Szolgáltatásaink

Most -10%-os ked­vez­ménnyel, beve­ze­tő áron. Az akci­ó­ból még hát­ra van:
Eskü­vő fotó­zás
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Esküvő fotózás

Esküvő fényképezése

Ez a Ti napo­tok! És hogy ne csak az emlé­kek­ben élje­nek, az első perc­től az utol­só­ig, min­den pil­la­na­tot meg­örö­kí­tünk, hogy később is újra tud­já­tok élni!

A csomag tartalma

 • alap cso­mag: pol­gá­ri vagy egy­há­zi szer­tar­tás + kre­a­tív fotó­zás + lako­da­lom fotó­zá­sa

 • idő­tar­tam: Elő­ké­szü­le­tek­től haj­na­li 1 órá­ig

 • 25 db válasz­tott és retu­sált kre­a­tív kép

 • kb. 600-700 db fény­kép, a szer­tar­tás és lako­da­lom összes fel­vé­te­le

Esküvő fotózás

115,000 Ft-tól +ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!
** AKCIÓS ár. Érvé­nyes: 2019.08.20-ig

Jegyes fényképezés

Jegyes fényképezés

A közös seÜn­ne­pel­jé­tek meg az elah­tá­ro­zás emlé­két egy jegyes fotó­zás­sal. A jegyes fotók az eskü­vői kre­a­tív fotó­zás mint­egy főpró­bá­já­nak nevez­he­tők, mely meg­örö­kí­ti a vára­ko­zás pil­la­na­ta­it és csak­is ket­tő­tök­ről szól.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 - 1,5 óra
 • 15 db retu­sált kép
 • 60 - 70 kép
 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

Jegyes fotózás

25,000 Ft-tól +ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Páros fotózás

Páros fényképezés

A közös sel­fi­ek­nek is meg­van a vará­zsuk, de ha pro­fi képe­ket sze­ret­né­tek ket­tő­tök­ről, bíz­zá­tok pro­fi fotós­ra.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra

 • 2 ruha­szett

 • kb. 100 kép

 • 10 db retu­sált fotó

Páros fotózás

25,000 Ft-tól +ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Portfólió készítés

Portfólió készítés

Sze­ret­nél magad­ról pár pro­fi képet?! Itt a remek alka­lom! Ha van ötle­ted meg­va­ló­sít­juk, ha ránk bízod, akkor kita­lá­lunk egy sze­mé­lyi­sé­ged­hez leg­in­kább passzo­ló fotó­so­ro­za­tot. Akár kül­ső, akár bel­ső hely­szí­nen.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra fotó­zás

 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

 • 15 retu­sált kép

 • 60-70 db fotó

 • akár több faj­ta öltö­zet­ben (max. 5)

Portfólió fotózás

25,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Portré készítés

Portré készítés

Egy jól elké­szí­tett port­ré­fo­tó nagy­sze­rű belé­pő lehet, akár mun­ka­ke­re­sés akár pár­ke­re­sés terü­le­tén. Hisz ez az első kép, amit lát rólad a másik fél, ha pedig ez egy jól sike­rült fotó, akkor a töb­bi a kom­mu­ni­ká­ci­ó­don múlik!

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra fotó­zás

 • 10 db retu­sált kép

 • kb. 40-50 fotó

Portré fotózás

20,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

feltöltés alatt

Családi fényképezés

Aján­dék­ba nagy­szü­lők­nek, saját rész­re emlék­be. Egy jó han­gu­la­tú csa­lá­di fotó­zás örök emlé­ket nyújt a jövő­re néz­ve is.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1,5−2 óra

 • 100-150 fotó

 • 20 retu­sált fotó

 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

Családi fotózás

24,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

kismama fényképezés

Kismama fényképezés

Nincs gyö­nyö­rűbb egy bol­dog, váran­dós kis­ma­má­nál. Ha Ti is sze­ret­né­tek pro­fi fotó­kat a gyer­mek­ál­dás ezen leg­szebb idő­sza­ká­ról, akkor Nek­tek ajánl­juk a kis­ma­ma fotós cso­ma­gun­kat!

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra

 • 60 - 70 fotó

 • 15 retu­sált fotó

 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

 • akár több faj­ta öltöz­eben ( max. 5 )

Kismama fotózás

30,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Rendezvény fotózás

Rendezvény fényképezése

Nap­ja­ink­ban egy­re nép­sze­rűbb a ren­dez­vény fotó­zás. Lehet céges, lehet a közön­ség­nek szó­ló ren­dez­vény, az ott készült képek nem csak doku­men­tál­ják egy ese­mény lét­re­jöt­tét, de emlé­ke­ket is maguk­ban hor­doz­nak, mikor vissza­néz­zük őket.

A csomag tartalma

 • 1,5 óra: 20,000 Ft (50−100 kép)

 • 3 óra: 33,000 Ft (100−150 kép)

 • 5 óra: 46,000 Ft (150−200 kép)

 • 8 óra: egész­na­pos - egyé­ni áraján­lat alap­ján

Rendezvény fotózás

20,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Üzleti fényképezés

Üzleti fényképezés

Min­den magá­ra vala­mit adó cég nap­ja­ink­ban komoly hang­súlyt fek­tet a vizu­á­lis meg­je­le­nés­re. Ennek egyik elen­ged­he­tet­len pil­lé­re, hogy az adott cég veze­tő­i­ről és mun­ka­tár­sa­i­ról pro­fi képek készül­je­nek a web­ol­dal­ra.

A csomag tartalma

 • 5-10 fő között: 3.500 Ft/fő

 • 11-20 fő között: 2.500 Ft/fő

 • 20 fő felett: 2.000 Ft/fő

 • hely­szí­ni port­ré, házi stú­dió fel­sze­re­lés­sel

 • sze­mé­lyen­ként 1 db retu­sált fotó

Üzleti fotózás

3,500 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Gyermek fényképezés

Gyermek fényképezés

A gye­re­kek nőnek, mint a gom­ba – tart­ja a mon­dás. Te se maradj le gyer­me­ked leg­szebb pil­la­na­ta­i­ról, hogy nagyobb korá­ban pro­fi fotók­ról tud meg­mu­tat­ni neki éle­te min­den sza­ka­szát.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra

 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

 • 15 retu­sált kép

 • 60-70 fotó, akár több faj­ta öltö­zet­ben (max. 5)

Gyermek fotózás

23,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Termék fotózás

Termék fényképezés

Egy fotón sok múlik, főleg, ha el aka­runk vala­mit adni. Hiá­ba szép, külön­le­ges a ter­mé­künk, ha az nincs meg­fe­le­lő­en bemu­tat­va. Ezért bízd ter­mé­ked fotó­zá­sát pro­fi kezek­re, hogy neked csak az eladás­ra kell­jen kon­cent­rál­ni.

A csomag tartalma

 • 1 db tárgy­fo­tó: 2.500 Ft

 • 50 db felett: 450 Ft/db

 • 150 db felett: 400 Ft/db

 • óra­dí­jas elszá­mo­lás­ban: 5300 Ft / órá­tól

Termék fotózás

2,500 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Ingatlan fotózás

Ingatlan fényképezés

Hason­ló­an, mint a ter­mé­kek­nél, ren­ge­teg múlik az ingat­la­nok érté­ke­sí­té­sé­nél, bér­be adá­sá­nál a pro­fi, jó minő­sé­gű fotó­kon. A piac hatal­mas, de ha ki akarsz tűn­ni, akkor amit hir­detsz, legyen sze­met von­zó és figye­lem­fel­kel­tő.

A csomag tartalma

 • Idő­tar­tam: 1 óra fotó­zás

 • Gar­zon lakás: 19.000 Ft

 • 2-3 szo­bás lakás: 22.000 Ft

 • 4-5 szo­bás lakás: 25.000 Ft

 • ház: egyé­ni ára­zás

Ingatlan fotózás

19,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Divat fotózás

Divat fotózás

A divat min­den­nap­ja­ink része. Akár stú­di­ó­ban, akár street­fas­hi­on stí­lus­ban fotóz­va, egy-egy szép ruha vagy kiegé­szí­tő nagy­sze­rű­en be tud­ja mutat­ni az adott divat­irány­za­tot.

A csomag tartalma

 • Idő­tar­tam: 1 óra fotó­zás

 • sza­bad­té­ren vagy műte­rem­ben ( + műte­rem bér­le­ti díj )

 • 10 retu­sált kép

 • 50-60 fotó, akár több faj­ta öltö­zet­ben (max. 3)

Divat fotózás

21,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Étel fotózás

Étel fényképezés

Nap­ja­ink­ban egy­re nagyobb sze­re­pet kap­nak a stí­lu­sos étel­fo­tók. Szép kör­nye­zet­ben, gusz­tu­so­san tálal­va soka­kat ösz­tön­ző­leg hat, hogy kipró­bál­ják, meg­kós­tol­ják. Főleg étter­mek, étkez­te­tés­sel fog­lal­ko­zó cégek szá­má­ra aján­lott.

A csomag tartalma

 • Étel­fo­tók kom­po­zí­ci­ó­ban: 2.300 Ft/db (min. 5 db étel­től)

 • Egy­sze­rű étel­fo­tó­zás: 5300 Ft / órá­tól

Étel fotózás

2,300 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Kisállat fotózás

Állat fényképezés

Egy ked­ves fotó ked­ven­ced­ről, melyet akár a lakás falá­ra is kinyom­tat­va fel­te­hetsz. Bízd pro­fi fotós­ra és örö­kítsd meg a leg­szebb közös pil­la­na­ta­i­to­kat.

A csomag tartalma

 • idő­tar­tam: 1 óra fotó­zás

 • 15 retu­sált kép

 • 80-90 db kép

 • sza­bad­té­ren gaz­di­val vagy gaz­di nél­kül

Állat fotózás

33,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Sport fotózás

Sport fényképezés

A sport­fo­tó­zás amennyi­re szép, olyan komoly kihí­vást jelent a fotó­sok szá­má­ra. Elkap­ni a leg­jobb pil­la­na­tot nem könnyű, de a rutin és a tech­ni­kai hát­tér sok aka­dályt legyőz­het. Legyen az pro­fi sport­ver­seny vagy akár céges sport­ren­dez­vény.

A csomag tartalma

 • 1,5−2 óra fotó­zás

 • 100-200 db kép

Sport fotózás

22,000 Ft-tól+ÁFA

* Az olda­lun­kon fel­tün­te­tett árak net­tó árak!

Egyéb fotózás

Egye­di ötle­ted, elkép­ze­lé­sed van, melyet sze­ret­nél pro­fi fotós­ra bíz­ni? Nincs lehe­tet­len… lépj kap­cso­lat­ba velünk!

Kérjen időpontot fényképezésre!

1. Szolgáltatás kiválasztása

Válassza ki a szol­gál­ta­tá­sok közül, hogy melyik típu­sú fotó­zást kéri és lépjen kapcsolatba velünk a meg­adott elér­he­tő­sé­gek egyi­kén.

2. Egyeztetés és ár

Egyez­tet­jük a fény­ké­pe­zés­sel kap­cso­la­tos igé­nye­it és rövid időn belül készí­tünk Önnek egy áraján­la­tot.

3. Időpont foglalás

Amennyi­ben elfo­gad­ja áraján­la­tun­kat, egyez­tet­jük a fotó­zás idő­pont­ját. Szük­ség ese­tén idő­pon­tot fog­la­lunk műte­rem­be.

4. Fizetés és számla

A fotó­zás díját a hely­szí­nen ren­dez­he­ti a fény­ké­pész­nél. Ezt köve­tő­en elekt­ro­ni­kus szám­lát állí­tunk ki, melyet e-mailben kül­dünk meg.

5. Elkészült képek

A szám­la kiegyen­lí­té­sét köve­tő­en inter­ne­ten keresz­tül hoz­zá­fér­he­tő­vé tesszük Önnek az elké­szült képe­ket.

6. Retusálás

Az elké­szült képek­ből válassza ki a retu­sá­lan­dó képek sor­szá­mát és küld­je el részünk­re. Az elké­szült, retu­sált képe­ket szin­tén inter­ne­ten keresz­tül tesszük elér­he­tő­vé az Ön szá­má­ra.

Tájékoztatás

Továb­bi infor­má­ci­ó­ért kér­jük olvas­sa el Általános Szerződési Feltételeinket vagy tegye fel kér­dé­se­it a meg­adott elér­he­tő­sé­ge­ink egyi­kén.

További munkáink

Ismerje meg az Everon Studio fényképészét

Bemutatkozás

Dör­gő Dani­el­nek hív­nak. Már kis­ko­rom óta a fotó­zás az egyik sze­rel­mem.

Vol­tam a fény­ké­pe­ző­gép másik olda­lán is, - mint mun­ka és mint hét­köz­na­pi ember­ként egy­aránt - így tudom, hogy a fotós­sal, aki­vel dol­go­zunk, aki meg­örö­kít min­ket, mennyi­re fon­tos az egy­más­ra han­go­ló­dás. Ha jó han­gu­lat­ban tudunk együtt dol­goz­ni az a képe­ken is vissza fog tük­rö­ződ­ni. Sze­re­tem meg­örö­kí­te­ni azo­kat a pil­la­na­to­kat, melye­ket, ha bár­mi­kor vissza­né­zünk egy ked­ves emlék ele­ve­ne­dik fel ben­nünk és a szánk egye­nes sík­já­ból egy fel­fe­lé gör­bü­lő vonal lesz.

Mun­kám során a pre­ci­zi­tás, a maxi­mum­ra törek­vés mind olyan elvá­rás magam­mal szem­ben, mely nem tűr komp­ro­misszu­mot. Nem elég a jó, a leg­job­bat fogom nyúj­ta­ni a meg­ren­de­lő felé, hisz, ha meg­tisz­tel azzal, hogy fel­kér egy mun­ká­ra, akkor én is viszo­noz­ni aka­rom ezt azzal, hogy tudá­som leg­ja­vát nyújt­va szol­gá­lom ki az igé­nye­it.

Fon­tos­nak tar­tom a folya­ma­tos fej­lő­dést is - hogy meg­ma­rad­jon a saját képi világom-, de köz­ben halad­jak a tech­ni­kai és művé­szi fej­lő­dés­sel egy­aránt, hisz csak így adha­tok ki olyan kész anya­got a keze­im közül, amit több év után is büsz­kén vál­lal­ha­tok.  

Friss hírek

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re és érte­sülj első­ként új szol­gál­ta­tá­sa­ink­ról, akci­ó­ink­ról, leg­fris­sebb blog bejegy­zé­se­ink­ről, vala­mint hasz­nos taná­csok­ról, ami a gra­fi­kát, web­de­signt, webshop­ké­szé­tést és fény­ké­pe­zést ille­ti.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re!

Iratkozz fel hírlevelünkre