Érvényes: 2019 március 5. -től

Áttekintés

JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft - Eve­ron Stu­dio (a továb­bi­ak­ban: Adat­ke­ze­lő) a https://everonstudio.com (a továb­bi­ak­ban: Hon­lap) működ­te­té­se során a Hon­lap­ra láto­ga­tók, a Hon­la­pon regiszt­rá­lók vagy sze­mé­lyes ada­ta­i­kat egyéb módon meg­adó (a továb­bi­ak­ban együt­te­sen: Érin­tett) ada­ta­it keze­li. Az ada­tok keze­lé­sé­vel össze­füg­gés­ben Adat­ke­ze­lő ezúton tájé­koz­tat­ja az Érin­tet­te­ket a Hon­la­pon álta­la kezelt sze­mé­lyes ada­tok­ról, a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se köré­ben köve­tett elve­i­ről és gya­kor­la­tá­ról, vala­mint az Érin­tet­tek jogai gya­kor­lá­sá­nak mód­já­ról és lehe­tő­sé­ge­i­ről.

Adat­ke­ze­lő kiemelt figyel­met for­dít arra, hogy az álta­la kezelt sze­mé­lyes ada­tok tekin­te­té­ben a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK ren­de­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ről (álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let) szó­ló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016679 Ren­de­let („Ren­de­let”) vala­mint az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény (Infotv.) ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en kezel­je, tárol­ja, fel­hasz­nál­ja.

Bár­mely Érin­tett jogo­sult az Adat­ke­ze­lő­höz inté­zett írá­sos beje­len­tés útján az adat­ke­ze­lés­hez adott hoz­zá­já­ru­lá­sát rész­le­ge­sen vagy tel­je­sen vissza­von­ni, illet­ve az ada­tai tör­lé­sét kér­ni a jelen Tájé­koz­ta­tó­ban meg­ha­tá­ro­zott módon.

I. SZAKASZ Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1.) A https://everonstudio.com hon­lap működ­te­té­se, az azon kínált szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sa, illet­ve egyéb tevé­keny­ség kap­csán fel­me­rü­lő sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ről az adat­ke­ze­lé­sek meg­kez­dé­se előtt a jelen „Adat­vé­del­mi és adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat” (a továb­bi­ak­ban: Sza­bály­zat) nyújt tájé­koz­ta­tást az ada­tok keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos tények­ről, így külö­nö­sen az adat­ke­ze­lé­sek cél­já­ról, jog­alap­já­ról, az adat­ke­ze­lé­sek idő­tar­ta­má­ról. A jelen Sza­bály­zat kiter­jed az érin­tet­tek­nek az adat­ke­ze­lé­sek­kel kap­cso­la­tos joga­i­ra és jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­ge­i­re is.

2.) A Sza­bály­zat idő­be­li hatá­lyát a ezen oldal ele­jén lévő dátum jel­zi. Az Adat­ke­ze­lő fenn­tart­ja a jogot, hogy a Sza­bály­za­tot bár­mi­kor módo­sít­sa és új Sza­bály­za­tot tegyen köz­zé hon­lap­ján. Új ver­zió hatály­ba lépé­sé­vel a koráb­bi ver­zió hatá­lyát vesz­ti.

3.) Fogal­mak, meg­ha­tá­ro­zá­sok

Érin­tett: bár­mely meg­ha­tá­ro­zott, sze­mé­lyes adat alap­ján azo­no­sí­tott vagy - köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve - azo­no­sít­ha­tó ter­mé­sze­tes sze­mély;
Sze­mé­lyes adat: az érin­tet­tel kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó adat - külö­nö­sen az érin­tett neve, azo-nosító jele, vala­mint egy vagy több fizi­kai, fizio­ló­gi­ai, men­tá­lis, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy szo­ci­á­lis azo­nos­sá­gá­ra jel­lem­ző isme­ret -, vala­mint az adat­ból levon­ha­tó, az érin­tett­re vonat­ko­zó követ­kez­te­tés.

Külön­le­ges adat:

a.) a faji ere­det­re, a nem­ze­ti­ség­hez tar­to­zás­ra, a poli­ti­kai véle­mény­re vagy párt­ál­lás­ra, a val­lá­sos vagy más világ­né­ze­ti meg­győ­ző­dés­re, az érdek­kép­vi­se­le­ti szer­ve­ze­ti tag­ság­ra, a sze­xu­á­lis élet­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat,

b.) az egész­sé­gi álla­pot­ra, a kóros szen­ve­dély­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat, vala­mint a bűn­ügyi sze­mé­lyes adat.

Külön­le­ges ada­tot az Adat­ke­ze­lő nem kér és nem kezel. Bár­mely módon az Adat­ke­ze­lő tudo­má­sá­ra hozott vagy tudo­má­sá­ra jutott külön­le­ges ada­tot az Adat­ke­ze­lő hala­dék­ta­la­nul töröl a rend­sze­ré­ből.

Adat­ke­ze­lő: aki önál­ló­an vagy mások­kal együtt az adat keze­lé­sé­nek cél­ját meg­ha­tá­roz­za, az adat­ke­ze­lés­re (bele­ért­ve a fel­hasz­nált esz­közt) vonat­ko­zó dön­té­se­ket meg­hoz­za és vég­re­hajt­ja, vagy az adat­fel­dol­go­zó­val vég­re­haj­tat­ja.

Adat­ke­ze­lés: az alkal­ma­zott eljá­rás­tól füg­get­le­nül az ada­ton vég­zett bár­mely műve­let vagy a műve­le­tek összes­sé­ge, így külö­nö­sen gyűj­té­se, fel­vé­te­le, rög­zí­té­se, rend­sze­re­zé­se, táro­lá­sa, meg­vál­toz­ta­tá­sa, fel­hasz­ná­lá­sa, lekér­de­zé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la, össze­han­go­lá­sa vagy össze­kap­cso­lá­sa, záro­lá­sa, tör­lé­se és meg­sem­mi­sí­té­se, vala­mint az adat továb­bi fel­hasz­ná­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, fénykép-, hang- vagy kép­fel­vé­tel készí­té­se, vala­mint a sze­mély azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas fizi­kai jel­lem­zők (pl. ujj- vagy tenyér­nyo­mat, DNS-minta, írisz­kép) rög­zí­té­se;

Adat­fel­dol­go­zás: az adat­ke­ze­lé­si műve­le­tek­hez kap­cso­ló­dó tech­ni­kai fel­ada­tok elvég­zé­se, füg­get­le­nül a műve­le­tek vég­re­haj­tá­sá­hoz alkal­ma­zott mód­szer­től és esz­köz­től, vala­mint az alkal­ma­zás helyé­től, fel­té­ve, hogy a tech­ni­kai fel­ada­tot az ada­ton vég­zik;

Adat­fel­dol­go­zó: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely szer­ző­dés alap­ján – bele­ért­ve a jog­sza­bály ren­del­ke­zé­se alap­ján kötött szer­ző­dést is – ada­tok fel­dol­go­zá­sát vég­zi.

Adat­vé­del­mi inci­dens: sze­mé­lyes adat jog­el­le­nes keze­lé­se vagy fel­dol­go­zá­sa, így különö-sen a jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­rés, meg­vál­toz­ta­tás, továb­bí­tás, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal, tör­lés vagy meg­sem­mi­sí­tés, vala­mint a vélet­len meg­sem­mi­sü­lés és sérü­lés.

Infotv.: Az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az információ-szabadságról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény.

Fgytv.: A fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szó­ló 1997. évi CLV. tör­vény.

A jelen szabályzat szerinti adatkezelő

 • Cég­név: JMVJ Res­tar­ter 2012 Kft. - Eve­ron Stu­dio

 • Kap­cso­lat­tar­tó: Vámos József

 • Cím: Buda­pest, 1147 Jávor­ka Ádám utca 47

 • Tele­fon­szám: +36 70 4 333 453

 • Cég­jegy­zék szám: 01−09−985301

 • Bejegy­ző Bíró­ság neve: Fővá­ro­si Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga

 • Adó­szám: 23933657−2−43

 • Közös­sé­gi adó­szám: HU23933657

 • Szám­la­ve­ze­tő bank: CIB Bank Zrt.

 • Bank­szám­la­szám: 10700622−67294226−51100005

 • IBAN bank­szám­la­szám: HU41-1070-0622-6729-4226-5110-0005

 • SWIFT / BIC kód: CIBHHUHB

A jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltatóként
 • Cég­név: Digita­lO­ce­an, LLC.

 • Cím: 101 6th Ave New York, NY, USA

II. SZAKASZ Az https://everonstudio.com honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1.) A https://everonstudio.com hon­la­pon a bár­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­en köz­zé­tett tar­tal­mak meg­te­kin­té­se sze­mé­lyes ada­tok meg­adá­sa nél­kül lehet­sé­ges. A hon­lap a láto­ga­tók­ról auto­ma­ti­ku­san az aláb­bi ada­to­kat rög­zí­ti: a láto­ga­tó IP-címe, a láto­ga­tás idő­pont­ja, a web­ol­da­lon meg­te­kin­tett alol­da­lak és tar­tal­mak. Eze­ket az ada­to­kat az adat­ke­ze­lő kizá­ró­lag a hon­lap­pal kap­cso­la­tos elem­zés­re, a hon­lap biz­ton­sá­gos műkö­dé­sé­nek az ellen­őr­zé­sé­re hasz­nál­ja fel.

2.) A hon­la­pon, mint az elér­he­tő más hon­la­po­kon dön­tő több­sé­gén is, úgy­ne­ve­zett „cookie”-k (sütik) működ­nek, melyek a hon­lap hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat őriz­nek meg. Ezek lehe­tő­vé teszik a Goog­le Analy­tics szol­gál­ta­tá­sa­i­nak igény­be véte­lét. A sütik-ben tárolt ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ja a fel­hasz­ná­lói élmény növe­lé­se és a hon­lap online szol­gál­ta­tá­sa­i­nak fej­lesz­té­se. A hon­la­pon hasz­nált sütik sze­mély sze­rin­ti beazo­no­sí­tás­ra alkal­mas infor­má­ci­ót nem tárol­nak.

3.) A hon­lap láto­ga­tá­sa során a szá­mí­tó­gép­re elhe­lye­zett süti­ket a fel­hasz­ná­ló a saját szá­mí­tó­gé­pé­ről bár­mi­kor eltá­vo­lít­hat­ja, illet­ve letilt­hat­ja bön­gé­sző­jé­ben a sütik alkal­ma­zá­sát.
Ezzel kap­cso­la­tos továb­bi infor­má­ció itt magyar nyel­ven is olvas­ha­tó hon­la­pon olvas­ha­tó.

4.) A hon­lap tar­tal­maz úgy­ne­ve­zett Face­book kép­pon­to­kat is, melyek lehe­tő­vé teszik a Face­book szá­má­ra, hogy sütik, adat­gyűj­tő jelek és hason­ló adat­tá­ro­lá­si tech­no­ló­gi­ák haszná-latával ada­to­kat gyűjt­sön vagy kap­jon az oldal­ról, és ezek­nek az ada­tok­nak a fel­hasz­ná­lá­sá­val méré­si szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­hat, és cél­zott hir­de­té­se­ket jele­nít­het meg azok­nak, akik elő­ző­leg fel­ke­res­ték a https://everonstudio.com hon­la­pot. Ön bár­mi­kor dönt­het úgy, hogy nem kíván­ja az ada­tok­nak a hir­de­té­sek cél­zá­sa érde­ké­ben tör­té­nő gyűj­té­sét és fel­hasz­ná­lá­sát.
Ezzel kap­cso­la­tos továb­bi infor­má­ció itt magyar nyel­ven is olvas­ha­tó hon­la­pon olvas­ha­tó.

5.) Az adat­ke­ze­lő a hon­la­pon keresz­tül, jel­lem­ző­en az „Kap­cso­lat” link segít­sé­gé­vel kez­de­mé­nye­zett, e-mailben közölt kér­dé­se­ket, ötle­te­ket, javas­la­to­kat, ész­re­vé­te­le­ket a folya­ma­tok, ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­se cél­já­ból fel­hasz­nál­ja és tárol­ja. Az ezzel kap­cso­la­tos ada­tok meg­adá­sa önkén­tes, a fen­ti célok­kal tör­té­nő adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­lást az adat­ke­ze­lő az e-mail elkül­dé­sé­vel meg­adott­nak tekin­ti. Az ötle­te­ket, véle­mé­nye­ket, ész­re­vé­te­le­ket tar­tal­ma­zó e-maileket az adat­ke­ze­lő leg­fel­jebb 1 évig őrzi meg, amennyi­ben koráb­ban meg­szű­nik az adat­ke­ze­lés cél­ja, annak bekö­vet­kez­té­vel tör­li az e-mailt.

III. SZAKASZ Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A sze­mé­lyes ada­to­kat a követ­ke­ző célok­ra gyűj­tik, és a követ­ke­ző szol­gál­ta­tá­so­kat hasz­nál­ják:

Az ebben a rész­ben sze­rep­lő szol­gál­ta­tá­sok lehe­tő­vé teszik a tulaj­do­nos szá­má­ra, hogy figye­lem­mel kísér­je és ele­mez­ze a webes for­gal­mat, és fel­hasz­nál­ha­tó a fel­hasz­ná­ló visel­ke­dé­sé­nek nyo­mon köve­té­sé­re.

Google Analytics (Google Inc.)

A Goog­le Analy­tics egy webes elem­zé­si szol­gál­ta­tás, ame­lyet a Goog­le Inc. („Goog­le”) nyújt. A Goog­le az össze­gyűj­tött ada­to­kat fel­hasz­nál­ja a web­hely hasz­ná­la­tá­nak nyo­mon köve­té­sé­re és vizs­gá­la­tá­ra, a tevé­keny­sé­ge­i­ről szó­ló jelen­té­sek készí­té­sé­re és meg­osz­tá­sá­ra más Google-szolgáltatásokkal.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy – Opt Out. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

A Word­Press Stats az Auto­mat­tic Inc. által nyúj­tott ana­li­ti­kai szol­gál­ta­tás.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

Kapcsolat űrlap (ez a weboldal)

A kap­cso­lat­fel­vé­te­li űrlap kitöl­té­sé­vel az Ada­ta­i­val a Fel­hasz­ná­ló fel­ha­tal­maz­za ezt a web­he­lyet, hogy eze­ket az ada­to­kat hasz­nál­ja az infor­má­ció kéré­sé­re, az idé­ze­tek­re vagy bár­mi­lyen más, a nyom­tat­vány fej­lé­cé­ben fel­tün­te­tett kérés­re.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: e-mail cím, kereszt­név és veze­ték­név, tele­fon­szám, cég­név, tárgy, üze­net.

Levelezőlista vagy hírlevél (ez a weboldal)

A leve­le­ző­lis­tá­ra vagy a hír­le­vél­re való beje­lent­ke­zés­kor a Fel­hasz­ná­ló e-mail címe hoz­zá­adó­dik azok­nak a név­jegy­zé­ké­hez, akik e-mailben keres­ke­del­mi vagy pro­mó­ci­ós jel­le­gű infor­má­ci­ó­kat tar­tal­ma­zó e-mail üze­ne­te­ket kap­hat­nak. Az e-mail címét is hoz­zá lehet adni ehhez a lis­tá­hoz a web­hely­re való beje­lent­ke­zés vagy a vásár­lás után.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: e-mail cím, kereszt­név és veze­ték­név.

A tar­tal­mi meg­jegy­zé­sek szol­gál­ta­tá­sai lehe­tő­vé teszik a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra, hogy meg­jegy­zé­se­ket tegye­nek köz­zé a hon­lap tar­tal­má­val kap­cso­lat­ban. A Tulaj­do­nos által válasz­tott beál­lí­tá­sok­tól füg­gő­en a fel­hasz­ná­lók név­te­len meg­jegy­zé­se­ket is hagy­hat­nak. Ha a Fel­hasz­ná­ló által meg­adott sze­mé­lyes ada­tok között van egy e-mail cím, akkor az ugyan­azon tar­tal­mú meg­jegy­zé­sek­kel kap­cso­la­tos érte­sí­té­sek kül­dé­sé­re hasz­nál­ha­tó. A fel­hasz­ná­lók fele­lő­sek a saját meg­jegy­zé­se­ik tartalmáért.Ha har­ma­dik felek által biz­to­sí­tott tartalom-kommentálási szol­gál­ta­tás tele­pít­ve van, akkor még akkor is gyűjt­het webes for­gal­mi ada­to­kat azok­ról az olda­lak­ról, ahol a meg­jegy­zés­szol­gál­ta­tás tele­pít­ve van, még akkor is, ha a fel­hasz­ná­lók nem hasz­nál­ják a tar­tal­mi kom­men­tá­lá­si szol­gál­ta­tást .

Közvetlen komment rendszer (ez a webhely)

Ez a hon­lap saját bel­ső tar­ta­lom­meg­jegy­zé­si rend­szer­rel ren­del­ke­zik.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: e-mail cím, kereszt­név, veze­ték­név és web­ol­dal.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás lehe­tő­vé teszi, hogy a kül­ső plat­for­mo­kon tárolt tar­tal­ma­kat köz­vet­le­nül a web­hely olda­la­in tekint­hes­se meg, és köl­csön­ha­tás­ba lép­hes­sen velük. Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás tovább­ra is webes for­gal­mi ada­to­kat gyűjt­het azok­ról az olda­lak­ról, ahol a szol­gál­ta­tás tele­pít­ve van, még akkor is, ha a fel­hasz­ná­lók nem hasz­nál­ják azt.

Google Fonts (Google Inc.)

A Goog­le Fonts egy Goog­le Inc. által nyúj­tott betű­kép meg­je­le­ní­tő szol­gál­ta­tás, amely lehe­tő­vé teszi, hogy a Web­hely a tar­tal­mát az olda­la­in is beépít­se.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Hasz­ná­la­ti ada­tok és külön­bö­ző típu­sú ada­tok a szol­gál­ta­tás adat­vé­del­mi poli­ti­ká­já­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Google Maps widget (Google Inc.)

A Goog­le Tér­kép a Goog­le Inc. által nyúj­tott tér­kép­meg­je­le­ní­té­si szol­gál­ta­tás, amely lehe­tő­vé teszi, hogy ez a web­ol­dal az ilyen jel­le­gű tar­tal­ma­kat beépít­se az olda­la­in.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Ins­ta­gram az Ins­ta­gram, Inc. által nyúj­tott kép­meg­je­le­ní­té­si szol­gál­ta­tás, amely lehe­tő­vé teszi, hogy ez a web­ol­dal az ilyen jel­le­gű tar­tal­ma­kat az olda­la­in is beépít­se.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Inc.)

A You­Tu­be a Goog­le Inc. által biz­to­sí­tott videotartalom-megjelenítési szol­gál­ta­tás, amely lehe­tő­vé teszi, hogy a web­hely az ilyen jel­le­gű tar­tal­ma­kat az olda­la­in is beépít­se.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

A Font Awe­some egy betűtípus-megjelenítési szol­gál­ta­tás, ame­lyet a Fon­ti­cons Inc. nyújt, amely lehe­tő­vé teszi, hogy ez a web­ol­dal az ilyen jel­le­gű tar­tal­ma­kat az olda­la­in is beépít­se.

Sze­mé­lyes ada­tok össze­gyűj­té­se: Hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

Gravatar (Automattic Inc.)

A Gra­va­tar az Auto­mat­tic Inc. által nyúj­tott kép­meg­je­le­ní­té­si szol­gál­ta­tás, amely lehe­tő­vé teszi, hogy ez a web­ol­dal az ilyen jel­le­gű tar­tal­ma­kat beépít­se olda­la­i­ba. Kér­jük, vegye figye­lem­be, hogy ha Gravatar-képeket kom­men­tá­lá­si for­ma­nyom­tat­vá­nyok­hoz hasz­nál­nak, a kom­men­ter e-mail címe vagy annak részei elküld­he­tők a Gravatar-nak - még akkor is, ha a kom­men­ter nem jelent­ke­zett be erre a szol­gál­ta­tás­ra.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: e-mail cím és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás cél­ja, hogy tárol­ja az ada­to­kat és fáj­lo­kat, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a web­hely fut­ta­tá­sát és ter­jesz­té­sét, vala­mint kész inf­ra­struk­tú­rát biz­to­sí­ta­nak a web­hely egyes jel­lem­ző­i­nek vagy része­i­nek fut­ta­tá­sá­hoz. Ezen szol­gál­ta­tá­sok néme­lyi­ke föld­raj­zi­lag elosz­tott szer­ve­re­ken keresz­tül műkö­dik, ami meg­ne­he­zí­ti a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak helyét.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

A Digita­lO­ce­an a Digita­lO­ce­an Inc. által nyúj­tott tár­hely­szol­gál­ta­tás.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: a szol­gál­ta­tás adat­vé­del­mi sza­bály­za­tá­ban meg­ha­tá­ro­zott külön­bö­ző típu­sú ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás lehe­tő­vé teszi a szo­ci­á­lis háló­za­tok­kal vagy más kül­ső plat­for­mok­kal való inter­ak­ci­ót köz­vet­le­nül a hon­la­pok olda­la­in. Az ezen a web­ol­da­lon keresz­tül nyert inter­ak­ció és infor­má­ció min­dig a fel­hasz­ná­ló adat­vé­del­mi beál­lí­tá­sa­i­nak függ­vé­nye. azon olda­lak ada­tai, ahol a szol­gál­ta­tás tele­pít­ve van, még akkor is, ha a fel­hasz­ná­lók nem hasz­nál­ják.

Facebook Like gomb és a szociális widgetek (Facebook, Inc.)

A Face­book Like gomb és a szo­ci­á­lis widge­tek olyan szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a Face­book, Inc. által biz­to­sí­tott Face­book közös­sé­gi háló­zat­tal való inter­ak­ci­ót.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

LinkedIn gomb és szociális widgetek (LinkedIn Corporation)

A Lin­ke­dIn gomb és a szo­ci­á­lis widge­tek olyan szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a Lin­ke­dIn Cor­pora­ti­on által a Lin­ke­dIn szo­ci­á­lis háló­zat­tal való köl­csön­ha­tást.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Pinterest “Pin it” gomb és a szociális widgetek (Pinterest)

A Pin­te­rest „Pin it” gomb­ja és a szo­ci­á­lis widge­tek olyan szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a Pin­te­rest Inc. által biz­to­sí­tott Pin­te­rest plat­form köl­csön­ha­tá­sát

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

Tumblr megosztási gomb és szociális widgetek (Tumblr Inc.)

A Tum­blr meg­osz­tá­si gomb és a szo­ci­á­lis widge­tek olyan szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a Tum­blr Inc. által biz­to­sí­tott Tum­blr szo­ci­á­lis háló­zat köl­csön­ha­tá­sát.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

Twitter Tweet gomb és szociális widgetek (Twitter, Inc.)

A Twit­ter Twe­et gomb és a szo­ci­á­lis widge­tek olyan szol­gál­ta­tá­sok, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a Twit­ter, Inc. által nyúj­tott Twit­te­res szo­ci­á­lis háló­zat köl­csön­ha­tá­sát

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

A regiszt­rá­lás­sal vagy hite­le­sí­tés­sel a Fel­hasz­ná­lók lehe­tő­vé teszik, hogy a Web­hely azo­no­sít­sa őket, és hoz­zá­fé­rést kap­jon a dedi­kált szol­gál­ta­tá­sok­hoz. Ebben az eset­ben a web­hely regiszt­rá­lá­si vagy azo­no­sí­tá­si célok­ra hoz­zá­fér­het bizo­nyos ada­tok­hoz, ame­lye­ket a har­ma­dik fél által tárolt szol­gál­ta­tá­sok tárol­nak.

Google OAuth (Google Inc.)

A Goog­le OAuth a Goog­le Inc. által nyúj­tott regiszt­rá­ci­ós és hite­le­sí­té­si szol­gál­ta­tás, és csat­la­ko­zik a Goog­le háló­zat­hoz.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: a szol­gál­ta­tás adat­vé­del­mi sza­bály­za­tá­ban meg­ha­tá­ro­zott külön­bö­ző típu­sú ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás elem­zi a web­hely for­gal­mát, amely poten­ci­á­li­san tar­tal­maz­hat­ja a Fel­hasz­ná­lók sze­mé­lyes ada­ta­it, azzal a cél­lal, hogy kiszűr­je azt a for­gal­mi részek­ből, üze­ne­tek­ből és tar­tal­mak­ból, ame­lyek SPAM-ként ismer­he­tők fel.

Akismet (Automattic Inc.)

Az Akis­met egy SPAM védel­mi szol­gál­ta­tás, ame­lyet az Auto­mat­tic Inc. nyújt.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: a szol­gál­ta­tás adat­vé­del­mi sza­bály­za­tá­ban meg­ha­tá­ro­zott külön­bö­ző típu­sú ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok– Privacy Policy.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

A Goog­le reCAPT­CHA a Goog­le Inc. által nyúj­tott SPAM-védelmi szol­gál­ta­tás

A reCAPT­CHA hasz­ná­la­ta a Goog­le hatá­lya alá tar­to­zó privacy policy és terms of use.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás segít a tulaj­do­nos­nak, hogy köz­pon­to­sí­tott módon kezel­je a web­he­lyen szük­sé­ges cím­ké­ket vagy szkrip­te­ket. Ez a fel­hasz­ná­lók ada­ta­i­nak ezen szol­gál­ta­tá­so­kon keresz­tül tör­té­nő áram­lá­sát ered­mé­nye­zi, ami poten­ci­á­li­san ezen ada­tok meg­őr­zé­sé­hez vezet­het.

Google Tag Manager (Google LLC)

A Goog­le Cím­ke­ke­ze­lő a Goog­le LLC által biz­to­sí­tott cím­ke­ke­ze­lé­si szol­gál­ta­tás.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: Cookie-k és hasz­ná­la­ti ada­tok.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy. Pri­vacy Shield részt­ve­vő.

Ez a faj­ta szol­gál­ta­tás lehe­tő­vé teszi, hogy ez a Web­ol­dal ter­jessze tar­tal­mu­kat a külön­bö­ző orszá­gok­ban talál­ha­tó szer­ve­re­ken, és opti­ma­li­zál­ja tel­je­sít­mé­nyü­ket. Melyik sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sa függ a szol­gál­ta­tá­sok jel­lem­ző­i­től és mód­já­tól. Fel­ada­tuk a web­hely és a fel­hasz­ná­ló bön­gé­sző közöt­ti kom­mu­ni­ká­ció szű­ré­se. A rend­szer szé­les körű elter­je­dé­se figye­lem­be­vé­te­lé­vel nehéz meg­ha­tá­roz­ni azo­kat a helye­ket, ame­lyek­re a sze­mé­lyes infor­má­ció fel­hasz­ná­lót tar­tal­ma­zó tar­ta­lom átke­rül.

Cloudflare (Cloudflare)

A Clo­udf­la­re a Clo­udf­la­re Inc. által nyúj­tott for­gal­mi opti­ma­li­zá­lá­si és for­gal­ma­zá­si szol­gál­ta­tás. A Clo­udf­la­re integ­rált mód­ja azt jelen­ti, hogy a web­he­lyen keresz­tül kiszűr min­den for­gal­mat, azaz a web­hely és a fel­hasz­ná­ló bön­gé­sző közöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ót, ugyan­ak­kor lehe­tő­vé teszi, hogy a web­hely elem­ző ada­tai össze­gyűj­tött.

Az össze­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­tok: a cookie-k és a külön­bö­ző adat­tí­pu­sok a szol­gál­ta­tás adat­vé­del­mi poli­ti­ká­já­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint.

A fel­dol­go­zás helye: Egye­sült Álla­mok – Privacy Policy.

A tulaj­do­nos az EU-n belül gyűj­tött sze­mé­lyes ada­to­kat har­ma­dik orszá­gok­ba (azaz min­den olyan ország­ba, amely nem része az EU-nak) csak meg­ha­tá­ro­zott jog­alap alap­ján adhat át. Bár­mely ilyen adat­át­vi­tel az aláb­bi­ak­ban leírt jog­ala­pok egyi­kén ala­pul. A fel­hasz­ná­lók meg­kér­dez­he­tik a Tulaj­do­nost, hogy meg­tud­ják, melyik jog­ala­pot alkal­maz­zák az adott szol­gál­ta­tás­ra.

Adatátvitel az EU-ból és / vagy Svájcból az Egyesült Államokba az adatvédelmi pajzs (ez a weboldal) alapján

Ha ez a jog­alap, az EU-ból vagy Svájc­ból az Egye­sült Álla­mok­ba tör­té­nő sze­mé­lyes ada­tok továb­bí­tá­sa az EU – USA és Svájc-USA adat­vé­del­mi paj­zsá­nak meg­fe­le­lő­en tör­té­nik. az adat­vé­del­mi pajzs keret­rend­sze­rét, és ezál­tal garan­tál­ja az ilyen átadott ada­tok meg­fe­le­lő szin­tű védel­mét. Vala­mennyi szol­gál­ta­tás meg­ta­lál­ha­tó a jelen doku­men­tum meg­fe­le­lő részé­ben, és azo­kat, ame­lyek meg­fe­lel­nek az Adat­vé­del­mi Pajzs­nak, az adat­vé­del­mi irány­el­ve­ik ellen­őr­zé­sé­vel és eset­leg az Adat­vé­del­mi pajzs betar­tá­sá­nak ellen­őr­zé­sé­vel is kije­löl­he­tik a hiva­ta­los adat­vé­del­mi lis­tán. A Pri­vacy Shield kife­je­zet­ten garan­tál­ja a fel­hasz­ná­lók joga­it, ame­lyek az USA Keres­ke­del­mi Minisz­té­ri­u­ma által üze­mel­te­tett web­ol­da­lon meg­ta­lál­ha­tók a leg­fris­sebb for­má­ban. Sze­mé­lyes ada­tok az EU-ból vagy Svájc­ból az Egye­sült Álla­mok­ba kerül­het­nek olyan szol­gál­ta­tá­sok­ra, ame­lyek nem vagy nem az Adat­vé­del­mi pajzs része, csak más érvé­nyes jog­ala­pok alap­ján. A fel­hasz­ná­lók kér­he­tik a tulaj­do­nos­tól, hogy meg­is­mer­je az ilyen jogi oko­kat.

Sze­mé­lyes ada­tok össze­gyűj­té­se: külön­bö­ző típu­sú ada­tok.

Mik azok a cookie-k ( sütik )?

A cookie-k a bön­gé­sző­ben tele­pí­tett kód része­i­ből áll­nak, ame­lyek segí­tik a Tulaj­do­nost a Szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ban a leírt célok­nak meg­fe­le­lő­en. A cookie-k tele­pí­té­sé­nek néhány cél­ja meg­kö­ve­tel­he­ti a Fel­hasz­ná­ló hoz­zá­já­ru­lá­sát is.

Ha a cookie-k tele­pí­té­se bele­egye­zé­sen ala­pul, az ilyen bele­egye­zés bár­mi­kor sza­ba­don vissza­von­ha­tó az ebben a doku­men­tum­ban meg­adott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en.

Cookie-k ( sütik ) részletes listája

Cookie-k nevei Cookie-k faj­tái Első vagy Har­ma­dik fél Blok­kol­ha­tó Sza­ka­szos vagy Folya­ma­tos Lejá­ra­ti idő Cél
mid Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos 1867189784.1996
rur Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Sza­ka­szos
csrf­to­ken Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos 1583279384.1996
NID Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos 1567640897.5481
wordpress_sec_ea970e5c34cb47de964fa6a297de3979 Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Sza­ka­szos
__cfduid Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos 1583365665.8025
wordpress_google_apps_login Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Sza­ka­szos
wordpress_logged_in_ea970e5c34cb47de964fa6a297de3979 Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Sza­ka­szos
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Ana­li­ti­ka Har­ma­dik fél Folya­ma­tos
wfwaf-authcookie-*, wf_loginalerted_*, wfCBLBy­pass Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos
_gat_gtag_UA_128538873_1 Alap­ve­tő Har­ma­dik fél Folya­ma­tos 1551829727

A cookie-k telepítésének engedélyezése vagy visszavonása

A jelen doku­men­tum­ban leír­ta­kon kívül a Fel­hasz­ná­ló a cookie-k pre­fe­ren­ci­á­it köz­vet­le­nül saját bön­gé­sző­jé­ben kezel­he­ti, és meg­aka­dá­lyoz­hat­ja - pél­dá­ul - har­ma­dik felek szá­má­ra a cookie-k tele­pí­té­sét.
A bön­gé­sző­be­ál­lí­tá­sok révén lehe­tő­ség van a koráb­ban tele­pí­tett cookie-k tör­lé­sé­re is, bele­ért­ve azo­kat a cookie-kat is, ame­lyek elmen­tet­ték a cookie-k tele­pí­té­sé­nek első enge­dé­lyét ezen a web­ol­da­lon.
A fel­hasz­ná­lók pél­dá­ul a leg­gyak­rab­ban hasz­nált bön­gé­szők­ben talál­hat­nak infor­má­ci­ó­kat a cookie-k keze­lé­sé­ről a követ­ke­ző címe­ken: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari és Microsoft Internet Explorer.

A har­ma­dik felek által tele­pí­tett cookie-k tekin­te­té­ben a Fel­hasz­ná­lók kezel­he­tik pre­fe­ren­ci­á­i­kat és vissza­von­hat­ják bele­egye­zé­sü­ket a kap­cso­ló­dó kizá­rá­si hivat­ko­zás­ra kat­tint­va (ha van ilyen), a har­ma­dik fél adat­vé­del­mi sza­bály­za­tá­ban meg­adott esz­kö­zök­kel, vagy a har­ma­dik fél­lel való kap­cso­lat­fel­vé­tel­sel .

A fen­ti­ek elle­né­re a Tulaj­do­nos tájé­koz­tat­ja, hogy a Fel­hasz­ná­lók követ­he­tik az EDAA (EU), által adott későb­bi kap­cso­la­tok­ra vonat­ko­zó uta­sí­tá­so­kat. Az ilyen kez­de­mé­nye­zé­sek lehe­tő­vé teszik a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra, hogy a hir­de­té­si esz­kö­zök több­sé­ge szá­má­ra kivá­laszt­has­sák nyom­kö­ve­té­si pre­fe­ren­ci­á­i­kat. A tulaj­do­nos ezért azt java­sol­ja, hogy a fel­hasz­ná­lók a jelen doku­men­tum­ban meg­adott infor­má­ci­ó­kon kívül hasz­nál­ják fel eze­ket a for­rá­so­kat.

IV. SZAKASZ Adatokhoz való hozzáférés

1.) Az Ön által meg­adott sze­mé­lyes ada­tok­hoz az Adat­ke­ze­lő és az 1. pont­ban bemu­ta­tott Adat­fel­dol­go­zók fér­het­nek hoz­zá a fel­ada­ta­ik ellá­tá­sa érde­ké­ben.

2.) Az Adat­ke­ze­lő kép­vi­se­le­tét ellá­tó ügy­véd szin­tén meg­is­mer­he­ti a sze­mé­lyes ada­ta­it is, ha az Ön bead­vá­nya alap­ján bíró­sá­gi eljá­rás indul.

3.) Az Adat­ke­ze­lő kivé­te­les eset­ben adja át a sze­mé­lyes ada­ta­it más álla­mi szer­vek szá­má­ra. amennyi­ben

a.) az Adat­ke­ze­lő az irat­tá­ro­zás­ra vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok és bel­ső sza­bály­za­ta alap­ján az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­ma­zó ügyet átad­ja a Levél­tár szá­má­ra,

b.) az Önt érin­tő ügy­ben bíró­sá­gi eljá­rás indul, és az eljá­ró bíró­ság szá­má­ra szük­sé­ges az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­ma­zó ira­tok átadá­sa,

c.) a rend­őr­ség meg­ke­re­si a Ható­sá­got, és a nyo­mo­zás­hoz az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it tar-talmazó ira­tok továb­bí­tá­sát kéri.

V. SZAKASZ Adatbiztonsági intézkedések

1.) Az Adat­ke­ze­lő az Ön által meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat elsőd­le­ge­sen az jelen Sza­bály­zat ele­jén meg­adott adat­fel­dol­go­zó szo­ká­sos védel­mi rend­sze­rek­kel ellá­tott szer­ve­re­in, rész­ben a saját infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in, papír adat­hor­do­zó ese­tén szék­he­lyén meg­fe­le­lő­en elzár­va tárol­ja. A sze­mé­lyes ada­tai táro­lá­sá­hoz az Adat­ke­ze­lő más köz­re­mű­kö­dő szol­gál­ta­tá­sát nem veszi igény­be.

2.) Az Adat­ke­ze­lő az elvár­ha­tó intéz­ke­dé­sek­kel gon­dos­ko­dik arról, hogy a sze­mé­lyes ada­ta­it véd­je töb­bek között a jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­rés ellen vagy azok jogo­su­lat­lan meg­vál­toz­ta­tá­sa ellen.

VI. SZAKASZ Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A. A tájékoztatás kéréséhez való jog

1.) Ön az Adat­ke­ze­lő 1. pont­ban meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in keresz­tül, írás­ban tájé­koz­ta­tást kér­het az Adat­ke­ze­lő­től, hogy az tájé­koz­tas­sa:

a.) milyen sze­mé­lyes ada­ta­it,
b.) milyen jog­ala­pon,
c.) milyen adat­ke­ze­lé­si cél miatt,
d.) milyen for­rás­ból,
e.) mennyi ide­ig keze­li,
f.) az Adat­ke­ze­lő kinek, mikor, milyen jog­sza­bály alap­ján, mely sze­mé­lyes ada­ta­i­hoz biz-tosított hoz­zá­fé­rést vagy kinek továb­bí­tot­ta a sze­mé­lyes ada­ta­it.

2.) Az Adat­ke­ze­lő az Ön kérel­mét leg­fel­jebb 30 napon belül, az Ön által meg­adott elérhető-ségre kül­dött levél­ben tel­je­sí­ti.

B. A helyesbítéshez való jog

1. Ön az Adat­ke­ze­lő 1. pont­ban meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in keresz­tül, írás­ban kér­he­ti az Adat­ke­ze­lő­től, hogy az módo­sít­sa vala­mely sze­mé­lyes ada­tát (pél­dá­ul bár­mi­kor meg­vál­toz­tat­hat­ja az e-mail címét vagy pos­tai elér­he­tő­sé­gét).

2. Az Adat­ke­ze­lő a kérel­mét leg­fel­jebb 30 napon belül tel­je­sí­ti, és erről az Ön által meg­adott elér­he­tő­ség­re kül­dött levél­ben érte­sí­ti.

C. A törléshez való jog

1. Ön az Adat­ke­ze­lő 1. pont­ban meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in keresz­tül, írás­ban kér­he­ti az Adat­ke­ze­lő­től sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét.

2. A tör­lé­si kérel­met az Adat­ke­ze­lő abban az eset­ben uta­sít­hat­ja el, ha a jog­sza­bály vagy vala­mely bel­ső sza­bály­zat az Adta­ke­ze­lőt a sze­mé­lyes ada­tok továb­bi táro­lá­sá­ra köte­le­zi. Ilyen eset pél­dá­ul az, ha az irat­tá­ro­zás­ra vonat­ko­zó, bel­ső sza­bály­zat­ban fog­lalt határ­idő nem telt le. Amennyi­ben azon­ban nincs ilyen köte­le­zett­ség, akkor az Adat­ke­ze­lő az Ön kérel­mét leg­fel­jebb 30 napon belül tel­je­sí­ti, és erről az Ön által meg­adott elér­he­tő­ség­re kül­dött levél­ben érte­sí­ti.

D. A zároláshoz való jog

1. Ön az Adat­ke­ze­lő 1. pont­ban meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in keresz­tül, írás­ban kér­he­ti az Adat­ke­ze­lő­től, hogy a sze­mé­lyes ada­ta­it zárol­ja.

2. A záro­lás addig tart, amíg az Ön által meg­je­lölt indok szük­sé­ges­sé teszi az ada­tok táro­lá­sát. Ilyen lehet pél­dá­ul, ha úgy gon­dol­ja, hogy a bead­vá­nyát az Adat­ke­ze­lő jog­el­le­ne­sen kezel­te, azon­ban az Ön által kez­de­mé­nye­zett ható­sá­gi vagy bíró­sá­gi eljá­rás érde­ké­ben szük­sé­ges az, hogy a bead­vá­nyát az Adat­ke­ze­lő ne töröl­je. Ebben az eset­ben a ható­ság vagy a bíró­ság meg­ke­re­sé­sé­ig az Adat­ke­ze­lő tovább tárol­ja a sze­mé­lyes ada­tot (pél­dá­ul az Ön bead­vá­nyát), ezt köve­tő­en tör­li az ada­to­kat.

E. A tiltakozáshoz való jog

1. Ön az Adat­ke­ze­lő 1. pont­ban meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in keresz­tül, írás­ban til­ta­koz­hat az adat­ke­ze­lés ellen, ha az Adat­ke­ze­lő sze­mé­lyes ada­tát köz­vet­len üzlet­szer­zés, közvélemény-kutatás vagy tudo­má­nyos kuta­tás cél­já­ból továb­bí­ta­ná, fel­hasz­nál­ná. Így pél­dá­ul Ön til­ta­koz­hat az ellen, ha az Adat­ke­ze­lő az Ön hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it tudo­má­nyos kuta­tás cél­já­ból fel­hasz­nál­ná.

2. Ön til­ta­koz­hat az adat­ke­ze­lés ellen akkor is, ha Ön sze­rint a sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­se kizá­ró­lag az Adat­ke­ze­lő­re vonat­ko­zó jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­hez vagy jogos érde­ké­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez szük­sé­ges, kivé­ve a jog­sza­bá­lyi fel­ha­tal­ma­zá­son ala­pu­ló adat­ke­ze­lé­se­ket. Így pél­dá­ul nem til­ta­koz­hat az ellen, ha az irat­tá­ro­zás­ra vonat­ko­zó bel­ső sza-bályzatunk alap­ján a sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­ma­zó bead­vá­nyát – az ügy ira­ta­i­val együtt – átad­juk a Levél­tár szá­má­ra.

VII. SZAKASZ Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

1. Az Adat­ke­ze­lő törek­szik arra, hogy az Ön adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jogát a jog­sza­bály­nak meg­fe­le­lő­en gya­ko­rol­ni tud­ja és meg­elé­ge­dett­sé­gé­re zárul­jon min­den ügy.

2. Amennyi­ben Önnek a sze­mé­lyes ada­ta­i­val kap­cso­la­tos til­ta­ko­zá­sát, pana­szát, kérel­me­it Tár­sa­sá­gunk­nál nem sike­rült meg­nyug­ta­tó módon ren­dez­nie, vagy Ön bár­mi­kor úgy íté­li meg, hogy sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban jog­sé­re­lem követ­ke­zett be, vagy annak köz­vet­len veszé­lye fenn­áll, úgy a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság­nál jogo­sult beje­len­tést ten­ni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

 • Szék­hely: 1125 Buda­pest, Szi­lá­gyi Erzsé­bet fasor 22/c.

 • Leve­le­zé­si cím: 1530 Buda­pest, Pf. 5

 • Tele­fon: +36 1 391 1400

 • Web: naih.hu

VIII. SZAKASZ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az Ön által tapasz­talt jog­el­le­nes adat­ke­ze­lés ese­tén pol­gá­ri pert kez­de­mé­nyez­het az Adat­ke­ze­lő ellen. A per elbí­rá­lá­sa a tör­vény­szék hatás­kö­ré­be tar­to­zik. A per – az Ön válasz­tá­sa sze­rint – a lakó­he­lye sze­rin­ti tör­vény­szék előtt is meg­in­dít­ha­tó (a tör­vény­szé­kek fel­so­ro­lá­sát és elér­he­tő­sé­gét az aláb­bi lin­ken keresz­tül tekint­he­ti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek )

IX. SZAKASZ Kapcsolati űrlap adatkezeléssel kapcsolatos jogokhoz

Adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jogok érvé­nye­sí­té­sé­hez kér­jük kizá­ró­lag az aláb­bi űrla­pot hasz­nál­ja.