Érvényes: 2019 március 5. -től

Áttekintés

Ezt a hon­la­pot a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Stu­dio üze­mel­te­ti. A web­he­lyen a „mi”, „nekünk” és a „miénk” kife­je­zé­sek a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Studio-ra vonat­ko­zik. A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Stu­dio ezen a hon­la­pon, bele­ért­ve az ezen az olda­lon elér­he­tő összes infor­má­ci­ót, esz­közt és szol­gál­ta­tást, a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra biz­to­sít­ja a fel­té­te­le­ket, fel­té­ve, hogy elfo­gad­ja az itt fel­so­rolt ​​fel­té­te­le­ket, sza­bá­lyo­kat és érte­sí­té­se­ket.

A web­he­lyünk meg­lá­to­ga­tá­sá­val és / vagy vala­mi­lyen szol­gál­ta­tá­sunk igény­be­vé­te­lé­vel váll­aja, hogy az aláb­bi fel­té­te­lek („Fel­hasz­ná­lói sza­bály­zat”) köte­le­ző érvé­nyű­ek, bele­ért­ve a továb­bi fel­té­te­le­ket és sza­bá­lyo­kat is, melyek hivat­ko­zás­sal és / vagy hiper­hi­vat­ko­zás­sal elér­he­tő­ek. Ezek az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek a web­hely összes fel­hasz­ná­ló­já­ra vonat­koz­nak, bele­ért­ve kor­lá­to­zás nél­kül a fel­hasz­ná­ló­kat, akik bön­gé­szők, gyár­tók, ügy­fe­lek, keres­ke­dők és / vagy tar­ta­lom­szol­gál­ta­tók.

Kér­jük, olvas­sa el figyel­me­sen eze­ket a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­le­ket, mielőtt elér­né vagy hasz­nál­ná hon­la­pun­kat. A web­hely bár­mely részé­nek eléré­sé­vel vagy hasz­ná­la­tá­val Ön elfo­gad­ja, hogy ezek a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek köte­le­ző­ek. Ha nem ért egyet a jelen szer­ző­dés összes fel­té­te­le­i­vel, akkor nem fér­het hoz­zá a web­ol­dal­hoz, és nem hasz­nál­hat sem­mi­lyen szol­gál­ta­tást. Ha eze­ket a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­le­ket aján­lat­nak tekin­tik, az elfo­ga­dás kife­je­zet­ten ezen Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek­re kor­lá­to­zó­dik.

Az új, a web­ol­dal bár­mely részé­hez hoz­zá­adott új funk­ci­ók vagy esz­kö­zök a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek hatá­lya alá tar­toz­nak. Ezen az olda­lon bár­mi­kor meg­te­kint­he­ti a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek leg­fris­sebb ver­zi­ó­ját. Fenn­tart­juk magunk­nak a jogot, hogy fris­sít­sük, módo­sít­suk vagy kicse­rél­jük a jelen Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek bár­mely részét, ha fris­sí­té­se­ket és / vagy vál­toz­ta­tá­so­kat teszünk köz­zé web­ol­da­lun­kon. Az Ön fele­lős­sé­ge, hogy rend­sze­re­sen ellen­őriz­ze az oldalt a vál­to­zá­so­kért. Bár­mely vál­to­zás köz­zé­té­te­lét köve­tő­en a web­hely hasz­ná­la­tá­nak foly­ta­tá­sa vagy a web­ol­dal­ra való belé­pés a módo­sí­tá­sok elfo­ga­dá­sát jelen­ti.

1. SZAKASZ - Weboldal Szabályok

A jelen Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek elfo­ga­dá­sá­val Ön állít­ja, hogy Ön a lakó­he­lye sze­rin­ti ország­ban elér­te a nagy­ko­rú­sá­got és szer­ző­dé­ses viszonyt léte­sít­het vagy más jog­nyi­lat­ko­za­tot tehet, vala­mint a hoz­zá­já­ru­lá­sá­val lehe­tő­vé teszi bár­me­lyik kisebb, a nagy­ko­rú­sá­got nem elért eltar­tott­ja szá­má­ra, hogy hasz­nál­ja ezt az oldalt.

Ön nem hasz­nál­hat­ja ter­mé­ke­in­ket ille­gá­lis vagy jogo­su­lat­lan célok­ra, és a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta során nem sért­he­ti a jog­ha­tó­sá­gi tör­vé­nye­ket (bele­ért­ve a szer­zői jogi tör­vé­nye­ket is).

Nem továb­bít­hat víru­so­kat, vagy rom­bo­ló jel­le­gű kódo­kat.

A Fel­té­te­lek bár­me­lyi­ké­nek meg­sér­té­se vagy meg­sze­gé­se a Szol­gál­ta­tá­sok azon­na­li meg­szün­te­té­sét ered­mé­nye­zi.

2. SZAKASZ - Általános feltételek

Fenn­tart­juk magunk­nak a jogot, hogy bár­mi­kor, indok­lás nél­kül meg­ta­gad­juk a szol­gál­ta­tást bár­ki­nek.

Ön meg­ér­ti és tudo­má­sul veszi, hogy a ada­ta­it és az Ön által közölt tar­tal­mat az Adat­vé­del­mi irány­el­ve­ink sze­rint kezel­jük.

Ön bele­egye­zik abba, hogy a szol­gál­ta­tó kife­je­zett írá­sos enge­dé­lye nél­kül nem repro­du­kál, nem másol, nem érté­ke­sít, nem érté­ke­sít újra sem­mi­lyen szol­gál­ta­tást, szol­gál­ta­tás tar­tal­mát, vagy a szol­gál­ta­tás­hoz való hoz­zá­fé­rést, sem a web­he­lyen talál­ha­tó elér­he­tő­sé­ge­ket.

A meg­ál­la­po­dás­ban hasz­nált Sza­ka­szok csak kényelm szem­pont­já­ból sze­re­pel­nek, és nem kor­lá­toz­zák vagy egyéb módon befo­lyá­sol­ják eze­ket a fel­té­te­le­ket.

3. SZAKASZ - Az információk pontossága, teljessége és aktualitása

Nem vagyunk fele­lő­sek, ha az ezen az olda­lon elér­he­tő infor­má­ci­ók nem pon­to­sak, tel­je­sek vagy aktu­á­li­sak. Az ezen az olda­lon talál­ha­tó anyag csak álta­lá­nos tájé­koz­ta­tás­ra szol­gál, és nem sza­bad arra hivat­koz­ni, vagy kizá­ró­la­gos dön­tés­ho­za­tal alap­já­ul szol­gál­ni, anél­kül, hogy az elsőd­le­ges, pon­to­sabb, tel­je­sebb vagy idő­sze­rű infor­má­ció­for­rá­sok­kal kon­zul­tál­na. Az ezen az olda­lon talál­ha­tó anya­gok­ra, infor­má­ci­ók­ra való bár­mi­lyen ala­po­zás a saját fele­lős­sé­gé­re tör­té­nik.

Ez az oldal bizo­nyos tör­té­nel­mi infor­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­hat. A tör­té­nel­mi ada­tok nem fel­tét­le­nül aktu­á­li­sak, és csak tájé­koz­ta­tó jel­le­gű­ek. Fenn­tart­juk a jogot, hogy a web­hely tar­tal­mát bár­mi­kor módo­sít­suk, de nem vagyunk köte­le­sek fris­sí­te­ni a web­he­lyün­kön talál­ha­tó infor­má­ci­ó­kat. Ön egyet­ért azzal, hogy az Ön fele­lős­sé­ge, hogy figye­lem­mel kísér­je a web­he­lyünk vál­to­zá­sa­it.

4. SZAKASZ - A Szolgáltatások és árak módosítása

A ter­mék­árak és a ren­del­ke­zés­re állás pon­to­sak a meg­adott dátum / idő sze­rint, és elő­ze­tes érte­sí­tés nél­kül vál­toz­hat­nak. A vásár­lás­kor az everonstudio.com-on meg­je­le­ní­tett ár- és elér­he­tő­sé­gi infor­má­ci­ók vonat­koz­nak a ter­mék meg­vá­sár­lá­sá­ra.

Az everonstudio.com fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy bár­mi­kor érte­sí­tés nél­kül módo­sít­sa vagy meg­szün­tes­se a Szol­gál­ta­tást (vagy annak bár­mely részét vagy tar­tal­mát).

Nem vál­la­lunk fele­lős­sé­get Ön vagy har­ma­dik fél részé­re a Szol­gál­ta­tás módo­sí­tá­sá­ért, árvál­to­zá­sá­ért, fel­füg­gesz­té­sé­ért vagy meg­szű­né­sé­ért.

5. SZAKASZ - Termékek és szolgáltatások (ha alkalmazható)

Min­dent meg­tet­tünk annak érde­ké­ben, hogy a web­ol­da­lun­kon meg­je­le­nő ter­mé­kek szí­ne­it és képe­it a lehe­tő leg­pon­to­sab­ban meg­je­le­nít­sük. Nem tud­juk garan­tál­ni, hogy a számítógép-monitorjána szí­né­nek meg­je­le­né­se pon­tos legyen.

Fenn­tart­juk a jogot, de nem vagyunk köte­le­sek kor­lá­toz­ni a ter­mé­kek vagy szol­gál­ta­tá­sok érté­ke­sí­té­sét bár­mely sze­mély­re, föld­raj­zi régi­ó­ra vagy jog­ha­tó­ság­ra. Ezt a jogot ese­ti ala­pon gya­ko­rol­hat­juk. A ter­mé­kek vagy árkép­zé­sek min­den leírá­sa bár­mi­kor, elő­ze­tes érte­sí­tés nél­kül meg­vál­toz­hat, az everonstudio.com kizá­ró­la­gos belá­tá­sa sze­rint. Fenn­tart­juk a jogot, hogy bár­mi­kor meg­szün­tes­sük bár­me­lyik ter­mé­ket.

Nem garan­tál­juk, hogy az Ön által meg­vá­sá­rolt vagy beszer­zett ter­mé­kek, szol­gál­ta­tá­sok, infor­má­ci­ók vagy egyéb anya­gok minő­sé­ge meg­fe­lel az elvá­rá­sa­i­nak, vagy hogy a Szol­gál­ta­tás­ban fel­lé­pő hibák kija­ví­tás­ra kerül­nek.

6. SZAKASZ - Választható eszközök

Biz­to­sít­ha­tunk Önnek hoz­zá­fé­rést olyan har­ma­dik fél­től szár­ma­zó esz­kö­zök­höz, ame­lye­ket nem köve­tünk figye­lem­mel, és nin­cse­nek felet­tük ellen­őr­zé­si joga­ink.

Ön tudo­má­sul veszi és egyet­ért azzal, hogy hoz­zá­fé­rést biz­to­sí­tunk ezek­hez az esz­kö­zök­höz, „úgy ahogy van” és „ren­del­ke­zés­re álló”, bár­mi­lyen garan­cia, kép­vi­se­let vagy fel­té­tel nél­kül, bár­mi­lyen jóvá­ha­gyás nél­kül. Nem vál­la­lunk sem­mi­lyen fele­lős­sé­get az opci­o­ná­lis har­ma­dik fél­től szár­ma­zó esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­ból vagy azok által oko­zott káro­kért.

A web­he­lyen keresz­tül kínált opci­o­ná­lis esz­kö­zök bár­mi­lyen fel­hasz­ná­lá­sa önma­gá­ban és saját belá­tá­sa sze­rint tör­té­nik, és gon­dos­kod­nia kell arról, hogy isme­ri és elfo­gad­ja azo­kat a fel­té­te­le­ket, ame­lyek alap­ján az érin­tett har­ma­dik fél szol­gál­ta­tó­ja biz­to­sít­ja az esz­kö­zö­ket.

A jövő­ben új szol­gál­ta­tá­so­kat és / vagy szol­gál­ta­tá­so­kat is kínál­ha­tunk a hon­la­pon keresz­tül (bele­ért­ve az új esz­kö­zök és erő­for­rá­sok kiadá­sát). Az ilyen új funk­ci­ók és / vagy szol­gál­ta­tá­sok a jelen Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek hatá­lya alá tar­toz­nak.

7. SZAKASZ - Harmadik felek linkjei

A Szol­gál­ta­tá­sun­kon keresz­tül elér­he­tő bizo­nyos tar­tal­mak, ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok har­ma­dik fél­től szár­ma­zó anya­go­kat is tar­tal­maz­hat­nak.

A har­ma­dik felek­től szár­ma­zó lin­kek ezen a web­he­lyen har­ma­dik fél­től szár­ma­zó web­ol­da­lak­hoz vezet­het­nek, ame­lyek nem kap­cso­lód­nak hoz­zánk. Nem vagyunk fele­lő­sek a tar­ta­lom vagy a pon­tos­ság vizs­gá­la­tá­ért vagy érté­ke­lé­sé­ért, és nem vál­la­lunk fele­lős­sé­get sem­mi­lyen har­ma­dik fél­től szár­ma­zó anya­gért vagy web­ol­da­la­kért, illet­ve a har­ma­dik felek egyéb anya­ga­i­ért, ter­mé­ke­i­ért vagy szol­gál­ta­tá­sa­i­ért.

Nem vál­la­lunk fele­lős­sé­get az áruk, szol­gál­ta­tá­sok, erő­for­rá­sok, tar­tal­mak vagy bár­mely más har­ma­dik fél web­he­lye­i­vel kap­cso­la­tos tranz­ak­ci­ók meg­vá­sár­lá­sá­val vagy hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos káro­kért. Kér­jük, olvas­sa el figyel­me­sen a har­ma­dik fél irány­el­ve­it és gya­kor­la­tát, és győ­ződ­jön meg róla, hogy meg­ér­ti őket, mielőtt bár­mi­lyen tranz­ak­ci­ó­ba lép­ne. A har­ma­dik fél ter­mé­ke­i­vel kap­cso­la­tos pana­szo­kat, köve­te­lé­se­ket, aggá­lyo­kat vagy kér­dé­se­ket a har­ma­dik fél­nek kell irá­nyí­ta­ni.

8. SZAKASZ - Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és egyéb előterjesztések

Ha Ön kéré­sünk­re bizo­nyos konk­rét bead­vá­nyo­kat (pél­dá­ul ver­seny­fel­ada­to­kat) küld, vagy kéré­sünk nél­kül kül­dü kre­a­tív ötle­te­ket, javas­la­to­kat, ter­ve­ket vagy egyéb anya­go­kat, akár online, akár e-mailben, pos­tai úton vagy más módon (együt­te­sen, „meg­jegy­zé­sek”), Ön bele­egye­zik abba, hogy bár­mi­kor, kor­lá­to­zás nél­kül, szer­keszt­het­jük, másol­hat­juk, köz­zé­tesz­het­jük, ter­jeszt­het­jük, lefor­dít­hat­juk és más módon hasz­nál­hat­juk bár­mi­lyen közeg­ben az Ön által továb­bí­tott meg­jegy­zé­se­ket. Nem vagyunk köte­le­sek, és sem­mi­lyen köte­le­zett­sé­get nem vál­la­lunk (1) a meg­jegy­zé­sek bizal­mas fenn­tar­tá­sá­ra; (2) az ész­re­vé­te­lek meg­té­rí­té­sé­re; vagy (3) vála­szol­ni a meg­jegy­zé­sek­re.

Lehe­tő­sé­günk van, de nem vagyunk köte­le­sek, fel­ügyel­ni, szer­kesz­te­ni vagy eltá­vo­lí­ta­ni a saját belá­tá­sa sze­rint meg­ál­la­pí­tott jog­el­le­nes, sér­tő, fenye­ge­tő, meg­fé­lem­lí­tő, rágal­ma­zó, por­nog­ráf, obsz­cén vagy egyéb módon kifo­gá­sol­ha­tó tar­tal­mat, vagy meg­sér­te­ni bár­me­lyik fél szel­le­mi tulaj­do­nát vagy ezen Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­ket .

Ön egyet­ért azzal, hogy ész­re­vé­te­lei nem sér­tik har­ma­dik fél bár­mely jogát, bele­ért­ve a szer­zői jogot, a véd­je­gyet, a magán­éle­tet, a sze­mé­lyi­sé­get vagy más sze­mé­lyes vagy tulaj­don­jo­got. Ön továb­bá egyet­ért azzal, hogy ész­re­vé­te­lei nem tar­tal­maz­nak nevet­sé­ges vagy egyéb­ként jog­el­le­nes, bán­tal­ma­zó vagy obsz­cén anya­go­kat, és nem tar­tal­maz­nak olyan szá­mí­tó­gé­pes víru­so­kat vagy egyéb rossz­in­du­la­tú prog­ra­mo­kat, ame­lyek bár­mi­lyen módon befo­lyá­sol­hat­ják a Szol­gál­ta­tás műkö­dé­sét vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­ol­dalt. Nem hasz­nál­hat hamis e-mail címet, nem tehet úgy, mint­ha vala­ki más len­ne, vagy más módon fél­re­ve­zes­sen min­ket vagy har­ma­dik fele­ket a meg­jegy­zé­sek ere­de­te tekin­te­té­ben. Ön kizá­ró­la­go­san fele­lős az Ön által tett ész­re­vé­te­le­kért és azok pon­tos­sá­gá­ért. Nem vál­la­lunk fele­lős­sé­get az Ön vagy har­ma­dik fél által kül­dött hoz­zá­szó­lá­so­kért.

9. SZAKASZ - Személyes információk

A sze­mé­lyes ada­tok­nak a web­ol­da­lon tör­té­nő benyúj­tá­sát az adat­vé­del­mi irány­el­ve­ink sza­bá­lyoz­zák. Adatvédelmi irányelveink.

10. SZAKASZ - Hibák, pontatlanságok és hiányosságok

Ese­ten­ként elő­for­dul­hat, hogy web­he­lyün­kön vagy a Szol­gál­ta­tá­sa­ink­ban olyan infor­má­ci­ók talál­ha­tók, ame­lyek tipog­rá­fi­ai hibá­kat, pon­tat­lan­sá­go­kat vagy hiá­nyos­sá­go­kat tar­tal­maz­nak, ame­lyek a ter­mék­le­írá­sok­hoz, az árkép­zés­hez, a pro­mó­ci­ók­hoz, az aján­la­tok­hoz, a szál­lí­tá­si költ­sé­gek­hez, az átuta­lá­si idő­höz és a ren­del­ke­zés­re állás­hoz kap­cso­lód­hat­nak. Fenn­tart­juk a jogot, hogy javít­sunk min­den hibát, pon­tat­lan­sá­got vagy mulasz­tást, és módo­sít­suk vagy fris­sít­sük az infor­má­ci­ó­kat, vagy töröl­jük a meg­ren­de­lé­se­ket, ha a Szol­gál­ta­tás­ban vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­he­lyen talál­ha­tó infor­má­ció pon­tat­lan bár­mi­kor, elő­ze­tes érte­sí­tés nél­kül (bele­ért­ve a meg­ren­de­lés benyúj­tá­sát köve­tő­en is) .

Nem vál­la­lunk köte­le­zett­sé­get a Szol­gál­ta­tás­ban vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­ol­da­lon talál­ha­tó infor­má­ci­ók fris­sí­té­sé­re, módo­sí­tá­sá­ra vagy tisz­tá­zá­sá­ra, ide­ért­ve a kor­lá­to­zás nél­kül az árin­for­má­ci­ót is, kivé­ve, ha a tör­vény elő­ír­ja. A Szol­gál­ta­tás­ban vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­he­lyen alkal­ma­zott fris­sí­té­si vagy fris­sí­té­si dátu­mot nem kell fel­tün­tet­ni annak jel­zé­sé­re, hogy a Szol­gál­ta­tás­ban vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­he­lyen talál­ha­tó összes infor­má­ció módo­sult vagy fris­sí­tett.

11. SZAKASZ - Tiltott használat

A Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek­ben meg­ha­tá­ro­zott egyéb tilal­mak mel­lett tilos a web­hely vagy annak tar­tal­ma hasz­ná­la­ta:
(a) bár­mi­lyen jog­el­le­nes cél­ból;
b) biz­tat­ni máso­kat a jog­el­le­nes cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sá­ra vagy rész­vé­te­lé­re;
© meg­sér­te­ni bár­mely nem­zet­kö­zi, szö­vet­sé­gi, tar­to­má­nyi vagy álla­mi ren­de­le­te­ket, sza­bá­lyo­kat, tör­vé­nye­ket vagy helyi ren­de­le­te­ket;
d) szel­le­mi tulaj­don­jo­gunk vagy mások szel­le­mi tulaj­don­jo­ga­i­nak meg­sér­té­se;
e) a nem, a sze­xu­á­lis irá­nyult­ság, a val­lás, az etni­kai hova­tar­to­zás, a faj, az élet­kor, a nem­ze­ti­ség vagy a fogya­té­kos­ság alap­ján tör­té­nő zak­la­tás, vissza­élés, sér­tés, meg­fé­lem­lí­tés, meg­kü­lön­böz­te­tés, meg­fé­lem­lí­tés;
f) hamis vagy fél­re­ve­ze­tő infor­má­ci­ók benyúj­tá­sa;
g) víru­sok vagy bár­mely más típu­sú rossz­in­du­la­tú kód fel­töl­té­se vagy továb­bí­tá­sa, amely bár­mi­lyen módon hasz­nál­ha­tó vagy befo­lyá­sol­ha­tó, ami befo­lyá­sol­ja a Szol­gál­ta­tás vagy a kap­cso­ló­dó web­ol­dal, más web­ol­da­lak vagy az inter­net műkö­dé­sét;
h) mások sze­mé­lyes ada­ta­i­nak össze­gyűj­té­se vagy nyo­mon köve­té­se;
(i) spam;
j) bár­mi­lyen obsz­cén vagy erkölcs­te­len cél;
(k) zavar­ni vagy meg­ke­rül­ni a Szol­gál­ta­tás biz­ton­sá­gi jel­lem­ző­it vagy bár­mely kap­cso­ló­dó web­he­lyet, más web­he­lye­ket vagy az inter­ne­tet.
Fenn­tart­juk a jogot, hogy meg­szün­tes­sük a Szol­gál­ta­tás vagy a kap­cso­ló­dó web­ol­dal hasz­ná­la­tát a til­tott fel­hasz­ná­lá­sok meg­sér­té­se miatt.

12. SZAKASZ - Garanciális nyilatkozat; A felelősség korlátozása.

Nem kép­vi­sel­jük vagy garan­tál­juk, hogy szol­gál­ta­tá­sa­ink hasz­ná­la­ta meg­sza­kí­tás nél­kül, idő­ben, biz­ton­sá­gos vagy hiba­men­tes lesz.

Nem garan­tál­juk, hogy a szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­ból szár­ma­zó ered­mé­nyek pon­to­sak vagy meg­bíz­ha­tó­ak lesz­nek.

Ön elfo­gad­ja, hogy időn­ként hatá­ro­zat­lan idő­re eltá­vo­lít­hat­juk a szol­gál­ta­tást, vagy bár­mi­kor vissza­von­hat­juk a szol­gál­ta­tást anél­kül, hogy erről érte­sí­te­nénk.

Ön kife­je­zet­ten egyet­ért azzal, hogy a szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­ta vagy a szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­nak kép­te­len­sé­ge a saját fele­lős­sé­ge. Az Önnek a szol­gál­ta­tá­son keresz­tül átadott összes ter­mék és szol­gál­ta­tás az Ön ren­del­ke­zé­sé­re van bocsájt­va, „úgy ahogy van” és „ahogy ren­del­ke­zés­re áll”, bár­mi­lyen kép­vi­se­let, garan­cia vagy bár­mi­lyen fel­té­tel nél­kül. Bele­ért­ve az érté­ke­sít­he­tő­ség, az érté­ke­sít­he­tő minő­ség, az adott cél­ra való alkal­mas­ság, a tar­tós­ság, a cím és a nem-jogsértés vala­mennyi fel­té­te­le­zett garan­ci­á­ját vagy fel­té­te­le­it.

A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Stu­dio, ügy­ve­ze­tő­ink, alkal­ma­zot­tak, leány­vál­la­la­tok, ügy­nö­kök, vál­lal­ko­zók, gya­kor­no­kok, beszál­lí­tók, szol­gál­ta­tók vagy enge­dé­lye­sek sem­mi­lyen eset­ben nem vál­lal­nak fele­lős­sé­get sem­mi­lyen sérü­lé­sért, vesz­te­sé­gért, köve­te­lé­sért vagy köz­vet­len, köz­ve­tett, vélet­len­sze­rű, bün­te­tő, külön­le­ges vagy bár­mi­lyen követ­kez­mé­nyes kár­té­rí­té­sért, bele­ért­ve az elma­radt nye­re­sé­get, az elvesz­tett bevé­te­le­ket, az elvesz­tett meg­ta­ka­rí­tá­so­kat, az ada­tok elvesz­té­sét, a helyet­te­sí­té­si költ­sé­ge­ket vagy a hason­ló káro­kért, akár szer­ző­dés­ben, kár­té­rí­tés­ben (bele­ért­ve a gon­dat­lan­sá­got is), a szi­go­rú fele­lős­sé­get, akár más módon kelet­ke­zik a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel beszer­zett ter­mé­kek hasz­ná­la­tá­val, vagy bár­mely más, a szol­gál­ta­tás vagy bár­mely ter­mék hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos köve­te­lés­sel, bele­ért­ve, de nem kizá­ró­la­go­san, bár­mi­lyen tar­tal­mi hibát vagy hiá­nyos­sá­got, vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel vagy a szol­gál­ta­tá­son keresz­tül más módon ren­del­ke­zés­re bocsá­tott tar­ta­lom (vagy ter­mék) hasz­ná­la­tá­ból ere­dő bár­mi­lyen vesz­te­ség­gel vagy kár­ral, még akkor is, ha lehe­tő­sé­gük­ről tájé­koz­tat­ják. Mivel egyes orszá­gok vagy jog­ha­tó­sá­gok nem teszik lehe­tő­vé a követ­kez­mé­nyes vagy eset­le­ges káro­kért való fele­lős­ség kizá­rá­sát vagy kor­lá­to­zá­sát, az ilyen orszá­gok­ban vagy jog­ha­tó­sá­gok­ban a fele­lős­sé­günk a tör­vény által meg­en­ge­dett leg­na­gyobb mér­ték­ben kor­lá­to­zó­dik.

13. SZAKASZ - Kártérítés

Ön vál­lal­ja, hogy kár­ta­la­nít­ja a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Studio-t, part­ne­re­in­ket, ügy­nö­ke­in­ket, vál­lal­ko­zó­in­kat, enge­dé­lye­ző­in­ket, szol­gál­ta­tó­kat, alvál­lal­ko­zó­i­kat, beszál­lí­tó­kat, gya­kor­no­ko­kat és alkal­ma­zot­ta­kat, ame­lyek bár­mi­lyen fenn­tar­tás­sal vagy köve­te­lés­sel szem­ben ártat­la­nok, bele­ért­ve az éssze­rű ügy­vé­di díja­kat, ame­lye­ket bár­mely har­ma­dik fél a jelen Szol­gál­ta­tá­si Fel­té­te­lek meg­sér­té­sé­ből vagy azok­ból ere­dő doku­men­tu­mok­ból, vagy hivat­ko­zá­sok­ból ere­dő doku­men­tu­mok­ból, vagy bár­mely har­ma­dik fél jogá­nak meg­sér­té­sé­ből ered.

14. SZAKASZ - Elválaszthatóság

Abban az eset­ben, ha e Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek bár­mely ren­del­ke­zé­se jog­el­le­nes­nek, érvény­te­len­nek vagy vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak minő­sül, az ilyen ren­del­ke­zés mind­azon­ál­tal az alkal­ma­zan­dó jog által meg­en­ge­dett leg­na­gyobb mér­ték­ben vég­re­hajt­ha­tó, és a vég­re­hajt­ha­tat­lan rész a jelen Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­től elvált­nak tekin­ten­dő. A szol­gál­ta­tás, az ilyen meg­ha­tá­ro­zás nem érin­ti a töb­bi fenn­ma­ra­dó ren­del­ke­zés érvé­nyes­sé­gét és vég­re­hajt­ha­tó­sá­gát.

15. SZAKASZ - Megszűnés

A felek a fel­mon­dás idő­pont­ja előtt fel­me­rült köte­le­zett­sé­gei és köve­te­lé­sei min­den­kor fenn­áll­nak a meg­ál­la­po­dás meg­szün­te­té­sé­vel.

Ezek az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek csak addig érvé­nye­sek, amed­dig Ön vagy mi meg­sza­kít­juk. A Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­le­ket bár­mi­kor fel­mond­hat­ja azzal, hogy érte­sít min­ket arról, hogy már nem kíván­ja hasz­nál­ni szol­gál­ta­tá­sa­in­kat, vagy ha meg­szün­te­ti web­he­lyünk hasz­ná­la­tát.

Ha úgy itél­jük meg, vagy ha azt fel­té­te­lez­zük, hogy nem tel­je­sí­tet­te a jelen Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek vala­me­lyi­két vagy ren­del­ke­zé­sét, akkor bár­mi­kor érte­sí­tés nél­kül meg­szün­tet­het­jük ezt a meg­ál­la­po­dást, és / vagy ennek meg­fe­le­lő­en meg­ta­gad­hat­ja a Szol­gál­ta­tá­sa­ink­hoz (vagy annak bár­mely részé­hez) való hoz­zá­fé­rést.

16. SZAKASZ - Teljes megálapodás

A jelen Szol­gál­ta­tá­si Fel­té­te­lek bár­mely jogá­nak vagy ren­del­ke­zé­sé­nek gya­kor­lá­sá­nak vagy érvé­nye­sí­té­sé­nek elmu­lasz­tá­sa nem jelen­ti az ilyen jog vagy ren­del­ke­zés lemon­dá­sát.

Ezek az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek, vala­mint az álta­lunk ezen az olda­lon vagy a Szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban köz­zé­tett irány­el­vek vagy műkö­dé­si sza­bá­lyok az Ön és mi közöt­tünk lét­re­jött tel­jes meg­ál­la­po­dást és meg­ér­tést alkot­ják, és sza­bá­lyoz­zák a Szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tát, helyet­te­sít­ve min­den koráb­bi vagy egy­ide­jű meg­ál­la­po­dást, kom­mu­ni­ká­ci­ót és javas­la­tot szó­be­li vagy írás­be­li, köz­tünk és velünk (bele­ért­ve a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek koráb­bi ver­zi­ó­it is).

A jelen Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek értel­me­zé­sé­ben tapasz­tal­ha­tó két­ér­tel­mű­sé­gért fele­lős­sé­get nem vál­la­lunk.

17. SZAKASZ - Alkalmazandó jog

Eze­ket a Szol­gál­ta­tá­si Fel­té­te­le­ket és min­den olyan külön meg­ál­la­po­dást, ame­lyek­kel Szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tunk, a web­hely tulaj­do­no­sá­nak lakó­he­lye sze­rin­ti ország tör­vé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en kell kezel­ni és értel­mez­ni.

18. SZAKASZ - A szolgáltatási feltételek változásai

Ezen az olda­lon bár­mi­kor meg­te­kint­he­ti a Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek leg­fris­sebb ver­zi­ó­ját.

Fenn­tart­juk magunk­nak a jogot, hogy saját belá­tá­sunk sze­rint fris­sít­sük, módo­sít­suk vagy cse­rél­jük ki a jelen Szol­gál­ta­tá­si fel­té­te­lek bár­mely részét azál­tal, hogy fris­sí­té­se­ket és vál­toz­ta­tá­so­kat teszünk köz­zé web­ol­da­lunk­ra. Az Ön fele­lős­sé­ge, hogy rend­sze­re­sen ellen­őriz­ze hon­la­pun­kat a vál­to­zá­so­kért. A jelen Szol­gál­ta­tá­si Fel­té­te­lek bár­mely módo­sí­tá­sá­nak köz­zé­té­te­lét köve­tő­en web­ol­da­lunk vagy a Szol­gál­ta­tás folya­ma­tos hasz­ná­la­ta vagy hoz­zá­fé­ré­se a módo­sí­tá­sok elfo­ga­dá­sát jelen­ti.

19. SZAKASZ - Nyilatkozat a letöltések által okozott károkról

A láto­ga­tó saját fele­lős­sé­gé­re töl­ti le a web­he­lyen talál­ha­tó infor­má­ci­ó­kat. A web­ol­dal üze­mel­te­tő­je nem vál­lal garan­ci­át arra vonat­ko­zó­an, hogy a letöl­té­sek men­te­sek a szá­mí­tó­gé­pes kódok sérü­lé­sé­től, bele­ért­ve a víru­so­kat és a fér­ge­ket.

20. SZAKASZ - Kapcsolat

A fel­hasz­ná­lá­si fel­té­te­lek­kel kap­cso­la­tos kér­dé­se­it fel­te­he­ti az aláb­bi elér­he­tő­sé­gen

  • Cég­név: JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio

  • Kap­cso­lat­tar­tó: Vámos József

  • Cím: Buda­pest, 1147 Jávor­ka Ádám utca 47

  • Tele­fon­szám: +36 70 4 333 453

  • Cég­jegy­zék szám: 01−09−985301