Vissza­for­du­lá­si arány. Ha a vál­lal­ko­zá­sod már ren­del­ke­zik web­ol­dal­lal, akkor már biz­tos talál­koz­tál ezzel a kife­je­zés­sel, de ha még csak most gon­dol­kodsz céged online meg­je­le­ní­té­sén, akkor nagy eséllyel azért teszel így, hogy új ügyfeleket/vásárlókat sze­rezz. Ebben a cikk­ben sor­ra vesszük melyek azok a ténye­zők, hibák, ame­lyek kife­je­zet­ten elri­aszt­ják az ügye­fe­le­ket a web­ol­da­lad­ról, más szó­val visszafordulásra kényszerítik őket.

Szó­val. Készí­tet­tél vagy készít­tet­tél egy szu­per, min­den rész­let­re kiter­je­dő web­ol­dalt a vál­lal­ko­zá­sod szá­má­ra. Több­ször átszer­kesz­tet­ted a tar­tal­mat, igé­nyes képek­kel tet­ted gaz­da­gab­bá a fel­hasz­ná­lói élményt és úgy érzed min­dent meg­tet­tél annak érde­ké­ben, hogy elnyerd a cél­kö­zön­sé­ged tet­szé­sét? Akkor még­is mi okoz­za, hogy ennyi láto­ga­tó elhagy­ja az olda­lad vagy csak elenyé­sző­en kevés időt töl­te­nek ott el? Más szó­val magas vissza­for­du­lá­si arányt pro­du­kál az olda­lad.

Hogy meg­nyug­tas­sa­lak, fenn­tar­ta­ni a láto­ga­tók érdek­lő­dé­sét az inter­ne­ten rend­kí­vül nehéz fel­adat még a szak­em­be­rek­nek is. Sok­szor mi is a sötét­ben tapo­ga­tó­zunk, hogy meg­ta­lál­juk az ok-okozati össze­füg­gé­se­ket és akkor még nem is emlí­tet­tem azt a kihí­vást, hogy olyan élményt kell nyúj­ta­ni a fel­hasz­ná­lók­nak, ame­lyek arra ösz­tön­zik majd őket, hogy később is vissza­tér­je­nek.

Az embe­rek több­sé­ge sötét­ben tapo­ga­tó­zik, hogy fel­is­mer­je a hibá­kat, mert túl­sá­go­san a design­ra vagy a tar­ta­lom töké­le­tes­ség­re össz­pon­to­sí­ta­nak és nem a fel­hasz­ná­ló élmé­nyét tart­ják szem előtt elsőd­le­ges szem­pont­ként. Néha pedig egé­szen egy­sze­rű len­ne fel­fe­dez­ni a hibá­kat, kija­ví­ta­ni őket a vissza­for­du­lá­si arány csök­ken­té­se érde­ké­ben.

De mi is az a vissza­for­du­lá­si arány?

Mi a visszafordulási arány?

Mi a visszafordulási arányMi a visszafordulási arány

Miért fon­tos mérő­szám ez szá­mom­ra? Mit mond el a láto­ga­tó­im­ról? Hogy tovább tud­junk halad­ni a cikk­ben fon­tos, hogy tisz­táz­zuk a vissza­for­du­lá­si arány fogal­mát.

A vissza­for­du­lá­si arány egy inter­net mar­ke­tin­ges kife­je­zés, amit a web­ol­dal for­gal­má­nak ana­lí­zi­se­kor hasz­ná­lunk. Azok­nak a fel­hasz­ná­lók­nak a szá­za­lé­kos ará­nyát jelen­ti, akik meg­nyit­ják web­ol­da­lun­kat és min­den­fé­le inter­ak­ció nél­kül elhagy­ják azt. Tehát nem navi­gál­nak át az alol­da­lak­ra, nem kat­tin­ta­nak rá a lin­kek­re, képek­re, közös­sé­gi média iko­nok­ra stb.

Az arány kiszá­mí­tá­sa egy egy­sze­rű mate­ma­ti­kai kép­let­tel tör­té­nik. Az egy oldalt meg­lá­to­ga­tó fel­hasz­ná­lók szá­mát eloszt­juk az ugyan­azon oldal összes láto­ga­tó­já­nak szá­má­val. Ez a szám szá­za­lék­ban kife­jez­ve lesz a vissza­for­du­lá­si ará­nyunk.

Melyek a kivételek?

A vissza­for­du­lá­si arány hasz­nos indi­ká­to­ra, hogy meg­be­csül­jük olda­lunk haté­kony­sá­gát és tel­je­sít­mé­nyét. De van­nak olyan ese­tek is ami­kor a magas arány­szám nem fel­tét­le­nül jelen­ti azt, hogy bár­mi prob­lé­ma is len­ne. Ezek több­nyi­re azok az ese­tek, ami­kor a mérő­szám figye­lé­se nem hatá­roz­za meg a kon­ver­zió sike­res­sé­gét. Pél­dá­ul a fel­hasz­ná­ló egyet­len oldal meg­nyi­tá­sá­val meg­kap­ja azt az infor­má­ci­ót, ami­ért jött. Ezek lehet­nek pél­dá­ul recept olda­lak, szó­tá­rak, ismer­te­tők és egyéb spe­ci­fi­kus infor­má­ci­ót nyúj­tó web­ol­da­lak.

Kinek fontos az arányszám figyelése?

A leg­fon­to­sabb sze­rep­lők az inter­ne­ten, akik­nek sokat mond a vissza­for­du­lá­si arány érté­ke, azok több­nyi­re a web­áru­há­zak. Ter­mé­sze­te­sen az ő ese­tük­ben együtt kell értel­mez­ni az arányt a vásár­lá­si haj­lan­dó­sá­got muta­tó láto­ga­tók szá­má­val. Az ő ese­tük­ben a vissza­for­du­lás tekint­he­tő kiesett bevé­tel­nek. Sőt, akár vesz­te­ség is kelet­kez­het raj­ta, ha a láto­ga­tó fize­tett hir­de­té­se­ken keresz­tül érke­zett az oldal­ra. Így már ért­he­tőbb miért is olyan fon­tos érték a vissza­for­du­lá­si arány érté­ke. Ha a mar­ke­ting és hir­de­té­si kiadá­sok nin­cse­nek össz­hang­ban a bevé­te­lek­kel, akkor hosszú­tá­von ( de akár rövid időn belül is ), komoly vesz­te­sé­ge­ket tud okoz­ni egy vál­lal­ko­zás éle­té­ben.

Mi az ideális visszafordulási arány?

Hogy léte­zik e ide­á­lis érték azt rend­kí­vül nehéz és össze­tett meg­vá­la­szol­ni. Még szak­em­be­rek között is parázs­ló viták ala­kul­hat­nak ki ezt ille­tő­en. A nehéz­sé­get főképp az okoz­za, hogy csu­pán szá­mok és becsült érté­kek áll­nak ren­del­ke­zé­sünk­re és nem látunk bele a fel­hasz­ná­lók fejé­be. Min­de­nek előtt vegyük figye­lem­be, hogy a design és az oldal kiala­kí­tás rend­kí­vül szub­jek­tí­ven értel­mez­he­tő terü­let.

Az 100% biz­tos, hogy nem tudunk min­den­ki igé­nye­i­nek meg­fe­lel­ni, csu­pán az elé­ge­dett­ség szá­za­lé­kát tud­juk növel­ni. Ha viszont nem a “min­den áron pro­fit” maxi­ma­li­zá­lá­sá­ra és nem az önös érde­ke­ink alap­ján ala­kít­juk ki web­ol­da­lun­kat, hanem a fel­hasz­ná­lók igé­nyét része­sít­jük előny­ben, akkor a vál­lal­ko­zá­sunk hosszú­tá­vú sike­rét ala­poz­tuk meg.

De hogy még­is legyen vala­mi össze­ha­son­lí­tá­si ala­punk nagy átlag­ban viszont elmond­ha­tó, hogy az inter­ne­tes világ leg­na­gyobb sze­rep­lői közül a vissza­for­du­lá­si arány érté­ke 20% és 45% közé tehe­tő és ezek közül is a leg­ki­emel­ke­dőb­ben tel­je­sí­tők is 35% - 38% os arányt pro­du­kál­nak.

A követ­ke­zők­ben sor­ra vesszük azo­kat a ténye­ző­ket és hibá­kat, ame­lyek befo­lyá­sol­hat­ják az ará­nyun­kat. A gra­fi­kon alap­ján lát­szik, hogy melyek a leg­ki­rí­vóbb ténye­zők, de a cikk foly­ta­tá­sá­ban kiele­mez­zük rész­le­tek­be­me­nő­en.

Visszafordulást okozó főbb tényezők

1. A design idejétmúlt vagy nem célravezető

Ha egy átla­gos web­ol­dalt veszünk ala­pul, és válasz­tá­si lehe­tő­sé­get adunk a láto­ga­tók­nak, akkor több, mint két­har­ma­duk inkább olyan oldat néz meg szi­ve­seb­ben, ahol szebb a design. Meg­ta­lál­ni a közép­utat az unal­mas és a túl­de­sign­olt között a leg­na­gyobb kihí­vás az oldal­üze­mel­te­tők szá­má­ra. Ha a fel­hasz­ná­ló túl van ter­hel­ve szö­ve­ges kör­nye­zet­tel, min­den­fé­le vizu­á­lis hatás nél­kül, akkor biz­tos lehe­tünk ben­ne, hogy nem fog­ja végig­ol­vas­ni a tar­tal­mat, akár­mennyi­re is hasz­nos len­ne szá­má­ra.

Moni­to­ron vagy mobil­ké­szü­lék kép­er­nyő­jén olvas­ni bizo­nyí­tot­tan nehe­zebb egy ember szá­má­ra, mint a nyom­ta­tott hor­do­zó­kon átfut­ni az infor­má­ci­ó­kat. Ezzel szem­ben a ló másik olda­lá­ra akkor szok­tak átes­ni az oldal­üze­mel­te­tők, ami­kor - sok­szor cél­ta­la­nul - vizu­á­lis tar­ta­lom­mal sza­kít­ják meg az olva­sá­si élményt. Maguk az oldal­üze­mel­te­tők teszik kel­le­met­len­né, a fel­hasz­ná­lói élményt azzal, hogy pró­bál­ják a fel­hasz­ná­ló aktív láto­ga­tó ide­jét kihasz­nál­ni azzal, hogy aján­la­tok­kal bom­báz­zák őt min­den irány­ból, de ezzel csak a vissza­for­du­lá­si arány érté­két növe­lik. Arra a tév­hi­te ala­poz­nak, hogy így majd vásár­lás­ra ösz­tön­zik az oldalt meg­te­kin­tő­ket.

A meg­je­le­nés játssza az egyik leg­na­gyobb sze­re­pet abban, hogy a láto­ga­tók mennyi időt töltenek el a weboldalon. Azzal, hogy érté­kes infor­má­ci­ót köz­lünk velük manap­ság már nem lehet elér­ni a kívánt hatást. Új szem­lé­let­mód­ra van szük­ség. Sok­kal nagyobb hang­súlyt kell fek­tet­ni az ízlé­ses pre­zen­tá­lás­ra.

Hogy találjam meg az ízléses középutat?

Miu­tán a design meg­vál­toz­ta­tá­sa min tech­ni­kai és kre­a­tív tudást igé­nyel, ezt érde­me­sebb szak­em­ber­re bíz­ni. Egy a terü­le­ten jár­tas web­de­sign­er tud­ni fog­ja, hogy irá­nyít­sa a fel­hasz­ná­lók figyel­mét a kívánt terü­let­re, hogy továb­bi inter­ak­ci­ó­ra ösz­tö­nöz­ze őket.

De mit tehetsz ha magad sze­ret­néd esz­kö­zöl­ni a vál­toz­ta­tá­so­kat?

Cse­réld le a sab­lo­no­dat ( amennyi­ben hasz­nálsz ), ez új meg­vi­lá­gí­tás­ba helye­zi a tar­tal­ma­dat. Apróbb tech­ni­kai vál­toz­ta­tá­sok­ra így is szük­sé­ged lesz, ami­kor egyik sab­lon­ról a másik­ra vál­tasz Word­Press­ben, de erre remek leírá­so­kat lehet talál­ni inter­net szer­te. Arra figyelj oda, hogy ne cse­rél­gesd túl gyak­ran a sab­lon, mert ezzel is össze­za­var­ha­tod a rend­sze­res láto­ga­tó­i­dat.

Hasz­nálj jobb minő­sé­gű képe­ket! Szá­mos hely­ről lehet besze­rez­ni ingye­nes stock képeket. Arra min­dig figyelj oda, hogy legá­lis for­rás­ból szár­maz­zon és a licen­se tegye lehe­tő­vé, hogy fel­hasz­nál­hasd az olda­la­don. Kerüld a túl sab­lo­nos hatást és min­dig legyen témá­ba­vá­gó a kép mon­da­ni­va­ló­ja.

Ha nem ren­del­ke­zel szük­sé­ges isme­re­tek­kel a gra­fi­kai kép­szer­kesz­tő prog­ra­mok­kal, több lehe­tő­ség is a ren­del­ke­zé­sed­re áll, hogy ingye­nes online szer­kesz­tők­kel tedd a képe­ket érde­ke­seb­bé. Ha az arany közép­utat sze­ret­néd követ­ni, akkor egy kb 2000 sza­vas leírás tar­tal­maz­zon leg­alább 4-5 képet, ennél töb­bet viszont csak akkor hasz­nálj ha a tar­ta­lom kife­je­zet­ten meg­kí­ván­ja.

Eze­ket az aján­lá­so­kat alkal­maz­va jó eséllyel javít­ha­tó az oldal vissza­for­du­lá­si ará­nya.

2. A tartalom nehezen olvasható vagy nem értelmezhető

Min­den­képp ki kell hang­sú­lyoz­nom, hogy a design, mint foga­lom nem csu­pán az oldal szí­ne­it, képe­it, gra­fi­kát és ikon­ja­it jelen­ti. Az álta­lad hasz­nált betű­tí­pu­sok, azok­nak a szí­ne és a szö­veg­ré­szek hát­te­ré­nek a szí­ne is kiemel­ten jelen­tős. Meg­ha­tá­roz­za, hogy a láto­ga­tók szá­má­ra mennyi­re egy­sze­rű a tar­ta­lom meg­emész­té­se. Ha kihí­vást jelent az olva­sás, fárasz­tó a szem­nek akkor az nagy­ban hoz­zá fog járul­ni a vissza­for­du­lá­si arány érté­ké­hez.

Válts betű­tí­pust. Nincs kőbe­vé­sett sza­bály arra vona­ta­ko­zó­an, hogy melyek a jó betűtípusok és melyek rosszak. Attól még, hogy az Ari­al és a Times New Roman betű­tí­pu­sok kiáll­ták az idő pró­bá­ját, még nem jelen­ti azt, hogy ragasz­kod­nod kell hoz­zá, csak azért mert ren­del­ke­zés­re áll.

Kísér­le­tezz új betű­tí­pus kom­bi­ná­ci­ók­kal! Arra, figyelj, hogy ne hasz­nálj 2 betű­tí­pus­nál töb­bet. ( Nagyon kirí­vó ese­te­ben maxi­mum 3! ) Egyet a cím­so­rok­nak és egyet a parag­ra­fu­sok­hoz. Ragasz­kodj a Serif és a Sans Serif betű­tí­pu­sok­hoz és inkább kerüld a túl modern és script betű­tí­pu­so­kat.

A parag­ra­fu­sok lehe­tő­leg ne legye­nek hosszab­bak 300 szó­nál. Bontsd inkább több rész­re a mon­da­ni­va­ló­dat és szúrj be cím­so­ro­kat vagy 1-1 képet, hogy ezzel is egy kis léleg­zet­vé­tel­nyi időt időt adj a fel­hasz­ná­ló­nak, hogy meg­pi­hen­jen, mielőtt új infor­má­ció fel­dol­go­zá­sá­ba kezd.

Ami a betűk mére­tét ille­ti hasz­nálj inkább nagyobb betű­mé­re­tet. Figyelj a hie­rar­chi­á­ra! A cim­so­rok és a parag­ra­fu­sok mére­te között legyen kont­raszt! A cím­so­rok legye­nek leg­alább 22 pixe­le­sek vagy nagyob­bak, a parag­ra­fu­sok pedig leg­alább 14-15 pixe­le­sek vagy ennél nagyob­bak. Így biz­tos lehetsz ben­ne, hogy egy­aránt moni­to­ron és mobil esz­köz kép­er­nyő­jén is olvas­ha­tó­an fog meg­je­len­ni a tar­ta­lom.

3. Az oldal elavult technológiát használ

Az olda­lad még Flash tech­no­ló­gi­át hasz­nál? Lehet, hogy ide­je vál­ta­ni! Nem túl cél­ra­va­ze­tő az olyan tech­no­ló­gi­ák ( túl­zott ) hasz­ná­la­ta, ame­lyek ext­ra­ként tele­pí­ten­dő prog­ra­mo­kat kíván meg a fel­hasz­ná­ló részé­ről.

Fél szem­mel min­dig kisérd figye­lem­mel a tech­no­ló­gi­ai tren­de­ket, mert mint pél­dá­ul a Flash ese­té­ben is, lehet hogy meg­szű­nik a támo­ga­tott­sá­ga és nem kevés idő­det és ener­gi­á­dat fog­ja fel­emész­te­ni az oldal újbó­li kiala­kí­tá­sa.

A leg­újabb for­ra­dal­mi tren­de­ket sem érde­mes meg­lo­va­gol­ni. Új tech­no­ló­gi­ák jön­nek men­nek. Addig amíg nem vagy biz­tos ben­ne, hogy kifor­rott kör­nye­zet­ről van szó, nem érde­mes kisér­le­tez­ni vele, még akkor sem ha lát­szó­lag min­dent leegy­sze­rű­sí­te­ne egy csa­pás­ra.

Min­dig olyan tech­no­ló­gi­át válassz, ami leg­alább már egy pár éve a pia­con van, lát­szik raj­ta, hogy folya­ma­tos fej­lesz­tés­ben van, rend­sze­re­sen érkez­nek hoz­zá fris­sí­té­sek, javí­tá­sok és nem utol­só sor­ban, hogy mek­ko­ra inter­ne­tes fel­hasz­ná­ló tábort tud­hat maga mögött. Így ha prob­lé­mák­ba is ütkö­zöl az üze­mel­te­tést ille­tő­en, könnyű szer­rel fogsz talál­ni olyat, aki már átesett azon amin te és a segít­sé­ged­re lehet.

Ilyen tech­no­ló­gia pél­dá­ul a WordPress tartalomkezelő. De itt is figyelj oda, hogy maga a tar­ta­lom­ke­ze­lő és a plu­gi­nok ( bővít­mé­nyek ) is nap­ra­ké­szek legye­nek. Az estek 99.99%-ában ez egy gomb­nyo­más­ra elvé­gez­he­tő­ek.

4. Túlterheled a felhasználót hirdetésekkel

Mint min­den­ki más­nak Neked is az a célod, hogy eladd a szol­gál­ta­tá­sa­i­dat és ter­mé­ke­i­det a vásár­lók­nak, új fel­irat­ko­zó­kat sze­rezz a blo­god hír­le­ve­lé­re, vagy hogy új ügy­fe­lek pró­bál­ják ki ingye­ne­sen a ter­mé­ked demó­ját. Ez eddig tel­je­sen ter­mé­sze­tes, de nem sza­bad, hogy ezt a láto­ga­tó teher­nek érez­ze. Ha azon­nal a nya­ká­ba zúdí­tasz min­dent akkor azzal nem a kon­ver­zi­ó­dat fogod növel­ni, hanem épp ellen­ke­ző­leg. A vissza­for­du­lá­si ará­nyo­dat fogod növel­ni és “mér­ge­zed” a fel­hasz­ná­lói élményt.

Tel­je­sen ter­mé­sze­tes és bevett szo­kás, hogy az oldal­üze­mel­te­tők rek­lá­mo­kat helyez­nek el az olda­lon. De győ­ződj meg róla, hogy “kon­zer­va­tív” jel­leg­gel hasz­ná­lod őket és olyan helyek­re helye­zed el őket, ame­lyek meg­fe­lel­nek az elvá­rá­sok­nak és cél­juk­nak.

Vegyük végig a leg­ti­pi­ku­sabb hibát!

A egy új fel­hasz­ná­ló meg­ér­ke­zik az olda­lad­ra. Az első inter­ak­ci­ó­ja nagy való­szí­nű­ség­gel az lesz, hogy elfo­gad­ja az adat­vé­del­mi sza­bály­za­tod, az oké gomb­ra klik­ke­lés­sel. Ez ugye az egyik fel­té­te­le a GDPR sza­bály­zat­nak. Ezután még nem csi­nált sem­mit, de már kap egy feug­ró abla­kot a leg­újabb aján­la­tod­ról. Ezt tegyük fel bezár­ja, mert még bizal­mat­lan irán­tad, vagy nem kife­je­zet­ten érdek­li. Átfut­ja gyor­san az oldalt és átna­vi­gál egy másik alol­dal­ra. Itt kap még egy fel­ug­ró abla­kot egy másik aján­lat­tal, de ez sem érdek­li és bezár­ja. Elkez­di olvas­ni a tar­tal­mat és mit kell lát­nia? Hogy a szö­veg több helyen van meg­sza­kít­va nem oda­il­lő pél­dá­nak oká­ért beágya­zott Goog­le Ads rek­lá­mok­kal.

Az itt leírt út egy ide­á­lis világ­ban is egy nagyon türel­mes és infor­má­ci­ó­ra kiéhe­zett láto­ga­tót jelen­te­ne. A való­ság az, hogy a leg­több fel­hasz­ná­ló kény­sze­rű­ség­nek éli meg ezt a sok inter­ak­ci­ót és azon­nal elhagy­ja az olda­lad. Ezzel el is veszí­tet­ted.

A fel­hasz­ná­lók 99%-a nem sze­re­ti a fel­ug­ró abla­ko­kat. Ha még­is hasz­nál­ni sze­ret­néd a mar­ke­tin­ges esz­köz­tár eme talál­má­nyát, akkor körül­te­kin­tő­en tedd. Az igé­nye­sebb prog­ra­mok beál­lít­ha­tó­ak úgy, hogy meg­je­gyez­ze, ha egy fel­hasz­ná­ló kikap­csolt egyet és így az új olda­lon már nem fog­ja meg­je­le­ní­te­ni neki.

A szö­veg közé elrej­tett rek­lá­mok ne legye­nek túl domi­nán­sak. Legyen figye­lem­fel­kel­tő, de nem túl tola­ko­dó. És kor­lá­tod a szá­mu­kat. A Goog­le ugyan meg­szün­tet­te azt a sza­bályt, hogy egy olda­lon maxi­mum 3 beágya­zott rek­lám helyez­he­tő el, de nagyon erő­sen meg­fon­to­lan­dó, hogy kell e ennél több!

5. A beágyazott zenék és videók automatikusan elindulnak

Hoz­zám hason­ló­an biz­tos Te is jár­tál már úgy, hogy ültél egy csen­des szo­bá­ban, olvas­gat­tál egy web­ol­dalt és egy­szer­csak bummm… a tel­jes hang­erőn hagyott hang­szó­ró­ból meg­szó­lalt a zene vagy elin­dult egy videó. Való­szí­nű­leg a kiha­gyott 3 másod­perc után, miu­tán újra elkez­dett dobog­ni a szí­ved, azon­nal a bezá­rás gomb­ra kat­tin­tot­tál. Ide­á­lis recept, hogy azon­nal elve­szíts egy láto­ga­tót.

Tel­je­sen ter­mé­sze­tes audió fáj­lo­kat és vide­ó­kat elhe­lyez­ni a web­ol­da­la­don, de min­dig és min­den eset­ben add meg a fel­hasz­ná­ló­nak azt a sza­bad­sá­got, hogy eze­ket ő indít­has­sa el! Ez hatal­mas mér­ték­ben javí­ta­ni fog­ja a vissza­for­du­lá­si arány érté­két.

6. A navigáció struktúrája nem átlátható

Egé­szen biz­tos Te is talál­koz­tál már olyan­nal, hogy meg­lá­to­gat­tál egy oldalt, mert egy bizo­nyos infót keres­tél, de ahe­lyett hogy meg­ta­lál­nád első­re, egy vég­te­len útvesz­tő­ben talá­lod magad, a hibá­san meg­ter­ve­zett és fel­épí­tett navi­gá­ci­ó­nak köszön­he­tő­en.

A rosszul kivi­te­le­zett navi­gá­ció nem csak a fel­hasz­ná­lói élményt teszi tönk­re, hanem ártal­mas hatás­sal van a kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lás­ra is.

Hogy még­is mi a jó meg­ol­dás?

Min­dig gon­dol­kodj a láto­ga­tó­id fejé­vel. Kép­zeld el, hogy Te vagy az aki az oldal­ra téved első­ként és meg sze­ret­néd talál­ni azt, ami­ért jöt­tél. Cso­por­to­sítsd logi­ku­san a ter­mé­ke­i­det és szol­gál­ta­tá­sa­i­dat és tedd lehe­tő­vé, hogy min­dig kar­nyúj­tás­nyi­ra legye­nek, ha szük­ség van rájuk.

Ezzel meg­tet­ted a jó fel­hasz­ná­lói élmény felé veze­tő úton az első lépést és így a vissza­for­du­lá­si arány érté­ke is meg fog­ja hálál­ni a fára­do­zá­sod.

7. A regisztrációs követelmények túlságosan tolakodóak

Sze­ret­néd, hogy láto­ga­tó­id kipró­bál­ják a ter­mé­ked demó­ját, vagy olyan tar­tal­mat hoz­tál lét­re, ami regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött? Ez tel­jes mér­ték­ben bevett szo­kás és jó eséllyel növel­ni fog­ja a kon­ver­zi­ó­dat. A hibát akkor köve­tik el az oldal­üze­mel­te­tők, mikor túl sok infor­má­ci­ót akar­nak meg­tud­ni egy láto­ga­tó­ról egy for­ma­nyom­tat­vány­ban vagy túl­sá­go­san tola­ko­dó­an sze­ret­nék, hogy a fel­hasz­ná­ló adja ki az ada­ta­it infor­má­ci­ó­ért cse­ré­be.

A láto­ga­tók több­sé­ge bizal­mat­lan!

Nem vélet­le­nül! Min­den­ki tart attól, hogy inter­ne­tes átve­rés áldo­za­ta lesz. Ha eze­ket a regiszt­rá­ci­ós mar­ke­ting esz­kö­zö­ket sze­ret­néd bevet­ni, hogy növeld az adat­bá­zi­sod mére­tét, min­den eset­ben építs előbb bizal­mat! Ez az első és leg­fon­to­sabb.

Tájé­koz­tasd a fel­hasz­ná­lót nagyon ala­po­san a joga­i­ról és lehe­tő­sé­ge­i­ről. Mondd el, hogy milyen előnnyel jár ha fel­irat­ko­zik a lis­tád­ra és hogy ha meg­gon­dol­ja magát akkor hogy tud leirat­koz­ni onnan. Aki pedig fel­irat­ko­zott azt, ahogy az eti­kus maga­tar­tás meg­kö­ve­te­li való­ban része­sítsd abban a szol­gál­ta­tás­ban, amit meg­ígér­tél. Hidd el, az a láto­ga­tó aki­nek elnyer­ted a bizal­mát biz­to­san vissza fog tér­ni!

8. Nem vagy elég közvetlen, hiányzik a személyesség

Sze­ret­néd ha vál­lal­ko­zá­sod sike­res len­ne az online világ­ban és sok-sok ter­mé­ket és szol­gál­ta­tást tud­nál elad­ni, de sze­ret­nél “ano­nim” marad­ni? Saj­nos azt kell mond­jam, hogy sok láto­ga­tót el fogsz veszí­te­ni. Ha így üze­mel­te­ted a web­ol­da­lad, akkor ez való­szí­nű­leg meg­lát­szik a vissza­for­du­lá­si arány érté­kén is.

Az egyik leg­job­ban alá­be­csült alol­dal egy web­he­lyen belül min­dig a Rólunk/Rólam oldal. A fel­hasz­ná­ló­kat igen­is érdek­li, hogy ki vagy és hogy kitől vásá­rol. Bizal­mat ébreszt ben­nük, ha töb­bet meg­tud­hat­nak rólad és a vál­lal­ko­zá­sod hát­te­ré­ről. Ha még képet is lát­hat­nak rólad vagy a team-ről akkor az már egy nagy plusz pont a sze­mük­ben.

9. Túl lassú az oldal betöltési sebessége

Talán kevés ide­ge­sí­tőbb dolog van nete­zés köz­ben, mint a homok­óra vagy véget érni nem aka­ró betöl­té­si folya­mat jel­zők.

Az inter­ne­ten min­den­ki, kivé­tel nél­kül gyor­san sze­ret­ne hoz­zá­jut­ni a kívánt infor­má­ci­ó­hoz és ez nincs más­képp a láto­ga­tó­id­nál sem. Az átla­gos fel­hasz­ná­ló, akár 5 másod­perc alatt el tud­ja dön­te­ni, hogy akar e tovább marad­ni az olda­lon, vagy nem éri meg szá­má­ra.

Neked ezzel az idő­vel van lehe­tő­sé­ged gaz­dál­kod­ni, hogy fel­hívd magad­ra a figyel­met! Ha ezt az oldal betöl­tő­dé­sé­re pazar­lod el, akár el is veszít­he­ted a fel­hasz­ná­lót.

Habár a téma­kör rend­kí­vül össze­tett és egy külön cik­ket érde­mel­ne a lépé­se­ket össze­fog­lal­ni, hogyan csökkentheted a betöltési időt, de néz­zük melyek a leg­fon­to­sabb ténye­zők:

Kri­ti­kus szem­pont a jó szer­ver meg­vá­lasz­tá­sa. Sok múl­hat raj­ta a betöl­té­si idő szem­pont­já­ból. Kerüld a meg­osz­tott szer­ver tár­he­lye­ket ( sha­red host­ing ). Ezek a szol­gál­ta­tók egy hely­re akár 2000 web­ol­dalt is össze­zsú­fol­hat­nak és az egyé­ni web­ol­da­lak küz­de­nek az erő­for­rá­so­kért, hogy ki hasz­nál­ja a pro­cesszor időt és a memó­ri­át.

Válassz inkább vir­tu­á­lis szer­ver hosz­tin­got. itt egy vir­tu­á­li­san elkü­lö­ní­tett szer­ver áll ren­del­ke­zé­sed­re, ahol több lehe­tő­sé­ged van az opti­ma­li­zá­lás­ra.

A képek mére­te. Min­den eset­ben opti­ma­li­záld képe­i­det a net­re. Ez magya­rul annyit tesz, hogy annyi­ra lecsök­ken­ted a mére­tét, hogy vizu­á­li­san még nem okoz minő­ség­be­li rom­lást a kép­ben, de még­is a kis méret­nek köszön­he­tő­en gyor­sab­ban meg­je­le­nik.

Igye­kezz az oldal mére­tét kb 3 mb alatt tar­ta­ni. Ez az a körül­be­lü­li érték, amit még a leg­las­sabb net­szol­gál­ta­tók is viszony­lag ésszer időn belül be tud­nak töl­te­ni a fel­hasz­ná­ló­nak.

Opti­ma­li­záld a prog­ram­kó­dot. A túl sok javascript és CSS kódok las­sít­ják az oldalt. Word­Press ese­té­ben kivá­ló lehe­tő­sé­gek van­nak a kód opti­ma­li­zá­lá­sá­ra és érté­kes másod­per­ce­ket taka­rít­hatsz meg láto­ga­tó­id szá­má­ra.

10. Az ajánlataid idejétmúltak, vagy már nem aktuálisak

Téte­lez­zük fel, hogy vál­lal­ko­zá­sod ruhá­za­ti ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zik. Már javá­ban szep­tem­bert írunk, de a web­ol­da­lad kez­dő­ol­da­lán még min­dig a für­dő­ru­ha akci­ók lát­ha­tók. Nagy való­szí­nű­ség­gel nem az ősz bekö­szön­te után fogod csúcs­ra járat­ni ezek­nek a ruha­da­ra­bok­nak az eladá­sát. Nem utol­só sor­ban a vissza­for­du­lá­si arány érté­ke is tük­röz­ni fog­ja az akci­ó­i­dat.

Min­dig figyelj arra, hogy a ter­mé­ke­id, szol­gál­ta­tá­sa­id meg­fe­lel­je­nek a sze­zon­nak vagy épp meg­lo­va­gol­ja­nak egy fel­len­dü­lő tren­det.

Készíts magad­nak nap­tá­rat, ami­ben elő­re ter­vez­hetsz a sze­zon­nak, az ünne­pek­nek vagy a tren­dek­nek meg­fe­le­lő­en.

11. A termékeid hasznossága nem értelmezhető

Ezt a pon­tot had vezes­sem le egy pél­dán keresz­tül.

Tegyük fel a vál­lal­ko­zá­sod MP3 leját­szót kínál eladás­ra. A pél­da ked­vé­ért téte­lez­zük fel, hogy 2 külön olda­lon is meg­je­le­nik a hir­de­té­sed. az egyik olda­lon azt állí­tod, hogy 20 Gb-os tár­hellyel ren­del­ke­zik mp3 típu­sú fáj­lok táro­lá­sá­hoz. A másik olda­lon viszont úgy kíná­lod, hogy ezzel a készü­lék­kel 1000 mp3 típu­sú fájl fér el a zse­bed­ben.

Sze­rin­ted melyik aján­lat­ra fog több meg­ren­de­lés érkez­ni?

Ha a máso­dik eset­re tip­pel­tél, akkor helyes a meg­ér­zé­sed. Lehet, hogy neked azon­nal egy­ér­tel­mű, hogy ekko­ra tár­he­lyen ennyi mp3-at tudsz tárol­ni, de készülj fel arra, hogy nem min­den láto­ga­tód műsza­ki beál­lí­tott­sá­gú, de azon­nal és első­re sze­ret­né meg­ér­te­ni, hogy miért jár­na ő jól ezzel a ter­mék­kel.

Ter­mé­sze­te­sen tün­tesd fel, hogy mek­ko­ra tár­hellyel ren­del­ke­zik, de kevés­bé domi­nán­san, hogy a fel­hasz­ná­ló egy­ből ért­se mi a gya­kor­la­ti hasz­na a ter­mék­nek az ő min­den­nap­ja­i­ban.

Apró mar­ke­ting trükk­nek tűnik, de még­is erő­tel­jes esz­köz arra, hogy növeld a kon­ver­zi­ót és csök­kentsd a vissza­for­du­lá­si arány érté­két.

12. Hiányzik a CTA ( Call to Action ) az oldaladról

Van egy töké­le­tes logi­ka alap­ján fel­épí­tett olda­lad, min­den szem­pont­ból opti­ma­li­zál­tad a fel­hasz­ná­lói élmény javí­tá­sa érde­ké­ben, de nem felej­tet­tél el vala­mit?

A fel­hasz­ná­ló meg­is­mer­te a ter­mé­ke­det, szol­gál­ta­tá­so­dat, tet­szik is neki, amit olva­sott és elnyer­ted a bizal­mát is, hogy tőled vásá­rol­jon, de nem tud­ja hogyan tovább. Sze­ret­ne kap­cso­lat­ba lép­ni veled vagy ren­de­lést lead­ni, de nem tud­ja hogy kell.

Ezért is nagyon hasz­nos, sőt kiemelt jelen­tő­sé­gű a call to acti­on vagy­is a fel­hí­vás inter­ak­ci­ó­ra. Ez nem más, mint­hogy elmon­dod az fel­hasz­ná­ló­nak, hogy ha érdek­lőd­ni sze­ret­ne akkor ezt meg ezt tegye meg. Ez lehet akár egy gomb is, hogy kap­cso­lat­ba lépek, vagy egy link a kap­cso­la­ti űrlap­hoz.

A fel­hasz­ná­ló nem tud­ja kita­lál­ni a gon­do­lat­me­ne­ted épp ezért tájé­koz­tasd, hogy mik a lehe­tő­sé­gei. Min­dig legyen szem előtt az elér­he­tő­sé­ged ( tele­fon­szám, e-mail cím, kap­cso­la­ti űrlap ), hogy ha kér­dé­se len­ne feléd akkor azt könnyű szer­rel fel tud­ja ten­ni Neked.

A call to acti­on egy másik for­má­ja, hogy ha a láto­ga­tó elol­vas­ta blo­go­dat vagy leírá­sa­i­dat, akkor nem túl sze­ren­csés ha csak úgy magá­ra hagyod.

Kérd meg hogy íron kom­men­tet a cikk alá, mond­ja el véle­mé­nyét, vagy ha tet­szett neki a cikk akkor ossza meg a közös­sé­gi média csa­tor­nák egyi­kén. A garan­tált recept arra, hogy vissza­tér­jen hoz­zád, ha meg­ké­red, hogy amennyi­ben tet­szett neki a cikk irat­koz­zon fel a hír­le­ve­led­re és ha új bejegy­zé­sed jele­nik meg akkor majd érte­sí­ted.

13. A tartalom vagy termék leírások alul maradnak az igéretekkel szemben

Ebben a pont­ban tovább rész­le­tez­zük az eti­kus maga­tar­tást.

Tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hogy sze­ret­néd, hogy vál­la­ko­zá­sod online jelen­lé­te pénzt ter­mel­jen neked. De ne felejtsd el hogy a készü­lé­kek másik olda­lán is embe­rek van­nak. Kezeld őket ugyan­az­zal a tisz­te­let­tel, mint­ha az üzle­ted­be tér­né­nek be. Ha sike­rül is egy­szer becsap­nod őket, biz­tos lehetsz ben­ne, hogy soha töb­bet nem tér­nek vissza hoz­zád.

Már nem azt a vilá­got éljük, hogy a pórul járt vásár­ló elkul­log az üzlet­ből és ott­hon majd morog magá­ban.

Az inter­ne­tes szó­lás­sza­bad­ság magá­val hoz­ta a véle­mény nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gát is és ezek az embe­rek már nem min­den ese­te­ben tűrik szó nél­kül az átve­rést. Han­got adnak elke­se­re­dett­sé­gük­nek és az esz­kö­zük is meg­van hoz­zá. A közös­sé­gi média ere­je elsöp­rő lehet. A meg­osz­tá­sok lévén hamar híre megy a tet­tek­nek és ez bizony rom­bo­ló hatás­sal lehet a vál­la­ko­zá­sod­ra.

Nyil­ván a ter­mé­ke­i­det nem min­dig tudod pon­to­san meg­je­le­ní­te­ni egy kép­er­nyőn úgy mint a való­ság­ban. Eltér­het­nek a moni­to­ron látott szí­nek a valós szí­nek­től és ne is beszél­jünk arról, hogy mennyi­vel elő­nyö­seb­ben lehet vala­mit lefény­ké­pez­ni, mint a való­ság­ban. Egy egész ipar­ág épül erre.

Min­den ese­te­ben tájé­koz­tasd a fel­hasz­ná­lót a lehe­tő­sé­ge­i­ről. Pél­dá­ul, hogy tud­ja vissza­kül­de­ni a ter­mé­ket, ha nincs meg­elé­ged­ve vele, hogy kap­hat­ja vissza a pén­zét és hogy erre hogy van lehe­tő­sé­ge.

A másik ami­vel sokan szem­be­sül­nek, hogy nem eti­kus fel­té­te­lek­hez van köt­ve az infor­má­ció szer­zés.

Pél­dá­ul, mielőtt elol­vas­hat­ná az adott cik­ket a láto­ga­tó, meg kell osz­ta­nia vala­mit a közös­sé­gi média köve­tő­i­vel. Akár­hogy is néz­zük ez az eti­ka hát­ba­szú­rá­sa. Anél­kül, hogy bár­mit is nyúj­ta­ná­nak az oldal üze­mel­te­tői már­is elő­áll­nak egy olyan kérés­sel, hogy rek­lá­moz­zák őket több száz ember­nek. Arról nem is beszél­ve, hogy amit ez után kap­nak a láto­ga­tók az köszö­nő­vi­szony­ban sincs azzal, amit igér­tek.

14. Az oldalad nem reszponzív ( mobilbarát )

Meg­ér­ke­zett a Goog­le mobil algo­rit­mus fris­sí­té­se. De mit is jelent ez? Rövi­den és leegy­sze­rű­sít­ve azt, hogy ha a web­ol­da­lad nincs opti­ma­li­zál­va mobil készü­lé­kek­re akkor a goog­le kere­ső­ben elért orga­ni­kus helye­zé­sed szá­mot­te­vő­en vissza­es­het. Ezzel a láto­ga­tó­id nagy részét el is veszít­he­ted.

És ez még nem min­den.

Egyes fel­mé­ré­sek sze­rint a mobil készü­lé­ken vásár­lók 30%-a ott­hagy­ja az oldalt ha a vásár­lá­si folya­mat nincs opti­ma­li­zál­va mobil­ké­szü­lé­kek­re.

A vál­tás, hogy web­ol­da­lad reszpon­zív ( mobil­ba­rát ) legyen sok­szor nehéz fel­adat, de gon­dold csak végig. Meg­en­ged­he­ted magad­nak, hogy a poten­ci­á­lis vásár­lók ekko­ra szá­za­lé­kát csak úgy elen­gedd?

Az egyik leg­ha­tá­so­sabb mód­ja a reszpon­zív oldal­ki­ala­kí­tás­nak a CMS-ek vagy tar­ta­lom­ke­ze­lők hasz­ná­la­ta. Ilyen pél­dá­ul a Word­Press. Beépí­tett mecha­niz­mu­suk­nak köszön­he­tő­en auto­ma­ti­ku­san elvég­zik az opti­ma­li­zá­lás nagy részét.

15. Az oldaladhoz illetéktelenek fértek hozzá

Utol­já­ra hagy­tam azt a pon­tot, ami való­já­ban nem az oldal hibá­ja, hanem hogy ille­ték­te­le­nek biz­ton­sá­gi rése­ket kihasz­nál­va hoz­zá­fér­tek a web­ol­da­lad­hoz és meg­vál­toz­tat­tak dol­go­kat.

Ez sok­szor akár ész­re­vét­le­nül is tör­tén­het a tud­tod nél­kül, de sok olyan este van, ami­kor ez kiha­tás­sal van a láto­ga­tó­id­ra. Átirá­nyít­ja őket másik oldal­ra, eláraszt­ja őket kéret­len rek­lá­mok­kal vagy adott ese­te­ben meg­akaszt­ja a bön­gé­sző­jü­ket.

Eze­ket a láto­ga­tó­kat szin­te el is köny­vel­he­ted vesz­te­ség­nek, mert nagyon kicsi a való­szí­nű­sé­ge, hogy vala­ha is vissza­tér­nek hoz­zád.

Nem győ­zöm hang­sú­lyoz­ni, hogy min­dig legyen biz­ton­sá­gi men­tés az olda­lad­ról, mert egy ille­ték­te­len hoz­zá­fé­rés azt is jelent­he­ti, hogy elvesz­tet­tél min­dent tar­tal­mat.

Ren­ge­teg időt és ener­gi­át öltél bele az oldal elké­szí­té­sé­ben és még­is min­den a másod­perc tört része alatt tűnik el. Ez bizony az egyik leg­fruszt­rá­lóbb élmény lehet vala­ki­nek. A biz­ton­sá­gi men­tés­nek köszön­he­tő­en lehe­tő­sé­ged van vissza­ál­lí­ta­ni az oldalt az ere­de­ti álla­po­tá­ra.

Töké­le­tes recept ugyan nincs arra, hogy lehet véde­kez­ni az ille­ték­te­len beha­to­lás ellen, mert aki egy­szer árta­ni akar, az előbb utóbb úgy­is meg­ta­lál­ja a mód­ját. A leg­jobb véde­ke­zés talán az, ha annyi­ra meg­ne­he­zít­jük a dol­gu­kat, hogy ne érje meg ener­gi­át és időt fek­tet­nie abba, hogy fel­tör­je az olda­lun­kat.

Szám­ta­lan biz­ton­sá­gi funk­ció és leírás talál­ha­tó az inter­ne­ten arról, hogy milyen óvin­téz­ke­dé­se­ket tehe­tünk.

Zárszó

Azzal, hogy sor­ra vet­tük azo­kat a pon­to­kat, ame­lyek kulcs­fon­tos­sá­gú sze­re­pet töl­te­nek be azzal, hogy csök­ken­tik a vissza­for­du­lá­si arány érté­két Te is lát­ha­tod, hogy sok összetevője van egy weboldal felépítésének.

Az hogy egy web­ol­dal jó e vagy nem csak a rend­sze­res moni­to­rig és a láto­ga­tott­sá­gi sta­tisz­ti­kák és fel­mé­ré­sek alap­ján kap­ha­tunk választ. Ez nem egy olyan fel­ad­ta amit egy­szer elvég­zünk és utá­na fut magá­tól.

Egy web­ol­dal működ­te­té­se sok mun­kát és ener­gi­át igé­nyel.

Az itt fel­so­rolt pon­tok betar­tá­sa ter­mé­sze­te­sen még nem jelen­ti azt, hogy a láto­ga­tó­ból egy­ből poten­ci­á­lis vásár­ló is lesz, de köve­ted a taná­cso­kat akkor nagyon nagy lépést tet­tél abba az irány­ba hogy növeld vál­lal­ko­zá­sod tel­je­sít­mé­nyét és maxi­ma­li­záld a pro­fit lehe­tő­sé­gét.

Ha hasz­nos tip­ped van olyan prob­lé­má­val kap­cso­lat­ban ami hoz­zá­já­rult ahhoz hogy a láto­ga­tók elhagy­ták a web olda­lad, akkor írd meg a kom­ment szek­ci­ó­ba, hogy mi okoz­ta a jelen­sé­get és hogyan küz­döt­ted le ezt az aka­dályt.

Ha pedig tet­szett a cikk, akkor oszd meg isme­rő­se­id­del is a közös­sé­gi médi­ák egyi­kén, hogy ők is esz­kö­zöl­ni tud­ják eze­ket a vál­toz­ta­tá­so­kat a web olda­lu­kon.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Iratkozz fel hírlevelünkre