Ismer­je meg a Word­Presst!

wordpress logo

Web­ol­dal készí­tés Word­Press ala­pon? De mi is az a Word­Press? A Word­Press egy olyan prog­ram, ami­nek a fel­ada­ta hon­la­pok meg­szer­kesz­té­se, és a lát­ha­tat­lan hát­tér biz­to­sí­tá­sa ahhoz, az a hon­lap úgy néz­zen ki, ahogy meg lett ter­vez­ve. Magya­rul egy “csen­des­társ”, aki min­dig ott van, min­dig vég­zi a dol­gát, de iga­zá­ból sosem lát­szik.
A WordPress egy ingye­nes és nyílt for­rás­kó­dú (PHP és MySQL ala­pú) tar­ta­lom­ke­ze­lő rend­szer. A Word­Press szám­ta­lan funk­ci­ót magá­ba fog­la­ló, modu­lá­ri­san fel­épí­tett pub­li­ká­ci­ós plat­form. Töb­bek között ennek a modu­la­ri­tás­nak köszön­he­ti a nép­sze­rű­sé­gét.
Mára a Word­Press a leg­nép­sze­rűbb tar­ta­lom­ke­ze­lő rend­szer­ré nőt­te ki magát az inter­ne­ten!

Melyek a WordPress előnyei?

 • Rugal­mas és könnyen ala­kít­ha­tó az igé­nyek­hez
 • Fel­hasz­ná­ló­ba­rát - még kez­dők szá­má­ra is
 • Pár óra hosszás tanu­lás­sal elsa­já­tít­ha­tó fel­hasz­ná­lói szin­tű keze­lé­se
 • A sab­lo­nok szám­ta­lan funk­ci­ó­kat kínál­nak

 • A bővít­mé­nyek kiter­jesz­tik a funk­ci­o­na­li­tást
 • A Word­Press olda­lak elő­rébb kerül­nek a kere­sők­ben
 • 100% ban reszpon­zív, mobil­ba­rát olda­lak
 • Kivá­ló közös­sé­gi támo­ga­tás
 • Rend­sze­res, ingye­nes szoft­ver és biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek
 • Kivá­ló kis és nagy vál­lal­ko­zá­sok­nak egy­aránt

Hogyan válasszak a weboldal készítés szolgáltatások közül?

Slide 1 Webdesign

Ahhoz, hogy ügy­fe­le­ink­nek a lehe­tő leg­test­re­sza­bot­tabb aján­la­tot tud­juk adni szol­gál­ta­tá­sa­in­kat három kate­gó­ria alap­ján osz­tot­tuk fel.

Csomag ajánlatok

Web­ol­dal készí­tés cso­mag aján­la­ta­in­kat gon­dos ter­ve­zés­sel úgy állí­tot­tuk össze, hogy álta­lá­no­san meg­fe­lel­je­nek egy-egy vál­lal­ko­zás típus igé­nye­i­nek. Válassza ki cso­mag­ja­ink közül azt melyet leg­test­hez­ál­lób­nak érzi vál­lal­ko­zá­sá­hoz.

Modul ajánlatok

Amennyi­ben elő­re össze­ál­lí­tott web­ol­dal készí­tés cso­mag­ja­in­kat nem érzi test­re­sza­bott­nak, úgy lehe­tő­sé­ge van azo­kat az álta­lunk kínált modu­lok­kal kiegé­szí­te­ni, vagy tel­jes egé­szé­ben egye­di igé­nyei alap­ján össze­ál­lí­ta­ni saját cso­mag­ját.

Extra ajánlatok

Ha elő­re össze­á­l­í­tott web­ol­dal készí­tés csomg­ja­in­kon és modul­ja­in­kon kívül egyéb szol­gál­ta­tá­sok­kal sze­ret­né bőví­te­ni web­ol­da­lát, tekint­se meg ext­ra aján­la­ta­in­kat. Szol­gál­ta­tá­sa­ink az igé­nyek­hez iga­zod­va folya­ma­to­san bővül­nek.

Weboldal készítés - Határidők, monitoring, karbantartás

weboldal készítés - monitoring és karbantartás

Határidők

Az Eve­ron Stu­dio­nál min­dig igyek­szünk, hogy a kész web­ol­dalt a lehe­tő leg­gyor­sabb határ­idő­vel tud­juk átad­ni ügy­fe­le­ink­nek. A határ­idők kitű­zé­sé­nél azon­ban elsőd­le­ges szem­pon­tunk az, hogy a lehe­tő leg­ma­ga­sabb minő­sé­gű vég­ter­mék kerül­hes­sen átadás­ra. A meg­ren­de­lés egyez­te­té­se után elké­szít­jük Önnek a szer­ző­dést, mely rész­le­te­sen tar­tal­maz­za az egyes rész­fel­ada­tok és a tel­jes mun­ka határ­ide­jét. Továb­bi infor­má­ci­ó­kért kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Monitoring

Az álta­lunk készí­tett mun­ka átadá­sa után sem hagy­juk maguk­ra az ügy­fe­le­ket! Az átadást köve­tő 12 hónap­ban ingye­ne­sen figye­lem­mek kisér­jük a web­ol­dal műkö­dé­sét. Figyel­jük a tel­je­sít­ményt és orvo­sol­juk az eset­le­ge­sen fel­lé­pő műkö­dés­be­li hibá­kat. Továb­bi rész­le­te­kért kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Karbantartás

Átadást köve­tő­en az álta­lunk üzem­be helye­zett ter­mék­re 12 hóna­pig ingye­nes kar­ban­tar­tást vál­la­lunk. Ezt köve­tő­en Önnek lehe­tő­sé­ge van újabb 1 évre kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tást vásá­rol­ni vásá­rol­ni, mely­nek rész­le­te­i­ről az extra ajánlatok menü­pont alatt tájé­ko­zód­hat. Továb­bi infor­má­ci­ó­kért a kar­ban­tar­tás­ról kér­jük olvas­sa el általános szerződési feltételeinket.

Milyen stratégia alapján dolgozunk?

A válasz egy­sze­rű: sze­ret­jük lát­ni ügy­fe­le­ink elé­ge­dett­sé­gét, vala­mint vál­lal­ko­zá­suk sike­rét. A folya­mat, amit itt az Eve­ron Stu­dio­nál kidol­goz­tunk egye­sí­ti a meto­do­ló­gi­át és a jó kap­cso­la­tot ügy­fe­le­ink­kel, ezzel is elő­se­gít­ve, hogy min­den pro­jec­tün­ket adott határ­idő­re elvé­gez­zünk és a igye­kez­zünk tar­ta­ni magun­kat a ter­ve­zett költ­ség­ve­tés­hez.

Ismer­je meg modul aján­la­ta­in­kat

Bővebben

Doma­in - Host­ing Modul

Doa­min, Host­ing, CDN és SSL tan­usít­váyny regiszt­rá­ció

Bővebben
Bővebben

Port­fó­lio | Szol­gál­ta­tá­sok Modul

Mutas­sa be mun­ká­it kép­ga­lé­ri­ák­ban, vala­mint mutas­sa be szol­gál­ta­tá­sa­it

Bővebben
Bővebben

Fotók Modul

Dob­ja fel web­ol­da­lát pro­fesszi­o­ná­lis képek­kel és / vagy vide­ók­kal

Bővebben
Bővebben

Biz­ton­ság Modul

Véd­je olda­lát az ille­ték­te­le­nek­kel szem­ben, vala­mint a kár­té­kony prog­ra­mok­tól.

Bővebben
Bővebben

Fel­hasz­ná­ló Menedzs­ment Modul

Csopr­to­sít­sa és kezel­je web­ol­da­la fel­hasz­ná­ló­it jogo­sult­sá­guk sze­rint

Bővebben
Bővebben

Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer Modul

Pré­mi­um sab­lon a Word­Press funk­ci­ók kibő­ví­té­sé­re

Bővebben
Bővebben

GDPR Modul

Felel­jen meg az Euró­pai Uni­ós jogi elő­írá­sok­nak

Bővebben
Bővebben

Soci­al Media Modul

Maxi­ma­li­zál­ja lehe­tő­sé­ge­it egy face­book és / vagy ins­ta­gram pro­fil­lal

Bővebben
Bővebben

Sebes­ség Opti­ma­li­zá­ció Modul

Opti­ma­li­zál­ja web­ol­da­lát a gyors betöl­tés érde­ké­ben

Bővebben
Bővebben

Blog Modul

Maxi­ma­li­zál­ja olda­la láto­ga­tott­sá­gát egy pro­fesszi­o­ná­li­san kiala­kí­tott blog­gal

Bővebben
Bővebben

Olda­lak Modul

Kez­dő­lap, Rólunk olda­lak lét­re­ho­zá­sa. Menü kiala­kí­tá­sa

Bővebben
Bővebben

Kap­cso­lat Modul

Tegye lehe­tő­vé ügy­fe­le­i­nek a könnnyű kap­cso­lat­fel­vé­telt

Bővebben
Bővebben

Slider Modul

Kelt­se fel láto­ga­tói figyel­mét 2-3 ani­mált bemu­tat­ko­zó diá­val

Bővebben
Bővebben

SEO Modul

Jele­nít­se meg olda­lát pro­fesszi­o­ná­li­san a kere­sők­ben és kerül­jön elő­re.

Bővebben
Bővebben

Nap­tár Modul

Beágya­zott nap­tár­funk­ció segít­sé­gé­vel hoz­zon lét­re ren­dez­vé­nye­ket, talál­ko­zó­kat.

Bővebben

Ismer­je meg ext­ra aján­la­ta­in­kat

Bővebben

Több Nyel­vű Olda­lak Modul

Tegye elér­he­tő­vé web­ol­da­lát több nyel­ven

Bővebben
Bővebben

Hír­le­vél Modul

Tájé­koz­tas­sa vásár­ló­it leg­újabb akci­ó­i­ról, aján­la­ta­i­ról töme­ge­sen küld­he­tő e-mailben.

Bővebben
Bővebben

Web­ol­dal kar­ban­tar­tás

12 hónap­ra kar­ban­tart­juk web­ol­da­lát és figye­lem­mel kisér­jük a műkö­dé­sét.

Bővebben

Szol­gál­ta­tá­sa­ink az igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en folya­ma­to­san bővül­nek

Doma­in - Host­ing Modul

Weboldal készítés - Domain és hoszting modul

Mit tartalmaz ez a modul

A Doma­in - Host­ing modul szol­gál­ta­tá­sa­i­nak kere­té­ben, segí­tünk Önnek kivá­lasz­ta­ni és regiszt­rál­ni vál­lal­ko­zá­sá­nak doma­in nevét, web­tár­hely szol­gál­ta­tó­ját. Mind­ezt CDN szol­gál­ta­tás­sal és SSL tan­usít­vánnyal kiegé­szít­ve. A sike­res online jelen­lét leg­kri­ti­ku­sabb lépé­se ezek­nek a szol­gál­ta­tók­nak a kivá­lasz­tá­sa. Ezzel a modul­lal segí­tünk Önnek, hogy biz­ton­ság­ban tud­has­sa vál­la­ko­zá­sát, 100%-ig az Ön igé­nye­i­re szab­va.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A web­ol­dal készí­tés első lépé­se­ként egy doma­in név regiszt­rá­lá­sá­ra van szük­ség. Gon­dol­jon úgy a doma­in név­re, mint ahogy egy utca­név és ház­szám azo­no­sít egy épü­le­tet. Ez eset­ben a doma­in név az Ön egye­di inter­ne­tes címe. Ennek hiá­nyá­ban ügy­fe­le­i­nek azenweboldalam.hu helyett egy ide­ig­le­nes és bonyo­lult szám­sor kel­le­ne meg­je­gyez­nie, mint pl.: 123.123.123.123/˝azenweboldalam.hu.

A tár­hely az a terü­let a szer­ve­ren, aho­vá el lehet helyez­ni a web­ol­dal vagy web­ol­da­lak tar­tal­mát. Az Eve­ron Stu­dio nagy hang­súlyt fek­te­tett arra, hogy meg­ta­lál­ja Ön szá­má­ra a leg­jobb szol­gál­ta­tót ezen a terü­le­ten. Part­ner­cé­günk­nek köszön­he­tő­en ügy­fe­le­ink­nek a leg­ki­vá­lóbb inf­ra­struk­tú­rá­jú szer­ve­re­ket biz­to­sít­juk piac­ve­ze­tő­en ala­csony áron. VPS ala­pú host­ing, igé­nyek­től füg­gő­en már havi kb 5 $-tól. Önnek bár­mi­kor lehe­tő­sé­ge van dina­mi­ku­san növel­ni vagy akár csök­ken­te­ni szer­ve­ré­nek kapa­ci­tá­sát. A fize­tés tör­tén­het ban­kár­tyá­ról tör­té­nő levo­nás­sal vagy pay­pal fiók­ból tör­té­nő befi­ze­tés­sel is. Az elszá­mo­lás havi szin­tű bon­tás­ban tör­té­nik.

A CDN kife­je­zés az angol Cont­ent Deli­very Net­work ( tar­ta­lom szol­gál­ta­tó rend­szer ) rövi­dí­té­se. Ez a szol­gál­ta­tás az Ön doma­in neve és tár­hely szol­gál­ta­tó­ja között helyez­ke­dik el és két kri­ti­ku­san fon­tos sze­re­pet tölt be. Védel­met biz­to­sít Önnek szin­te az összes online fenye­ge­tett­ség ellen, más­rész­ről tar­ta­lom tük­rö­ző szol­gál­ta­tá­sá­nak köszön­he­tő­en akár 10X gyor­sabb oldal­le­töl­tést tesz lehe­tő­vé láto­ga­tói szá­má­ra. A szol­gál­ta­tás 1 doma­in név­hez ingye­nes.

Az SSL tanú­sít­vá­nyok arra szol­gál­nak, hogy lét­re­jö­hes­sen egy biz­ton­sá­gos, tit­ko­sí­tott csa­tor­na a kli­ens és a szer­ver között. SSL tanú­sít­vánnyal ada­ta­ink tit­ko­sí­tá­son esnek át, mielőtt azok Inter­ne­ten keresz­tül átvi­tel­re kerül­né­nek. A tit­ko­sí­tott ada­tot csak a cél­szer­ver képes lefor­dí­ta­ni. Ez biz­to­sít­ja, hogy a web­ol­da­lon meg­adott ada­ta­in­kat nem tulaj­do­nít­hat­ják el.

Doma­in név

 • Választ­ha­tó doa­min név vég­ző­dé­sek ( .hu, .com, .org, .net stb. )

 • Auto­ma­ti­kus doma­in hossza­bí­tás

 • DNS keze­lés

 • Kor­lát­lan aldo­ma­in lehe­tő­ség

Host­ing szol­gál­ta­tás

 • SSD ala­pú vir­tu­á­lis host­ing

 • Igény sze­rint ská­láz­ha­tó méret

 • Piac­ve­ze­tő­en ala­csony havi­díj

 • Fel­jett inf­ra­struk­tú­ra

CDN Szol­gál­ta­tás

 • Ext­ra biz­ton­ság web­ol­da­lá­nak

 • Akár 10X gyor­sabb oldal­le­töl­tés

 • DDoS táma­dás, adat­lo­pás és Bot-ok elle­ni véde­lem

 • 1 doma­in név­hez ingye­nes

SSL tan­usít­vány

 • Az inter­ne­tes biz­ton­ság komo­lyan véte­lé­nek jele az üzle­ti part­ne­rek felé

 • A Goog­le és egyéb kere­sők előny­ben része­sí­tik

 • Védi a sze­mé­lyes ada­to­kat

 • 1 doma­in név­hez ingye­nes

A modul ára

21,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.
** Az ár tar­tal­maz­za a válasz­tott doma­in név első éves díját.
*** Az ár tar­tal­maz­za a hoszt­ing szol­gál­ta­tás első 2 havi díját ( bele­ért­ve a fej­lesz­tés ide­jét ).

Doma­in - Host­ing Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer Modul

WooCommerce Prémium Economy Csomag

Mit tartalmaz ez a modul

Ahhoz, hogy a web­ol­dal készí­tés során Word­Press web­ol­da­la egye­di kiné­ze­tű legyen keret­rend­szer­re van szük­ség. De mi is való­já­ban a keret­rend­szer? Leegy­sze­rű­sít­ve, kibő­ví­ti a Word­Press tar­ta­lom­ke­ze­lő funk­ci­o­na­li­tá­sát. Lehe­tő­vé teszi, hogy web­ol­da­la reszpon­zív legyen, össze­tett menü­struk­tú­ra kiala­kí­tá­sá­ra ad lehe­tő­sé­get, olyan elő­re elké­szí­tett ele­me­ket tar­tal­maz, mellyel növel­he­ti a fel­hasz­ná­lói élményt, mind­ezt egy könnyen átlát­ha­tó és kezel­he­tő admi­niszt­rá­ci­ós felü­let­ről beál­lít­va.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Az Eve­ron Stu­dio ügy­fe­le­i­nek web­ol­da­la­in min­den eset­ben pré­mi­um keret­rend­szer­rel dol­go­zunk. A Word­Press motor gon­dos­ko­dik ugyan a tar­ta­lom­ke­ze­lés­ről, de a pré­mi­um keret­rend­szer teszi iga­zán lehe­tő­vé, hogy egye­di­vé tud­juk ala­kí­ta­ni az oldalt. A keret­rend­szer segít­sé­gé­vel tud­juk kiala­kí­ta­ni a designt és az olda­lak stí­lu­sát, a betű­tí­pu­so­kat, a szí­ne­ket, a widge­te­ket ( elő­re prog­ra­mo­zott objek­tu­mok ), az oldal elren­de­zé­sét, a menü­struk­tú­rát, stb.

A Fusi­on Buil­der tech­no­ló­gia a pré­mi­um sab­lon részét képe­ző épí­tő­ele­mek össze­fo­ga­ló neve. A Fusi­on Buil­der épí­tő­ele­mek teszik lehe­tő­vé, hogy olyan oldal­el­ren­de­zést és designt ala­kít­suk ki leen­dő web­ol­da­lá­nak, ahol csak az Ön kép­ze­le­te szab határt. A tech­no­ló­gia auto­ma­ti­ku­san lehe­tő­vé teszi, hogy web­ol­da­la reszpon­zív módon jelen­jen meg, vagy­is min­den esz­köz­re (lap­top, mobil­te­le­fon, tab­let stb) optom­ali­zál­va legyen.

A Fusi­on Core tech­no­ló­gia a pré­mi­um sab­lon “mag­ját” kép­ző prog­ram­kó­dok, stí­lu­sok össze­fog­la­ló nevé­re utal. Itt olyan elő­re leprog­ra­mo­zott elmek és könyv­árak talál­ha­tók, melyek leve­szik a ter­het ügy­fe­le­ink vál­lá­ról, amennyi­ben maguk is sze­ret­né­nek majd a későb­bi­ek­ben vál­toz­tat­ni. Mind­ezt prog­ra­mo­zói tudás nél­kül. Akár pár óra hosszás tanu­lás után ügy­fe­le­in képe­sek elvé­gez­ni a kívánt vál­toz­ta­tá­so­kat.

Az infor­ma­ti­kai tech­no­ló­gi­ák vilá­gá­ban min­den szu­perszóni­kus sebes­ség­gel vál­to­zik. Elen­ged­he­tet­len, hogy web­ol­da­la tar­ta­ni tud­ja a lépést a tech­no­ló­gi­ák­kal. Lehet hogy az oldal kül­ső meg­je­le­ne­é­sé­ben nem vál­to­zik sem­mi, de az alat­ta futó prog­ram­kód fris­sí­tés­re szo­rul. Az álta­lunk aján­lott pré­mi­um sab­lon “tar­to­zé­ka­ként” Ön élet­tar­tam­ra jogo­sult a fris­sí­té­sek eléré­sé­re tel­je­sen ingyen, vala­mint a szol­gál­ta­tó cég 6 hóna­pos tech­ni­kai tanács­adá­sá­ra.

Pré­mi­um Keret­rend­szer

 • #1 szá­mú leg­töb­bet eladott keret­rend­szer a vilá­gon

 • 5 csil­la­gos fel­hasz­ná­lói érté­ke­lés
 • Közel 1000 beál­lí­tá­si lehe­tő­ség

 • Kor­lát­lan design lehe­tő­ség

Fusi­on Buil­der

 • 55 elő­re prog­ra­mo­zott épí­tő­elem
 • 100% Reszpon­zív ele­mek
 • Drag & Drop tech­no­ló­gia
 • Short­co­de gene­rá­tor

Fusi­on Core

 • Min­den hasz­nos funk­ció 1 bővit­mény­be gyűjt­ve
 • Elő­re prog­ra­mo­zott oldal­el­ren­de­zé­sek
 • CSS3 Ani­má­ci­ók

 • Egye­di widge­tek

Támo­ga­tás

 • Élet­tar­tam­ra szó­ló licen­ce
 • Auto­ma­ti­kus fris­sí­té­sek
 • 6 hóna­pos szol­gál­ta­tói támo­ga­tás
 • 5 csil­la­gos ügy­fél­köz­pont

A modul ára

24,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Word­Press Pré­mi­um Keret­rend­szer Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Olda­lak Modul

Weboldal készítés - Weboldalak modul

Mit tartalmaz ez a modul

A web­ol­dal készí­tés során az olda­lak modul kere­té­ben lét­re­hoz­zuk web­ol­da­lán a kez­dő­la­pot és a rólunk részt ( Üzle­tünk / Iro­dánk / Csa­pa­tunk). Kiala­kít­juk a menü­struk­tú­rát és a navi­gá­ci­ót. Fel­tölt­jük együttm­kö­dő part­ne­re­i­nek a logó­it, vala­mint az ügy­fe­le­ink mond­ták rólunk szek­ci­ót.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Egy web­ol­dal szem­pont­já­ból, talán nincs is más fon­to­sabb oldal, mint a kez­dő­lap. Ez az oldal az ahol ügy­fe­lei / láto­ga­tói “lan­dol­nak”, ezt lát­ják elő­ször az Ön vál­la­ko­zá­sá­ról. Lénye­ge, hogy egy rövid, tömör és átfo­gó képet ala­kít­son ki a tel­jes web­ol­dal lénye­gé­ről. Itt bemu­tat­hat­ja vál­la­ko­zá­sa tar­tal­mát, szol­gál­ta­tá­sa­it ter­mé­ke­it cím­sza­vak­ban, fel­kelt­ve ezzel az érdek­lő­dést hogy a láto­ga­tó­nak ked­ve legyen tovább bön­gész­ni.

A rólunk részt sokan csak fél­váll­ról keze­lik, de kiemel­ten fon­tos sze­re­pe van abban, hogy üzle­te, vál­lal­ko­zá­sa hite­les­nek tűn­jön. Az inter­ne­ten a láto­ga­tók nem Önnel talál­koz­nak elő­ször, ezért elen­ged­he­tet­len, hogy tájé­ko­zód­has­sa­nak arról, ki is áll való­já­ban a vál­la­ko­zás mögött. Mutas­sa be vál­la­ko­zá­sát, alkal­ma­zot­ta­it, iro­dá­ját, cége filo­zó­fi­á­ját, kül­de­té­sét.

Kiemelt szol­gál­ta­tók­kal és/vagy part­ne­rek­kel dol­go­zik együtt? Sorol­ja fel őket web­ol­da­lán. Nem pusz­tán abban van kiemelt jelen­tő­sé­ge, hogy ügy­fe­le­it nyer­he­ti meg ezzel, de az inter­ne­tes kere­sők is pozi­tí­vab­ban regiszt­rál­ják és lis­táz­zák elő­re azo­kat az olda­la­kat ahol az olda­lon kívül­re muta­tó vál­la­ko­zá­sok link­jei meg­ta­lál­ha­tó­ak.

A túl sok mar­ke­ting és PR akár több kárt is tud okoz­ni egy vál­la­ko­zás éle­té­ben, mint egy rossz gaz­da­sá­gi dön­tés. A láto­ga­tók nagy szá­za­lé­ka nem ked­ve­li a túl­zott önrek­lá­mo­zást és a ter­mé­kek / szol­gál­ta­tá­sok túl pozi­tív szín­ben való fel­tün­te­té­sét. Erre kivá­ló lehe­tő­ség az ügy­fe­le­ink mond­ták rólunk rész. Vásár­lói / Ügy­fe­lei olya­nok tapasz­ta­la­ta­it olvas­hat­ják Önről, akik már hasz­nál­ták ter­mé­ke­it, vagy igény­be­vet­ték szol­gál­ta­tá­sa­it.

Kez­dő­lap

 • Átfo­gó kép a web­ol­dal tar­tal­má­ból
 • Kiemelt ter­mé­kek / szol­gál­ta­tá­sok
 • Vál­la­ko­zá­sá­nak bemu­ta­tá­sa

 • Call  To Acti­on szek­ció

Rólunk

 • Mutas­sa be rész­le­te­sen vál­la­ko­zá­sát

 • Emel­je ki szol­gál­ta­tá­si köre­it
 • Mutas­sa be csa­pa­tát
 • Mutas­sa be vál­la­ko­zá­sá­nak mun­ka­kör­nye­ze­tét

Part­ne­re­ink

 • Sorol­ja fel együtt­mű­kö­dő part­ne­re­it
 • Növe­li láto­ga­tó­i­nak bizal­mát Ön iránt
 • Link­cse­re prog­ram lehe­tő­ség
 • Segít az inter­ne­tes kere­ső­kenk fel­tér­ké­pez­nie vál­la­ko­zá­sát

Ügy­fe­le­ink

 • Meg­lé­vő ügy­fe­le­i­nek véle­mé­nye
 • Eset­le­ges későb­bi vásár­lá­si szán­dék fel­kel­té­se új ügy­fe­le­i­ben
 • A biza­lom meg­te­rem­té­se és ápo­lá­sa
 • A loja­li­tás meg­te­rem­té­se és erő­sí­té­se

A modul ára

24,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Olda­lak Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Port­fó­lio | Szol­gál­ta­tá­sok Modul

weboldal készítés - Portfólió modul

Mit tartalmaz ez a modul

Sze­ret­né stí­lu­so­san bemu­tat­ni vál­la­ko­zá­sá­nak szol­gál­ta­tá­sa­it, vagy refen­cia mun­ká­it sze­ret­né meg­mu­tat­ni leen­dő ügy­fe­le­i­nek? A port­fó­lió / szol­gál­ta­tá­sa­ink modul kere­tés­ben kiala­kít­juk Önnek azo­kat az olda­la­kat, ahol bemu­tat­hat­ja szol­gál­ta­tá­sa­it, vala­mint refe­ren­cia mun­ká­it galé­ri­ák­ba ren­dez­zük, ezzel is növel­ve web­ol­da­la láto­ga­tó­i­nak fel­hasz­ná­lói élmé­nyét.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Mutas­sa be ügy­fe­le­i­nek, hogy milyen ter­mé­ke­ket / szol­gál­ta­tá­so­kat kínál egy stí­lu­so­san kiala­kí­tott galé­ria segít­sé­gé­vel. Képe­i­ből a web­ol­dal­ké­szí­tés során egy a web­ol­dal design­já­ba illesz­ke­dő kép­ga­lé­ri­át ala­kí­tunk ki, hogy ügy­fe­lei a jó fel­hasz­ná­lói élmény foko­zá­sa érde­ké­ben, könnye­dén átla­poz­has­sák a képe­ket és átfo­góbb képet kap­ja­nak vál­la­ko­zá­sá­ról.

Mutas­sa be ügy­fe­le­i­nek szol­gál­ta­tá­sa­it. Ez a szek­ció az, ahol kifejt­he­ti bőveb­ben vál­la­ko­zá­sá­nak kíná­la­tát. Ne fogaj vissza magát, min­nél rész­le­te­seb­ben és ala­po­sab­ban mutat­ja be ter­mé­két, annál nagyobb esé­lye van rá, hogy az inter­ne­tes kere­sők ked­ve­zőb­ben bírá­lák olda­lá­nak beso­ro­lá­sát, vala­mint ügy­fe­lei is több biza­lom­al for­dul­nak Önhöz, ha átfo­góbb képet kap­nak.

Vál­la­ko­zá­sa kiemelt jelen­tő­sé­gű pro­jec­tek­ben vett részt? Ez az a rész ahol eldi­cse­ked­het vele. Mutas­sa be stí­lu­so­san a pro­ject cél­ját, képek és szö­ve­ges tata­lom segít­sé­gé­vel. A jól kiala­kí­tott pro­ject­je­ink rész fokoz­za vál­la­ko­zá­sa álta­lá­nos elis­mert­sé­gét, vala­mint növe­li ügy­fe­lei bizal­mát Ön iránt.

Hason­ló­an a port­fó­lió szek­ci­ó­hoz a refe­ren­cia mun­kák is kiemelt jelen­tő­sé­gű. Ha ügy­fe­le­i­nek bemu­tat­ja már elké­szült mun­ká­it, akkor egy átfo­gó képet alkot ben­nük, hogy Ön milyen stí­lus­ban dol­go­zik. Mutas­sa be kinek készí­tet­te az adott mun­kát, mi volt ebben Önnek a kihí­vás, hogyan oldot­ta meg a prob­lé­mát és milyen új tapasz­ta­la­tot szer­zett ezál­tal.

Port­fó­lió

 • Könnyen átte­kint­he­tő kép­ga­lé­ria
 • Stí­lu­sos elren­de­zés
 • Meg­oszt­ha­tó képek
 • Növe­li a fel­hasz­ná­lói élményt

Szol­gál­ta­tá­sok

 • Mutas­sa be rész­le­te­sen vál­la­ko­zá­sa szol­gál­ta­tá­sa­it
 • Ren­dez­ze tevé­keny­sé­ge­it mega menü­be
 • Emel­je ki vizu­á­li­san főbb tevé­keny­sé­ge­it
 • Design­ba illesz­ke­dő ártáb­lá­zat

Pro­jec­tek

 • Mutas­sa be miben vett részt vál­la­ko­zá­sa
 • Mutas­sa be az elért ered­mé­nye­ket
 • Jele­nít­se meg együtt­mű­kö­dő part­ne­re­it
 • Ábrá­zol­ja a mun­ka­fo­lya­ma­tot

Refe­ren­cia mun­kák

 • Mutas­sa be mun­ká­it, ame­lyek­re büsz­ke
 • Kelt­se fel új ügy­fe­lei érdek­lő­dé­sét
 • Beáh­gyaz­ha­tó kép­ga­éria és videó lehe­tő­ség
 • Hasz­nál­ja refe­ren­cia mun­ká­it ter­mék­ka­ta­ló­gus­ként

A modul ára

29,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Port­fó­lió | Szol­gál­ta­tá­sok Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Kap­cso­lat Modul

weboldal készítés - Oldalak és kapcsolat modul

Mit tartalmaz ez a modul

A web­ol­dal készí­tés során a kap­cso­lat modul kere­té­ben elké­szít­jük Önnek a kap­cso­lat oldalt. Tájé­koz­tas­sa ügy­fe­le­it / vásár­ló­it az elér­he­tő­sé­gé­ről, jele­nít­se meg szék­he­lyét / üzle­tét goog­le maps segít­sé­gé­vel. Elké­szít­jük Önnek a kap­cso­la­ti űrla­pot web­ol­da­lá­ra és az ide beér­ke­ző leve­le­ket továb­bít­juk e-mail fiók­já­ba.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Nyil­ván Ön sem tud a tele­fon mel­lett ülni a nap 24 órá­já­ban, hogy fogad­ja az ügy­fe­lek hívá­sát. Tegye lehe­tő­vé szá­muk­ra, hogy egy a web­ol­da­lá­ba ágya­zott kap­cso­la­ti űrla­pon keresz­tül elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet tud­ja­nak hagy­ni az Ön szá­má­ra. A design­hoz illesz­ke­dő kap­cso­la­ti űrla­pot készí­tünk web­ol­da­lá­ra, vala­mint biz­ton­sá­gi funk­ci­ó­ként beépít­jük a capt­cha szol­gál­ta­tást ( nem vagyok robot jelö­lő­négy­zet ).

A kap­cso­la­ti űrla­pon keresz­tül beér­ke­zett üze­ne­tek meg­vá­la­szo­lá­sá­ra ter­mé­sze­te­sen lehe­tő­sé­ge van a Word­Press admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­tén keresz­tül is, de egy sok­kal kényel­me­sebb és átlát­ha­tóbb mód­ja, ha eze­ket az üze­ne­te­ket a prog­ram auto­ma­ti­ku­san továb­bít­ja az Ön által meg­adott e-mail cím­re.

Mutas­sa meg ügy­fe­le­i­nek hol talál­ják meg Önt vagy iro­dá­ját. A web­ol­dal­ba ágya­zott Goog­le Maps segít­sé­gé­vel, kényel­me­sen és stí­lu­so­san tud­ja tájé­koz­tat­ni ügy­fe­le­it a hely­szín­ről.

Jele­nít­se meg láto­ga­tói szá­má­ra vál­la­ko­zá­sa elér­he­tő­sé­ge­it. Tele­fon­szám, e-mail cím, üzle­té­nek nyit­va­tar­tá­si ide­je, vala­mint a köz­ér­de­kű ada­tok­ról.

Kap­cso­la­ti űrlap

 • Tet­sző­le­ges kap­cso­la­ti űrlap lét­re­ho­zá­sa
 • Mezők auto­ma­ti­kus ellen­őr­zé­se
 • Hiba ese­tén tájé­koz­ta­tás
 • Capt­cha véde­lem

E-Mail továb­bí­tás

 • Üze­ne­tek auto­ma­ti­kus továb­bí­tá­sa ked­venc leve­le­ző­prog­ram­já­ba

 • Kényel­mes e-mail keze­lés
 • GMail, Offi­ce 365 és Yahoo SMTP támo­ga­tás

 • Auto­mat­kus fris­sí­té­sek a bővít­mény­hez

Goog­le Maps Integ­rá­ció

 • Goog­le Tér­kép beágya­zá­sa web­ol­da­lá­ba
 • Jele­nít­se meg üzle­tét / iro­dá­ját a tér­ké­pen
 • Útvo­nal­ter­ve­zé­si lehe­tő­ség
 • Zoom funk­ció

Pro­fil

 • Tájé­koz­tats­sa ügy­fe­le­it elér­he­tő­sé­ge­i­ről
 • Adja meg nyit­va­tar­tá­si ide­jét
 • Jele­nít­se meg a köz­ér­de­kű infor­má­ci­ó­kat
 • Tájé­koz­tas­sa ügy­fe­le­it a par­ko­lá­si lehe­tő­sé­gek­ről

A modul ára

10,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Kap­cso­lat Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

GDPR Modul

Eu adószám modul

Mit tartalmaz ez a modul

2018 május 25.-én élet­be lépett az euró­pai álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let, a GDPR. Vál­la­ko­zá­sa inter­ne­tes meg­je­le­né­sé­vel Ön is adat­ke­ze­lő­vé válik és web­ol­da­lá­nak meg kell felel­nie a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­nak. A web­ol­dal készí­tés során GDPR modu­lunk kere­té­ben aján­lást készí­tünk Önnek a fel­hasz­ná­lói útmu­ta­tó és az adat­vé­del­mi tájé­koz­ta­tó elké­szí­té­sé­ben, vala­mint olyan funk­ci­ó­kat épí­tünk be olda­lá­ba, melyek tájé­koz­tat­ják láto­ga­tó­it a joga­ik­ról és lehe­tő­sé­ge­ik­ről.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Önnek a web­ol­dal üze­mel­te­té­se kap­csán jogi köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zik, hogy tájé­koz­tas­sa fel­hasz­ná­ló­it milyen fel­té­te­lek és meg­szo­rí­tá­sok vonat­koz­nak a láto­ga­tók­ra. GDPR modu­lunk kere­té­ben egy kidol­go­zott aján­la­tot készí­tünk Önnek, amely tar­tal­maz­za a szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. Meg­jegy­zés: Az Eve­ron Stu­dió nem ren­del­ke­zik jogi képe­sí­tés­sel, ezért kér­jük ügy­fe­le­in­ket, hogy aján­lá­sun­kat min­den eset­ben néze­sék meg jogi­lag ille­té­kes sze­méllyel.

Önnek a web­ol­dal üze­mel­te­té­se kap­csán arra is jogi köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zik, hogy tájé­ko­t­as­sa láto­ga­tó­it, milyen lépé­se­ket tesz meg Ön az ada­ta­ik védel­me érde­ké­ben, vala­mint milyen ada­to­kat gyűjt ezzel kapcsolatban.GDPR modu­lunk kere­té­ben egy kidol­go­zott aján­la­tot készí­tünk Önnek, amely tar­tal­maz­za a szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. Meg­jegy­zés: Az Eve­ron Stu­dió nem ren­del­ke­zik jogi képe­sí­tés­sel, ezért kér­jük ügy­fe­le­in­ket, hogy aján­lá­sun­kat min­den eset­ben néze­sék meg jogi­lag ille­té­kes sze­méllyel.

Láto­ga­tó­i­nak az oldal­ra érke­zést köve­tő­en azon­na­li tájé­koz­ta­tást kell nyúj­ta­nia a fel­hasz­ná­lói fel­té­te­lek­ről és adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­zat­ról. A tájé­koz­ta­tás érde­ké­ben egy kis fel­ug­ró abla­kot helye­zünk el az oldal alján, tájé­koz­tat­juk a láto­ga­tót, ők pedig egy ok gomb meg­nyo­má­sá­val nyug­táz­zák, hogy tudo­má­sul veszik a fel­té­te­le­ket.

Fel­hasz­ná­lá­si fel­té­te­lek

 • Álta­lá­nos sab­lon az Ön web­ol­da­lá­ra test­re­szab­va
 • Tar­tal­maz­za a lénye­ges jogi sza­bály­zá­so­kat
 • Ele­get tesz a GDPR köve­tel­mé­nye­i­nek
 • Tájé­koz­tat­ja fel­hasz­ná­ló­it az oldal műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban

Adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­zat

 • Adat­vé­del­mi sab­lon az Ön vál­la­ko­zá­sá­ra test­re­szab­va
 • Tájé­koz­tat­ja fel­hasz­ná­ló­it az olda­lon hasz­nált coo­ki­ek­ról

 • Opt-out lehe­tő­ség fel­hasz­ná­ló­i­nak egyes szol­gál­ta­tá­sok alól
 • Meg­fe­lel a hatá­lyos adat­vé­del­mi irány­el­vek­nek

GDPR bővít­mény

 • Bele­egye­ző nyi­lat­ko­zat fel­hasz­ná­ló­i­tól

 • Letölt­he­tő bele­egye­ző nyi­lat­ko­zat log
 • Komp­lett tájé­koz­ta­tás fel­hasz­ná­ló­i­nak az Ön által tárolt ada­tok­ról
 • Érte­sí­tés adat kiszi­vár­gás­kor

A modul ára

12,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

GDPR Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

Fotók Modul

weboldal készítés - Fotók modul

Mit tartalmaz ez a modul

Egy kép töb­bet ér ezer szó­nál. A stí­lu­so­san és témá­ba vágó képek elhe­lye­zé­se a web­ol­da­lon jelen­tő­sen növe­lik láto­ga­tó­i­nak fel­hasz­ná­lói élmé­nyét. Nincs lehe­tő­sé­ge, hogy saját készí­té­sű képe­ket mutas­son web­ol­da­lán és nem is sze­ret­ne licensz bot­rány­ba kerül­ni inter­net­ről letöl­tött képek miatt? A web­ol­dal készí­tés során a fotók modu­lunk kere­té­ben legá­lis for­rás­ból szár­ma­zó képe­ket szer­zünk be Önnek és beépít­jük web­ol­da­lá­ba.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Stock fotók segít­sé­gé­vel pro­fesszi­o­ná­li­sabb kül­sőt köl­csö­nöz­het web­ol­da­lá­nak. Nin­cse­nek a témá­ba vágó jó minő­sé­gű képei? Segí­tünk Önnek meg­ta­lál­ni azo­kat a legá­lis for­rás­ból szár­ma­zó, pro­fi fotó­sok által készí­tett képe­ket, melyek segít­sé­gé­vel olda­lát egye­di meg­je­le­né­sű­vé tehe­ti. A képe­ket a kör­nye­zet által kívánt mére­tű­re ala­kít­juk és opti­ma­li­zál­juk a gyors letöl­tés érde­ké­ben.

Web­ol­da­lá­ba lehe­tő­sé­ge van beágyaz­ni vide­ó­kat. Ezek több­nyi­re rövi­de, kis­sebb mére­tű vide­ók, melyek fő cél­ja a han­gu­lat­kel­tés. Segí­tünk Önnek a témá­ba vágó vide­ó­kat talál­ni és letöl­tés­re opti­ma­li­zál­va elhe­lyez­zük őket a web­ol­dal kulcs­fon­tos­sá­gú része­in. Amennyi­ben hosszab, nagyobb mére­tű vide­ót kíván meg­je­le­ní­te­ni, ajánl­juk, hogy azt inkább egy vidó­meg­osz­tó olda­la tölt­se fel és úgy ágyaz­za be a web­ol­da­lá­ba, ezzel is elke­rül­ve a hosszú betöl­tő­dé­si időt.

Média könyv­tár bővít­mé­nyünk segít­sé­gé­vel, struk­tú­rá­ba ren­dez­he­tő­ek képei és fájl­jai, melyek a web­ol­da­lon meg­je­len­nek. A Word­Press alap­funk­ci­ó­ja csak egy map­pá­ba “ömleszt­ve” teszi lehe­tő­vé a képek és egyéb fáj­lok táro­lá­sát. A bővít­mény segít­sé­gé­vel Ön ren­det teremt­het a káosz­ban. Hoz­zon lét­re map­pá­kat és almap­pá­kat és kate­go­ri­zál­ja a képe­ket. Időt és ener­gi­át spó­rol meg vele ha nem kell keres­gél­ni azt ami­re szük­sé­ge van.

Stock fotók

 • Pro­fesszi­o­ná­lis kül­ső web­ol­da­lá­nak
 • Pro­fi fotó­sok képei
 • Licen­szelt képek
 • Web­ol­dal­ra opti­ma­li­zá­lás

Stock Vide­ók

 • Pro­fesszi­o­ná­lis vide­ók
 • Full HD fel­bon­tás­ban
 • Kivá­ló han­gu­la­ti ele­mek
 • Web­ol­dal­ra opti­ma­li­zá­lás

Média Könyv­tár

 • Ren­dez­ze képe­it fájl­ja­it map­pák­ba
 • Átlát­ha­tó struk­tú­ra
 • Könnyű kezel­he­tő­ség
 • Gyors kere­sés

A modul ára

18,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Fotók Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini

Soci­al Media Modul

weboldal készítés - Közösségi médi modul

Mit tartalmaz ez a modul

Aki nincs fent a face­boo­kon és/vagy az ins­ta­gra­mon az nem is léte­zik, tart­ja a mon­dás. A web­ol­dal készí­tés során Soci­al Media modu­lunk kere­té­ben kiala­kít­juk Önnek a face­book és/vagy ins­ta­gram olda­lát és integ­rál­juk web­ol­da­lá­ba face­book hír­fo­lyam és ins­ta­gram galé­ria for­má­já­ban. Hogy a bizony­ta­lan láto­ga­tó­ból poten­ci­á­lis ügy­fél lehes­sen fon­tos, hogy később is el tud­ja érni őt, a leg­jobb meg­ol­dás erre a soci­al media.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Fon­tos szem­pont, hogy soci­al media csa­tor­ná­in, mint pl az ins­ta­gra­mon vagy face­boo­kon, hason­ló design és képi ele­mek jelen­je­nek meg, mint a web­ol­da­lán. Növe­li láto­ga­tó­i­nak bizal­mát az Ön vál­la­ko­zá­sa iránt és segít egy pozi­tív már­ka kép kiala­kí­tá­sá­ban. Ha még nincs üzle­ti face­book vagy üzle­ti ins­ta­gram fiók­ja, kiala­kít­juk Önnek, ha pedig már ren­del­ke­zik ezek­kel, akkor elké­szít­jük a hoz­zá való átfo­gó designt.

Rend­sze­re­sen sze­ret­né tájé­koz­tat­ni láto­ga­tó­it / ügy­fe­le­it? Aktí­van hasz­nál­ja erre a cél­ra a face­boo­kot? Hír­fo­lya­mát beágyaz­zuk a web­ol­da­lá­ba, hogy láto­ga­tói ne marad­ja­nak le a leg­fon­to­sabb tájé­koz­ta­tá­sok­ról, kiemelt aján­la­tok­ról.

Rend­sze­re­sen oszt meg képe­ket az ins­ta­gra­mon? Ins­ta­gram galé­ria segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­ge van arra, hogy képe­it beágyaz­za web­ol­da­lá­ba. Láto­ga­tói az oldal elha­gyá­sa nél­kül tud­ják like­ol­ni képe­it és követ­ni csa­tor­ná­ját. Növel­je csa­tor­ná­já­nak köve­tő­it ezzel a funk­ci­ó­val.

Sze­ret­né, hogy láto­ga­tói köves­sék Önt a soci­al media csa­tor­ná­kon? Ösz­tö­nöz­ze őket erre web­ol­da­lán. A kulcs­fon­tos­sá­gú és figye­lem­fel­kel­tő helye­ken elhe­lyez­zük a soci­al media link­je­it. Bizo­nyí­tot­tan hatá­sos mód­ja a köve­tők szá­má­nak növe­lé­se érde­ké­ben.

Face­book | Ins­ta­gram Oldal

 • Face­book és/vagy Ins­ta­gram üzle­ti oldal lét­re­ho­zá­sa
 • Meg­lé­vő Face­book oldal újra designo­lá­sa
 • Egy­sé­ges arcu­lat kiala­kí­tá­sa
 • Web­ol­da­lá­nak aján­lá­sa az Eve­ron Stu­dió face­book olda­lán

Face­book hír­fo­lyam

 • Face­book hír­fo­lya­má­nak beágya­zá­sa a web­ol­dal­ba
 • Like­olás, kom­men­te­lé­si lehe­tő­ség az oldal elha­gyá­sa nél­kül

 • Növe­li fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát
 • Isme­rő­sök kieme­lé­se akik már ked­vel­ték olda­lát

Ins­ta­gram Galé­ria

 • Ágyaz­za be ins­ta­gram képe­it web­ol­da­lá­ba
 • Ked­ve­lés, kom­men­te­lés az oldal elha­gyá­sa nél­kül

 • Stí­lu­sos és illesz­ke­dik az oldal design­já­hoz
 • Szá­mos beál­lí­tá­si és elren­de­zé­si lehe­tő­ség

Soci­al Box

 • Soci­al media iko­nok elhe­lye­zé­se a web­ol­dal kulcs­fon­tos­sá­gú helye­in

 • Illesz­ke­dik a web­ol­dal stí­lu­sá­hoz
 • Növe­li köve­tő­i­nek szá­mát

 • Meg­osz­tá­si lehe­tő­ség

A modul ára

21,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Fotók Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini

Slider Modul

weboldal készítés - Blog modul

Mit tartalmaz ez a modul

Azzal a ténnyel, hogy egy roha­nó világ­ban élünk min­den­ki tisz­tá­ban van már, de keve­sen tud­ják, hogy az inter­ne­ten ez több­szö­rö­sen igaz. Egy láto­ga­tó akár 4 másod­perc alatt tud dön­te­ni arról, hogy érdek­li e a web­ol­da­la. Önnek ennyi ide­je van, hogy meg­ra­gad­ja a figyel­met. A slider modul erre kínál meg­ol­dást. Össze­fog­lal­ja web­ol­da­la tar­tal­mát 2 - 3 ani­mált kép­ben és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak kulcs­sza­va­i­val, hogy fel­kelt­se láto­ga­tó­i­nak figyl­mét.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Ügy­fe­lei a web­ol­dal­ra érke­zést köve­tő­en, rend­kí­vül rövid idő alatt dön­te­nek arról, hogy érde­mes­nek talál­ják e a tar­tal­mat, hogy tovább bön­géssze­nek. Maxi­ma­li­zál­ja esé­lyét egy jól meg­vá­lasz­tott és stí­lu­so­san kiala­kí­tott ani­mált slider­rel. Mutas­sa be vál­la­ko­zá­sát néhány cím­szó­ban, egy jól meg­vá­lasz­tott kép­pel, mind­ezt egy figye­lem­fel­kel­tő és stí­lu­sos kön­tös­ben.

Videó galé­ria slider kiala­kí­tá­sát azok­nak az ügy­fe­le­ink­nek ajánl­juk, akik vide­ó­meg­osz­tó olda­la­kon ( You­tu­be vagy Vimeo ) több videó tar­ta­lom­mal ren­del­kez­nek. Így ügy­fe­lei nem csak 1-1 vide­ó­ját talál­ják meg vélet­len­sze­rű­en a kere­ső­ben, hanem egy átfo­góbb képet kap­nak vide­ó­i­ról. Ezúton növel­he­ti vide­ó­i­nak a nézett­sé­gét és a csa­tor­na fel­irat­ko­zó­i­nak szá­mát.

Aktí­van hasz­nál­ja vál­la­ko­zá­sa face­book olda­lát vagy rend­sze­re­sen tölt fel képe­ket ins­ta­gram pri­fil­já­ra? Olyan infor­má­ci­ó­kat oszt meg ott, melyek nem jelen­nek meg más­hol web­ol­da­lán? Ha sze­ret­né, hogy láto­ga­tói a web­ol­dal­ra érkez­ve egy­ből lás­sák eze­ket a tartl­ma­kat, akkor a soci­al media slider Önnek szól. Ágyaz­za be hír­fo­lya­mát egy kez­dő­kép­be.

Ani­mált Slider

 • Figye­lem­fel­kel­tő design web­ol­da­lá­nak
 • Mutas­sa be vál­lal­ko­zá­sát 2-3 diá­ban

 • Kor­lát­lan beál­lí­tá­si lehe­tő­ség
 • Választ­ha­tó sab­lo­nok

Videó Galé­ria Slider

 • Jele­nít­se meg vide­ó­meg­osz­tó­kon tárolt vide­ó­it
 • Növel­je a nézett­sé­get
 • Növel­je fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát

 • Mutas­sa be kiemelt ter­mé­ke­it / szol­gál­ta­tá­sa­it

Soci­al Media Slider

 • Beágyaz­ha­tó face­book vagy ins­ta­gram feed

 • Soci­al medi­an meg­osz­tott infor­má­ció azon­nal meg­je­len­nek web­ol­da­lán is
 • Tudas­sa a leg­fon­to­sabb infor­má­ci­ó­kat láto­ga­tó­i­val
 • Növel­je fel­irat­ko­zó­i­nak a szá­mát

A modul ára

11,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Fotók Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini

Biz­ton­ság Modul

Internetes biztonság modul

Mit tartalmaz ez a modul

Nyil­ván Ön is sze­ret­né biz­ton­ság­ban tud­ni web­ol­da­lát. Ön időt, pénzt és ener­gi­át fek­tet abba, hogy vál­la­ko­zá­sa inter­ne­tes meg­je­le­né­se töké­le­tes legyen. Biz­to­san ször­nyen kel­le­met­len len­ne, ha ille­ték­te­le­nek hoz­zá­fér­het­né­nek az admi­niszt­rá­ci­ós felü­let­het, vagy kár­té­kony kódot helyez­ne el a web­ol­da­lán. A web­ol­dal készí­tés során biz­ton­ság modul szol­gál­ta­tá­sunk kere­té­ben kár­té­kony kód figye­lő prog­ra­mot és tűz­fa­lat épí­tünk be oldal­ba, vala­mint több lép­csős beazo­ní­tást teszünk lehe­tő­vé.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A 2 fak­to­ros, más­né­ven két lép­csős beazo­no­sí­tás az egyik leg­biz­to­sabb meg­ol­dás manap­ság arra, hogy meg­aka­dá­lyoz­za ille­ték­te­le­nek belé­pé­sét az Ön web­ol­da­lá­nak keze­lő­fe­lü­le­té­be. Hiá­ba tud­ja meg vala­ki az Ön fel­hasz­ná­ló nevét és jel­sza­vát, ez önma­gá­ban még nem elég a belé­pés­re. A 2 fak­to­ros belé­pés­het szük­ség van egy 30 másod­per­cen­ként vál­to­zó kód­ra, melyet Ön tud gene­rál­ni okos­te­le­fon­ja segít­sé­gé­vel.

A Word­Press blog­mo­tor szoft­ver egy nyílt for­rás­kó­dú prog­ram, ami azt jelen­ti, hogy a for­rás­kód bár­ki által meg­te­kint­he­tő és módo­sít­ha­tó. Az Ön tele­pí­tett ver­zi­ó­ja, ugyan szá­mos biz­ton­sá­gi réteg­gel van véd­ve a szer­ve­ren, de létez­het­nek olyan kis­ka­puk, mely­el ille­ték­te­le­nek akár kár­té­kony kódot helyez­het­nek el a sorok között. Vírus­ke­re­ső tele­pí­té­sé­vel azon­ban egy lépés­sel előt­tük jár­hat, mert szin­te azon­na­li jelen­tést kap arról, ha bár­ki ezt meg­kí­sé­rel­né.

A vírus­ke­re­ső­ben emlí­tett kis­ka­puk “lezá­rá­sá­nak” egyik leg­biz­to­sabb mód­sze­re a tűz­fal. Figye­li eze­ket a pon­to­kat és auto­ma­ti­ku­san lépé­se­ket tesz, ha azt ész­le­li, hogy ille­ték­te­le­nek pró­bál­nak hoz­zá­fér­ni a rend­sze­ré­hez. Jel­szó­tö­rés elle­ni véde­lem­ben is kiemelt jeln­tő­sé­ge van, mert auto­ma­ti­ku­san blok­kol­ja azo­kat akik vagy amik bru­te for­ce mód­szer hasz­ná­la­tá­val pró­bál­ják meg­tud­ni belé­pé­si azo­no­sí­tó­it.

Web­ol­da­lán a fel­hasz­ná­lók sza­ba­don hoz­zá­szól­ha­nak egy adott témá­hoz, véle­ményt írhat­nak ter­mé­ke­i­ről? Szá­mos eset­ben egyes fel­hasz­ná­lók úgy élenk vissza ezzel a lehe­tő­ség­gel, hogy saját ter­mé­kü­ket vagy szol­gál­ta­tá­sa­i­kat rek­lá­moz­zák itt, ezzel kárt okoz­va Önnek. Anti-Spam figye­lő­vel egy lépés­sel előt­tük jár­hat, ugyan­is a szoft­ver auto­ma­ti­ku­san szű­ri és blok­kol­ja az ilyen tar­tal­ma­kat.

2 Fak­to­ros Azo­no­sí­tás

 • Az egyik leg­biz­to­sabb meg­ol­dás ille­ték­te­len belé­pés ellen

 • Fel­hasz­ná­ló­ne­ve és jel­sza­va bir­to­ká­ban sem tud­nak belép­ni az olda­lá­ra ille­ték­te­le­nek
 • Okos­te­le­fon app­li­ká­ció
 • 30 másod­er­cen­ként új kód

Vírus­ke­re­ső

 • Kém­prog­ra­mok, víru­sok és egyéb kár­té­kony kódok elle­ni véde­lem

 • Folya­ma­tos fris­sí­té­sek a leg­újabb fenye­ge­tett­sé­gek ellen
 • Auto­ma­ti­kus szken­ne­lés

 • Auto­ma­ti­kus riasz­tás e-mailben

Tűz­fal

 • Fel­is­me­ri és blok­kol­ja a rossz­in­du­la­tú for­gal­mat
 • Bru­te for­ce elle­ni véde­lem
 • Folya­ma­tos kimu­ta­tá­sok készí­té­se
 • Auto­ma­ti­kus riasz­tás e-mailben

Anti-Spam Figye­lő

 • Auto­ma­ti­ku­san kiszű­ri a kom­men­tek közül a spam üze­ne­te­ket
 • Auto­ma­ti­kus kimu­ta­tá­sok a tevé­keny­ség­ről
 • Folya­ma­tos fris­sí­té­sek
 • Több mint 5 mil­lió fel­hasz­ná­ló világ­szer­te

A modul ára

8,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium

Sebes­ség Opti­ma­li­zá­ció Modul

Sebességoptimalizás modul

Mit tartalmaz ez a modul

Biz­tos Ön is talál­ko­zott már azzal a fruszt­rá­ló élménnyel az inter­ne­ten, hogy gyor­san szük­sé­ge volt infor­má­ci­ó­ra, de csak a homok­órát lát­ta. A láto­ga­tók 99%-a hamar ráun erre és inkább más­hol pró­bál­ko­zik. Arról nem is beszél­ve, hogy a las­sú olda­la­kat a goog­le is bün­te­ti azzal, hogy hát­rébb sorol­ja őket a kere­sők­ben. Ahhoz, hogy Ön ne veszít­sen el ilyen poten­ci­á­lis, leen­dő ügy­fe­le­ket a web­ol­dal készí­tés során opti­ma­li­zál­juk web­ol­da­lát, a lehe­tő leg­gy­sor­sabb betöl­tő­dés érde­ké­ben.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A cache szol­gál­ta­tás akkor a készen­fek­vőbb meg­ol­dás mikor az Ön web­ol­da­lán több sta­ti­kus tar­ta­lom talál­ha­tó (képek, design ele­mek stb) ezek nem vál­toz­nak gyak­ran és a láto­ga­tók­nak feles­le­ges min­den egyes alka­lom­mal vár­ni amíg betöl­tőd­nek újra ezek a tar­tal­mak. A cache segít­sé­gé­vel eltá­rol­ja bön­gé­sző­jük adott idő­re eze­ket a tar­tal­ma­kat ezzel is jelen­tő­sen növel­ve az oldal betöl­té­sé­nek ide­jét.

Cache prog­ram segít­sé­gé­vel Ön auto­ma­ti­ku­san letöl­tés­re opti­ma­li­zál­ja azo­kat a fáj­lo­kat és prog­am­kód rész­le­te­ket, ame­lyek több letöl­té­si időt vehet­nek igény­be. Növel­je láto­ga­tó­i­nak fel­hasz­ná­lói élmé­nyét gyors oldal elér­he­tő­ség­gel, vala­mint kerül­jön elő­rébb a kere­sők­ben olda­la pozi­tív bírá­la­ta által.

Doma­in - Host­ing modu­lunk­ben már szól­tunk a Clo­udf­la­re szol­gál­ta­tás elő­nye­i­ről és bizon­sá­gi funk­ci­ó­i­ról. A cache szol­gál­ta­tás­ba integ­rál­va azon­ban a prog­ram leve­szi a vál­lá­ról azt a ter­het, hogy auto­ma­ti­ku­san gon­dos­ko­dik Ön helyett az ott tárolt tar­ta­lom­ról.

A prog­ram­kód fut­ta­tá­sa során sok­szor kelet­ke­zik olyan jelen­ték­te­len infor­má­ció ( “sze­mét” ), ame­lyet az adat­bá­zis eltá­rol. feles­le­ge­sen fog­lal­ja a helyet, las­sít­va ezzel az Ön rend­sze­rét. Az adat­bá­zis kar­ban­tar­tá­sa egy rend­kí­vül kényes és nagy tudást igény­lő mun­ka. Könnyű a hibá­zás lehe­tő­sé­ge és akár hely­re­ál­lít­ha­tat­lan káro­kat is okoz­hat. Prog­ra­munk erre kínál meg­ol­dást. Idő­sza­ko­san eltá­vo­lít­ja az adat­bá­zis­ban fel­hal­mo­zó­dó sze­me­tet.

Cache Szol­gál­ta­tás

 • Az olda­lak sta­ti­kus ele­me­i­nek táro­lá­sa
 • Növe­li olda­la­i­nak betöl­té­si sebes­sé­gét
 • Pozi­tív elbí­rá­lás az inter­ne­tes kere­sők­től
 • Auto­ma­ti­kus hát­tér­te­vé­keny­ség

Fáj­lok Opti­ma­li­zá­lá­sa

 • GZip tömö­rí­tés
 • JS, CSS, képek táro­lá­sa a bön­gé­sző­ben

 • Goog­le betű­tí­pu­sok opti­ma­li­zá­lá­sa
 • JS fáj­lok betöl­té­se az oldal rend­ere­lé­se után

Clo­udf­la­re integ­rá­ció

 • Kezel­je Clo­udf­la­re fiók­ját Word­Press­ből
 • Cache tör­lés lehe­tő­ség
 • Jobb tel­je­sít­mény
 • Gyor­sabb oldal­be­töl­tés

Adat­bá­zis Kar­ban­tar­tás

 • Kiisz­tít­ja adat­bá­zi­sá­ból a “sze­me­tet”
 • Csök­ken­ti adat­bá­zi­sa mére­tét
 • Gyor­sít­ja web­ol­da­lát
 • Idő­zít­he­tő lefu­tás

A modul ára

17,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium

SEO Modul

Seo modul

Mit tartalmaz ez a modul

A vál­la­ko­zók és vál­la­ko­zá­sok ver­se­nye a poten­ci­á­lis vásár­ló­kért sok­kal kiéle­zet­tebb az inter­ne­ten, mint a való élet­ben. Kima­gas­ló­an jelen­tős össze­get spó­rol­hat meg a rek­lá­mon és mar­ke­tin­gen, ha web­ol­da­la jól van opti­ma­li­zál­va a kere­sők­ben. Jár­jon egy lépés­sel a kon­ku­ren­cia előtt SEO modu­lunk segít­sé­gé­vel. A web­ol­dal készí­tés során opti­ma­li­zál­juk olda­lát, az ide­á­lis meg­je­le­nés érde­ké­ben és hogy jó helyet fog­lal­has­son el a Goog­le kere­ső­ben.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Aki a kon­ku­ren­cia előtt tud jár­ni egy lépés­sel az már fél siker. SEO ( Search Engi­ne Opti­ma­li­za­ti­on, Kere­ső opti­ma­li­zá­lás ) segít­sé­gé­vel, olyan lénye­ges beál­lí­tá­so­kat tud esz­kö­zöl­ni web­ol­da­lán, hogy az inter­ne­tes kere­sők algo­rit­mu­sai sok­kal job­ban meg­ért­sék web­ol­da­la tar­tal­mát és ezál­tal sok­kal elő­rébb helyez­zék Önt a kere­sők­be. Pont oda, ahol leen­dő ügy­fe­lei bön­gész­nek. Épít­se be azo­kat a kulcs­sza­va­kat, mely­re cél­kö­zön­sé­ge keres az inter­ne­ten.

Bát­ran kije­lent­het­jük, hogy manap­ság már a Goog­le kere­ső egyé­vált az inter­ne­tes kere­ső fogal­má­val. Mivel ők hoz­zák Önnek a leg­na­gyobb for­gal­mat web­ol­da­lá­ra, érde­mes oda­fi­gyel­ni és betar­ta­ni szbály­rend­sze­rü­ket. A Goog­le Search Cons­o­le segít­sé­gé­vel regiszt­rál­juk web­ol­da­lát a Goog­le kere­ső­ben. Ne bíz­za a vélet­len­re, hogy mit lát Önről a Goog­le. Mond­ja el Ön, hogy milyen­nek sze­ret­né lát­tat­ni a web­ol­da­lát.

Min­den vál­la­ko­zó tud­ja, hogy az ügy­fe­lek­től érke­ző vissza­csa­to­lás nél­kül szin­te lehe­tet­len a fej­lő­dés. Tud­ja meg mi érdek­li láto­ga­tó­it. Ala­poz­za erre jövő­be­ni aján­la­ta­it. Goog­le Analy­tics segít­sé­gé­vel szám­ta­lan sok infor­má­ci­ót meg­tud­hat láto­ga­tó­i­ról. Mi érdek­li őket, mennyi időt töl­te­nek a web­ol­da­lán, hon­nan érke­zik a leg­több láto­ga­tó. Készít­sen jelen­té­se­ket, kimu­ta­tá­so­kat vál­all­ko­zá­sá­nak siker­élőr és ala­poz­zon a szá­mok­ra a jövő­ben aján­la­ta­i­nál.

SEO Szoft­ver

 • SEO szoft­ver tele­pí­té­se
 • XML Oldal­tér­kép
 • Fókusz kulcs­szó beál­lí­tá­si lehe­tő­ség az olda­lak­hoz
 • Auto­ma­ti­kus fris­sí­té­sek

Goog­le Search Con­s­lo­le

 • Kere­sé­si kimu­ta­tá­sok

 • Fel­tér­ké­pe­zé­si hibák kijel­zé­se
 • Oldal­tér­kép és robots.txt tesz­te­lé­si lehe­tő­ség
 • HTML fej­lesz­té­sek

Goog­le Analy­tics

 • Valós ide­jű láto­ga­tott­sá­gi kimu­ta­tá­sok
 • Fel­hasz­ná­lói szo­ká­sok elem­zé­se
 • Infor­má­ció láto­ga­tók­ról ( tele­pü­lés, ország, esz­köz­hasz­ná­lat stb.)
 • Célok kitű­zé­se

A modul ára

10,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Max, Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium

Fel­hasz­ná­ló Menedzs­ment Modul

Weboldal készítés - Felhasználó management modul

Mit tartalmaz ez a modul

Egy­szer­re több fel­hasz­ná­ló kezel­né a web­ol­da­la admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­tét, de nem sze­ret­né, hogy a bizal­mas érzé­keny infor­má­ci­ók­hoz bár­ki hoz­zá­fér­hes­sen? A web­ol­dal készí­tés során a fel­hasz­ná­ló menedzs­ment modul segít­sé­gé­vel sze­rep­kö­rö­ket ren­de­lünk a fel­hasz­ná­lók­hoz, kezel­jük a jogo­sult­sá­go­kat, vala­mint egy­sze­rű, de még­is biz­ton­sá­gos belé­pé­si lehe­tő­sé­get adunk a goog­le vagy mic­ro­soft fókok segít­sé­gé­vel.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Tegye lehe­tő­vé az arra jogo­sult fel­hasz­ná­lók­nak, hogy egy­sze­rű­en még­is biz­ton­sá­go­san belép­je­nek a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­be goog­le vagy mic­ro­soft fiók­juk segít­sé­gé­vel. Az arra kije­lölt fel­hasz­ná­lók lis­tá­ját regiszt­rál­juk a rend­szer­ben és így ami­kor be van­nak jelent­kez­ve goog­le vagy mic­ro­soft fiók­juk­ba egy gomb­nyo­más segít­sé­gé­vel be tud­nak jelent­kez­ni a web­ol­dal admin felü­le­té­re. Nincs szük­ség külön fel­hasz­ná­ló­név­re és jel­szó­ra. Egy­sze­rű, de még­is biz­ton­sá­gos meg­ol­dás.

Lehe­tő­sé­ge van a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­re belé­pő fel­hasz­ná­lók cso­por­to­sí­tá­sá­ra. Egy­szer­re több fel­hasz­ná­ló üze­mel­tet­né a web­ol­dalt? De nem sze­ret­né, hogy arra ille­ték­te­le­nek hoz­zá­fér­je­nek a “kénye­sebb” beál­lí­tá­si lehe­tő­sé­gek­hez? ezzel a meg­ol­dás­sal sze­rep­kö­rö­ket hoz­hat lét­re és meg­ha­tá­roz­hat­ja ki mit szer­keszt­het.

A white label funk­ci­ó­val, amel­lett, hogy test­re­szab­hat­ja keze­lő­fe­lü­le­te kiné­ze­tét, továb­bi lehe­tő­sé­ge­ket kap a fel­hasz­ná­lói jogo­sult­sá­gok kiter­jesz­té­sé­re. Adjon keze­lő­fe­lü­le­té­nek is egy­sé­ges vál­la­la­ti arcu­la­tot, designt és hatá­roz­za meg hogy melyik fel­hasz­ná­ló mit lát­hat és szer­keszt­het a web­ol­dal kezel­fe­lü­le­tén.

Sze­ret­ne meg­osz­ta­ni web­ol­da­lán olyan infor­má­ci­ó­kat / tar­tal­mat, ame­lyet csak ügy­fe­lei lát­hat­nak? A login / regiszt­rá­ció funk­ci­ó­val tegye lehe­tő­vé szá­muk­ra, hogy fel­hasz­ná­ló­név­vel és jel­szó­val beje­lent­kez­ze­nek web­ol­da­lá­ra. Hoz­zon lét­re kiemelt aján­la­tot szá­muk­ra. VIP jogo­sult­sá­gok a VIP ügy­fe­lek­nek.

Belé­pés Goog­le Fiók­kal

 • Biz­ton­sá­gos, még­is kényel­mes belé­pés
 • Belé­pés 1 gomb­nyo­más­sal
 • Goog­le vagy Mic­ro­soft fiók támo­ga­tás
 • Belé­pés csak az elő­re rög­zí­tett felhsz­ná­lók szá­má­ra

Fel­hasz­ná­lói Jogo­sult­sá­gok

 • Ren­dez­ze cso­por­tok­ba a fel­hasz­ná­ló­kat
 • Kor­lá­toz­za a tar­tal­mak elér­he­tő­sé­gét
 • Növe­li a biz­ton­sá­got

 • Vál­toz­ta­tá­sok nyo­mon­kö­ve­té­se fel­hasz­ná­lón­ként

White Label

 • Keze­lő­fe­lü­let test­re­sza­bá­sa
 • Egy­sé­ges oldal arcu­lat
 • Egye­di design
 • Fel­hasz­ná­lók kor­lá­to­zá­sa

Login | Regiszt­rá­ció

 • Regiszt­rá­ció lehe­tő­sé­ge fel­hasz­ná­ló­i­nak
 • Tar­tal­mak lét­re­ho­zá­sa jog­usult­ság alap­ján
 • Kiemelt aján­la­tok lehe­tő­sé­ge regiszt­rált ügy­fe­lek­nek
 • Fel­hasz­ná­lók nap­ló­zá­sa

A modul nettó ára

10,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max

Blog Modul

béog modul

Mit tartalmaz ez a modul

Sze­ret­ne jelen­tős össze­ge­ket meg­spó­rol­ni a rek­lám és mar­ke­ting költ­sé­ge­ken? Úgy érzi, hogy mon­da­ni­va­ló­ja van egy adott témá­val kap­cso­lat­ban. Miért ne köt­né össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal? Növel­je olda­la orga­ni­kus eléré­sét blog­gal és kerül­jön ked­ve­zőbb pozí­ci­ó­ba a goog­le kere­ső­ben. Nyer­je meg ügy­fe­lei / vásár­lói bizal­mát, hogy az Ön web­ol­da­lán tájé­ko­zód­hat­nak olyan infor­má­ci­ók­ról, ami­ket más­hol nem talál­nak meg. A blog modul kere­té­ben olyan, az Ön design-jához illesz­ke­dő ele­me­ket kíná­lunk ( táb­lá­za­tok, gra­fi­ko­nok, érté­ke­lé­sek), melyek bir­to­ká­ban Önnek már csak az írás­ra kell kon­cent­rál­nia.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Blog modu­lunk kere­té­ben kiala­kít­juk Önnek a tar­ta­lom­írás­hoz szük­sé­ges kör­nye­ze­tet. Kiala­kít­juk a designt, a cik­kek meg­je­le­né­sé­nek a for­má­ját, a menü­struk­tú­rát. Kiemel­he­ti leg­utol­já­ra lét­re­ho­zott írá­sa­it, dátum sze­rint ren­dez­he­ti őket. Cim­kék segít­sé­gé­vel cso­por­to­sít­hat­ja írá­sa­it, hogy láto­ga­tói könnye­dén meg­ta­lál­ják az egy téma­kör­be tar­to­zó infor­má­ci­ó­kat. A blog nem csu­pán egy hír­fo­lyam ahol vál­la­ko­zá­sá­val kap­cso­la­tos fej­le­mé­nye­ket közöl­het. a jól meg­vá­lasz­tott témák, a kere­sők­re opti­ma­li­zált írá­sok akár komoly bevé­te­li for­rást is képez­het­nek üze­mel­te­tő­jé­nek. Ragad­ja meg a lehe­tő­sé­get, hogy elő­rébb kerül­jön a kere­sők­ben, növel­je web­ol­da­la orga­ni­kus eléré­sét.

Lét­re­hoz­zuk Önnek azo­kat a blog ele­me­ket, melyek segít­sé­gé­vel pro­fesszi­o­ná­lis kül­sőt köl­csö­nöz­het írá­sa­i­nak. Növe­li a fel­hasz­ná­lói élményt és láto­ga­tói is sok­kal több időt fog­nak töl­te­ni web­ol­da­lán. Méret­re ala­kí­tott sab­lont készí­tünk Önnek, a soci­al media meg­osz­tás­ra opti­ma­li­zál­va, ezen­kí­vül design­ba illesz­ke­dő táb­lá­za­tot, gra­fi­kont, előt­te - utá­na kép lehe­tő­sé­get, szö­veg­do­bo­zo­kat, hivat­ko­zá­sok mezőt, szö­veg kieme­lő dobozt stb.

Sze­ret­ne blog­já­val pénzt keres­ni? Amel­lett, hogy egy jó blog jelen­tő­sen növe­li láto­ga­tó­i­nak szá­mát kivá­ló lehe­tő­sé­get teremt arra, hogy olva­só­i­nak hir­de­té­se­ket ajánl­jon. Ahe­lyett, hogy fel­ub­ró abla­kok­kal zavar­ná meg a fel­hasz­ná­lói élményt, helyez­zen el képe­ket írá­sa sorai között, jele­nít­sen meg idő­sza­kos hir­de­té­se­ket, akci­ó­kat, vagy Goog­le Adsen­se fiók lét­re­ho­zá­sá­val helyez­zen el goog­le hir­de­té­se­ket olda­lán, melyek után a goog­le fizet Önnek. Hir­de­tés­ke­ze­lő szoft­ve­rünk segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­ge van stí­lu­so­san és nem zava­ró módon aján­la­to­kat kínál­ni láto­ga­tó­i­nak.

Egy blog ter­jesz­té­sé­nek leg­ha­tá­so­sabb mód­ja a soci­al media csa­tor­ná­kon való meg­osz­tás. Tegye lehe­tő­vé ügy­fe­le­i­nek, hogy amennyi­ben tet­szett nekik a cikk meg­oszt­has­sák isme­rő­se­i­vel. Soci­al Media bővít­mé­nyünk­kel stí­lu­so­san elhe­lyez­het blog­ján meg­osz­tó gom­bo­kat, mely segít­sé­gé­vel láto­ga­tói meoszt­hat­ják a tar­tal­mat szin­te az öszes nép­szer soca­il media csa­tor­ná­kon. Figye­lem­mel kísér­he­ti a meg­osz­tá­sok szá­mát, cik­kek­re bon­tott sta­tisz­ti­ka készül, amely­ből meg­tud­hat­ja mely írá­sai a leg­nép­szerb­bek az olva­sói köré­ben.

Blog Kiala­kí­tá­sa

 • Blog oldal lét­re­ho­zá­sa és beál­lí­tá­sa
 • Oldal­sáv kiala­kí­tá­sa
 • Utol­já­ra fel­töl­tött cik­kek elhe­lye­zé­se a kez­dő­ol­da­lon
 • Választ­ha­tó elren­de­zé­si lehe­tő­ség

Blog Ele­mek Lét­re­ho­zá­sa

 • Design­hoz illesz­ke­dő blog ele­mek lét­re­ho­zá­sa
 • Gra­fi­kon, táb­lá­zat, előtte-utána kép, videó beágya­zás stb.
 • Elő­re elké­szí­tett Pho­toshop kép­sab­lo­nok
 • Kom­men­te­lé­si lehe­tő­ség

Hir­de­tés­ke­ze­lő Szoft­ver

 • Kezel­je egy hely­ről összes hir­de­té­sét
 • Gyors és könnyű elhe­lye­zés a bejegy­zé­sek­ben
 • Goog­le Adsen­se integ­rá­lá­si lehe­tő­ség
 • Idő­zi­tett aján­la­tok készí­té­se

Soci­al Media

 • Soci­al Media meg­osz­tá­si gom­bok elhe­lye­zé­se
 • Szám­ta­lan beál­lí­tá­si lehe­tő­ség
 • Meg­osz­tá­si sta­tisz­ti­ka
 • Kimu­ta­tá­sok bejegy­zé­sen­ként

A modul ára

27,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max

Nap­tár Modul

weboldal készítés - Beépíthető naptár modul

Mit tartalmaz ez a modul

A nap­tár modul egy átlát­ha­tó és egy­sze­rű­en kezel­he­tő, de még­is erő­tel­jes funk­ció mely segít­sé­gé­vel a közel­gő ese­mé­nyek­ről tájé­koz­tat­hat­ja láto­ga­tó­it. Ren­dez­vé­nyek, talál­ko­zók, elő­adá­sok? Mos­tan­tól egy helyen kezel­he­ti az össze­set. Tájé­koz­tas­sa a láto­ga­tó­it a hely­szín­ről (goog­le tér­kép segít­sé­gé­vel), az árról, az elér­he­tő­sé­gek­ről. Tegye lehe­tő­vé egy gomb­nyo­más­sal, hogy a részt­ve­vők hoz­zá­ad­ják az ese­ményt goog­le nap­tá­ruk­hoz, vagy letölt­sék az ada­to­kat iCal for­má­tum­ban.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Mutas­sa be ese­mé­nye­it rácsos elren­de­zés­ben, lis­tá­ban vagy napi nézet­ben. Kivá­laszt­hat­ja, hogy melyik nézet legyen alap­ér­tel­me­zett, és melyek legye­nek elér­he­tők a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra. A néze­tek keres­he­tő­ek, stí­lus ren­del­he­tő hoz­zá­juk és kiemelt képek jele­nít­he­tők meg.

Gyak­ran van­nak ese­mé­nyek ugyan­azon a hely­szí­nen? Nem prob­lé­ma! A hely­szín és a szer­ve­zői infor­má­ció men­tés­re kerül, így könnyen hasz­nál­ha­tó új ese­mé­nyek­re. Ter­mé­sze­te­sen min­dig szer­keszt­he­ti a rész­le­te­ket az admin menü­ből.
Ren­dez­ze az ese­mé­nye­ket ese­mény kate­gó­ri­ák­ba cím­kék segít­sé­gé­vel. A taxo­nó­mi­ák az ese­mény rész­le­te­it jele­ní­tik meg, és a fel­hasz­ná­lók meg­te­kint­he­tik az ese­mény­ka­te­gó­ri­át vagy a cím­tár­ar­chí­vum olda­la­kat a front­en­den.

Beépí­tett CSV impor­tá­ló segít­sé­gé­vel impor­tál­ja az ese­mé­nye­ket, hely­szí­ne­ket és a szer­ve­ző­ket a nap­tár­ba. A fel­hasz­ná­lók expor­tál­hat­nak egye­di ese­mé­nye­ket az iCal vagy a Goog­le Nap­tár hasz­ná­la­tá­hoz.

Nap­tár néze­tek

 • Keres­he­tő tar­ta­lom
 • Rácsos, lis­ta vagy napi nézet
 • Kiemelt kép elhe­lye­zé­se
 • Egye­di design lehe­tő­ség

Elmen­tett helyek és kate­gó­ri­ák

 • Elment­he­tő hely­szi­nek és rész­le­tek

 • Több ese­mény­hez elhe­lyez­he­tő rész­le­tek
 • Kate­go­ri­zál­ha­tó ese­mé­nyek
 • Keres­he­tő archí­vum

Import/Export

 • Ese­mé­nyek impor­tá­lá­sa CSV-ből

 • Goog­le nap­tár expor­tá­lá­si lehe­tő­ség
 • iCal expor­tá­lá­si lehe­tő­ség

A modul ára

15,000 Ft+ ÁFA

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Nap­tár Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max

Hír­le­vél Modul

hírlevél modul

Mit tartalmaz ez a modul

Az e-mail hír­le­vél egy olyan e-mail kom­mu­ni­ká­ció, amely a közön­ség tájé­koz­ta­tá­sá­ra szol­gál a ter­mé­ke­i­vel vagy cégé­vel kap­cso­la­tos leg­fris­sebb hírek­ről, tip­pek­ről vagy fris­sí­té­sek­ről. Külön­bö­ző célok­ra hasz­nál­ják őket, és sok­fé­le for­má­ja lehet. Néme­lyik a heti tar­tal­mak meg­is­mer­te­té­sé­re, néme­lyi­kük a negyed­éves szer­ve­ze­ti fris­sí­té­sek, mások pedig az új ter­mé­kek bemu­ta­tá­sá­ra is szol­gál­hat­nak. Az e-mail hír­le­ve­lek lénye­ge, hogy a fel­irat­ko­zó­kat tájé­koz­tas­sák a szer­ve­zet­ben vagy az üzle­ti élet­ben tör­té­nő vál­to­zá­sok­ról, akci­ók­ról vagy újdon­sá­gok­ról. Az érté­ke­sí­tés ( sales ) egyik leg­ked­vel­tebb for­má­ja.

Mit takarnak ezek a kifejezések

A töme­ges hír­le­vél kül­dő rend­szer­rel könnyen kezel­he­ti hír­le­vél lis­tá­it, egy­sze­rű­en tud impor­tál­ni vagy expor­tál­ni fel­irat­ko­zó­kat, tet­sző­le­ge­sen oszt­hat­ja szét fel­irat­ko­zó­it lis­ták­ra. A WordPress-be integ­rált fel­irat­ko­zó űrlap­ját könnye­dén és auto­ma­ti­ku­san szink­ro­ni­zál­hat­ja szol­gál­ta­tó­já­val.

Hír­le­ve­le­it szer­keszt­he­ti webes felü­le­ten vagy a Word­Press admi­niszt­rá­ci­ós felü­le­tén ( csak Mail­ster ). Több beépí­tett e-mail sab­lon közül választ­hat, készít­het egye­di sab­lont, kam­pá­nya­it idő­zít­he­ti, auto­ma­ti­kus vála­szo­ló­kat állít­hat be. Mielőtt kikül­de­né hír­le­ve­lét ellen­őriz­he­ti, a meg­je­le­nést több külön­bö­ző készü­lé­ken és spam vizs­gá­la­tot is kér­het.

Több faj­ta sta­tisz­ti­kán követ­he­ti nyo­mon hír­le­ve­lei haté­kony­sá­gát, kiküldési-, megnyitási-, kattintási-, fel és leirat­ko­zá­si sta­tisz­ti­kák. Könnye­dén lekér­dez­he­ti, expor­tál­hat­ja, diag­ra­mo­kon ele­mez­he­ti sta­tisz­ti­ká­it.

Választható szolgáltatók

A modul ára

45,000 Ft+ ÁFA / szol­gál­ta­tó

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.
** Az ár nem tar­tal­maz­za a szol­gál­ta­tó felé fize­ten­dő díja­kat.

Hír­le­vél Modul

A modul árát a követ­ke­ző web­ol­dal készí­tés cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme

Több­nyel­vű Olda­lak Modul

weboldal készítés - Többnyelvű oldalak modul

Mit tartalmaz ez a modul

Több ország­ban is sze­ret­né hir­det­ni szol­gál­ta­tá­sa­it / ter­mé­ke­it? A web­ol­dal készí­tés során a több­nyel­vű olda­lak modul segít­sé­gé­vel lehe­tő­vé tesszük, hogy web­ol­da­la több nyel­ven elér­he­tő legyen. Egy a menü­be épí­tett vál­tó­gomb segít­sé­gé­vel ügy­fe­lei könnye­dén vált­hat­nak a választ­ha­tó nyel­vek közül.

Mit takarnak ezek a kifejezések

Alap­ér­tel­me­zés­ben a Word­Press egy adott nyel­ven képes meg­je­le­ní­te­ni az olda­la­kat és a tar­tal­mat. Amennyi­ben Önnek nem­zet­kö­zi, vagy több ország­ra kiter­je­dő cél­kö­zön­sé­ge van, for­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver segít­sé­gé­vel több nyel­ven is meg­je­le­nít­he­ti a tar­tal­mat. Tény, hogy az inter­net nyel­ve az angol és egy kevés angol tudás nagy segít­ség lehet az egyes prog­ra­mok működ­te­té­sé­hez, de manap­ság már a leg­több prog­ram­hoz elér­he­tő magyar nyel­vi kiegé­szí­tő. For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver segít­sé­gé­vel Ön vagy láto­ga­tói egy vál­tó­gomb segít­sé­gé­vel vált­hat­nak a nyel­vi tar­tal­mak között.

For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver tele­pí­té­se után lehe­tő­vé tesszük Önnek, hogy web­ol­da­la keze­lő­fe­lü­le­te az Ön által kívánt nyel­ven / nyel­ve­ken jelen­jen meg. Fel­hív­juk a figyel­met, hogy a web­ol­dal keze­lő­fe­lü­le­té­be épí­tett bővít­mé­nyek néme­lyi­ké­hez nem érhe­tő el magyar nyel­vi for­dí­tás. Ezek­ről a meg­ren­de­lés folya­mán tájé­koz­tat­juk Önt.

Egy vál­tó gom­bot helye­zünk el web­ol­da­la menü­so­rá­ban, hogy az oldal láto­ga­tói egy­sze­rű­en tud­ja­nak válasz­ta­ni, hogy melyik elér­he­tő nyel­ven sze­ret­nék olvas­ni a tar­tal­mat. Fel­hív­juk a figyel­met, hogy az Eve­ron Stu­dio csak és kizá­ró­lag az oldal műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges funk­ci­ó­kat van mód­já­ban a kívánt nyelv­re for­dí­ta­ni. ( Pl. Gom­bok, Menü, Widge­tek stb.) Az olda­lon meg­je­le­nő tar­tal­mat ( Pl.: bemu­tat­ko­zás, szol­gál­ta­tá­sok, cik­kek, írá­sok ) nem áll módunk­ban lefor­dí­ta­ni. Az ügy­fél által ren­del­ke­zé­sünk­re bocsáj­tott for­dí­tá­so­kat azon­ban elhe­lyez­zük az olda­lon.

A bővít­mény lehe­tő­vé teszi a Word­Press Galé­ria külön­bö­ző nyel­ve­ken tör­té­nő hasz­ná­la­tát. Beál­lít­hat­ja, hogy az egyes nyel­ve­ken milyen képek jelen­je­nek meg.

For­dí­tás­ke­ze­lő Szoft­ver

 • For­dí­tás­ke­ze­lő szoft­ver tele­pí­té­se
 • Nyelv válasz­tó gomb elhe­lye­zé­se a menü­ben
 • Tar­ta­lom fel­töl­té­se több nyel­ven

Admin Felü­let For­dí­tá­sa

 • Word­Press keze­lő­fe­lü­let for­dí­tá­sa
 • Nyel­vi kiegé­szí­tők tele­pí­té­se
 • Pré­mi­um sab­lon for­dí­tá­sa

Front­end Felü­let For­dí­tá­sa

 • Nyel­vi kiegé­szí­tők tele­pí­té­se
 • Elő­re prog­ra­mo­zott ele­mek for­dí­tá­sa

 • SEO barát for­dí­tás

Média Felü­le­tek For­dí­tá­sa

 • Média for­dí­tó kiegé­szí­tő tele­pí­té­se
 • Gra­fi­kai ele­mek elké­szí­té­se

A modul ára

70,000 Ft+ ÁFA / nyelv

* Az ár tar­tal­maz­za a mun­ka­dí­jat és a szük­sé­ges bővít­mé­nyek árát.

Biz­ton­ság Modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme

Web­ol­dal Moni­tor­ing és Kar­ban­tar­tás Modul

Moitoring és karbantartás

Mit tartalmaz ez a modul

Tren­dek jön­nek, men­nek, új jog­sza­ba­lyok szü­let­nek. Nincs ez más­képp a Word­Press és a beépít­he­tő prog­ra­mok ese­té­ben sem. Akár hetek lefor­gá­sa alatt, de álta­lá­ban havon­ta érkez­nek az újabb szoft­ver és biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek. A web­ol­dal moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás modul­lal az Eve­ron Stu­dio leve­szi az Ön vál­lá­ról azt a ter­het, hogy folya­ma­to­san figye­lem­mel kis­éri a vál­to­zá­so­kat és szük­ség ese­tén szak­sze­rű­en tele­pí­ti a fris­sí­té­se­ket, biz­ton­sá­gi javí­tá­so­kat. Amennyi­ben Ön vala­mely web­ol­dal készí­tés cso­ma­gun­kat választ­ja, úgy az első 12 hónap­ban ingye­ne­sen végez­zük ezt Önnek. Ezt köve­tő­en lehe­tő­sé­ge van újabb 1 évre meg­vál­ta­ni szol­gál­ta­tá­sun­kat.

Szer­ver kar­ban­tar­tás

 • Biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek tele­pí­té­se
 • Szoft­ver­fris­sí­té­sek tele­pí­té­se

 • Tel­je­sít­mény ellen­őr­zé­se
 • Szük­ség ese­tén a kapa­ci­tás növe­lé­se vagy csök­ken­té­se

Word­Press kar­ban­tar­tás

 • Word­Press fris­sí­té­sek tele­pí­té­se

 • Beépü­lő prog­ra­mok ( plu­gi­nok fris­sí­té­se )

 • Keret­rend­szer fris­sí­té­se

 • Biz­ton­sá­gi jelen­té­sek ellen­őr­zé­se

A modul ára

36,000 Ft+ ÁFA / 12 hónap

* Továb­bi rész­le­tek: általános szerződési feltételek.

Web­ol­dal moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás modul

A modul árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Mini, Everon Medium, Everon Max, Everon Extreme

Friss hírek

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Iratkozz fel hírlevelünkre