Szolgáltatásaink

Everon Studio Grafikai tervezés Csomagok Háttér

Hogyan válasszak a szolgáltatások közül?

Ahhoz, hogy ügy­fe­le­ink­nek a lehe­tő leg­test­re­sza­bot­tabb aján­la­tot tud­juk adni szol­gál­ta­tá­sa­in­kat az aláb­bi kate­gó­ri­ák alap­ján osz­tot­tuk fel.

Csomag ajánlatok

Cso­mag aján­la­ta­in­kat gon­dos ter­ve­zés­sel úgy állí­tot­tuk össze, hogy álta­lá­no­san meg­fe­lel­je­nek egy-egy vál­lal­ko­zás típus igé­nye­i­nek. Válassza ki cso­mag­ja­ink közül azt melyet leg­test­hez­ál­lób­nak érzi.

Termék ajánlatok

Amennyi­ben elő­re össze­ál­lí­tott cso­mag­ja­in­kat nem érzi test­re­sza­bott­nak, úgy lehe­tő­sé­ge van azo­kat az álta­lunk kínált ter­mé­kek­kel kiegé­szí­te­ni, vagy külön - külön meg­ren­del­ni őket.

Nyomdai szolgáltatás

Ügy­fe­le­ink­nek, akik nálunk ren­del­nek gra­fi­kai ter­ve­zést segí­tünk a nyom­ta­tá­sá­ban. Part­ner nyom­dánk­nak köszön­he­tő­en kiemel­ke­dő minő­sé­gű, ám még­is ked­ve­ző árú nyom­ta­tá­sá­ra van lehe­tő­ség.

Ter­mék aján­la­ta­ink

Ismer­je meg gra­fi­kai szol­gál­ta­tá­sun­kat

Logó tervezés

A logó cél­ja, hogy vizu­á­li­san ábrá­zol­ja cége már­ká­ját. A logó kiala­kí­tá­sá­nak egye­di­nek, sze­met gyö­nyör­köd­te­tő­nek kell len­nie, nagy hatást és felejt­he­tet­len benyo­mást kell ten­nie ügy­fe­le­i­re.

Névjegykártya tervezés

A név­jegy­kár­tyá­nak még ma is nagy jelen­tő­sé­ge van, hiszen a céges hon­lap címét, a tele­fon­szá­mot, vagy az email elér­he­tő­sé­get min­dig jó, ha van hol meg­néz­ni.

Szórólap és poszter tervezés

A szó­ró­lap vagy posz­ter az egyik leg­ha­tá­so­sabb rek­lá­mo­zá­si esz­köz, ami­nek segít­sé­gé­vel bemu­tat­hat­ja ter­mé­ke­it, szol­gál­ta­tá­sa­it vagy egy ese­mény­re hív­hat­ja fel ügy­fe­lei figyel­mét.

Mappa design tervezés

Sze­ret­ne Ön is egy céges, zse­bes map­pát saját ízlé­se sze­rint meg­ter­vez­ve, amely jól mutat az alkal­ma­zot­tak és ügy­fe­lek kezé­ben? Egye­di dosszi­é­kat vagy irat­ren­de­ző­ket sze­ret­ne az iro­dá­já­ba?

Boríték és levélpapír tervezés

Ha vál­lal­ko­zá­sa papír ala­pú érte­sí­tő­ket, leve­le­ket küld ügy­fe­le­i­nek, akkor a lát­vá­nyos levél­pa­pír és borí­ték fon­tos része lehet a céges arcu­lat­nak, melyek­kel hatá­sos bemu­tat­ko­zást érhet el.

Facebook design

Face­book üzle­ti oda­lá­nak is hűen kell tük­röz­nie vál­lal­ko­zá­sa vagy ter­mé­kei arcu­la­tát. Face­book design ter­ve­zés ter­mé­künk kere­té­ben elké­szít­jük Önnek a borí­tó­ké­pet és a pro­fil­ké­pet.

Online hirdetés tervezés

Min­den nye­re­ség egy bizo­nyos befek­te­tés­sel jár együtt. A Goog­le Ads egy olyan esz­köz, ame­lyet a Goog­le a fel­hasz­ná­ló­i­nak kínál fel és eze­ken a hir­de­é­se­ken keresz­tül érhe­tik el Önt.

Ismerje meg csomag ajánlatainkat

Árak

Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!

A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Nyom­dai szol­gál­ta­tás

Kiemel­ke­dő minő­ség­ben, kiszál­lí­tás­sal az Ön címé­re

Nyomtatás

Nyomadai szolgáltatás

6,000 Ft+ÁFA

* A nyom­dai szol­gál­ta­tás díja a nyom­ta­tá­si költ­sé­gen felül érten­dő.
** A fel­tün­te­tett ár egy­sze­ri díj, mely egy vagy több ter­mék egy­szer­re tör­té­nő meg­ren­de­lé­sét fede­zi.
*** Az olda­lon fel­tün­te­tett ter­mék­árak nem tar­tal­maz­zák a nyom­ta­tá­si költ­sé­get.

Ügy­fe­le­ink­nek, akik nálunk ren­del­nek gra­fi­kai ter­ve­zést segí­tünk a ter­mé­kek nyom­ta­tá­sá­ban. Part­ner nyom­dánk­nak köszön­he­tő­en kiemel­ke­dő minő­sé­gű, néme­tes pre­ci­zi­tá­sú, ám még­is ked­ve­ző árú ter­mé­kek nyom­ta­tá­sá­ra van lehe­tő­ség. A nyom­ta­tá­si fel­té­te­lek­kel kap­cso­lat­ban kér­je tájé­koz­ta­tá­sun­kat. Az álta­lunk kül­dött ár min­den eset­ben tar­tal­maz­za a nyom­ta­tás költ­sé­gét, a kör­nye­zet­vé­del­mi adót, a ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sát és futár­szol­gá­lat álta­li kiszál­lí­tá­sát az Ön által meg­adott cím­re.

Logó ter­ve­zés

Logó tervezés

Mi a logó készítés célja?

A logó cél­ja, hogy vizu­á­li­san ábrá­zol­ja cége már­ká­ját. A logó kiala­kí­tá­sá­nak egye­di­nek, sze­met gyö­nyör­köd­te­tő­nek kell len­nie, nagy hatást és felejt­he­tet­len benyo­mást kell ten­nie ügy­fe­le­i­re.

A sike­res logó­ter­ve­zés haté­kony a már­ka­üze­net és a vál­la­ko­zás­ról kiala­kult kép továb­bí­tá­sá­ban. A logó­ter­ve­zés cél­ja, hogy támo­gas­sa üzle­ti tevé­keny­sé­gét és az Ön által nyúj­tott ter­mé­ke­ket és szol­gál­ta­tá­so­kat. A logó­ter­ve­zés­nek elő kell segí­te­nie az üzle­ti tevé­keny­sé­gét és már­ka iden­ti­tá­sát.

Milyen típusú logót válasszak?

Moza­ik logó bemu­ta­tá­sa

A moza­ik logó egy tipog­rá­fi­ai ala­pú logó, amely néhány betű­ből áll, álta­lá­ban egy cég kez­dő­be­tű­jé­ből. A moza­ik logó az egy­sze­rű­ség­ről szól. Néhány betű hasz­ná­la­tá­val a moza­ik logók haté­ko­nyan kor­sze­rű­sí­te­nek bár­mely vál­la­la­ti már­kát, ha hosszú nevük van.

Pél­dá­ul, mennyi­vel könnyebb azt mon­da­ni, - és emlé­kez­ni rá - hogy HBO, a Home Box Offi­ce helyett?

Mivel a fókusz a kez­dő­be­tűk­re vonat­ko­zik, a válasz­tott betű­tí­pus kiemel­ten fon­tos annak biz­to­sí­tá­sá­ra, hogy logó­ja ne csak össze­füg­gés­ben legyen, azzal amit a vál­la­lat kép­vi­sel, hanem olvas­ha­tó is legyen, ha kis méret­ben nyom­tat ( pl.: név­jegy­kár­tyá­ra ). Ha még meg nem ala­po­zott üzle­ti vál­lal­ko­zás­ról van szó, akkor érde­mes lehet a tel­jes cég­ne­vet hoz­zá­ad­ni a logó­hoz, hogy ügy­fél­kö­re meg­ta­nul­ja össze­tár­sí­ta­ni a nevet a logó­val.

Példák

Mikor válasszon mozaik logó típust?

Akkor válasszon moza­ik típu­sú logót, ha az Ön vál­lal­ko­zá­sa hosszú név­vel ren­del­ke­zik. Az üzle­ti név kez­dő­be­tű­i­nek lecsök­ken­té­se meg­könnyí­ti a design terv elké­szí­té­sét, és ügy­fe­lei is könnyeb­ben emlé­kez­nek majd logó­já­ra.

Mind a moza­ik típu­sú logók, mind pedig a név típu­sú logók könnyen repro­du­kál­ha­tók a mar­ke­ting­anya­go­kon és a már­ka­épí­té­sen keresz­tül, így rend­kí­vül jól alkal­maz­ha­tó lehe­tő­sé­gek­ké vál­nak az új és a fej­lő­dő vál­lal­ko­zá­sok szá­má­ra.

Név logó bemu­ta­tá­sa

A moza­ik logó­hoz hason­ló­an a név logó is egy betű­ala­pú logó, amely egy üzle­ti név­re össz­pon­to­sít. Gon­dol­jon pél­dá­ul a Coca-Cola-ra. A név logók nagyon jól működ­nek, ha egy cég­nek tömör és külön­ál­ló neve van. Jó pél­da erre a Goog­le logó­ja. A név maga is meg­ka­pó és emlé­ke­ze­tes, így erős tipog­rá­fi­á­val kom­bi­nál­va a logó erős már­ka­is­mert­sé­get teremt.

Ugyan­úgy, mint a moza­ik logó­nál, a tipog­rá­fia fon­tos dön­tés. Mivel a fókusz az Ön nevé­re fog össz­pon­to­sí­ta­ni, olyan betű­tí­pust kell válasz­ta­ni, amely össze­fog­lal­ja vál­lal­ko­zás lénye­gét. Pél­dá­ul a divat­már­kák álta­lá­ban letisz­tult, ele­gáns betű­tí­pu­so­kat hasz­nál­nak, ame­lyek ter­mé­ke­ik­nek csúcs­mi­nő­sé­get köl­csö­nöz­nek, míg a jogi vagy kor­mány­za­ti szer­vek szin­te min­dig ragasz­kod­nak a hagyo­má­nyos, „nehe­zebb” betű­tí­pu­sok­hoz, melyek biz­ton­ság­ér­ze­tet sugall­nak.

Példák

Mikor válaszon név típusú logót?

A név ttí­pu­sú logó jó dön­tés, ha új üzle­ti tevé­keny­ség­be kezd és szük­ség van arra, hogy a nevét meg­is­mer­jék, csak győ­ződ­jön meg róla, hogy a név elég rövid ahhoz, hogy kihasz­nál­has­sa a design nyúj­tot­ta lehe­tő­sé­ge­ket. A túl hosszú név zava­ró lehet és ren­de­zet­len érze­tet kelt­het.

A név típu­sú logó jó ötlet, ha egye­di üzle­ti név­vel ren­del­ke­zik, amely meg­ma­rad az ügy­fe­lek tuda­tá­ban. Ennek a cél­nak a töké­le­tes meg­ala­po­zá­sa egy jól meg­vá­lasz­tott betű­tí­pus.

Mind a moza­ik típu­sú logók, mind pedig a név típu­sú logók könnyen repro­du­kál­ha­tók a mar­ke­ting­anya­go­kon és a már­ka­épí­té­sen keresz­tül, így rend­kí­vül jól alkal­maz­ha­tó lehe­tő­sé­gek­ké vál­nak az új és a fej­lő­dő vál­lal­ko­zá­sok szá­má­ra.

Szim­bó­lum logó bemu­ta­tá­sa

A szim­bó­lum logó egy gra­fi­ka­i­lag meg­ter­ve­zett ikon vagy kép. Nagy való­szí­nű­ség­gel ez a kép az, ami eszé­be jut, ami­kor a logó szó­ra gon­dol. Pél­dá­ul az iko­ni­kus App­le logó, a Twit­ter madár vagy a Nike pipa. Ezek­nek a cégek­nek a logói annyi­ra emb­le­ma­ti­ku­sak, és mind­egyik már­ka annyi­ra meg­ala­po­zott, hogy egye­dül a véd­jegy azon­nal fel­is­mer­he­tő. A való­di már­ka­jel­zés mind­össze csak egy kép. Emi­att embertpró­bá­ló logó­tí­pus lehet az új cégek­nek, vagy azok­nak, akik­nek még nem ren­del­kez­nek erős már­ka­is­me­ret­tel a fogyasz­tók tuda­tá­ban.

A leg­fon­to­sabb dolog, amit figye­lem­be kell ven­ni a képi jel­zés­sel való dön­tés meg­ho­za­ta­la­kor, az, hogy milyen szim­bó­lu­mot választ. Ez az, ami a vál­la­ko­zá­sá­val össze­fo­nó­dik és végig kis­éri egy éle­ten át. Gon­dol­nia kell a válasz­tott kép szé­le­sebb körű követ­kez­mé­nye­i­re: sze­ret­né ha a kép alap­ján “játé­ko­san” lehet­ne követ­kez­tet­ni a név­re? ( Pél­dá­ul a Fire­fox bön­gé­sző róká­ja ) Mélyebb jelen­tést sze­ret­ne lét­re­hoz­ni? Gon­dol­jon pél­dá­ul a twit­ter logó­ra, hogyan köz­ve­tí­tí a madár szim­bó­lum a plat­form lénye­gét. Vagy inkább az érzel­mek­re sze­ret­ne hat­ni? Mint pél­dá­ul a World Wild­life Ala­pít­vány a sti­li­zált pan­da képé­vel? ( Sze­ret­ni­va­ló, de még­is kiha­ló­fél­ben lévő faj )

Példák

Mikor válaszon szimbólum típusú logót?

Egy szim­bó­lum logó önma­gá­ban nehéz fel­adat lehet. Haszos, ha már meg­ala­po­zott már­ká­val ren­del­ke­zik, de nem kötő­dik szi­go­ró sza­bá­lyok­hoz. Sike­re­sen hasz­nál­hat­ja elő­nyé­re, ha túl hoszú cég­név­vel ren­del­ke­zik és ötle­te­ket vala­mint érzel­me­ket akar köz­ve­tí­te­ni a fel­hasz­ná­lók felé.

A szim­bó­lum logók és abszt­rakt jelek is jól működ­nek a glo­bá­lis világ­ban, ha pél­dá­ul egy cég­név nem alkal­mas a for­dí­tás­ra.

A szim­bó­lum logók azon­ban nem fel­tét­le­nül bizo­nyul­nak a leg­jobb ötlet­nek, ha a jövő­ben az üzle­ti modell vál­to­zá­sa­i­ra szá­mít. Elkezd­he­ti pél­dá­ul kávé eladá­sá­val és kávét hasz­nál­hat a logó­já­ban, de gon­dol­ni kell arra, hogy mi tör­té­nik, ami­kor elkez­de­né szend­vi­csek vagy süte­mé­nyek eladá­sát.

Abszt­rakt logó bemu­ta­tá­sa

Az abszt­rakt logó egy külön­le­ges alka­te­gó­ri­á­ja a szim­bó­lum jel­le­gű logó­nak. Ahe­lyett, hogy fel­is­mer­he­tő kép len­ne - mint egy alma vagy egy pipa -, ez egy abszt­rakt geo­met­ri­ai for­ma, amely kép­vi­se­li vál­la­ko­zást. Néhány híres pél­da a Bri­tish Pet­rol logó­ja, a Pep­si üdí­tő logó­ja vagy McDo­nalds arany bolt­íve­ket szim­bo­li­zá­ló logó­ja. Mint min­den logó szim­bó­lum, az abszt­rakt jelek is jól működ­nek, mert egy kép­be tömö­rí­tik a már­kát. Azon­ban ahe­lyett, hogy csak egy fel­is­mer­he­tő, képé­re kor­lá­to­zód­nánk, lehe­tő­vé teszi, hogy vala­mi iga­zán egye­dül­ál­ló kép­vi­sel­je a már­kát.

Egy abszt­rakt jel elő­nye, hogy képe­sek vagyunk szim­bo­li­ku­san köz­ve­tí­te­ni mind­azt, amit a vál­la­lat kép­vi­sel, anél­kül, hogy egy adott kép kul­tu­rá­lis követ­kez­mé­nye­i­re támasz­kod­nánk. A szí­nek és for­mák segít­sé­gé­vel a jelen­tést és az érzel­me­ket a már­ka köré lehet épí­te­ni. Pél­dá­ul ahogy a Nike pipa a moz­gást és a sza­bad­sá­got jel­ké­pe­zi.

Példák

Mikor válaszon absztrakt típusú logót?

A szim­bó­lum logók és abszt­rakt jelek is jól működ­nek a glo­bá­lis világ­ban, ha pél­dá­ul egy cég­név nem alkal­mas a for­dí­tás­ra.

Kom­bi­nált logó bemu­ta­tá­sa

A név önma­gá­ért beszél! A kom­bi­ná­ci­ós jelö­lés egy logó, amely egy moza­ik­szó­ból vagy név­ből és egy képi jel­ből, abszt­rakt szim­bó­lum­ból vagy kaba­la­fi­gu­rá­ból áll. A kép és a szö­veg egy­más mel­lé helyez­he­tő, egy­más tete­jé­re rak­ha­tó, vagy egy kép­ben integ­rál­ha­tó. Néhány jól ismert kom­bi­ná­ci­ós logó: Bur­ger King, Mas­ter Card vagy pél­dá­ul a Piz­za Hut.

Mivel a név­hez tar­to­zik egy kép is, a kom­bi­ná­ci­ós logó sok­ol­da­lú válasz­tás. Mind a szö­veg, mind az kép együtt dol­goz­nak a már­ka meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben. Ügy­fe­lei azon­nal elkez­dik tár­sí­ta­ni a szö­ve­ges tar­tal­mat a kép­pel, ezért a késő­bi­ekk­ben akár támasz­kod­hat majd csak a kép­re is és nem kell min­dig a nevét is tar­tal­maz­nia.

Példák

Mikor válaszon kombinált típusú logót?

A kom­bi­ná­ci­ós jelö­lés nagy­sze­rű válasz­tás a leg­több üzlet szá­má­ra. Sok­ol­da­lú, álta­lá­ban tel­je­sen egye­di és a leg­nép­sze­rűbb logó a vál­la­la­tok köré­ben.

Kaba­la­fi­gu­ra logó bemu­ta­tá­sa

Gyak­ran szí­nes, néha kari­ka­tú­rás, és leg­több­ször szó­ra­koz­ta­tó. A kaba­la­fi­gu­ra típu­sú logó egy nagy­sze­rű mód­ja annak, hogy saját már­ká­jú szó­vi­vőt vagy szó­vi­vő karak­tert hoz­zon lét­re vál­la­ko­zá­sá­nak.

A kaba­la­fi­gu­ra logó egy egy­sze­rű­en illuszt­rált karak­ter, amely a cégét kép­vi­se­li. Gon­dol­jon rájuk, mint az üzle­ti nagy­kö­ve­tek­re. A híres kaba­la ala­kok közé tar­to­zik a KFC étte­rem ezre­de­se, a Kel­log’s kuko­ri­ca­pe­hely tig­ri­se vagy pél­dá­ul a Walt Dis­ney Mic­key ege­re. A kaba­lák nagy­sze­rű­ek azok­nak a vál­la­la­tok­nak, ame­lyek pél­dá­ul barát­sá­gos kör­nye­ze­tet akar­nak terem­te­ni a csa­lá­dok és a gyer­me­kek szá­má­ra. Gon­dol­jon mind­azok­ra a kaba­lák­ra, ame­lyek a sport­ese­mé­nye­ken vesz­nek részt és a nagy­sze­rű dina­mi­kát hoz­nak lét­re a közön­ség bevo­ná­sá­val!

Példák

Mikor válaszon kabalafigura típusú logót?

Kaba­la­fi­gu­ra meg­al­ko­tá­sa cél­sze­rű, ha kis­gyer­me­ke­ket vagy csa­lá­do­kat sze­ret­ne meg­cé­loz­ni. A kaba­la­fi­gu­ra egyik nagy elő­nye, hogy ösz­tö­nöz­he­ti az ügy­fe­lek inter­ak­ci­ó­ját, így ez egy nagy­sze­rű esz­köz a közös­sé­gi média, online mar­ke­ting és a való­di mar­ke­ting­ese­mé­nyek szá­má­ra. Pél­dá­ul ki nem akar­na egy közös képet Mic­key egér­rel?

Ne feled­je, hogy a kaba­lá­ja csak a logó és már­ka egy része, és elő­for­dul­hat, hogy nem tud­ja hasz­nát ven­ni az összes mar­ke­ting­anya­gon. Pél­dá­ul egy rend­kí­vül rész­le­tes illuszt­rá­ció nem nyom­tat­ha­tó jól egy név­jegy­kár­tyá­ra.

Emb­lé­ma logó bemu­ta­tá­sa

Egy emb­lé­ma logó, egy szim­bó­lum vagy egy kép bel­se­jé­ben talál­ha­tó betű­tí­pus­ból áll. Gon­dol­jon a jel­vé­nyek­re, pecsé­tek­re vagy címe­rek­re. Ezek a logók álta­lá­ban tra­di­ci­o­ná­lis érté­ke­ket kép­vi­sel­nek, így sok isko­lá­nak, szer­ve­zet­nek vagy kor­mány­za­ti ügy­nök­ség­nek esik a válasz­tá­sa erre a tipus­ra, de pél­dá­ul az autó­ipar is elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ja. Noha klasszi­kus stí­lu­suk van, néhány vál­la­lat haté­ko­nyan kor­sze­rű­sí­tet­te a tra­di­ci­o­ná­lis emb­lé­mát a 21. szá­za­di izlé­sek­nek meg­fe­le­lő­en. (Gon­dol­jon pél­dá­ul a Star­bucks iko­ni­kus sel­lőt ábrá­zo­ló emb­lé­má­já­ra)

Mivel ezek a logók a rész­let­gaz­da­gabb kidol­go­zás felé haj­la­nak és az a tény, hogy a név és a szim­bó­lum szo­ro­san össze­fo­nó­dik, kevés­bé sok­ol­da­lú­ak mint a töb­bi típu­sú logók. Egy bonyo­lult emb­lé­ma design nem lesz könnyen repro­du­kál­ha­tó a mar­ke­ting anya­go­kon. Pél­dá­ul név­jegy­kár­tyák ese­tén annyi­ra bonyo­lult­nak szá­mí­ta­na, hogy túl­sá­go­san nehéz len­ne olvas­ni. Ha ilyen típu­sú emb­lé­ma logót ter­vez vál­la­ko­zá­sá­nak, és több hor­do­zón sze­ret­né fel­tün­tet­ni cél­sze­rű egy leegy­sze­rű­sí­tett vál­to­za­tot is készít­tet­ni.

Példák

Mikor válaszon embléma típusú logót?

Egy emb­lé­ma hagyo­má­nyos meg­je­le­né­sét sok álla­mi ügy­nök­ség és isko­la része­sít­he­ti előny­ben, de a leg­mo­der­nebb magán­vál­lal­ko­zá­sok­nak is jó szol­gál­hat tehet, külö­nö­sen az élelmiszer- és ital­ipar­ban: a sör­cím­kék és a kávés­csé­szék (Star­bucks!). De nem érde­mes a rész­le­te­ket túl­bo­nyo­lí­ta­ni. Nyil­ván sze­ret­né Ön is ha logó­ja jól mutat­na az összes nyom­ta­tott hor­do­zón is.

Milyen színű logót válasszak?

logo színek barna

A bar­na egy örök­ké diva­tos szín, hiszen ter­mé­sze­tes anya­gok tar­tal­maz­zák az árnya­la­ta­it, mint a fa, a kő, a tég­la, vagy a ter­ra­kot­ta. Súlyo­sabb, erő­tel­je­sebb szín, de ennek köszön­he­tő­en talán nincs is olyan szín, ame­lyik ne mutat­na jól mel­let­te.

Jelentései

Ter­mé­szet, böl­cses­ség, har­mó­nia, hagyo­mány, meg­be­csü­lés, intel­li­gen­cia, béke.

logo színek barna

A lilá­ra az egyen­súly szí­ne­ként tekin­tünk, ami köszön­he­tő annak is, hogy a lila a piros és a kék szí­nek keve­ré­ke, ezál­tal magá­ban hor­doz­za mind­ket­tő, néhol ellent­mon­dó­nak tűnő tulaj­don­sá­ga­it – a piros ener­ge­ti­zált­sá­gát és a kék nyu­gal­mát.

Jelentései

Mély, kre­a­tív, ere­de­ti, gaz­dag­ság, egyé­ni, kifor­rot, tisz­te­le­tet paran­cso­ló.

logo színek barna

Azt tart­ják a narancs szín­ről, hogy fel­töl­ti az embert és kife­je­zi a bel­ső kiegyen­sú­lyo­zott­sá­got, a vilá­gos gon­dol­ko­dást, a kül­vi­lág­gal való har­mo­ni­kus kap­cso­la­tot. Az ener­gi­kus­sá­got, meleg­sé­get, opti­miz­must tár­sít­juk auto­ma­ti­ku­san ehhez a szín­hez.

Jelentései


Ösz­tön, meleg­ség, opti­miz­mus, spon­tán, ext­ro­ver­tált, impul­zus, moti­vá­ció, sza­bad­ság.

logo színek barna

A piros egy izgal­mas, kalan­dos, erős, barát­sá­gos, dina­mi­kus szín. Ösz­tön­ző, sti­mu­lá­ló, ener­ge­ti­zá­ló hatá­sa van. Figye­lem­fel­hí­vó, mivel azon­nal magá­ra irá­nyít­ja a figyel­met. Tett­re ösz­tö­nöz és növe­li az önbi­zal­mat.

Jelentései

Eltö­kélt, aktív, izgal­mas, for­ra­dal­mi, önbi­za­lom, erő, ambí­ció, aka­rat­erő.

logo színek barna

Az állan­dó­sá­got, a mér­sék­le­tet, az önural­mat épp­úgy tár­sít­juk hoz­zá, mint a sza­bad­sá­got, vagy a fris­ses­sé­get is. A rózsa­szín emel­lett egy élénk, fia­ta­los, vidám és design szem­pont­ból izgal­mas szín, magas ener­gia­szint­tel.

Jelentései

Sze­re­tet, tisz­te­let, női­es, hosszú­tá­vú, érzé­keny, intu­i­tív, lehe­tő­sé­gek, fel­té­tel­nél­kü­li.

logo színek barna

A kék szín szin­te min­den eset­ben pozi­tív üze­net­tel bír. Nyu­gal­mat, biz­ton­sá­got, böl­cses­sé­get, sza­bad­sá­got, igaz­sá­got és reményt szim­bo­li­zál­ja. Nem vélet­len, hogy a mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek java része elő­sze­re­tet­tel alkal­maz­za a sötét­kék külön­bö­ző árnya­la­ta­it.

Jelentései

Biza­lom, rend, loja­li­tás, őszin­te, béke, biza­lom, fér­fi­as­ság, siker.

logo színek barna

A vilá­gos­kék szín ide­a­lis­ta, fokoz­za az önki­fe­je­zést és képes­sé­gün­ket arra, hogy kom­mu­ni­kál­ni tud­junk az igé­nye­ink­ről és szük­ség­le­te­ink­ről. Nagyobb, kre­a­tí­vabb ötle­tek­re ins­pi­rál. A vilá­gos­kék kon­zer­va­tív és kiszá­mít­ha­tó, biz­ton­sá­gos és nem fenye­ge­tő szín.

Jelentései

Pers­pek­tí­va, tar­tal­mom, modern, nyi­tott, ambí­ció, cél­ori­en­tált, kont­roll, önfenn­tar­tó.

logo színek barna

Derűs hatá­sá­nak köszön­he­tő­en növe­li az opti­miz­must, és erő­sí­ti az önma­gunk­ba és mások­ba vetett bizal­mat is. Hatá­sát tekint­ve fris­sí­tő­nek és nyug­ta­tó­nak is, aktív­nak, élet­tel teli­nek és passzív­nak is érez­zük egy­szer­re, ezért képes kiegyen­sú­lyo­zott­sá­got terem­te­ni a design­ban.

Jelentései

Egyen­súly, növe­ke­dés, pozi­tív, biz­ton­ság, sta­bi­li­tás, ter­mé­szet, orga­ni­kus, meg­úju­ló.

Logó tervezési árak

Név | Mozaik

30,000 Ft+ÁFA
 • 3 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Lát­vány­terv ( 3D-s nézet )
 • Szi­nes, feke­te, fehér ver­zió
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok (AI, PDF, EPS)
 • JPG ver­zió 5 méret­ben
 • PNG ver­zió 5 méret­ben

Kombinált

45,000 Ft+ÁFA
 • 3 db kon­cep­ció terv
 • 3 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Lát­vány­terv ( 3D-s nézet )*
 • Szi­nes, feke­te, fehér ver­zió**
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok (AI, PDF, EPS)
 • JPG ver­zió 5 méret­ben
 • PNG ver­zió 5 méret­ben

Absztrakt | Szimbólum

60,000 Ft+ÁFA
 • 3 db kon­cep­ció terv
 • 3 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Lát­vány­terv ( 3D-s nézet )*
 • Szi­nes, feke­te, fehér ver­zió**
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok (AI, PDF, EPS)
 • JPG ver­zió 5 méret­ben
 • PNG ver­zió 5 méret­ben

Kabala | Embléma

75,000 Ft+ÁFA
 • 3 db kon­cep­ció terv
 • 3 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Lát­vány­terv ( 3D-s nézet )*
 • Szi­nes, feke­te, fehér ver­zió**
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok (AI, PDF, EPS)
 • JPG ver­zió 5 méret­ben
 • PNG ver­zió 5 méret­ben
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se10.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se10.000 Ft / db
Plusz JPG vagy PNG méret kéré­seingye­nes

Kom­bi­nált logó ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Mini, Everon Design Medium, Everon Design Max, Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

* Feke­te és vagy fehér szín­ben, abban az eset­ben, ha lehet­sé­ges
** Lát­vány­terv, abban az eset­ben ha lehet­sé­ges
*** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
**** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Név­jegy­kár­tya ter­ve­zés

Névjegykártyatervezés

Mi a szerepe a névjegykártyának?

A név­jegy­kár­tyá­nak még ma is nagy jelen­tő­sé­ge van, hiszen a céges hon­lap címét, a tele­fon­szá­mot, vagy az email elér­he­tő­sé­get min­dig jó, ha van hol meg­néz­ni. Aki kéz­hez veszi a kár­tyá­ját, eszé­be kell, hogy jus­son, ki is Ön való­já­ban – nem csak egy papír­da­rab a kéz­ben, hanem a név­jegy­kár­tyá­hoz tar­to­zik az arca, a mon­da­ni­va­ló­ja. Eszé­be kell jut­nia annak is, hogy miért kap­ta a név­jegy­kár­tyá­ját, miről beszél­tek, miben egyez­tek meg.

Névjegykártya tervezési árak

Névjegykártya tervezés

10,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Nyom­da­kész PDF
 • Lát­vány­terv
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se4.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se4.000 Ft / db
Vari­á­ció készí­té­se2.000 Ft / db

Név­jegy­kár­tya ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Mini, Everon Design Medium, Everon Design Max, Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: -

* A ter­ve­zés ára nem tar­tal­maz­za a nyom­ta­tás költ­sé­gét
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Szó­ró­lap és posz­ter ter­ve­zés

Szórólap és Poszter tervezés

Mi a szerepe a szórólapoknak?

A szó­ró­lap vagy posz­ter az egyik leg­ha­tá­so­sabb rek­lá­mo­zá­si esz­köz, ami­nek segít­sé­gé­vel bemu­tat­hat­ja ter­mé­ke­it, szol­gál­ta­tá­sa­it vagy egy ese­mény­re (pl. ren­dez­vény­re) hív­hat­ja fel ügy­fe­lei, isme­rő­sei figyel­mét. Egy­aránt készül­het nyom­ta­tá­si cél­ra és online felü­le­tek­re is.
A szó­ró­lap készí­tés első lénye­ges lépé­se a ter­ve­zés, amely­hez tisz­táz­ni kell az alap­ve­tő szem­pon­to­kat, azaz a szó­ró­lap cél­ját és a cél­cso­por­tot.
A jó szó­ró­lap vagy posz­ter min­den eset­ben lát­vá­nyos, lénye­ges infor­má­ci­ó­kat tar­tal­maz, hatá­sos szö­ve­gé­vel, képi meg­je­le­né­sé­vel jelen­tős rek­lám­funk­ci­ó­val, ösz­tön­ző erő­vel bír.

Szórólap és poszter tervezési árak

Szórólap tervezés ( DIN A8 - A4 )

12,000 Ft+ÁFA
 • 1 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( PSD v. AI v. INDD )
 • Nyom­da­kész PDF (CYMK)
 • Inter­net­re opti­ma­li­zált RGB ver­zió

Poszter tervezés ( DIN A3 - A0 )

16,000 Ft+ÁFA
 • 1 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( PSD v. AI v. INDD )
 • Nyom­da­kész PDF (CYMK)
 • Inter­net­re opti­ma­li­zált RGB ver­zió
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se4.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se4.000 Ft / db
Vari­á­ció készí­té­se3.500 Ft / db

Szó­ró­lap v. posz­ter ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Max, Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Design Mini, Everon Design Medium

* A ter­ve­zés ára nem tar­tal­maz­za a nyom­ta­tás költ­sé­gét
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Map­pa design ter­ve­zés

Mappa tervezés

Mi a szerepe a mappáknak?

Sze­ret­ne Ön is egy céges, zse­bes map­pát saját ízlé­se sze­rint meg­ter­vez­ve, amely jól mutat az alkal­ma­zot­tak és ügy­fe­lek kezé­ben? Egye­di dosszi­é­kat vagy irat­ren­de­ző­ket sze­ret­ne az iro­dá­já­ba? Sem­mi aka­dá­lya, hogy innen­től a céges arcu­lat­hoz illesz­ke­dő dosszi­ék segít­sék a doku­men­tu­mok rend­sze­re­zé­sét vagy saját logós irat­tar­tók tart­sák helyü­kön a papí­ro­kat.

Mappa tervezési árak

Mappa design tervezés

25,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Lát­vány­terv ( 3D-s nézet )
 • Nyom­da­kész PDF ver­zió
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se8.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se8.000 Ft / db
Vari­á­ció készí­té­se6.000 Ft / db

Map­pa design ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Design Mini, Everon Design Medium, Everon Design Max

* A ter­ve­zés ára nem tar­tal­maz­za a nyom­ta­tás költ­sé­gét
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Borí­ték és levél­pa­pír ter­ve­zés

Borítéktervezés

Mi a szerepe a a borítéknak és a levélpapírnak?

Ha vál­lal­ko­zá­sa papír ala­pú érte­sí­tő­ket, leve­le­ket küld ügy­fe­le­i­nek, akkor a lát­vá­nyos levél­pa­pír és borí­ték fon­tos része lehet a céges arcu­lat­nak, melyek­kel hatá­sos bemu­tat­ko­zást érhet el. Az egye­di, céges levél­pa­pír készül­het aján­la­tok, érte­sí­té­sek és szám­lák sab­lon­ja­ként vagy han­gu­lat­fes­tő hát­tér­ként. A céges borí­ték a céges arcu­lat­hoz iga­zít­va segí­ti vál­lal­ko­zá­sa egy­sé­ges meg­je­le­né­sét a pia­con.

Boríték és levélpapír tervezési árak

Boríték tervezés

15,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( AI, PDF, EPS )
 • Nyom­da­kész PDF ver­zió
 • -

Levélpapír tervezés

10,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( AI, PDF, EPS )
 • Nyom­da­kész PDF ver­zió
 • Mic­ro­soft Word sab­lon
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se3.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se3.000 Ft / db
Plusz méret borí­ték­ból vagy levél­pa­pír­ból3.000 Ft / db

Borí­ték és levél­pa­pír ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Design Mini, Everon Design Medium, Everon Design Max

* A ter­ve­zés ára nem tar­tal­maz­za a nyom­ta­tás költ­sé­gét
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Face­book design ter­ve­zés

Facebook design tervezés

Mi a szerepe a facebook design tervnek?

Vál­lal­ko­zá­sá­nak front­vo­na­la, vagy ha úgy tet­szik elő­szo­bá­ja céges web­ol­da­lá­nak. Azt, hogy a face­book olda­la mennyi­re kiemelt fon­tos­sá­gú az ügy­fe­le­i­vel tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás­ban nem lehet ele­get hang­sú­lyoz­ni. Van­nak, akik itt sze­rez­nek elő­ször tudo­mást Önről, ezért face­book üzle­ti oda­lá­nak is hűen kell tük­röz­nie vál­lal­ko­zá­sa vagy ter­mé­kei arcu­la­tát. Face­book design ter­ve­zés ter­mé­künk kere­té­ben elké­szít­jük Önnek a borí­tó­ké­pet és a pro­fil­ké­pet.

Facebook design tervezési ár

Facebook design tervezés

15,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( PSD )
 • JPG ver­zió
 • Face­book borí­tó­kép és pro­fil­kép
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se4.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se4.000 Ft / db
Vari­á­ció készí­té­se4.000 Ft / db

Face­book design ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: Everon Design Medium, Everon Design Max, Everon Design Extreme
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Design Mini

* A ter­ve­zés ára nem fog­lal­ja magá­ban a face­book oldal lét­re­ho­zá­sát
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Online hir­de­tés ter­ve­zés

Online hirdetés tervezés

Mi a szerepe az online hirdetéseknek?

Min­den nye­re­ség egy bizo­nyos befek­te­tés­sel jár együtt. A Goog­le Ads ( koráb­ban Goog­le AdWords ) egy olyan esz­köz, ame­lyet a Goog­le a fel­hasz­ná­ló­i­nak kínál fel és eze­ken a hir­de­é­se­ken keresz­tül érhe­tik el Önt. Mivel a Goog­le Ads kam­pány költ­sé­ge­ket vet fel, a dön­tés koc­ká­za­tos lehet. Maxi­ma­li­zál­ja lehe­tő­sé­ge­it jól meg­ter­ve­zett képi hir­de­té­sek­kel. Elké­szít­jük hir­de­té­sét a Goog­le Ads által hasz­nált szab­vány mére­tek­ben.

Google Ads hirdetések tervezésének árai

Online hirdetés tervezése

30,000 Ft+ÁFA
 • 2 db kon­cep­ció terv
 • 2 vál­toz­ta­tá­si lép­cső­ben
 • Szer­keszt­he­tő fáj­lok ( PSD )
 • JPG ver­zió
 • 10 külön­bö­ző méret­ben
Ext­ra opci­ókÁr
Plusz kon­cep­ció kéré­se3.000 Ft / db
Plusz vál­toz­ta­tá­si kör kéré­se3.000 Ft / db
Plusz méret kéré­se3.000 Ft / db

Online hir­de­tés ter­ve­zés

A ter­mék árát a követ­ke­ző cso­ma­gok tar­tal­maz­zák: -
Külön ren­del­he­tő a követ­ke­ző cso­ma­gok­hoz: Everon Design Mini, Everon Design Medium, Everon Design Max, Everon Design Extreme

* Az ár nem tar­tal­maz­za a Goog­le Ads lét­re­ho­zá­sát vagy fel­ügye­le­tét
** Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak min­den eset­ben net­tó árként van­nak fel­tün­tet­ve!
*** A fel­tün­te­tett árak eltér­het­nek az egye­di meg­ren­de­lői igé­nyek függ­vé­nyé­ben. A vég­ső árat az egye­di­leg elké­szí­tett áraján­lat tar­tal­maz­za.

Friss hírek

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Iratkozz fel hírlevelünkre