Üdvözöljük az Everon Studio weboldalán

Bemutatkozás

Az Eve­ron Stu­dio cél­ja, hogy elő­se­gít­se vál­lal­ko­zá­sá­nak haté­kony és sike­res online jelen­lé­tét. Mi nem csak web­ol­da­la­kat készí­tünk! Minden­nek, amit itt az Eve­ron Stu­dio­nál teszünk és csi­ná­lunk a moz­ga­tó­ru­gó­ja, hogy ügy­fe­le­ink üzle­ti növe­ke­dé­sét és ered­mé­nyes­sé­gét tart­juk szem előtt.

Habár nap­ra­ké­szen figye­lem­mel kisér­jük a leg­fris­sebb tech­no­ló­gi­á­kat, design tren­de­ket, vala­mint online mar­ke­ting stra­té­gi­á­kat - addig, amed­dig nem tesz­tel­tük és győ­ződ­tünk meg sze­mé­lye­sen róla, hogy hoz­ni tud­ja a kívánt ered­mé­nye­ket vál­lal­ko­zá­sá­nak, project-jének, addig mi is fenn­tar­tá­sok­kal kezel­jük eze­ket a “for­ra­dal­mi” ötle­te­ket.

Hosszas kuta­tás és tapasz­ta­lat­szer­zés előz­te meg, hogy min­den amit teszünk, min­den amit aján­lunk biz­tos ala­pot képez­zen vál­la­ko­zá­sa szá­má­ra. Az Eve­ron Stu­dio ötvö­zi tapasz­ta­la­ta­it és tudá­sát, az Ön üzle­té­nek egye­di igé­nye­i­vel a leg­ha­té­ko­nyabb célok eléré­se érde­ké­ben.

Filo­zó­fi­ánk, hogy vál­lal­ko­zá­sá­nak leg­ha­té­ko­nyabb inte­re­ne­tes jelen­lé­té­nek kiépí­té­se a gon­dos stra­té­gi­ai ter­ve­zés, a biz­tos tech­ni­kai tudás és ügy­fe­le­ink sike­re irán­ti elkö­te­le­zett­sé­günk kom­bi­ná­ci­ó­ja.

Everon Studio logo mockup

Szolgáltatási körök

Web­de­sign és web­ol­dal­ter­ve­zés
Webshop készí­tés
Gra­fi­kai ter­ve­zés
Pro­fesszi­o­ná­lis fotó­zás

A számok

0+
év tapasz­ta­lat
0
mun­ká­val töl­tött óra
0
csé­sze kávé

Kik vagyunk?

Ismer­je meg csa­pa­tun­kat

Vámos József
Vámos JózsefÜgy­ve­ze­tő | Design­er

A kre­a­tív meg­ol­dás az, ami­kor elke­rül­jük a jól bejá­ra­tott gon­dol­ko­dá­si főút­vo­na­lat, miköz­ben az ötlet­hez veze­tő utat nem ismer­jük.”

Jakab Magdolna
Jakab Mag­dol­naÜgy­ve­ze­tő

Add vissza az embe­rek kont­roll­ját a saját ide­jük felett, és ők egy nagy­sze­rű vál­la­la­tot épí­te­nek fel . De nem szá­mod­ra, hanem veled együtt.”

Dörgő Dániel
Dör­gő Dáni­elFény­ké­pész

A kre­a­ti­vi­tás nem más, mint új össze­füg­gé­sek léte­sí­té­se a kül­vi­lág­ból érke­ző infor­má­ci­ók alap­ján. Ezek képe­zik a művé­szet új vív­má­nya­i­nak alap­ját.”

Cégünk kabalája

Sydney

Sydney a 3 éves puli

Sydney 2016 óta az “Eve­ron csa­lád” tag­ja. Félel­met nem isme­rő módon védel­mez min­ket a “vér­szom­jas” pos­tá­sok­tól és a kapu előtt elha­la­dó “élet­ve­szé­lyes” járó­ke­lők­től. Ked­ven­ce a vaní­li­ás krém­tú­ró és Préz­li név­re hall­ga­tó plüss maci­ja. Sza­bad­ide­jé­ben, meg ami­kor csak tehe­ti min­dig vala­mi rossza­sá­gon töri a fejét.

Kérje ingyenes konzultációnkat

Min­den vál­lal­ko­zás egye­di, így az Ön igé­nyei is. Kér­je segít­sé­gün­ket a fel­mé­rés­ben.