Érvényes: 2019 március 5. -től

Kér­jük, amennyi­ben igény­be veszi szol­ál­ta­tá­sa­in­kat, figyel­me­sen olvas­sa el az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­in­ket, és kizá­ró­lag abban az eset­ben vegye igény­be szol­gál­ta­tá­sa­in­kat, amennyi­ben min­den pont­já­val egyet­ért, és köte­le­ző érvé­nyű­nek tekin­ti magá­ra néz­ve.

DEFINÍCIÓK

ÁSZF: A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio és a Meg­ren­de­lő által kötött vala­mennyi szer­ző­dés részét képe­ző, jelen álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek, melyek hatá­lyos vál­to­za­ta a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio min­den­ko­ri hon­lap­ján - https://everonstudio.com - elér­he­tő. A meg­ren­de­lő által alá­írt ÁSZF és a hon­la­pon talál­ha­tó ÁSZF közöt­ti különb­sé­gek ese­tén a meg­ren­de­lő által alá­írt ÁSZF ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

Felek: A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio és a Meg­ren­de­lő együt­te­sen.

JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio hon­lap­ja: A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által üze­mel­te­tett elekt­ro­ni­kus felü­let, amely a ter­mé­kek és a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio szer­ző­dé­ses fel­té­te­le­i­nek meg­is­mer­he­tő­sé­gé­re, a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-val kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók és a min­den­ko­ri ter­mék­ka­ta­ló­gus meg­je­le­ní­té­sé­re, a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által fel­ha­tal­ma­zott ügy­fe­lek részé­re ügy­let­kö­té­sek lebo­nyo­lí­tá­sá­ra szol­gál.

Meg­ren­de­lő: A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-val a ter­mék­kel kap­cso­lat­ban szer­ző­dé­ses jog­vi­szonyt léte­sí­tő ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély.

Szel­le­mi tulaj­don: A szer­ző­dés tár­gyát képe­ző ter­mék­re vonat­ko­zó vala­mennyi infor­má­ció és adat, sza­ba­dal­maz­ta­tott tech­no­ló­gia, know-how, véd­jegy, vala­mint min­den, a ter­mék­re vonat­ko­zó ipa­ri és szel­le­mi tulaj­don­jog.

Meg­ál­la­po­dás: A pro­jekt­re vonat­ko­zó javas­la­tot, a fel­té­te­le­ket és egyéb csa­tolt doku­men­tu­mo­kat jelen­ti.

Pro­jekt: A Meg­ren­de­lő azo­no­sí­tott hatás­kö­rét és cél­ját jelen­ti a mun­ka­ter­mék hasz­ná­la­tá­val kap­cso­lat­ban a pro­jekt­ja­vas­lat­ban leír­tak sze­rint.

Szol­gál­ta­tá­sok: Az összes szol­gál­ta­tást és mun­ka­ter­mé­ket jelen­tik a szol­gál­ta­tó által az Ügy­fél ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott módon és egyéb módon a pro­jekt­ja­vas­lat­ban fog­lal­tak sze­rint.

Vég­ső tel­je­sí­té­sek: A tel­je­sí­ten­dő mun­ka sza­ka­szok vég­ső vál­to­za­tát jelen­tik a melye­ket a Ter­ve­ző által biz­to­sí­tot­tak és az Ügy­fél által elfo­ga­dot­tak.

Tel­je­sí­ten­dő mun­ka sza­ka­szok: A követ­ke­zők­ben meg­ha­tá­ro­zott szol­gál­ta­tá­so­kat és mun­ka­ter­mé­ket jelen­tik. A szol­gál­ta­tó által az Ügy­fél­nek átadan­dó pro­jekt­ja­vas­lat­ban fog­lal­tak.

Meg­ren­de­lői tar­ta­lom: Min­den anya­got, írást, képet, kre­a­tív tar­tal­mat vagy más tar­tal­mat jelent, mely az Ügy­fél által biz­to­sí­tott és szük­sé­ge­sek az elő­ké­szí­tés­hez vagy a tel­je­sí­ten­dő mun­ka sza­ka­szok lét­re­ho­zá­sá­hoz.

Design esz­kö­zök: az összes kifej­lesz­tett és / vagy hasz­nált ter­ve­zé­si esz­közt jelen­tik melye­ket a szol­gál­ta­tó a szol­gál­ta­tá­sok tel­je­sí­té­se során hasz­nál, bele­ért­ve a már meg­lé­vő szol­gál­ta­tá­so­kat és újon­nan kifej­lesz­tett szoft­ve­re­ket, a for­rás­kó­dot, a web­ol­dal­ba integ­rál­ha­tó alkal­ma­zá­so­kat, betű­kész­le­te­ket és alkal­ma­zá­si esz­kö­zö­ket, vala­mint bár­mely más szoft­ver vagy más talál­mány, ide tar­to­zó­an a nem sza­ba­dal­maz­tat­ha­tó és álta­lá­nos nem szer­zői jogi véde­lem alatt álló fogal­mak, mint pél­dá­ul web­ol­dal ter­ve­zés, archi­tek­tú­ra, elren­de­zés, navi­gá­ció és funk­ci­o­ná­lis ele­me­ket.

1. SZAKASZ - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az ÁSZF vala­mennyi, a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által kötött ter­mék­ér­té­ke­sí­tés­re vonat­ko­zó­an kötött jog­ügy­let­re vonat­ko­zik.
1.2 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-val szer­ző­dő Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor elfo­gad­ja az ÁSZF vala­mennyi fel­té­te­lét. Az ÁSZF – figye­lem­mel arra, hogy a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio az ÁSZF meg­is­me­ré­sét a Meg­ren­de­lő részé­re már a szer­ző­dés­kö­tést meg­elő­ző­en lehe­tő­vé tet­te – a szer­ző­dés részé­vé válik, az itt meg­fo­gal­ma­zott ren­del­ke­zé­sek a szer­ző­dő felek­re néz­ve szer­ző­dé­ses jogo­kat kelet­kez­tet­nek, illet­ve köte­le­zett­sé­ge­ket rónak.
1.3 Az JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy bár­mi­kor érte­sí­tés nél­kül módo­sít­sa vagy meg­szün­tes­se a https://everonstudio.com -on közölt Szol­gál­ta­tá­so­kat (vagy annak bár­mely részét vagy tar­tal­mát).
1.4 A szer­ző­dés a Az JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio és a Meg­ren­de­lő vala­mennyi szer­ző­dé­ses meg­ál­la­po­dá­sát tel­jes­sé­gük­ben tar­tal­maz­za.
1.5 A Az JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a hatá­lyos Ptk. ren­del­ke­zé­sei sze­rint az ÁSZF szo­ká­sos­tól elté­rő kikö­té­se­i­re oly módon hív­ja fel a Meg­ren­de­lő figyel­mét, hogy azo­kat az ÁSZF szö­ve­gé­ben dőlt sze­dés­sel jel­zi.
1.6 Az ÁSZF-ben nem tisz­tá­zott kér­dé­sek­ben a Fel­hasz­ná­lá­si fel­té­te­lek az irány­adó­ak, mely meg­ta­lált­ha­tó a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio hon­lap­ján.

2. SZAKASZ - A FELEK KAPCSOLATFELVÉTELE ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 A kap­cso­lat fel­vé­te­le tör­tén­het sze­mé­lye­sen, tele­fo­non, pos­tai úton levél­ben vagy elekt­ro­ni­kus levél­ben és a szol­gál­ta­tó web­ol­da­lán talál­ha­tó űrlap segít­sé­gé­vel. Szer­ző­dés az aláb­bi módo­kon jöhet lét­re:
a meg­ren­de­lő ren­del­ke­zé­sé­re bocsáj­tott „Meg­ren­de­lő” nyom­tat­vány pos­tai levél­ben vagy vissza­iga­zolt elekt­ro­ni­kus levél­ben tör­té­nő eljut­ta­tá­sa JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio részé­re.
2.2 A meg­ren­de­lés tar­tal­mát Meg­ren­de­lő sza­ba­don jogo­sult meg­ha­tá­roz­ni, annak pon­tos­sá­gá­ért kizá­ró­lag Meg­ren­de­lő tar­to­zik fele­lős­ség­gel. A hiá­nyo­san vagy kése­del­me­sen átadott rész­le­tes meg­ren­de­lés­ből faka­dó eset­le­ges hiá­nyo­kért vagy kése­del­mes tel­je­sí­té­sért a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a fele­lős­sé­gét kizár­ja.
2.3 A meg­ren­de­lés kap­csán a felek rög­zí­tik, hogy Meg­ren­de­lő tudo­más­sal bír arról a tény­ről, hogy szín­be­li elté­ré­sek elő­for­dul­hat­nak a nyom­ta­tá­si tech­no­ló­gi­ák és a gra­fi­kai for­má­tu­mok elté­ré­sei miatt. A Meg­ren­de­lő által a szol­gál­ta­tó részé­re ren­del­ke­zés­re bocsáj­tott szín­min­ták ese­té­ben külön­bö­ző alap­anya­gok, gra­fi­kai pro­fi­lok alap­ján a szín­min­tát a lehe­tő leg­job­ban meg­kö­ze­lí­tő szín kerül kivá­lasz­tás­ra. Szín­min­ta hiá­nyá­ban a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio sem­mi­fé­le szín­he­lyes­sé­gi garan­ci­át nem vál­lal és a nyom­da­ter­mé­kek kivi­te­le­zé­se, nyom­ta­tá­sa a nyom­da­gé­pek alap­be­ál­lí­tá­sai sze­rint tör­té­nik.
2.4 A meg­ren­de­lés akkor érvé­nyes, ha pon­to­san tar­tal­maz­za a meg­ren­delt ter­mé­ket vagy szol­gál­ta­tást. Nem minő­sül meg­ren­de­lés­nek az a levél­ben vagy elekt­ro­ni­kus úton eljut­ta­tott irat, amely­ből a szol­gál­ta­tó nem tud­ja beazo­no­sí­ta­ni a szol­gál­ta­tást, vagy az nem tar­tal­maz­za a ter­mék mennyi­sé­gét.
2.5 Meg­ren­de­lé­sek fel­dol­go­zá­sa hét­köz­na­po­kon tör­té­nik: 10-17 óra között.
2.6 Vissza­iga­zo­lás: A szol­gál­ta­tó a meg­ren­de­lést három mun­ka­na­pon belül elekt­ro­ni­kus úton vissza­iga­zol­ja. A vissza­iga­zo­lás tar­tal­maz­za a szol­gál­ta­tás vagy a meg­ren­delt ter­mék meg­ne­ve­zé­sét, mennyi­sé­gét, egy­ség­árát, a beazo­no­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ada­to­kat, vala­mint a szol­gál­ta­tás vagy az elké­szí­ten­dő ter­mék elké­szí­té­si határ­ide­jét. Amennyi­ben a meg­ren­de­lő­nek a ter­mék­kel kap­cso­la­tos spe­ci­á­lis igé­nyei van­nak, a vissza­iga­zo­lás tar­tal­maz­za a
szol­gál­ta­tó vála­szát, hogy az igé­nye­ket tel­je­sí­te­ni tudja-e. A szol­gál­ta­tó a vissza­iga­zo­lás­sal egy­ide­jű­leg elkül­di a meg­ren­de­lő részé­re a jelen álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket is.
2.7 A meg­ren­de­lő a vissza­iga­zo­lás­tól szá­mí­tott három napon belül jogo­sult a szol­gál­ta­tó­hoz levél­ben vagy elekt­ro­ni­kus úton kül­dött levé­ben a meg­ren­de­lé­sé­től eláll­ni. Amennyi­ben a meg­ren­de­lő a vissza­iga­zo­lá­sá­ban fog­lalt mennyi­sé­get, egy­ség­árat, készí­té­si határ­időt nem fogad­ja el, azt a vissza­iga­zo­lás­tól szá­mí­tott három napon belül kell a szol­gál­ta­tó­val közöl­ni.
2.8 A szer­ző­dés a 7. pont­ban fog­lal­tak tel­je­sí­té­se után jön lét­re.
2.9 A meg­ren­de­lő köte­les min­den olyan infor­má­ci­ót és tar­tal­mat (képi ele­mek, szö­ve­gek, logók, stb.) szol­gál­ta­tó ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­ta­ni, amely a szol­gál­ta­tás elvég­zé­sé­hez illet­ve a meg­ren­delt ter­mék elké­szí­té­sé­hez szük­sé­ges. Amennyi­ben meg­ren­de­lő ezen köte­le­zett­sé­gé­nek nem tesz ele­get vagy annak tel­je­sí­té­sé­vel kés­le­ke­dik, az ebből ere­dő káro­kat a meg­ren­de­lő vise­li.

3. SZAKASZ - A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

3.1 A szer­ző­dés a Meg­ren­de­lé­si szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra, hatá­ro­zott idő­pon­tig, vagy hatá­ro­zat­lan idő­re szól.
3.2 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio és a Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés­ben köte­le­sek meg­ha­tá­roz­ni a szer­ző­dés idő­tar­ta­má­ra vonat­ko­zó pon­tos ren­del­ke­zé­se­ket. A felek szer­ző­dés sze­rin­ti fix határ­idő­ben kizá­ró­lag abban az eset­ben álla­pod­nak meg, amennyi­ben a szer­ző­dés­ben a tel­je­sí­té­si határ­idő nap­ját fix határ­idő­ben jelö­lik meg.
3.3 A szer­ző­dés a Felek közös meg­egye­zé­sé­vel, kizá­ró­lag írás­ban, bár­mi­kor meg­szün­tet­he­tő.
3.4 A szer­ző­dés meg­szű­né­se ese­tén a Felek köte­le­sek egy­más­sal tel­jes körű­en elszá­mol­ni. Az elszá­mo­lás során a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio beszá­mí­tás­ra jogo­sult.
3.5 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio jogo­sult a szer­ző­dés tel­je­sí­té­se érde­ké­ben alvál­lal­ko­zó­kat igény­be ven­ni, illet­ve köz­ve­tí­tett szol­gál­ta­tást is végez­het. Az álta­la igény­be­vett alvál­lal­ko­zó­ért úgy felel, mint ha a mun­kát vagy a szol­gál­ta­tást saját maga végez­te vol­na el Meg­ren­de­lő részé­re.
3.6 A tel­je­sí­tés ide­je a meg­ren­de­lés­ben, a vissza­iga­zo­lás­ban vagy a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­pont. Ha a szer­ző­dő felek más­ként nem álla­pod­nak meg, a szol­gál­ta­tó a tel­je­sí­tés idő­pont­já­hoz képest koráb­ban is tel­je­sít­het, ez eset­ben ez a nap a tel­je­sí­tés nap­ja. A meg­ren­de­lő vissza­jel­zé­sét igény­lő mun­ka­fá­zi­sok­nál 3 mun­ka­nap áll ren­del­ke­zés­re a vissza­jel­zés­re, ennek elmu­lasz­tá­sa ese­tén a szol­gál­ta­tó az adott mun­ka­fá­zist elfo­ga­dott­nak tekin­ti.

4. SZAKASZ - A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

4.1 A szer­ző­dés módo­sí­tá­sa kizá­ró­la­go­san a Felek közös meg­egye­zé­se alap­ján, – az érte­sí­tés­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok meg­fe­le­lő alkal­ma­zá­sá­val – írás­ban lehet­sé­ges. Amennyi­ben a szer­ző­dés módo­sí­tá­sá­ig fel­me­rü­lő gyár­tá­si, alap­anyag és admi­niszt­rá­ci­ós okok­ból költ­sé­gek merül­nek fel és azok a módo­sí­tás után szük­ség­te­len­né vál­nak, abban az eset­ben kizá­ró­lag ezen költ­sé­gek meg­té­rí­té­se mel­lett van lehe­tő­sé­ge a Meg­ren­de­lő­nek a meg­ren­de­lé­sét módo­sí­ta­ni.

5. SZAKASZ - KAPCSOLATTARTÁS, KÉZBESÍTÉSI VÉDELEM

5.1 A meg­ren­de­lő vál­lal­ja, hogy egy kap­cso­lat­tar­tót biz­to­sít a gyors ügy­in­té­zés támo­ga­tá­sá­ra. A meg­bí­zás meg­kez­dé­sek­kor egy dele­gált sze­mélyt jelöl­nek ki erre a fel­adat­ra.
5.2 A Felek köte­le­sek egy­mást hala­dék­ta­la­nul érte­sí­te­ni a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sét veszé­lyez­te­tő, vagy lehe­tet­len­né tevő vala­mennyi előt­tük ismert­té váló ese­mény­ről, tény­ről. Az érte­sí­tés kése­del­mes tel­je­sí­té­sé­ből vagy elma­ra­dá­sá­ból faka­dó tel­jes fele­lős­ség a mulasz­tó felet ter­he­li.
5.3 Az érte­sí­tés meg­tör­tén­té­nek bizo­nyí­tá­sa két­ség ese­tén az érte­sí­tés­re köte­le­zett felet ter­he­li.
5.4 Az érte­sí­té­sek kizá­ró­lag a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott kap­cso­lat­tar­tók részé­re kül­dött érte­sí­tés­sel hatá­lyo­sul­nak. A kap­cso­lat­tar­tók elér­he­tő­sé­gé­nek meg­vál­to­zá­sá­ról szó­ló érte­sí­tés­re az 5.1. pont­ban fog­lal­tak meg­fe­le­lő­en irány­adók.
5.5 A Meg­ren­de­lő köte­les az ada­ta­i­ban, elér­he­tő­sé­ge­i­ben vagy a szer­ző­dést, annak tel­je­sí­té­sét befo­lyá­so­ló egyéb tények­ben bekö­vet­ke­zett bár­mely vál­to­zást a vál­to­zást köve­tő­en hala­dék­ta­la­nul, de leg­ké­sőbb 3 mun­ka­na­pon belül a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio felé beje­len­te­ni.

6. SZAKASZ - FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A ter­mék és szol­gál­ta­tá­sok ellen­ér­té­ke a szer­ző­dés­ben, net­tó ár + áfa bon­tás­ban kerül meg­ha­tá­ro­zás­ra.
6.2 A Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés alá­írá­sá­val kije­len­ti, és tudo­má­sul veszi, ahogy a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által elvég­zett tevé­keny­sé­gek, a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által szol­gál­ta­tott ter­mék, szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­ké­nek meg­fi­ze­té­sé­ért köte­le­zett­sé­get vál­lal, a szer­ző­dés alap­ján a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-nak járó fize­tés­sel nem kés­le­ke­dik, és azt nem tart­ja vissza a Felek között bár­mi­lyen okból fel­me­rü­lő vita vagy nézet­el­té­rés ese­tén. Min­den a Meg­ren­de­lő által a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-nak fize­ten­dő össze­get hiány­ta­la­nul kell kifi­zet­ni, beszá­mí­tá­si vagy ellen­kö­ve­te­lés nél­kül. A Meg­ren­de­lő a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio.-val szem­ben fenn­ál­ló köve­te­lé­sei enged­mé­nye­zé­sé­re nem jogo­sult.
6.3 A Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés­sel érin­tett ter­mék ellen­ér­té­két az aláb­bi módon jogo­sult kiegyen­lí­te­ni:
a szer­ző­dés lét­re­jöt­tét köve­tő­en, a tel­je­sí­tést meg­elő­ző­en elő­re fize­tés­sel (kész­pénz­ben a szol­gál­ta­tó iro­dá­já­ban vagy ban­ki uta­lás­sal)
a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sét köve­tő­en kész­pénz­ben a szol­gál­ta­tó iro­dá­já­ban vagy ban­ki uta­lás­sal.
6.4 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio rész­tel­je­sí­tés ese­tén jogo­sult rész­szám­la kibo­csá­tá­sá­ra.
6.5 Átuta­lá­sos fize­tés ese­tén a szám­la azon a napon szá­mít kifi­ze­tett­nek, amely napon a szám­lán sze­rep­lő összeg a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio bank­szám­lá­ján hiány­ta­la­nul jóvá­írás­ra kerül.
6.6 A mennyi­ben a Meg­ren­de­lő fize­té­si kése­de­lem­be esik, a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a szer­ző­dés­ből faka­dó köte­le­zett­sé­gei tel­je­sí­té­sét a tar­to­zás kama­tok­kal és egyéb eset­le­ges járu­lé­kok­kal növelt össze­gé­nek mara­dék­ta­lan kiegyen­lí­té­sé­ig fel­füg­geszt­he­ti.
6.7 A szám­la kiál­lí­tá­sá­tól kez­dő­dő­en a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio jogo­sult a szám­lák­ból szár­ma­zó köve­te­lé­se­ket har­ma­dik sze­mély­re enged­mé­nyez­ni, és jogo­sult a köve­te­lés behaj­tá­sá­ra kül­ső sze­mélyt igény­be ven­ni, és annak a Meg­ren­de­lő ada­ta­it átad­ni, mely­hez Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés alá­írá­sá­val hoz­zá­já­rul. A köve­te­lés behaj­tá­sa iránt kül­ső sze­mély (jogi kép­vi­se­lő, behaj­tás­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott cég stb.) igény­be­vé­te­le ese­tén az ezzel kap­cso­la­tos költ­sé­ge­ket a Meg­ren­de­lő köte­les a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio felé meg­fi­zet­ni szám­la elle­né­ben.

7. SZAKASZ - FIZETÉSI BIZTOSÍTÉKOK

7.1 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a szer­ző­dés meg­kö­té­sét fize­té­si biz­to­sí­ték nyúj­tá­sá­tól teszi füg­gő­vé.
7.2 A fize­té­si biz­to­sí­ték mér­té­ke a szer­ző­dés­ben kerül meg­ha­tá­ro­zás­ra.
7.3 JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a Meg­ren­de­lő­nek elekt­ro­ni­kus úton ( külön kérés ese­tén pos­tai úton ) elő­leg­szám­lát állít ki. A fize­té­si biz­to­sí­ték össze­ge az elvég­zen­dő mun­ka tel­je­sí­té­se után auto­ma­ti­ku­san levo­nás­ra kerül a vég­összeg­ből.
7.4 A szer­ző­dés azon a napon szá­mít lét­re­jött szer­ző­dés­nek, amely napon a szám­lán sze­rep­lő összeg a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio bank­szám­lá­ján hiány­ta­la­nul jóvá­írás­ra kerül vagy Meg­ren­de­lő kész­pénz­ben kifi­ze­ti azt a Szol­gál­ta­tó iro­dá­já­ban.
7.5 A Meg­ren­de­lő­nek elkül­dött szer­ző­dés fel­té­te­lei 8 mun­ka­na­pot köve­tő­en lejárt­nak tekin­ten­dő­ek, ha a Meg­ren­de­lő részé­ről nem érke­zik válasz. Ha a meg­ál­la­po­dás / javas­lat érvé­nyes­sé­gi ide­je lejár, a szol­gál­ta­tó­nak jogá­ban áll a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak módo­sít­sa, ide tar­to­zó­an a szer­ző­dés fel­té­te­lei és árak.

8. SZAKASZ - FIZETÉS

8.1 A szám­la össze­ge a felek meg­ál­la­po­dá­sa sze­rint kész­pénz­ben a szol­gál­ta­tó iro­dá­já­ban, vagy a szám­lán fel­tün­te­tett bank­szám­lá­já­ra és határ­idő­re tör­té­nő uta­lás­sal fizet­he­tő ki. A fize­tés akkor, illet­ve azon a napon tekint­he­tő meg­tör­tént­nek, ha a szám­la össze­ge a szol­gál­ta­tó részé­re átadás­ra kerül, vagy a bank­szám­lá­ján meg­je­le­nik.
8.2 Fize­té­si kése­de­lem ese­tén a szol­gál­ta­tó kése­del­mi kamat­ként a hatá­lyos Pol­gá­ri Tör­vény­könyv sze­rin­ti kése­del­mi kama­tot szá­mít­ja fel. A meg­ren­de­lő fize­té­se ese­tén a szol­gál­ta­tó a fize­tett össze­get előbb a tar­to­zás behaj­tá­sá­val kap­cso­la­tos költ­sé­gek­re, eset­le­ges köt­bér­re, ezután a kése­del­mi kamat­ra, majd a szám­la össze­gé­nek kiegyen­lí­té­sé­re szá­mol­ja el.

9. SZAKASZ - KÉSEDELMEK, KÖTBÉREK

9.1 A szol­gál­ta­tó a szol­gál­ta­tás elvég­zé­sé­nek illet­ve a meg­ren­delt ter­mék elké­szí­té­sé­nek kése­del­me, a meg­ren­de­lő pedig az átvé­te­li kése­de­lem után köt­bért köte­les fizet­ni. A felek a köt­bér fize­té­si köte­le­zett­ség alól csak vis major ese­tén men­te­sül­nek. A köt­bér mér­té­ke a kése­de­lem min­den meg­kez­dett nap­ja után napi 0,5 %. Bár­me­lyik fél 30 napos kése­del­me ese­tén a másik szer­ző­dő fél a szer­ző­dés­től a kése­de­lem­be esett fél­hez írt nyi­lat­ko­za­tá­val eláll­hat. Ez eset­ben a kése­de­lem­be esett fél a másik fél­nek 20 % meg­hi­ú­su­lá­si köt­bért köte­les fizet­ni. A fél jogo­sult a köt­bér igé­nyét köt­bér szám­la kiál­lí­tá­sá­val érvé­nye­sí­te­ni.
9.2 Ha a meg­ren­de­lő átvé­te­li vagy fize­té­si kése­de­lem­be esik, a szol­gál­ta­tó bár­mely mun­ka­fá­zi­sát a meg­ren­de­lő­höz inté­zett írá­sos nyi­lat­ko­zat­tal fel­füg­geszt­he­ti. A fel­füg­gesz­tés ide­je nem minő­sül szol­gál­ta­tói kése­de­lem­nek.

10. SZAKASZ - VIS MAIOR

10.1 A kése­de­lem­hez fűző­dő jog­kö­vet­kez­mé­nyek még fix határ­idő ese­tén sem alkal­maz­ha­tó­ak abban az eset­ben, ha a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sét vis mai­or aka­dá­lyoz­za, mely­nek ide­je alatt a határ­idők futá­sa fel­füg­gesz­tő­dik. Vis mai­or­nak minő­sül a terü­le­ten zaj­ló hábo­rú, fegy­ve­res fel­ke­lés, ter­ror­cse­lek­mény, sztrájk, tün­te­tés, blo­kád, boj­kott, a tel­je­sí­tést lehe­tet­len­né tevő ter­mé­sze­ti ese­mény, vagy azon ese­mény, ha a meg­ren­delt ter­mék Magyar­or­szá­gon nin­csen for­ga­lom­ban, vagy a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio által a szer­ző­dés­ben vál­lalt határ­idő­ben nem sze­rez­he­tő be.

11. SZAKASZ - TULAJDONJOG FENNTARTÁS, SZERZŐI JOGOK

11.1 A meg­ren­de­lő az eset­le­ge­sen koráb­ban átadott lát­vány­ter­ve­ket sem átadás előtt, sem azt köve­tő­en nem hasz­nál­hat­ja fel. A meg­ren­de­lő csak a vég­le­ge­sen átadott anya­go­kat hasz­nál­hat­ja fel.
11.2 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott ter­mék tulaj­don­jo­gát a ter­mék ellen­ér­té­ké­nek – bele­ért­ve az eset­le­ges juta­lé­kok, költ­sé­gek, díjat meg­fi­ze­té­sét – mara­dék­ta­lan meg­fi­ze­té­sé­ig fenn­tart­ja.
11.3 A szol­gál­ta­tó által készí­tett mun­kák illet­ve a mun­ka­fo­lya­mat bár­mely sza­ka­szá­ban bemu­ta­tott lát­vány­ter­vek szer­zői jogi véde­lem alá tar­toz­nak. A vagyo­ni jogo­sult­sá­gok­kal kap­cso­la­tos fel­hasz­ná­lói jogok a meg­ren­de­lőt kizá­ró­lag a szol­gál­ta­tó által elké­szí­tett vég­le­ges for­má­tu­mok tekin­te­té­ben, és csak a tel­jes ellen­ér­ték meg­fi­ze­té­se ese­tén ille­ti meg.
11.4 Amennyi­ben a meg­ren­de­lő a szer­ző­dést a gra­fi­kai terv elfo­ga­dá­sát köve­tő­en bár­mi­kor meg­szün­te­ti, köte­les a szol­gál­ta­tá­si díj a szol­gál­ta­tó által addig elvég­zett mun­ká­já­val ará­nyos részét meg­fi­zet­ni. A meg­ren­de­lő tudo­má­sul veszi, amennyi­ben a kész ter­mé­ket az álta­la kért módo­sí­tá­sok elké­szí­té­sét köve­tő­en sem veszi át, a szol­gál­ta­tó a tel­jes díj­ra jogo­sult.
11.5 Amennyi­ben a meg­ren­de­lő a díjat a fize­té­si határ­idő­re nem fize­ti meg, a szol­gál­ta­tó a ter­mé­ket vissza­kö­ve­tel­he­ti. Ez eset­ben a meg­ren­de­lő a ter­mé­ket köte­les a szol­gál­ta­tó­nak az ere­de­ti álla­pot­ban vissza­ad­ni.
11.6 A meg­ren­de­lő tudo­má­sul veszi, a meg­ren­delt ter­mék szer­zői jogai a szol­gál­ta­tót ille­tik. Ennek meg­fe­le­lő­en a meg­ren­de­lő a ter­mé­ken – amennyi­ben az web­ol­dal - köte­les a szol­gál­ta­tó nevét a láb­léc­ben elhe­lye­zett, a https://everonstudio.com cím­re lin­ke­lő logó vagy link for­má­já­ban fel­tün­tet­ni.
11.7 A szol­gál­ta­tó jogo­sult az elké­szí­tett ter­mé­ket port­fó­li­ó­já­ban (és külön­bö­ző port­fó­li­ós olda­la­kon) refe­ren­ci­a­ként fel­tün­tet­ni. A meg­ren­de­lő hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy (cég)nevét a szol­gál­ta­tó port­fó­li­ó­já­ban meg­je­le­nít­se, eset­le­ge­sen hon­lap­ján a meg­ren­de­lő hon­lap­já­ra muta­tó hivat­ko­zást helyez­zen el.
11.8 A szol­gál­ta­tó a szol­gál­ta­tá­si díj hiány­ta­lan meg­fi­ze­té­se ese­tén idő­ben és terü­le­ti­leg kor­lát­lan, har­ma­dik sze­mély­re átru­ház­ha­tó fel­hasz­ná­lá­si jogot enged a meg­ren­de­lő­nek a kész ter­mék­re azzal, hogy a meg­ren­de­lő a kész ter­mé­ket meg­vál­toz­tat­ni, átdol­goz­ni nem jogo­sult, a for­rás­anyag­gal csak külön meg­ál­la­po­dás alap­ján ren­del­kez­het. A rög­zí­tett díj - hiány­ta­lan meg­fi­ze­té­se ese­tén – a jelen pont­ban körül­ha­tá­rolt szer­zői vagyo­ni jogok ellen­ér­té­két is tar­tal­maz­za.
11.9 A meg­ren­de­lő tudo­má­sul veszi, amennyi­ben a szol­gál­ta­tó által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott kész ter­mé­ket jogo­su­lat­la­nul vagy a fel­hasz­ná­lá­si jog kere­te­it túl­lép­ve hasz­nál­ja, azt jogo­su­lat­la­nul módo­sít­ja, maga­tar­tá­sá­ért bün­te­tő­jo­gi illet­ve - az azzal oko­zott kárért - pol­gá­ri jogi fele­lős­ség­gel tar­to­zik.
11.10 Amennyi­ben a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio bár­mely szel­le­mi tulaj­do­na a Meg­ren­de­lő bir­to­ká­ba kerül, a Meg­ren­de­lő köte­les azt bizal­ma­san kezel­ni. A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio szel­le­mi tulaj­do­ná­nak bár­mi­lyen típu­sú fel­hasz­ná­lá­sá­hoz a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio elő­ze­tes írás­be­li hoz­zá­já­ru­lá­sa szük­sé­ges. Ez a ren­del­ke­zés az inter­ne­ten keresz­tül tör­té­nő fel­hasz­ná­lás­ra is vonat­ko­zik.
11.11 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio gyár­tá­si doku­men­tá­ció szol­gál­ta­tás­ra nem köte­lez­he­tő.

12. SZAKASZ - MINŐSÉGI ELLENŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

12.1 A Meg­ren­de­lő köte­les a ter­mé­ket a tel­je­sí­tés­kor azon­nal, de leg­ké­sőbb 3 mun­ka­na­pon belül a tel­je­sí­tés meg­fe­le­lő­sé­gé­nek érde­ké­ben ellen­őriz­ni minő­ség és mennyi­ség sze­rint. A Meg­ren­de­lő köte­les minő­sé­gi kifo­gá­sát a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-val írás­ban közöl­ni a tel­je­sí­tés­től szá­mí­tott leg­ké­sőbb 3 mun­ka­na­pon belül, a jelen ÁSZF-ben fog­lal­tak sze­rint. Ennek elmu­lasz­tá­sa ese­tén Meg­ren­de­lő nem élhet kifo­gás­sal ami­att, hogy az átvett ter­mék nem volt meg­fe­le­lő mennyiségű-minőségű.
12.2 A ter­mé­kek ren­del­te­té­sé­re való alkal­mas­sá­gá­nak ellen­őr­zé­sét a Meg­ren­de­lő köte­les elvé­gez­ni. A Meg­ren­de­lő köte­les­sé­ge a ter­mé­kek ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tát biz­to­sí­ta­ni. A ter­mék nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­ból faka­dó káro­kért a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio fele­lős­sé­get nem vál­lal.
12.3 A felek meg­ál­la­pod­nak abban, hogy a ter­mék kül­ső minő­sé­gi átvé­te­lé­re a tel­je­sí­tést köve­tő­en 3 (három) mun­ka­nap áll a Meg­ren­de­lő ren­del­ke­zé­sé­re. Amennyi­ben az áru a Meg­ren­de­lő véle­mé­nye sze­rint nem szer­ző­dés­sze­rű illet­ve nem meg­fe­le­lő, úgy erről a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-t a fen­ti határ­időn belül köte­les írás­ban érte­sí­te­ni.

13. SZAKASZ - HARMADIK FELEK TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

13.1 A Szol­gál­ta­tó a szer­ző­dés lét­re­jöt­tét köve­tő­en har­ma­dik felek ter­mé­ke­it, áru­it és szol­gál­ta­tá­sa­it is beépí­ti a web­ol­dal­ba / web­áru­ház­ba. Ezen ter­mé­kek a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio hon­lap­ján talál­ha­tó szol­gál­ta­tá­sok elnegd­he­tet­len részei a műkö­dés és funk­ci­o­na­li­tás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben.
13.2 Szol­gál­ta­tó a har­ma­dik felek ter­mé­ke­it és szol­gál­ta­tá­sa­it köte­les téte­le­sen fel­so­rol­ni a Meg­ren­de­lő­nek kül­dött szer­ző­dés­ben, fel­tün­tet­ve a szol­gál­ta­tó nevét és a ter­mék beszer­zé­sé­nek helyét.
13.3 Szol­gál­ta­tó vál­lal­ja, hogy a har­ma­dik felek ter­mé­ke­i­nek beszer­zé­se legá­lis és iga­zol­ha­tó for­rá­sok­ból szár­ma­zik.
13.4 A har­ma­dik felek ter­mé­kei és szol­gál­ta­tá­sai meg­vá­sár­lást köve­tő­en a gyár­tó / for­gal­ma­zó licensz szer­ző­dé­sé­ben fog­lal­tak sze­rint kizá­ró­lag a Meg­ren­de­lő web­ol­da­lá­hoz / web­áru­há­zá­hoz hasz­nál­ha­tók fel, át nem ruház­ha­tó­ak, tovább nem érté­ke­sít­he­tő­ek.
13.5 Amennyi­ben nincs külön meg­ha­tá­roz­va úgy a har­ma­dik felek ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak a díját tar­tal­maz­za a Szol­gál­ta­tó által meg­ha­tá­ro­zott vég­összeg.
13.6 Amennyi­ben har­ma­dik fél ter­mé­ke vagy szol­gál­ta­tá­sa ismét­lő­dő jel­leg­gel díj­kö­te­les (havi­díj, éves díj), úgy azok a díjak a Meg­ren­de­lőt ter­he­lik. Szol­gál­ta­tó köte­les­sé­ge, hogy a szer­ző­dés lét­re­jöt­te előtt tájé­koz­tas­sa erről a Meg­ren­de­lőt. Szol­gál­ta­tó köte­les útmu­ta­tást adni Meg­ren­de­lő­nek a fize­té­si módok­ról.
13.7 Meg­ren­de­lő tudo­má­sul veszi, hogy a szer­ző­dés lét­re­jöt­tét és a mun­ka meg­kez­dé­sét köve­tő­en Szol­gál­ta­tó a Meg­ren­de­lő­től kapott fize­té­si biz­to­sí­ték­ból fede­zi a har­ma­dik felek­től szár­ma­zó ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok díját. A Meg­ren­de­lő a szer­ző­dés­től való elál­lás ese­tén tudo­má­sul veszi, hogy a har­ma­dik felek ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak díjá­val köte­les a Szol­gál­ta­tót kár­ta­la­ní­ta­ni, melyet Szol­gál­ta­tó köte­les szám­lá­val iga­zol­ni.
13.8 Meg­ren­de­lő tudo­má­sul veszi, hogy egyes har­ma­dik felek­től szár­ma­zó ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok keze­lő­fe­lü­le­te csak angol nyel­ven elér­he­tő­ek. Meg­ren­de­lő váll­aja a szer­ző­dés alá­írá­sá­val, hogy az elér­he­tő nyel­ven veszi át a Szol­gál­ta­tó­tól az elké­szült mun­kát. Szol­gál­ta­tó törek­szik arra, hogy ahol elér­he­tő magyar for­dí­tás, úgy azt tele­pí­ti a Meg­ren­de­lő­nek. Szol­gál­ta­tó kije­len­ti, hogy amennyi­ben nem áll ren­del­ke­zés­re elér­he­tő for­dí­tás az adott ter­mék­hez vagy szol­gál­ta­tás­hoz, úgy nem áll mód­já­ban a for­dí­tást elvé­gez­ni.
13.9 Szol­gál­ta­tó kije­len­ti, hogy a har­ma­dik felek által for­gal­ma­zott ter­mé­ke­ket és szol­gál­ta­tá­so­kat elő­ze­te­sen meg­is­mer­te, műkö­dé­sü­ket kipró­bál­ta és leg­jobb tudá­sá­nak meg­fe­le­lő­en alkal­mas­nak itél­te arra, hogy a Meg­ren­de­lő­nek készü­lő ter­mék­be beépít­se azo­kat.
13.10 Szol­gál­ta­tó sem­mi­lyen eset­ben nem vál­lal fele­lős­sé­get sem­mi­lyen sérü­lé­sért, vesz­te­sé­gért, köve­te­lé­sért vagy köz­vet­len, köz­ve­tett, vélet­len­sze­rű, bün­te­tő, külön­le­ges vagy bár­mi­lyen követ­kez­mé­nyes kár­té­rí­té­sért, bele­ért­ve az elma­radt nye­re­sé­get, az elvesz­tett bevé­te­le­ket, az elvesz­tett meg­ta­ka­rí­tá­so­kat, az ada­tok elvesz­té­sét, a helyet­te­sí­té­si költ­sé­ge­ket vagy a hason­ló káro­kért, akár szer­ző­dés­ben, kár­té­rí­tés­ben (bele­ért­ve a gon­dat­lan­sá­got is), a szi­go­rú fele­lős­sé­get, akár más módon kelet­ke­zik a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel beszer­zett ter­mé­kek hasz­ná­la­tá­val, vagy bár­mely más, a szol­gál­ta­tás vagy bár­mely ter­mék hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos köve­te­lés­sel, bele­ért­ve, de nem kizá­ró­la­go­san, bár­mi­lyen tar­tal­mi hibát vagy hiá­nyos­sá­got, vagy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel vagy a szol­gál­ta­tá­son keresz­tül más módon ren­del­ke­zés­re bocsá­tott tar­ta­lom (vagy ter­mék) hasz­ná­la­tá­ból ere­dő bár­mi­lyen vesz­te­ség­gel vagy kár­ral, még akkor is, ha lehe­tő­sé­gük­ről tájé­koz­tat­tuk. Szol­gál­ta­tó­nak nem áll mód­já­ban har­ma­dik felek ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak funk­ci­o­na­li­tá­sá­nak bőví­té­sé­re.

14. SZAKASZ - ÁLATLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS

14.1 A felek egye­ző aka­rat­tal a jelen álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­től eltér­het­nek, ezt külön doku­men­tum­ban köte­le­sek rög­zí­te­ni.

15. SZAKASZ - MÖGÖTTES JOGSZABÁLYOK

Jelen ÁSZF-ben külön nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­ben az aláb­bi jog­sza­bá­lyok irány­adók:
2001. évi CVIII. Tör­vény az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről
1992. évi LXIII. tör­vény a sze­mé­lyes ada­tok védel­mé­ről és a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gá­ról
1997. évi CLV. tör­vény a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről - 171999. (II. 5.) Kor­mány­ren­de­let a távol­le­vők között kötött szer­ző­dé­sek­ről
1959 évi IV. tör­vény a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről
2008. évi XLVIII. tör­vény a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő kér­dé­se­i­ről

16. SZAKASZ - JOGVITÁK RENDEZÉSE

16.1 A felek a meg­ál­la­po­dás tel­je­sí­té­se során köl­csö­nö­sen együtt­mű­köd­ve, egy­más érde­ke­it is szem előtt tart­va köte­le­sek eljár­ni. Bár­mely, a meg­ren­de­lést érin­tő lénye­ges ese­mény vagy vál­to­zás ese­tén a felek köte­le­sek egy­mást hala­dék­ta­la­nul érte­sí­te­ni.
16.2 A felek a közöt­tük fel­me­rült vitás kér­dé­se­ket igye­kez­nek békés úton ren­dez­ni. Amennyi­ben ez nem vezet ered­mény­re, a jog­vi­ta eldön­té­sé­re a szol­gál­ta­tó szék­he­lye sze­rin­ti bíró­ság az ille­té­kes.

17. SZAKASZ - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

17.1 A szol­gál­ta­tó az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket a meg­ren­de­lők érte­sí­té­se mel­lett egy­ol­da­lú­an módo­sít­hat­ja. Amennyi­ben a módo­sí­tást a meg­ren­de­lő nem fogad­ja el, köte­les az érte­sí­tés­től szá­mí­tott 15 napon belül ezt írás­ban jelez­ni a szol­gál­ta­tó­nak. A módo­sí­tást el nem foga­dó meg­ren­de­lő­vel a tel­je­sí­té­sig a módo­sí­tást meg­elő­ző álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvé­nye­sek.

18. SZAKASZ - ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS

18.1 A sze­mé­lyes ada­tok védel­mét az adatvédelmi irányelveink sza­bá­lyoz­zák.
18.2 Mind a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio, mind a Meg­ren­de­lő köl­csö­nö­sen kije­len­ti, hogy a felek között lét­re­jött szer­ző­dés tár­gya kife­je­zet­ten a Felek közöt­ti üzle­ti tit­kot képe­zi, a szer­ző­dés­sel kap­cso­la­tos bár­mely adat, infor­má­ció har­ma­dik fél részé­re, a másik fél írás­be­li bele­egye­zé­se nél­kül nem adha­tó ki, a szer­ző­dés ada­ta­it a felek köte­les bizal­ma­san kezel­ni, mind a szer­ző­dés­kö­tés és a tel­je­sí­tés folya­ma­tá­ban, mind a szer­ző­dés lejár­tát köve­tő­en.

19. SZAKASZ - FELEK NYILATKOZATA

19.1 A Meg­ren­de­lő jelen ÁSZF alá­írá­sá­val elis­me­ri, hogy a JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio az ÁSZF ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­is­me­ré­sét szá­má­ra lehe­tő­vé tet­te, azo­kat rész­le­te­sen átta­nul­má­nyoz­ta és az ÁSZF-ben fog­lalt vala­mennyi fel­té­telt meg­ér­tet­te, és egy­ben tudo­má­sul veszi, elfo­gad­ja, hogy az egy­más közöt­ti jog­vi­szony tekin­te­té­ben az ÁSZF ren­del­ke­zé­sei a Felek mind peren kívü­li, mind az eset­le­ges peres eljá­rá­sá­ban alkal­ma­zás­ra kerül­je­nek az eljá­ró ható­sá­gok, bíró­ság által. Meg­ren­de­lő elis­me­ri, hogy külön tájé­koz­ta­tást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekez­dé­se alap­ján az ÁSZF azon ren­del­ke­zé­se­i­ről, mely a szo­ká­sos szer­ző­dé­si gya­kor­lat­tól, a szer­ző­dés­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek­től lénye­ge­sen vagy a Felek között koráb­ban lét­re­jött jog­vi­szony­tól eltér. Tudo­má­sul veszi a Meg­ren­de­lő, hogy ezen ren­del­ke­zé­sek az ÁSZF-ben dőlt betűs ren­del­ke­zés­ként sze­re­pel­nek.

Fen­ti vissza­von­ha­tat­lan nyi­lat­ko­za­tot, mint fent meg­ne­ve­zett tör­vé­nyes alá­írás­ra jogo­sult hiva­ta­los kép­vi­se­lő­je teszem, annak jogi, köny­ve­lés­tech­ni­kai követ­kez­mé­nye­i­nek isme­re­té­ben.

20. SZAKASZ - MONITORING ÉS KARBANTARTÁS

20.1 A szol­gál­ta­tó a tel­je­sí­tést (web­ol­dal­ké­szí­tés és webshop készí­tés ese­tén ) köve­tő első 12 hónap­ban, amennyi­ben meg­ren­de­lő igény­li, ingye­nes moni­tor­ing és ingye­nes kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tást végez az elké­szült web­ol­da­lon.
20.2 A tel­je­sí­tés dátu­ma a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­pont.
20.3 A moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás kizá­ró­lag a szer­ző­dés­ben fog­lalt mun­ka­díj­díj mara­dék­ta­lan meg­fi­ze­té­se ese­tén vehe­tő igény­be.
20.4 A moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás szol­gál­ta­tás maxi­má­lis ide­je heti 2 mun­ka­óra. Ezen­fe­lül szol­gál­ta­tó­nak jogá­ban áll elő­ze­tes érte­sí­tés után külön mun­ka­dí­jat fel­szá­mol­ni meg­ren­de­lő­nek a továb­bi szol­gál­ta­tá­so­kért.
20.5 A moni­tor­ing és kar­ban­tar­tás kizá­ró­lag a szer­ző­dés­ben fog­lalt és átadott szol­gál­ta­tá­sok­ra vonat­ko­zik.
20.6 A moni­tor­ing és kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tás nem vonat­ko­zik új funk­ci­ók, tar­ta­lom hoz­zá­adá­sá­ra vagy meg­lé­vő funk­ci­ók és tar­ta­lom bőví­té­sé­re.
20.7 A JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio a szol­gál­ta­tás kere­té­ben nem vál­lal fele­lős­sé­get a meg­ren­de­lő által tele­pí­tett bővít­mé­nyek­re, kiegé­szí­tők­re, javí­tá­sok­ra, biz­ton­sá­gi fris­sí­té­sek­re vagy hibás keze­lés által bekö­vet­ke­zett üzem­ki­esés­re, bár­mi­ne­mű hibá­ra.
20.8 A szer­ző­dés­ben fog­lalt 12 hónap moni­tor­ing és kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tás lejár­ta előtt 1 hónap­pal a szol­gál­ta­tó érte­sí­ti meg­ren­de­lőt a szol­gál­ta­tás befe­je­zé­sé­nek idő­pont­já­ról. Meg­ren­de­lő­nek lehe­tő­sé­ge van az JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Studio-t újabb 12 hónap­ra meg­bíz­ni moni­tor­ing és kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tás­ra külön­díj elle­né­ben. A meg­bí­zást a felek új meg­bí­zá­si szer­ző­dés­ben rög­zí­tik.
20.9 A díj befi­ze­té­se tör­tén­het sze­mé­lye­sen a szol­gál­ta­tó iro­dá­já­ban vagy ban­ki átuta­lás­sal a szol­gál­ta­tó bank­szám­lá­já­ra.
20.10 Az új meg­bí­zá­si szer­ző­dés lét­re­jöt­té­nek első nap­ja a munak­díj ren­de­zé­sé­nek nap­ja. ( Átuta­lás ese­tén a beér­ke­zés nap­ja )

21. SZAKASZ - Kapcsolat

A fel­hasz­ná­lá­si fel­té­te­lek­kel kap­cso­la­tos kér­dé­se­it fel­te­he­ti az aláb­bi elér­he­tő­sé­gen

  • Cég­név: JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio

  • Kap­cso­lat­tar­tó: Vámos József

  • Cím: Buda­pest, 1147 Jávor­ka Ádám utca 47

  • Tele­fon­szám: +36 70 4 333 453

  • Cég­jegy­zék szám: 01−09−985301