Segíthetünk?

Szá­mos mód­ja van annak, hogy kap­cso­lat­ba lép­hes­sen velünk bár­me­lyik ter­mé­künk­ről vagy szol­gál­ta­tá­sunk­ról va szó. Ha kér­dé­se van, hasz­nál­ja ezt az űrla­pot és lép­jen kap­cso­lat­ba az Eve­ron Stu­dio­val.

Kapcsolat

 • Ez a mező az érvé­nye­sí­tés­hez van és üre­sen kell hagy­ni.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Tisz­telt Ügy­fe­le­ink! Iro­dánk­ba kizá­ró­lag elő­ze­tes idő­pont egyez­te­tés után van lehe­tő­sé­günk fogad­ni Önö­ket. Idő­pon­tot az itt meg­adott elér­he­tő­sé­gek egyi­kén van lehet­sé­gük fog­lal­ni. Köszön­jük meg­ér­té­sü­ket.

Irodánk

Nyitvatartás

 • Hét­fő - Csü­tör­tök: 10:00 - 17:00

 • Pén­tek: 10:00 - 15:00

 • Szom­bat - Vasár­nap: Zár­va

Foglaljon időpontot irodánkba!

Loading...

Írjon nekünk chat-en!

Viber icon

Viber

WhatsApp icon

WhatsApp

Messenger icon

Mes­sen­ger

Közérdekű adatok

 • Cég­név: JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio

 • Cég­jegy­zék szám: 01−09−985301

 • Bejegy­ző Bíró­ság neve: Fővá­ro­si Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga

 • Adó­szám: 23933657−2−43

 • Közös­sé­gi adó­szám: HU23933657

 • Szám­la­ve­ze­tő bank: CIB Bank Zrt.

 • Bank­szám­la­szám: 10700622−67294226−51100005

 • IBAN bank­szám­la­szám: HU41-1070-0622-6729-4226-5110-0005

 • SWIFT / BIC kód: CIBHHUHB

Everon Studio Logo Mobile Retina

Parkolás az iroda előtt

Tisz­telt ügy­fe­le­ink!

2019 janu­ár 1.-től a par­ko­lás iro­dánk előtt díj­kö­te­les lett. A Jávor­ka Ádám utca és a Fűrész utca sar­kán lévő auto­ma­tá­ban van lehe­tő­sé­ge par­ko­ló­je­gyet vál­ta­ni vagy tele­fon­ja segít­sé­gé­vel a 1140-es zóna­kód beírá­sá­val indít­hat­ja a par­ko­lást.

Tipp

A Jávor­ka Ádám utca foly­ta­tá­sa ( a Fűrész utcai keresz­te­ző­dés­től ) már díj­men­tes terü­let.

Friss hírek

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Iratkozz fel hírlevelünkre

Social Media

Köves­sen min­ket soci­al media csa­tor­ná­in­kon

Rólunk

Ismer­je meg vál­lal­ko­zá­sun­kat

Szolgáltatásaink

Ismer­je meg szol­gál­ta­tá­sa­in­kat!