépést a tech­no­ló­gi­ák­kal. Lehet hogy az oldal kül­ső meg­je­le­ne­é­sé­ben nem vál­to­zik sem­mi, de az alat­ta futó prog­ram­kód fris­sí­tés­re szo­rul. Az álta­lunk aján­lott pré­mi­um sab­lon “tar­to­zé­ka­ként” Ön élet­tar­tam­ra jogo­sult a fris­sí­té­sek eléré­sé­re tel­je­sen ingyen, vala­mint a szol­gál­ta­tó cég 6 hóna­pos tech­ni­kai tanács­adá­sá­ra.

E-Commerce Plat­form

 • Woo­Com­mer­ce plat­form tele­pí­té­se
 • #1 leg­ked­vel­tebb e-commerce plat­form
 • Rugal­mas, gyors, könnyen kezel­he­tő
 • Szám­ta­lan bőví­té­si lehe­tő­ség

Pré­mi­um Sab­lon

 • #1 szá­mú leg­töb­bet eladott sab­lon a vilá­gon

 • 5 csil­la­gos fel­hasz­ná­lói érté­ke­lés
 • Közel 1000 beál­lí­tá­si lehe­tő­ség
 • Kor­lát­lan design lehe­tő­ség

Fusi­on Buil­der & Core

 • 100% Reszpon­zív ele­mek
 • 55 elő­re prog­ra­mo­zott épí­tő­elem

 • Min­den hasz­nos funk­ció 1 bővit­mény­be gyűjt­ve
 • CSS3 Ani­má­ci­ók

Támo­ga­tás

 • Élet­tar­tam­ra szó­ló licen­ce
 • Auto­ma­ti­kus fris­sí­té­sek
 • 6 hóna­pos szol­gál­ta­tói támo­ga­tás
 • 5 csil­la­gos ügy­fél­köz­pont

A modul ára

25,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

E-commerce plat­form és Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

E-commerce plat­form és Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer

Internetes biztonság modul

Mit tartalmaz ez a modul

2018 május 25.-én élet­be lépett az euró­pai álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let, a GDPR. Vál­la­ko­zá­sa inter­ne­tes meg­je­le­né­sé­vel Ön is adat­ke­ze­lő­vé válik és web­ol­da­lá­nak meg kell felel­nie a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­nak. GDPR modu­lunk kere­té­ben, olyan funk­ci­ó­kat épí­tünk be olda­lá­ba, melyek tájé­koz­tat­ják láto­ga­tó­it a joga­ik­ról és lehe­tő­sé­ge­ik­ről. Inter­ne­tes biz­ton­ság bővít­mé­nyünk kere­té­ben kár­té­kony kód figye­lő prog­ra­mot, tűz­fa­lat, auto­ma­ti­kus spam szű­rőt épí­tünk be oldal­ba, vala­mint több lép­csős beazo­ní­tást teszünk lehe­tő­vé.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Önnek a web­ol­dal üze­mel­te­té­se kap­csán arra is jogi köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zik, hogy tájé­ko­t­as­sa láto­ga­tó­it, milyen lépé­se­ket tesz meg Ön az ada­ta­ik védel­me érde­ké­ben, vala­mint milyen ada­to­kat gyűjt ezzel kapcsolatban.GDPR modu­lunk kere­té­ben egy kidol­go­zott aján­la­tot készí­tünk Önnek, amely tar­tal­maz­za a szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. Meg­jegy­zés: Az Eve­ron Stu­dió nem ren­del­ke­zik jogi képe­sí­tés­sel, ezért kér­jük ügy­fe­le­in­ket, hogy aján­lá­sun­kat min­den eset­ben néze­sék meg jogi­lag ille­té­kes sze­méllyel.

Láto­ga­tó­i­nak az oldal­ra érke­zést köve­tő­en azon­na­li tájé­koz­ta­tást kell nyúj­ta­nia a fel­hasz­ná­lói fel­té­te­lek­ről és adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­zat­ról. A tájé­koz­ta­tás érde­ké­ben egy kis fel­ug­ró abla­kot helye­zünk el az oldal alján, tájé­koz­tat­juk a láto­ga­tót, ők pedig egy ok gomb meg­nyo­má­sá­val nyug­táz­zák, hogy tudo­má­sul veszik a fel­té­te­le­ket, vala­mint lehe­tő­sé­get kap­nak, hogy az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en sze­mély­re szab­has­sák a beál­lí­tá­sa­i­kat.

A Word­Press blog­mo­tor szoft­ver egy nyílt for­rás­kó­dú prog­ram, ami azt jelen­ti, hogy a for­rás­kód bár­ki által meg­te­kint­he­tő és módo­sít­ha­tó. Az Ön tele­pí­tett ver­zi­ó­ja, ugyan szá­mos biz­ton­sá­gi réteg­gel van véd­ve a szer­ve­ren, de létez­het­nek olyan kis­ka­puk, mely­el ille­ték­te­le­nek akár kár­té­kony kódot helyez­het­nek el a sorok között. Vírus­ke­re­ső tele­pí­té­sé­vel azon­ban egy lépés­sel előt­tük jár­hat, mert szin­te azon­na­li jelen­tést kap arról, ha bár­ki ezt meg­kí­sé­rel­né.

A 2 fak­to­ros, más­né­ven két lép­csős beazo­no­sí­tás az egyik leg­biz­to­sabb meg­ol­dás manap­ság arra, hogy meg­aka­dá­lyoz­za ille­ték­te­le­nek belé­pé­sét az Ön web­ol­da­lá­nak keze­lő­fe­lü­le­té­be. Hiá­ba tud­ja meg vala­ki az Ön fel­hasz­ná­ló nevét és jel­sza­vát, ez önma­gá­ban még nem elég a belé­pés­re. A 2 fak­to­ros belé­pés­het szük­ség van egy 30 másod­per­cen­ként vál­to­zó kód­ra, melyet Ön tud gene­rál­ni okos­te­le­fon­ja segít­sé­gé­vel.

Adat­vé­del­mi sza­bály­zat és Fel­hasz­ná­lá­si fel­té­te­lek

 • Álta­lá­nos sab­lon az Ön web­ol­da­lá­ra test­re­szab­va

 • Tar­tal­maz­za a lénye­ges jogi sza­bály­zá­so­kat

 • Ele­get tesz a GDPR köve­tel­mé­nye­i­nek

 • Tájé­koz­tat­ja fel­hasz­ná­ló­it az oldal műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban

GDPR bővít­mény

 • Bele­egye­ző nyi­lat­ko­zat fel­hasz­ná­ló­i­tól
 • Letölt­he­tő bele­egye­ző nyi­lat­ko­zat log

 • Komp­lett tájé­koz­ta­tás fel­hasz­ná­ló­i­nak az Ön által tárolt ada­tok­ról

 • Érte­sí­tés adat kiszi­vár­gás­kor és a fel­hasz­ná­lók jog­gya­kor­lá­sá­nak lehe­tő­sé­ge

Vírus­ke­re­ső, Tűz­fal és Anti-Spam szű­rés

 • Kém­prog­ra­mok, víru­sok és egyéb kár­té­kony kódok elle­ni véde­lem

 • Auto­ma­ti­kus szken­ne­lés

 • Fel­is­me­ri és blok­kol­ja a rossz­in­du­la­tú for­gal­mat

 • Auto­ma­ti­kus riasz­tás e-mailben

2 fak­to­ros  azo­no­sí­tás

 • Az inter­ne­tes biz­ton­ság komo­lyan véte­lé­nek jele az üzle­ti part­ne­rek felé

 • A Goog­le és egyéb kere­sők előny­ben része­sí­tik

 • Védi a sze­mé­lyes ada­to­kat

 • 1 doma­in név­hez ingye­nes

A modul ára

20,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

GDPR és Inter­ne­tes Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

SEO és Sebes­ség­op­ti­ma­li­zá­ció Modul

Sebességoptimalizás modul

Mit tartalmaz ez a modul

A vál­la­ko­zók és vál­la­ko­zá­sok ver­se­nye a poten­ci­á­lis vásár­ló­kért sok­kal kiéle­zet­tebb az inter­ne­ten, mint a való élet­ben. Kima­gas­ló­an jelen­tős össze­get spó­rol­hat meg a rek­lá­mon és mar­ke­tin­gen, ha web­ol­da­la jól van opti­ma­li­zál­va a kere­sők­ben. Jár­jon egy lépés­sel a kon­ku­ren­cia előtt SEO modu­lunk segít­sé­gé­vel. Opti­ma­li­zál­juk olda­lát, az ide­á­lis meg­je­le­nés érde­ké­ben és hogy jó helyet fog­lal­has­son el a Goog­le kere­ső­ben.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A cache szol­gál­ta­tás akkor a készen­fek­vőbb meg­ol­dás mikor az Ön web­ol­da­lán több sta­ti­kus tar­ta­lom talál­ha­tó (képek, design ele­mek stb) ezek nem vál­toz­nak gyak­ran és a láto­ga­tók­nak feles­le­ges min­den egyes alka­lom­mal vár­ni amíg betöl­tőd­nek újra ezek a tar­tal­mak. A cache segít­sé­gé­vel eltá­rol­ja bön­gé­sző­jük adott idő­re eze­ket a tar­tal­ma­kat ezzel is jelen­tő­sen növel­ve az oldal betöl­té­sé­nek ide­jét.

A prog­ram­kód fut­ta­tá­sa során sok­szor kelet­ke­zik olyan jelen­ték­te­len infor­má­ció ( “sze­mét” ), ame­lyet az adat­bá­zis eltá­rol. feles­le­ge­sen fog­lal­ja a helyet, las­sít­va ezzel az Ön rend­sze­rét. Az adat­bá­zis kar­ban­tar­tá­sa egy rend­kí­vül kényes és nagy tudást igény­lő mun­ka. Könnyű a hibá­zás lehe­tő­sé­ge és akár hely­re­ál­lít­ha­tat­lan káro­kat is okoz­hat. Prog­ra­munk erre kínál meg­ol­dást. Idő­sza­ko­san eltá­vo­lít­ja az adat­bá­zis­ban fel­hal­mo­zó­dó sze­me­tet.

Aki a kon­ku­ren­cia előtt tud jár­ni egy lépés­sel az már fél siker. SEO ( Search Engi­ne Opti­ma­li­za­ti­on, Kere­ső opti­ma­li­zá­lás ) segít­sé­gé­vel, olyan lénye­ges beál­lí­tá­so­kat tud esz­kö­zöl­ni web­ol­da­lán, hogy az inter­ne­tes kere­sők algo­rit­mu­sai sok­kal job­ban meg­ért­sék web­ol­da­la tar­tal­mát és ezál­tal sok­kal elő­rébb helyez­zék Önt a kere­sők­be. Pont oda, ahol leen­dő ügy­fe­lei bön­gész­nek. Épít­se be azo­kat a kulcs­sza­va­kat, mely­re cél­kö­zön­sé­ge keres az inter­ne­ten.

Bát­ran kije­lent­het­jük, hogy manap­ság már a Goog­le kere­ső egyé­vált az inter­ne­tes kere­ső fogal­má­val. Mivel ők hoz­zák Önnek a leg­na­gyobb for­gal­mat web­ol­da­lá­ra, érde­mes oda­fi­gyel­ni és betar­ta­ni szbály­rend­sze­rü­ket. A Goog­le Search Cons­o­le segít­sé­gé­vel regiszt­rál­juk web­ol­da­lát a Goog­le kere­ső­ben. Ne bíz­za a vélet­len­re, hogy mit lát Önről a Goog­le. Mond­ja el Ön, hogy milyen­nek sze­ret­né lát­tat­ni a web­ol­da­lát. Goog­le Analy­tics segít­sé­gé­vel szám­ta­lan sok infor­má­ci­ót meg­tud­hat láto­ga­tó­i­ról. Mi érdek­li őket, mennyi időt töl­te­nek a web­ol­da­lán, hon­nan érke­zik a leg­több láto­ga­tó. Készít­sen jelen­té­se­ket, kimu­ta­tá­so­kat vál­all­ko­zá­sá­nak siker­élőr és ala­poz­zon a szá­mok­ra a jövő­ben aján­la­ta­i­nál.

Cache Szol­gál­ta­tás és Fájl opti­ma­li­zá­ció

 • Az olda­lak sta­ti­kus ele­me­i­nek táro­lá­sa

 • Növe­li olda­la­i­nak betöl­té­si sebes­sé­gét
 • Pozi­tív elbí­rá­lás az inter­ne­tes kere­sők­től

 • JS, CSS, képek táro­lá­sa a bön­gé­sző­ben

Adat­bá­zis­kar­ban­tar­tás

 • Kiisz­tít­ja adat­bá­zi­sá­ból a “sze­me­tet”

 • Csök­ken­ti adat­bá­zi­sa mére­tét
 • Gyor­sít­ja web­ol­da­lát

 • Idő­zít­he­tő lefu­tás

SEO Szoft­ver

 • SEO szoft­ver tele­pí­té­se

 • XML Oldal­tér­kép

 • Fókusz kulcs­szó beál­lí­tá­si lehe­tő­ség az olda­lak­hoz

 • Auto­ma­ti­kus fris­sí­té­sek

Goog­le Szol­gál­ta­tá­sok

 • Kere­sé­si kimu­ta­tá­sok
 • Infor­má­ció láto­ga­tók­ról ( tele­pü­lés, ország, esz­köz­hasz­ná­lat stb.)

 • Oldal­tér­kép és robots.txt tesz­te­lé­si lehe­tő­ség
 • Fel­hasz­ná­lói szo­ká­sok elem­zé­se

A modul ára

28,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

SEO és Sebes­ség­op­ti­ma­li­zá­ció Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Olda­lak és Kap­cso­lat Modul

weboldal készítés - Oldalak és kapcsolat modul

Mit tartalmaz ez a modul

Az olda­lak modul kere­té­ben lét­re­hoz­zuk web­ol­da­lán a kez­dő­la­pot és a rólunk részt ( Üzle­tünk / Iro­dánk / Csa­pa­tunk). Kiala­kít­juk a menü­struk­tú­rát és a navi­gá­ci­ót. Fel­tölt­jük együttm­kö­dő part­ne­re­i­nek a logó­it, vala­mint az ügy­fe­le­ink mond­ták rólunk szekciót.Elkészítjük Önnek a kap­cso­lat oldalt. Tájé­koz­tas­sa ügy­fe­le­it / vásár­ló­it az elér­he­tő­sé­gé­ről, jele­nít­se meg szék­he­lyét / üzle­tét goog­le maps segít­sé­gé­vel. Elké­szít­jük Önnek a kap­cso­la­ti űrla­pot web­ol­da­lá­ra és az ide beér­ke­ző leve­le­ket továb­bít­juk e-mail fiók­já­ba.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Nyil­ván Ön sem tud a tele­fon mel­lett ülni a nap 24 órá­já­ban, hogy fogad­ja az ügy­fe­lek hívá­sát. Tegye lehe­tő­vé szá­muk­ra, hogy egy a web­ol­da­lá­ba ágya­zott kap­cso­la­ti űrla­pon keresz­tül elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet tud­ja­nak hagy­ni az Ön szá­má­ra. A design­hoz illesz­ke­dő kap­cso­la­ti űrla­pot készí­tünk web­ol­da­lá­ra, vala­mint biz­ton­sá­gi funk­ci­ó­ként beépít­jük a capt­cha szol­gál­ta­tást ( nem vagyok robot jelö­lő­négy­zet ). Jele­nít­se meg láto­ga­tói szá­má­ra vál­la­ko­zá­sa elér­he­tő­sé­ge­it. Tele­fon­szám, e-mail cím, üzle­té­nek nyit­va­tar­tá­si ide­je, vala­mint a köz­ér­de­kű ada­tok­ról.

Mutas­sa meg ügy­fe­le­i­nek hol talál­ják meg Önt vagy iro­dá­ját. A web­ol­dal­ba ágya­zott Goog­le Maps segít­sé­gé­vel, kényel­me­sen és stí­lu­so­san tud­ja tájé­koz­tat­ni ügy­fe­le­it a hely­szín­ről.

A rólunk részt sokan csak fél­váll­ról keze­lik, de kiemel­ten fon­tos sze­re­pe van abban, hogy üzle­te, vál­lal­ko­zá­sa hite­les­nek tűn­jön. Az inter­ne­ten a láto­ga­tók nem Önnel talál­koz­nak elő­ször, ezért elen­ged­he­tet­len, hogy tájé­ko­zód­has­sa­nak arról, ki is áll való­já­ban a vál­la­ko­zás mögött. Mutas­sa be vál­la­ko­zá­sát, alkal­ma­zot­ta­it, iro­dá­ját, cége filo­zó­fi­á­ját, kül­de­té­sét.

Kiemelt szol­gál­ta­tók­kal és/vagy part­ne­rek­kel dol­go­zik együtt? Sorol­ja fel őket web­ol­da­lán. Nem pusz­tán abban van kiemelt jelen­tő­sé­ge, hogy ügy­fe­le­it nyer­he­ti meg ezzel, de az inter­ne­tes kere­sők is pozi­tí­vab­ban regiszt­rál­ják és lis­táz­zák elő­re azo­kat az olda­la­kat ahol az olda­lon kívül­re muta­tó vál­la­ko­zá­sok link­jei meg­ta­lál­ha­tó­ak. Kivá­ló lehe­tő­ség még webshop­já­ba az ügy­fe­le­ink mond­ták rólunk rész. Vásár­lói / Ügy­fe­lei olya­nok tapasz­ta­la­ta­it olvas­hat­ják Önről, akik már hasz­nál­ták ter­mé­ke­it, vagy igény­be­vet­ték szol­gál­ta­tá­sa­it.

Pro­fil és kap­cso­la­ti űrlap

 • Tet­sző­le­ges kap­cso­la­ti űrlap lét­re­ho­zá­sa
 • Mezők auto­ma­ti­kus ellen­őr­zé­se

 • Tájé­koz­tats­sa ügy­fe­le­it elér­he­tő­sé­ge­i­ről

 • Jele­nít­se meg a köz­ér­de­kű infor­má­ci­ó­kat

Goog­le Maps Integ­rá­ció

 • Goog­le Tér­kép beágya­zá­sa web­ol­da­lá­ba

 • Jele­nít­se meg üzle­tét / iro­dá­ját a tér­ké­pen

 • Útvo­nal­ter­ve­zé­si lehe­tő­ség

 • Zoom funk­ció

Rólunk & Kez­dő­lap

 • Átfo­gó kép a web­ol­dal tar­tal­má­ból
 • Kiemelt ter­mé­kek / szol­gál­ta­tá­sok
 • Mutas­sa be csa­pa­tát
 • Mutas­sa be rész­le­te­sen vál­la­ko­zá­sát

Ügy­fe­le­ink és Part­ne­re­ink

 • Sorol­ja fel együtt­mű­kö­dő part­ne­re­it

 • Növe­li láto­ga­tó­i­nak bizal­mát Ön iránt

 • Segít az inter­ne­tes kere­ső­kenk fel­tér­ké­pez­nie vál­la­ko­zá­sát

 • Meg­lé­vő ügy­fe­le­i­nek véle­mé­nye

A modul ára

29,000 Ft+ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Olda­lak és Kap­cso­lat Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Soci­al Media Modul

weboldal készítés - Közösségi médi modul

Mit tartalmaz ez a modul

Aki nincs fent a face­boo­kon és/vagy az ins­ta­gra­mon az nem is léte­zik, tart­ja a mon­dás. Soci­al Media modu­lunk kere­té­ben kiala­kít­juk Önnek a face­book és/vagy ins­ta­gram olda­lát és integ­rál­juk web­ol­da­lá­ba face­book hír­fo­lyam és ins­ta­gram galé­ria for­má­já­ban. Hogy a bizony­ta­lan láto­ga­tó­ból poten­ci­á­lis ügy­fél lehes­sen fon­tos, hogy később is el tud­ja érni őt, a leg­jobb meg­ol­dás erre a soci­al media.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Fon­tos szem­pont, hogy soci­al media csa­tor­ná­in, mint pl az ins­ta­gra­mon vagy face­boo­kon, hason­ló design és képi ele­mek jelen­je­nek meg, mint a web­ol­da­lán. Növe­li láto­ga­tó­i­nak bizal­mát az Ön vál­la­ko­zá­sa iránt és segít egy pozi­tív már­ka kép kiala­kí­tá­sá­ban. Ha még nincs üzle­ti face­book vagy üzle­ti ins­ta­gram fiók­ja, kiala­kít­juk Önnek, ha pedig már ren­del­ke­zik ezek­kel, akkor elké­szít­jük a hoz­zá való átfo­gó designt.

Rend­sze­re­sen sze­ret­né tájé­koz­tat­ni láto­ga­tó­it / ügy­fe­le­it? Aktí­van hasz­nál­ja erre a cél­ra a face­boo­kot? Hír­fo­lya­mát beágyaz­zuk a web­ol­da­lá­ba, hogy láto­ga­tói ne marad­ja­nak le a leg­fon­to­sabb tájé­koz­ta­tá­sok­ról, kiemelt aján­la­tok­ról.

Rend­sze­re­sen oszt meg képe­ket az ins­ta­gra­mon? Ins­ta­gram galé­ria segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­ge van arra, hogy képe­it beágyaz­za web­ol­da­lá­ba. Láto­ga­tói az oldal elha­gyá­sa nél­kül tud­ják like­ol­ni képe­it és követ­ni csa­tor­ná­ját. Növel­je csa­tor­ná­já­nak köve­tő­it ezzel a funk­ci­ó­val.

Egy web­áru­ház / ter­mék ter­jesz­té­sé­nek leg­ha­tá­so­sabb mód­ja a soci­al media csa­tor­ná­kon való meg­osz­tás. Tegye lehe­tő­vé ügy­fe­le­i­nek, hogy amennyi­ben tet­szett nekik a ter­mék meg­oszt­has­sák isme­rő­se­i­vel. Soci­al Media bővít­mé­nyünk­kel stí­lu­so­san elhe­lyez­het ter­mé­kei olda­lán meg­osz­tó gom­bo­kat, mely segít­sé­gé­vel láto­ga­tói meoszt­hat­ják a tar­tal­mat szin­te az öszes nép­sze­rű soci­al media csa­tor­ná­kon. Figye­lem­mel kísér­he­ti a meg­osz­tá­sok szá­mát, cik­kek­re bon­tott sta­tisz­ti­ka készül, amely­ből meg­tud­hat­ja mely írá­sai a leg­nép­szerb­bek az olva­sói köré­ben.

Face­book | Ins­ta­gram Oldal

 • Face­book és/vagy Ins­ta­gram üzle­ti oldal lét­re­ho­zá­sa
 • Meg­lé­vő Face­book oldal újra designo­lá­sa
 • Egy­sé­ges arcu­lat kiala­kí­tá­sa
 • Web­ol­da­lá­nak aján­lá­sa az Eve­ron Stu­dió face­book olda­lán

Face­book hír­fo­lyam

 • Face­book hír­fo­lya­má­nak beágya­zá­sa a web­ol­dal­ba
 • Like­olás, kom­men­te­lé­si lehe­tő­ség az oldal elha­gyá­sa nél­kül

 • Növe­li fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát
 • Isme­rő­sök kieme­lé­se akik már ked­vel­ték olda­lát

Ins­ta­gram Galé­ria

 • Ágyaz­za be ins­ta­gram képe­it web­ol­da­lá­ba
 • Ked­ve­lés, kom­men­te­lés az oldal elha­gyá­sa nél­kül

 • Stí­lu­sos és illesz­ke­dik az oldal design­já­hoz
 • Szá­mos beál­lí­tá­si és elren­de­zé­si lehe­tő­ség

Soci­al Media Integ­rá­ció

 • Soci­al Media meg­osz­tá­si gom­bok elhe­lye­zé­se a ter­mék­ol­da­lon
 • Szám­ta­lan beál­lí­tá­si lehe­tő­ség
 • Meg­osz­tá­si sta­tisz­ti­ka

 • Kimu­ta­tá­sok ter­mé­ken­ként

A modul ára

27,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Soci­al Media Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Slider Modul

weboldal készítés - Blog modul

Mit tartalmaz ez a modul

Azzal a ténnyel, hogy egy roha­nó világ­ban élünk min­den­ki tisz­tá­ban van már, de keve­sen tud­ják, hogy az inter­ne­ten ez több­szö­rö­sen igaz. Egy láto­ga­tó akár 4 másod­perc alatt tud dön­te­ni arról, hogy érdek­li e a web­ol­da­la. Önnek ennyi ide­je van, hogy meg­ra­gad­ja a figyel­met. A slider modul erre kínál meg­ol­dást. Össze­fog­lal­ja web­ol­da­la tar­tal­mát 2 - 3 ani­mált kép­ben és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak kulcs­sza­va­i­val, hogy fel­kelt­se láto­ga­tó­i­nak figyl­mét.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Ügy­fe­lei a web­ol­dal­ra érke­zést köve­tő­en, rend­kí­vül rövid idő alatt dön­te­nek arról, hogy érde­mes­nek talál­ják e a tar­tal­mat, hogy tovább bön­géssze­nek. Maxi­ma­li­zál­ja esé­lyét egy jól meg­vá­lasz­tott és stí­lu­so­san kiala­kí­tott ani­mált slider­rel. Mutas­sa be vál­la­ko­zá­sát néhány cím­szó­ban, egy jól meg­vá­lasz­tott kép­pel, mind­ezt egy figye­lem­fel­kel­tő és stí­lu­sos kön­tös­ben.

Videó galé­ria slider kiala­kí­tá­sát azok­nak az ügy­fe­le­ink­nek ajánl­juk, akik vide­ó­meg­osz­tó olda­la­kon ( You­tu­be vagy Vimeo ) több videó tar­ta­lom­mal ren­del­kez­nek. Így ügy­fe­lei nem csak 1-1 vide­ó­ját talál­ják meg vélet­len­sze­rű­en a kere­ső­ben, hanem egy átfo­góbb képet kap­nak vide­ó­i­ról. Ezúton növel­he­ti vide­ó­i­nak a nézett­sé­gét és a csa­tor­na fel­irat­ko­zó­i­nak szá­mát.

Aktí­van hasz­nál­ja vál­la­ko­zá­sa face­book olda­lát vagy rend­sze­re­sen tölt fel képe­ket ins­ta­gram pri­fil­já­ra? Olyan infor­má­ci­ó­kat oszt meg ott, melyek nem jelen­nek meg más­hol web­ol­da­lán? Ha sze­ret­né, hogy láto­ga­tói a web­ol­dal­ra érkez­ve egy­ből lás­sák eze­ket a tartl­ma­kat, akkor a soci­al media slider Önnek szól. Ágyaz­za be hír­fo­lya­mát egy kez­dő­kép­be.

Ani­mált Slider

 • Figye­lem­fel­kel­tő design web­ol­da­lá­nak
 • Mutas­sa be vál­lal­ko­zá­sát 2-3 diá­ban

 • Kor­lát­lan beál­lí­tá­si lehe­tő­ség
 • Választ­ha­tó sab­lo­nok

Videó Galé­ria Slider

 • Jele­nít­se meg vide­ó­meg­osz­tó­kon tárolt vide­ó­it
 • Növel­je a nézett­sé­get
 • Növel­je fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát

 • Mutas­sa be kiemelt ter­mé­ke­it / szol­gál­ta­tá­sa­it

Soci­al Media Slider

 • Beágyaz­ha­tó face­book vagy ins­ta­gram feed

 • Soci­al medi­an meg­osz­tott infor­má­ció azon­nal meg­je­len­nek web­ol­da­lán is
 • Tudas­sa a leg­fon­to­sabb infor­má­ci­ó­kat láto­ga­tó­i­val
 • Növel­je fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát

A modul ára

11,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Slider Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Fel­hasz­ná­ló Menedzs­ment Modul

Weboldal készítés - Felhasználó management modul

Mit tartalmaz ez a modul

Egy­szer­re több fel­hasz­ná­ló kezel­né a web­ol­da­la admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­tét, de nem sze­ret­né, hogy a bizal­mas érzé­keny infor­má­ci­ók­hoz bár­ki hoz­zá­fér­hes­sen? A fel­hasz­ná­ló menedzs­ment modul segít­sé­gé­vel sze­rep­kö­rö­ket ren­de­lünk a fel­hasz­ná­lók­hoz, kezel­jük a jogo­sult­sá­go­kat, vala­mint egy­sze­rű, de még­is biz­ton­sá­gos belé­pé­si lehe­tő­sé­get adunk a goog­le vagy mic­ro­soft fókok segít­sé­gé­vel.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Tegye lehe­tő­vé az arra jogo­sult fel­hasz­ná­lók­nak, hogy egy­sze­rű­en még­is biz­ton­sá­go­san belép­je­nek a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­be goog­le vagy mic­ro­soft fiók­juk segít­sé­gé­vel. Az arra kije­lölt fel­hasz­ná­lók lis­tá­ját regiszt­rál­juk a rend­szer­ben és így ami­kor be van­nak jelent­kez­ve goog­le vagy mic­ro­soft fiók­juk­ba egy gomb­nyo­más segít­sé­gé­vel be tud­nak jelent­kez­ni a web­ol­dal admin felü­le­té­re. Nincs szük­ség külön fel­hasz­ná­ló­név­re és jel­szó­ra. Egy­sze­rű, de még­is biz­ton­sá­gos meg­ol­dás.

Lehe­tő­sé­ge van a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­re belé­pő fel­hasz­ná­lók cso­por­to­sí­tá­sá­ra. Egy­szer­re több fel­hasz­ná­ló üze­mel­tet­né a web­ol­dalt? De nem sze­ret­né, hogy arra ille­ték­te­le­nek hoz­zá­fér­je­nek a “kénye­sebb” beál­lí­tá­si lehe­tő­sé­gek­hez? ezzel a meg­ol­dás­sal sze­rep­kö­rö­ket hoz­hat lét­re és meg­ha­tá­roz­hat­ja ki mit szer­keszt­het.

A white label funk­ci­ó­val, amel­lett, hogy test­re­szab­hat­ja keze­lő­fe­lü­le­te kiné­ze­tét, továb­bi lehe­tő­sé­ge­ket kap a fel­hasz­ná­lói jogo­sult­sá­gok kiter­jesz­té­sé­re. Adjon keze­lő­fe­lü­le­té­nek is egy­sé­ges vál­la­la­ti arcu­la­tot, designt és hatá­roz­za meg hogy melyik fel­hasz­ná­ló mit lát­hat és szer­keszt­het a web­ol­dal kezel­fe­lü­le­tén.

Belé­pés Goog­le Fiók­kal

 • Biz­ton­sá­gos, még­is kényel­mes belé­pés
 • Belé­pés 1 gomb­nyo­más­sal
 • Goog­le vagy Mic­ro­soft fiók támo­ga­tás
 • Belé­pés csak az elő­re rög­zí­tett felhsz­ná­lók szá­má­ra

Fel­hasz­ná­lói Jogo­sult­sá­gok

 • Ren­dez­ze cso­por­tok­ba a fel­hasz­ná­ló­kat
 • Kor­lá­toz­za a tar­tal­mak elér­he­tő­sé­gét
 • Növe­li a biz­ton­sá­got

 • Vál­toz­ta­tá­sok nyo­mon­kö­ve­té­se fel­hasz­ná­lón­ként

White Label

 • Keze­lő­fe­lü­let test­re­sza­bá­sa
 • Egy­sé­ges oldal arcu­lat
 • Egye­di design
 • Fel­hasz­ná­lók kor­lá­to­zá­sa

A modul nettó ára

10,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Fel­hasz­ná­ló Menedzs­ment Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Blog Modul

béog modul

Mit tartalmaz ez a modul

Sze­ret­ne jelen­tős össze­ge­ket meg­spó­rol­ni a rek­lám és mar­ke­ting költ­sé­ge­ken? Úgy érzi, hogy mon­da­ni­va­ló­ja van egy adott témá­val kap­cso­lat­ban. Miért ne köt­né össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal? Növel­je olda­la orga­ni­kus eléré­sét blog­gal és kerül­jön ked­ve­zőbb pozí­ci­ó­ba a goog­le kere­ső­ben. Nyer­je meg ügy­fe­lei / vásár­lói bizal­mát, hogy az Ön web­ol­da­lán tájé­ko­zód­hat­nak olyan infor­má­ci­ók­ról, ami­ket más­hol nem talál­nak meg. A blog modul kere­té­ben olyan, az Ön design-jához illesz­ke­dő ele­me­ket kíná­lunk ( táb­lá­za­tok, gra­fi­ko­nok, érté­ke­lé­sek), melyek bir­to­ká­ban Önnek már csak az írás­ra kell kon­cent­rál­nia.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Blog modu­lunk kere­té­ben kiala­kít­juk Önnek a tar­ta­lom­írás­hoz szük­sé­ges kör­nye­ze­tet. Kiala­kít­juk a designt, a cik­kek meg­je­le­né­sé­nek a for­má­ját, a menü­struk­tú­rát. Kiemel­he­ti leg­utol­já­ra lét­re­ho­zott írá­sa­it, dátum sze­rint ren­dez­he­ti őket. Cim­kék segít­sé­gé­vel cso­por­to­sít­hat­ja írá­sa­it, hogy láto­ga­tói könnye­dén meg­ta­lál­ják az egy téma­kör­be tar­to­zó infor­má­ci­ó­kat. A blog nem csu­pán egy hír­fo­lyam ahol vál­la­ko­zá­sá­val kap­cso­la­tos fej­le­mé­nye­ket közöl­het. a jól meg­vá­lasz­tott témák, a kere­sők­re opti­ma­li­zált írá­sok akár komoly bevé­te­li for­rást is képez­het­nek üze­mel­te­tő­jé­nek. Ragad­ja meg a lehe­tő­sé­get, hogy elő­rébb kerül­jön a kere­sők­ben, növel­je web­ol­da­la orga­ni­kus eléré­sét.

Lét­re­hoz­zuk Önnek azo­kat a blog ele­me­ket, melyek segít­sé­gé­vel pro­fesszi­o­ná­lis kül­sőt köl­csö­nöz­het írá­sa­i­nak. Növe­li a fel­hasz­ná­lói élményt és láto­ga­tói is sok­kal több időt fog­nak töl­te­ni web­ol­da­lán. Méret­re ala­kí­tott sab­lont készí­tünk Önnek, a soci­al media meg­osz­tás­ra opti­ma­li­zál­va, ezen­kí­vül design­ba illesz­ke­dő táb­lá­za­tot, gra­fi­kont, előt­te - utá­na kép lehe­tő­sé­get, szö­veg­do­bo­zo­kat, hivat­ko­zá­sok mezőt, szö­veg kieme­lő dobozt stb.

Sze­ret­ne blog­já­val pénzt keres­ni? Amel­lett, hogy egy jó blog jelen­tő­sen növe­li láto­ga­tó­i­nak szá­mát kivá­ló lehe­tő­sé­get teremt arra, hogy olva­só­i­nak hir­de­té­se­ket ajánl­jon. Ahe­lyett, hogy fel­ub­ró abla­kok­kal zavar­ná meg a fel­hasz­ná­lói élményt, helyez­zen el képe­ket írá­sa sorai között, jele­nít­sen meg idő­sza­kos hir­de­té­se­ket, akci­ó­kat, vagy Goog­le Adsen­se fiók lét­re­ho­zá­sá­val helyez­zen el goog­le hir­de­té­se­ket olda­lán, melyek után a goog­le fizet Önnek. Hir­de­tés­ke­ze­lő szoft­ve­rünk segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­ge van stí­lu­so­san és nem zava­ró módon aján­la­to­kat kínál­ni láto­ga­tó­i­nak.

Blog Kiala­kí­tá­sa

 • Blog oldal lét­re­ho­zá­sa és beál­lí­tá­sa
 • Oldal­sáv kiala­kí­tá­sa
 • Utol­já­ra fel­töl­tött cik­kek elhe­lye­zé­se a kez­dő­ol­da­lon
 • Választ­ha­tó elren­de­zé­si lehe­tő­ség

Blog Ele­mek Lét­re­ho­zá­sa

 • Design­hoz illesz­ke­dő blog ele­mek lét­re­ho­zá­sa
 • Gra­fi­kon, táb­lá­zat, előtte-utána kép, videó beágya­zás stb.
 • Elő­re elké­szí­tett Pho­toshop kép­sab­lo­nok
 • Kom­men­te­lé­si lehe­tő­ség

Hir­de­tés­ke­ze­lő Szoft­ver

 • Kezel­je egy hely­ről összes hir­de­té­sét
 • Gyors és könnyű elhe­lye­zés a bejegy­zé­sek­ben
 • Goog­le Adsen­se integ­rá­lá­si lehe­tő­ség
 • Idő­zi­tett aján­la­tok készí­té­se

A modul ára

27,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Blog Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme

Hír­le­vél Modul

hírlevél modul

Mit tartalmaz ez a modul

Az e-mail hír­le­vél egy olyan e-mail kom­mu­ni­ká­ció, amely a közön­ség tájé­koz­ta­tá­sá­ra szol­gál a ter­mé­ke­i­vel vagy cégé­vel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről, tip­pek­ről vagy fris­sí­té­sek­ről. Külön­bö­ző célok­ra hasz­nál­ják őket, és sok­fé­le for­má­ja lehet. Néme­lyik a heti tar­tal­mak meg­is­mer­te­té­sé­re, néme­lyi­kük a negyed­éves szer­ve­ze­ti fris­sí­té­sek, mások pedig az új ter­mé­kek bemu­ta­tá­sá­ra is szol­gál­hat­nak. Az e-mail hír­le­ve­lek lénye­ge, hogy a fel­irat­ko­zó­kat tájé­koz­tas­sák a szer­ve­zet­ben vagy az üzle­ti élet­ben tör­té­nő vál­to­zá­sok­ról, akci­ók­ról vagy újdon­sá­gok­ról. Az érté­ke­sí­tés ( sales ) egyik leg­ked­vel­tebb for­má­ja.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A töme­ges hír­le­vél kül­dő rend­szer­rel könnyen kezel­he­ti hír­le­vél lis­tá­it, egy­sze­rű­en tud impor­tál­ni vagy expor­tál­ni fel­irat­ko­zó­kat, tet­sző­le­ge­sen oszt­hat­ja szét fel­irat­ko­zó­it lis­ták­ra. A WordPress-be integ­rált fel­irat­ko­zó űrlap­ját könnye­dén és auto­ma­ti­ku­san szink­ro­ni­zál­hat­ja szol­gál­ta­tó­já­val.

Hír­le­ve­le­it szer­keszt­he­ti webes felü­le­ten vagy a Word­Press admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­tén ( csak Mail­ster ). Több beépí­tett e-mail sab­lon közül választ­hat, készít­het egye­di sab­lont, kam­pá­nya­it idő­zít­he­ti, auto­ma­ti­kus vála­szo­ló­kat állít­hat be. Mielőtt kikül­de­né hír­le­ve­lét ellen­őriz­he­ti, a meg­je­le­nést több külön­bö­ző készü­lé­ken és spam vizs­gá­la­tot is kér­het.

Több faj­ta sta­tisz­ti­kán követ­he­ti nyo­mon hír­le­ve­lei haté­kony­sá­gát, kiküldési-, megnyitási-, kattintási-, fel és leirat­ko­zá­si sta­tisz­ti­kák. Könnye­dén lekér­dez­he­ti, expor­tál­hat­ja, diag­ra­mo­kon ele­mez­he­ti sta­tisz­ti­ká­it.

Választható szolgáltatók

A modul ára

45,000 Ft+ ÁFA / szol­gál­ta­tó

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a szol­gál­ta­tó felé fize­ten­dő díja­kat.

Hír­le­vél Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Bank­kár­tyás fize­té­si lehe­tő­ség

bakkártyás fizetés modul

Mit tartalmaz ez a modul

A Woo­Com­mer­ce integ­rá­ci­ós prog­ram­ja­i­nak köszön­he­tő­en Önnek lehe­tő­sé­ge van web­áru­há­zá­ban bank­kár­tyás fize­té­si lehe­tő­sé­get adni vásár­ló­i­nak. Kényel­mes, könnyen átte­kint­he­tő, azon­na­li meg­ol­dás és min­de­nek előtt biz­ton­sá­gos! Önnek a rend­szer­ben nem kell eltá­rol­nia a kényes bank­kár­tya ada­to­kat, vásár­lói az Ön olda­lá­ról a bank olda­lá­ra kerül­nek át, kifi­ze­tik kár­tyá­juk­kal az össze­get és sike­res fize­tés után a bank vissza­irá­nyít­ja őket a web­áru­ház­ba.

Választható bankok

Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy a bank­káryás fize­té­si lehe­tő­ség beve­ze­té­se előtt Önnek szer­ző­dést kell köt­nie a kivá­lasz­tott bank­nál. A csat­la­ko­zá­si fel­té­te­lek és a juta­lé­kok min­den bank­nál mások és mások. A szer­ző­dés meg­kö­té­se adott ese­tek­ben elhú­zód­hat, így ha Ön bank­kár­tyás fize­té­si lehe­tő­sé­get ter­vez web­áru­há­zá­ban, kér­jük minél hama­rabb jelez­ze nekünk, hogy min­den lépés­ben segí­te­ni tud­juk a folya­ma­tot és tájé­koz­tat­ni tud­juk Önt a lépé­sek­ről. A Eve­ron Stu­dio segít meg­ta­lál­ni Önnek a leg­meg­fe­le­lőbb ban­kot és tel­jes körű­en segít­jük a csat­la­ko­zást.

A modul ára

65,000 Ft+ ÁFA / bank

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a bank felé fize­ten­dő díja­kat, vala­mint a bővít­mény árát ( amennyi­ben díj­kö­te­les ).

Bank­kár­tyás fize­té­si lehe­tő­ség

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium

Futár­szol­gá­lat integ­rá­ció

Futárszolgálat modul

Mit tartalmaz ez a modul

Az adott cím­re tör­té­nő kiszál­lí­tás mel­lett Önnek lehe­tő­sé­ge van még továb­bi Magyar­or­szá­gon nép­sze­rű kiszál­lí­tá­si opci­ói közül válasz­ta­ni, mely­nek segít­sé­gé­vel nem a vásár­ló átal meg­adott cím­re tör­té­nik a kiszál­lí­tás, hanem egy a vásár­ló által kért átve­vő­pont­ra. A rend­szer tájé­koz­tat­ja a vevőt az áru meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en. Átvé­tel­kor a vevő a hely­szi­nen fizet. A szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­hez Önnek a szol­gál­ta­tók­kal cso­mag­kül­dői szer­ző­dést kell léte­sí­te­nie.

Választható szolgáltatók

Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy a futár­szol­gá­la­ti integ­rá­ci­ós lehe­tő­ség beve­ze­té­se előtt Önnek szer­ző­dést kell köt­nie a kivá­lasz­tott futár­szol­gá­lat­nál. A csat­la­ko­zá­si fel­té­te­lek és a juta­lé­kok min­den szol­gál­ta­tó­nál mások és mások. A szer­ző­dés meg­kö­té­se adott ese­tek­ben elhú­zód­hat, ezért kér­jük minél hama­rabb jelez­ze nekünk, hogy min­den lépés­ben segí­te­ni tud­juk a folya­ma­tot és tájé­koz­tat­ni tud­juk Önt a lépé­sek­ről. A Eve­ron Stu­dio segít meg­ta­lál­ni Önnek a leg­meg­fe­le­lőbb futár­szol­gá­la­tot és tel­jes körű­en segít­jük a csat­la­ko­zást.

A modul ára

50,000 Ft+ ÁFA / futár

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a futár­szol­gá­lat felé fize­ten­dő díja­kat, vala­mint a bővít­mény árát ( amennyi­ben díj­kö­te­les ).

Futár­szol­gá­lat integ­rá­ció

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini

Számlázz.hu vagy Bil­lin­go integ­rá­ció

Számlázó modul

Mit tartalmaz ez a modul

A szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel Önnek lehe­tő­sé­ge van vásár­ló­i­nak elekt­ro­ni­kus szám­lát kiál­lí­ta­ni. Min­dé­két szol­gál­ta­tó ren­del­ke­zik Woo­Com­mer­ce illesz­tő­prog­ram­mal, mely­nek segít­sé­gé­vel vásár­lói a tranz­ak­ci­ót köve­tő­en e-mail címük­re auto­ma­ti­ku­san meg­kap­ják a szám­lát. A szám­lák tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lel­nek a NAV hatá­lyos jog­sza­bá­lyi elő­írá­sa­i­nak.

Szolgáltatók

Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy az online szám­lá­zá­si lehe­tő­ség beve­ze­té­se előtt elő kell fizet­nie a kivá­lasz­tott szol­gál­ta­tó­nál. Az elő­fi­ze­té­si díj és a szol­gál­ta­tá­sok elté­rő­ek a két szol­gál­ta­tó­nál. Kér­jük minél hama­rabb jelez­ze nekünk melyik szol­gál­ta­tót kíván­ja válasz­ta­ni, hogy min­den lépés­ben segí­te­ni tud­juk a folya­ma­tot és tájé­koz­tat­ni tud­juk Önt a lépé­sek­ről. A Eve­ron Stu­dio segít kivá­lasz­ta­ni a leg­meg­fe­le­lőbb szol­gál­ta­tót és tel­jes körű­en segít­jük a csat­la­ko­zást.

A modul ára

35,000 Ft+ ÁFA / szol­gál­ta­tó

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a szol­gál­ta­tó felé fize­ten­dő díja­kat, vala­mint a bővít­mény díját ( amennyi­ben díj­kö­te­les ).

Számlázz.hu vagy Bil­lin­go integ­rá­ció

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Shop Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max

Több­nyel­vű olda­lak modul

weboldal készítés - Többnyelvű oldalak modul

Mit tartalmaz ez a modul

Több ország­ban is sze­ret­né hir­det­ni szol­gál­ta­tá­sa­it / ter­mé­ke­it? A több­nyel­vű olda­lak modul segít­sé­gé­vel lehe­tő­vé tesszük, hogy web­ol­da­la több nyel­ven elér­he­tő legyen. Egy a menü­be épí­tett vál­tó­gomb segít­sé­gé­vel ügy­fe­lei könnye­dén vált­hat­nak a választ­ha­tó nyel­vek közül.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Alap­ér­tel­me­zés­ben a Word­Press egy adott nyel­ven képes meg­je­le­ní­te­ni az olda­la­kat és a tar­tal­mat. Amennyi­ben Önnek nem­zet­kö­zi, vagy több ország­ra kiter­je­dő cél­kö­zön­sé­ge van, for­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver segít­sé­gé­vel több nyel­ven is meg­je­le­nít­he­ti a tar­tal­mat. Tény, hogy az inter­net nyel­ve az angol és egy kevés angol tudás nagy segít­ség lehet az egyes prog­ra­mok működ­te­té­sé­hez, de manap­ság már a leg­több prog­ram­hoz elér­he­tő magyar nyel­vi kiegé­szí­tő. For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver segít­sé­gé­vel Ön vagy láto­ga­tói egy vál­tó­gomb segít­sé­gé­vel vált­hat­nak a nyel­vi tar­tal­mak között.

For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver tele­pí­té­se után lehe­tő­vé tesszük Önnek, hogy web­ol­da­la keze­lő­fe­lü­le­te az Ön által kívánt nyel­ven / nyel­ve­ken jelen­jen meg. Fel­hív­juk a figyel­met, hogy a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­be épí­tett bővít­mé­nyek néme­lyi­ké­hez nem érhe­tő el magyar nyel­vi for­dí­tás. Ezek­ről a meg­ren­de­lés folya­mán tájé­koz­tat­juk Önt.

Egy vál­tó gom­bot helye­zünk el web­ol­da­la menü­so­rá­ban, hogy az oldal láto­ga­tói egy­sze­rű­en tud­ja­nak válasz­ta­ni, hogy melyik elér­he­tő nyel­ven sze­ret­nék olvas­ni a tar­tal­mat. Fel­hív­juk a figyel­met, hogy az Eve­ron Stu­dio csak és kizá­ró­lag az oldal műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges funk­ci­ó­kat van mód­já­ban a kívánt nyelv­re for­dí­ta­ni. ( Pl. Gom­bok, Menü, Widge­tek stb.) Az olda­lon meg­je­le­nő tar­tal­mat ( Pl.: bemu­tat­ko­zás, szol­gál­ta­tá­sok, cik­kek, írá­sok ) nem áll módunk­ban lefor­dí­ta­ni. Az ügy­fél által ren­del­ke­zé­sünk­re bocsáj­tott for­dí­tá­so­kat azon­ban elhe­lyez­zük az olda­lon.

A bővít­mény lehe­tő­vé teszi a Word­Press Galé­ria külön­bö­ző nyel­ve­ken tör­té­nő hasz­ná­la­tát. Beál­lít­hat­ja, hogy az egyes nyel­ve­ken milyen képek jelen­je­nek meg.

For­dí­tás­ke­ze­lő Szoft­ver

 • For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver tele­pí­té­se
 • Nyelv válasz­tó gomb elhe­lye­zé­se a menü­ben
 • Tar­ta­lom fel­töl­té­se több nyel­ven

Admin Felü­let For­dí­tá­sa

 • Word­Press keze­lő­fe­lü­let for­dí­tá­sa
 • Nyel­vi kiegé­szí­tők tele­pí­té­se
 • Pré­mi­um sab­lon for­dí­tá­sa

Front­end Felü­let For­dí­tá­sa

 • Nyel­vi kiegé­szí­tők tele­pí­té­se
 • Elő­re prog­ra­mo­zott ele­mek for­dí­tá­sa

 • SEO barát for­dí­tás

Média Felü­le­tek For­dí­tá­sa

 • Média for­dí­tó kiegé­szí­tő tele­pí­té­se
 • Gra­fi­kai ele­mek elké­szí­té­se

A modul ára

70,000 Ft+ ÁFA / nyelv

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme

EU (Közös­sé­gi) Adó­szám

Eu adószám modul

Mit tartalmaz ez a modul

Eu ( Közös­sé­gi ) Adó­szám modu­lunk segít­sé­gé­vel Önnek lehe­tő­sé­ge van, hogy web­áru­há­zá­ba integ­rál­ja a funk­ci­ót. Vásár­lói a fize­tés előtt meg­ad­hat­ják közös­sé­gi adó­szá­mu­kat és a prog­ram ez alap­ján auto­ma­ti­ku­san elvég­zi a díj­szá­mí­tást és levon­ja az adó össze­gét a vég­összeg­ből.

A modul ára

24,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

EU (Közös­sé­gi) adó­szám

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme

Ár-összehasonlító olda­lak integ­rá­ció

árösszehasonlító oldalak modul

Mit tartalmaz ez a modul

Len­dít­se fel vál­la­ko­zá­sát azzal a lehe­tő­ség­gel, hogy integ­rál­ja web­áru­há­zát a mél­tán nép­sze­rű ár-összehasonlító olda­lak­kal. Ter­mé­kei szink­ro­ni­zál­ha­tó­ak ezek­kel az olda­lak­kal, melyek a vásár­lót Önhöz irá­nyít­ják. Lehe­tő­sé­ge nyí­lik ter­mé­ke­it meg­je­le­ní­te­ni a követ­ke­ző olda­la­kon: Áru­ke­re­ső, Árgép, Olcsóbbat.hu

Szolgáltatók

Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy a szol­gál­ta­tás integ­rá­lá­sa előtt Önnek szer­ző­dést kell köt­nie a kivá­lasz­tott szol­gál­ta­tó­val. A szol­gál­ta­tó a díja­it az alap­ján kal­ku­lál­ja, hogy a vásár­lók az ő felü­le­tük­ről hány­szor kat­tin­tot­tak át az Ön olda­lá­ra.

A modul ára

45,000 Ft+ ÁFA / szol­gál­ta­tó

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a szol­gál­ta­tó felé fize­ten­dő díja­kat, vala­mint a bővít­mény díját ( amennyi­ben díj­kö­te­les ).

Ár-összehasonlító olda­lak integ­rá­ció

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme

Web­ol­dal Moni­tor­ing és Kar­ban­tar­tás Modul

Moitoring és karbantartás

Mit tartalmaz ez a modul

Tren­dek jön­nek, men­nek, új jog­sza­ba­lyok szü­let­nek. Nincs ez más­képp a Word­Press és a beépít­he­tő prog­ra­mok ese­té­ben sem. Akár hetek lefor­gá­sa alatt, de álta­lá­ban havon­ta érkez­nek az újabb szoft­ver és biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek. A web­ol­dal moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás modul­lal az Eve­ron Stu­dio leve­szi az Ön vál­lá­ról azt a ter­het, hogy folya­ma­to­san figye­lem­mel kis­éri a vál­to­zá­so­kat és szük­ség ese­tén szak­sze­rű­en tele­pí­ti a fris­sí­té­se­ket, biz­ton­sá­gi javí­tá­so­kat. Amennyi­ben Ön vala­mely web­ol­dal cso­ma­gun­kat választ­ja, úgy az első 12 hónap­ban ingye­ne­sen végez­zük ezt Önnek. Ezt köve­tő­en lehe­tő­sé­ge van újabb 1 évre meg­vál­ta­ni szol­gál­ta­tá­sun­kat.

Szer­ver kar­ban­tar­tás

 • Biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek tele­pí­té­se
 • Szoft­ver­fris­sí­té­sek tele­pí­té­se

 • Tel­je­sít­mény ellen­őr­zé­se
 • Szük­ség ese­tén a kapa­ci­tás növe­lé­se vagy csök­ken­té­se

Word­Press kar­ban­tar­tás

 • Word­Press fris­sí­té­sek tele­pí­té­se

 • Beépü­lő prog­ra­mok ( plu­gi­nok fris­sí­té­se )

 • Keret­rend­szer fris­sí­té­se

 • Biz­ton­sá­gi jelen­té­sek ellen­őr­zé­se

A modul ára

36,000 Ft+ ÁFA / 12 hónap

* Továb­bi rész­le­tek: általános szerződési feltételek.

Web­ol­dal moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Shop Mini, Everon Shop Medium, Everon Shop Max, Everon Shop Extreme

Friss hírek

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Iratkozz fel hírlevelünkre